Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 139/NQ-CP 2017 thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về nâng cao sức khỏe nhân dân

Số hiệu: 139/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/NQ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nh
à nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

N
guyn Xuân Phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ)

Nghị quyết s20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW) đã đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sc khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "Thầy thuốc phải như mẹ hiền", có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế.

Căn cứ vào các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ và các bộ, ngành, đa phương tập trung chỉ đạo, xây dựng các Đề án, nhiệm vụ để triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra.

b) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các bộ, ngành, chính quyền địa phương và người dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

c) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

d) Khắc phục, những hạn chế, tồn tại trong thời gian vừa qua để xây dựng các cơ chế, chính sách đi mới các hoạt động bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khe nhân dân, bảo đảm thực hiện các mục tiêu Nghị quyết s20-NQ/TW đã đề ra, góp phần xây dựng và bảo vệ Tquốc.

a) Xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đcác bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết s 20-NQ/TW và Nghị quyết này của Chính phủ.

b) Các bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các đoàn thể và người dân tham gia tích cực hơn vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó ngành y tế là nòng cốt. Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về sức khỏe của Nghị quyết vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.

c) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có liên quan căn cứ vào Chương trình hành động của Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

d) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu đề ra.

II. NHIỆM VỤ

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các cấp

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Nghị quyết s20-NQ/TW đến các đơn vị, chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch hành động của bộ, ngành, chính quyền địa phương để thực hiện Nghị quyết. Kế hoạch hành đng phải bám sát các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đề ra và phù hợp với thực tế của b, ngành đơn vị, địa phương.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương.

- Đưa các mục tiêu, ch tiêu vsức khỏe, y tế và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khe như môi trường thể dục, thể thao văn hóa... vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm và chiến lược phát triển dài hạn của các ngành, các cấp, các địa phương.

- Huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và của cả cộng đồng trong công tác bo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng ngành từng cơ quan, đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp về bo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá thi đua, khen thưởng kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị

b) Bộ Y tế và các bộ, ngành

Tham mưu với Chính phủ xây dựng chủ trương, chính sách để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

2. Nâng cao sức khỏe nhân dân

a) Bộ Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thay đổi hành vi của người dân và các cấp ủy, chính quyền các cấp để tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; tập trung ưu tiên các hoạt động dự phòng gắn với y tế cơ sở như: Chế độ dinh dưỡng hợp lý, sữa học đường, dinh dưỡng học đường; bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường luyện tập thể dục thể thao; vận động toàn dân giữ gìn vệ sinh môi trường để mọi người dân được sống trong môi trường trong sạch, không hút thuốc lá, không lạm dụng rượu bia; tăng cường công tác y tế học đường; phòng, chống bệnh nghề nghiệp... nhằm góp phần nâng cao thlực, tầm vóc người Việt Nam; phòng chống các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đái tháo đường, béo phì..., giảm biến chứng, giảm tử vong, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Xây dựng Chương trình sức khỏe Việt Nam trên cơ sở kết nối và thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình về bảo vệ, nâng cao sức khỏe và tm vóc người Việt Nam, gn với đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành chính sách, hthống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sức khỏe thuộc phạm vi quản lý của bộ.

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả một số chương trình, đề án để giảm nhanh chênh lch về chỉ số sức khỏe giữa các vùng, min tạo điều kiện cho mọi người dân vùng nông thôn, vùng miền núi, biển đảo được tiếp cận dịch vụ về nâng cao sức khỏe, nâng cao kiến thức, thay đổi hành vi, li sng đphòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

- Phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và triển khai quy định về các sản phẩm, thực phẩm đóng gói phải đy đủ thông tin cần thiết về dinh dưỡng và các khuyến cáo ảnh hưởng đến sức khỏe trên bao bì của sản phẩm.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án đổi mới căn bản về giáo dục thể chất, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường. Tăng cường và đổi mới công tác y tế học đường trên cơ sở gắn chặt với y tế cơ sở.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan hướng dẫn kiện toàn hệ thống y tế học đường để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với trẻ em, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch triển khai bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan triển khai tốt công tác bảo vệ sức khỏe người lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; an toàn lao động; phòng, chng đui nước trẻ em...

d) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thân thể trong các cơ quan, nhà trường và cộng đồng dân cư. Khai thác hiệu quả các thiết chế thể dục thể thao. Vận động và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, không gian để người dân tham gia luyện tập, bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, ththao với nhiều hình thức tổ chức hoạt động.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh.

đ) Bộ Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trong công tác phòng chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại và bảo vquyền li người tiêu dùng.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy định về dinh dưỡng, tăng cường bổ sung vi chất dinh dưỡng vào các sản phẩm thực phẩm.

e) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phm, quản lý chặt chẽ tồn dư kháng sinh và thuc thú y, thuc bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của bộ.

- Xây dựng các chương trình, đề án và tuyên truyền, vận đng để người dân thực hiện tt việc vệ sinh môi trường nông thôn, được tiếp cn sử dng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Phát triển hệ sinh thái, bảo đảm sản xuất, lưu thông, phân phối thực phẩm an toàn.

- Phối hợp với Ủy ban Dân tộc, các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình vệ sinh môi trường nông thôn vùng dân tộc và min núi.

g) Bộ Khoa học và Công nghệ

Triển khai các nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ y tế, dược, sinh học ngang tầm khu vực và quốc tế.

h) Bộ Công an

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo công tác phòng chống, cai nghiện ma túy.

i) Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tới sức khỏe.

- Rà soát đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án xử lý chất thi; khắc phục ô nhiễm các dòng sông, các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp, làng nghề.

k) Bộ Xây dựng: Rà soát một số nhiệm vụ cấp nước, thoát nước, quy hoạch hạ tầng xã hội thuộc phạm vi quản lý của bộ, Quản lý chất thải rn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng.

l) Bộ Giao thông vận tải

- Triển khai các giải pháp để bảo đảm vệ sinh môi trường trên các phương tiện vận tải.

- Phát triển hạ tầng giao thông, sử dụng công nghệ tiên tiến trong kiểm soát, quản lý hệ thống giao thông đường bộ.

m) Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn triển khai đng bộ các giải pháp phòng, chng thảm ha, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

n) Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Chỉ đạo việc thực hiện các chương trình, đề án và các nhiệm vụ liên quan đến nâng cao sức khỏe tại địa phương.

- Quan tâm, tạo điều kiện để mỗi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sc khe, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

3. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở

a) Bộ Y tế

- Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án bảo đảm an ninh y tế, ứng phó kịp thi với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là các dịch bệnh mới nổi; triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường và nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, không đdịch bệnh lớn xảy ra.

- Xây dựng, trình Chính phủ lộ trình tăng số vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng phù hợp với khả năng ngân sách.

- Tập trung chỉ đạo, tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; xây dựng cơ chế, chính sách và tuyên truyền, vận động nhân dân khám sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh việc quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở.

- Triển khai chủ trương tăng cường y tế cơ sở với các giải pháp đổi mới về tổ chức bộ máy, nhân lực, hoạt động và tài chính. Xây dựng cơ chế thanh toán, điều chỉnh tăng tỷ lệ chi từ quỹ bảo hiểm y tế cho y tế cơ sở, mở rộng phạm vi chi trả các dịch vụ, thuốc cho tuyến y tế cơ sở phù hợp với khả năng thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế.

- Triển khai mô hình trạm y tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, phòng khám bác sỹ gia đình cùng làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Đưa y tế cơ sở thực sự là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, tạo niềm tin cho người dân vào y tế cơ sở.

- Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh và các đối tượng ưu tiên, người dân sinh sống vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Xây dựng chính sách chăm sóc tại nhà, tại cộng đồng đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc giảm nhẹ đối với người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện kinh tế xã hội của tng vùng, địa phương. Triển khai các hoạt động dự phòng, tư vấn, khám và xét nghiệm sàng lọc cho phụ nữ có thai, phòng các bệnh lây nhiễm từ mẹ sang con, phát hiện sớm ung thư đường sinh sản, kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị bệnh không lây nhim, bệnh mạn tính, thực hiện hiệu quả hoạt động chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của trạm y tế xã, triển khai các chương trình, mục tiêu về y tế, quản lý hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế. Xây dựng cơ chế, lộ trình phù hợp để tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe.

- Phối hp với Bộ Quốc phòng và các địa phương xây dựng thể chế đẩy mạnh kết hợp quân - dân y, phát triển mạng lưới y tế ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu svà miền núi.

b) Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Phối hp với Bộ Y tế xây dựng phương thức thanh toán, điều chỉnh tăng tỷ lệ chi từ quỹ bảo hiểm y tế cho y tế cơ sở, phù hợp với khả năng thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế.

- Phối hợp với Bộ Y tế triển khai chính sách bảo hiểm y tế đối với y tế cơ sở nhằm khuyến khích người dân khám, chữa bệnh tại y tế cơ sở, tạo điều kiện để y tế cơ sở phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

c) Bộ Tài chính

Bảo đảm ngân sách trung ương và hướng dẫn các địa phương tăng chi ngân sách cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đu và các đi tượng người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh, các đối tượng ưu tiên. Bảo đảm nguồn lực trong nước để mở rộng các hoạt động nâng cao sức khỏe, cho công tác phòng, chng HIV/AIDS, bệnh lao, bệnh sốt rét.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ để ưu tiên các dự án ODA đầu tư cho y tế cơ sở, cho các hoạt động nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương, hướng dẫn các địa phương ưu tiên vn đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

đ) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp btrí kinh phí thực hiện các ni dung tại Chương trình hành động này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Ưu tiên ngân sách địa phương cho đầu tư, chi thường xuyên và huy động các nguồn lực khác cho y tế cơ sở, y tế dự phòng; ưu tiên ngân sách của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bn vững đầu tư cho các trạm y tế xã, bệnh vin huyện vùng khó khăn.

4. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện

a) Bộ Y tế

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh các tuyến, đặc biệt là tuyến cơ sở nhằm tăng sự hài lòng của người bệnh; giải quyết căn bản tình trạng quá tải tại một số bệnh viện tuyến cui vào năm 2020; tiếp tục phát triển hệ thống bệnh viện vệ tinh, tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, luân phiên, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; đẩy mạnh đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức và xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường;

- Ban hành các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn điều trị thống nhất trong cả nước đbảo đảm chất lượng khám, chữa bệnh. Xây dựng quy trình bảo đảm an toàn người bệnh, kiểm soát tốt tai biến y khoa, giảm tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện, kiểm soát kháng kháng sinh, dinh dưỡng tiết chế, chăm sóc toàn diện người bệnh. Ban hành danh mục kỹ thuật phù hợp với các tuyến, tiến tới bảo đảm chất lượng dịch vụ đồng đều giữa các cơ sở y tế, các tuyến. Xây dựng, triển khai các quy định để liên thông kết quả xét nghiệm, chn đoán hình ảnh, các thông tin, kết quả chẩn đoán, điều trị giữa các cơ sở khám, chữa bệnh và với tuyến y tế cơ sở để tiến tới theo dõi, chăm sóc liên tục người bệnh. Thực hiện kiểm định độc lập, đánh giá chất lượng dịch vụ, xếp hạng bệnh viện theo chất lượng phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Giảm phiền hà, giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người bệnh thông qua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh (bệnh án điện tử, khám, chữa bệnh từ xa, chiếu chụp không cần in phim). Xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện lộ trình thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Phát triển mạnh hệ thống cấp cứu tại cộng đồng và trước khi vào bệnh viện.

- Đổi mới cơ chế hoạt động, quản lý các bệnh viện công lập gắn trao quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình, bảo đảm công khai, minh bạch, có sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền. Cơ sở công lập bảo đảm cung cấp đầy đủ dịch vụ y tế ở mức độ cơ bản; được cung cấp các dịch vụ cao hơn, dịch vụ theo yêu cầu, bảo đảm công khai, minh bạch. Xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính, nhân lực và thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ đ chăm sóc toàn din người bệnh, đng thời nâng cao thu nhập, đãi ngộ xứng đáng cho cán bộ y tế (xây dựng lộ trình về nhân lực đbảo đm chăm sóc toàn diện; giá dịch vụ được tính đúng, tính đủ chi phí tiền lương cho số nhân lực theo quy định, chi phí về dinh dưỡng tiết chế, chi phí để thực hiện tư vấn, tâm lý...).

- Xây dựng cơ chế, chính sách và khuyến khích xã hội hóa để phát triển một số cơ sở khám, chữa bệnh với chất lượng dịch vụ kỹ thuật và chăm sóc ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực nhằm thu hút người có điều kiện đến khám, chữa bệnh, không phải ra nước ngoài. Gắn một số cơ sở chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh với du lịch của khách trong nước và nước ngoài.

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển y tế tư nhân, nhất là mô hình bệnh viện hoạt động không vì lợi nhuận; thúc đẩy hợp tác công - tư, tạo môi trường bình đẳng cả về hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng tăng cường khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách. Phát huy thế mạnh y tế của lực lượng vũ trang; triển khai các mô hình tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng nơi để bảo đảm dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên gii, hải đảo.

- Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, xâm hại đến nhân phẩm và sức khỏe thầy thuốc; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ sở y tế.

b) Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà trong giám định, thanh toán bảo hiểm y tế. Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế, tập trung vào việc thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và phần mền quản lý y tế cơ sở để tạo thuận lợi cho người dân trong khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; trong việc giám định, thanh toán với các cơ sở y tế; kết nối dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế với cơ sở khám, chữa bệnh chính xác, kịp thời, an toàn, bảo mật; tích hợp dữ liệu tham gia bảo hiểm y tế với dữ liệu Bảo hiểm xã hội và mã số định danh công dân.

- Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng cơ chế giá, cơ chế đồng chi trả, chính sách, phương thức thanh toán để khuyến khích cơ sở tuyến dưới nâng cao chất lượng dịch vụ, khuyến khích người dân khám, chữa bệnh tại tuyến dưới; thực hiện thanh toán kịp thời, đầy đủ với các cơ sở khám, chữa bệnh.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Rà soát, xây dựng và thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế của địa phương theo nguyên tắc hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh hoàn chỉnh từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý đầu tư phát triển kỹ thuật để người dân tin tưởng vào chất lượng dịch vụ tuyến dưi mà không phi vượt lên tuyến trên.

5. Phát triển y dược học ctruyền

Bộ Y tế chủ trì

a) Xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe. Tăng chỉ tiêu số lượt khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền các tuyến, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở.

b) Nâng cao vai trò của y học cổ truyền trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuyên truyền, vận động nhân dân trồng và sử dụng cây thuốc nam, thuốc y học dân tộc.

c) Xây dựng và triển khai đề án thừa kế, bảo tồn, phát triển các nguồn dược liệu quý, hiếm; khai thác bền vững nguồn dược liệu tự nhiên; xây dựng các tiêu chí đặc thù để công nhận giống dược liệu Việt Nam;

d) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, mở rộng danh mục dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu vào danh mục thanh toán bảo hiểm y tế.

đ) Đẩy mạnh nghiên cứu, kiểm nghiệm, chứng minh tác dụng của các phương thức chẩn trị, phương pháp điều trị không dùng thuốc, các bài thuốc, vị thuốc y học cổ truyền. Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ thy thuốc y học cổ truyền. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát hiện, đăng ký, công nhận sở hữu trí tuệ và thương mại hóa các bài thuốc y học cổ truyền; tôn vinh và bảo đm quyền lợi của các danh y, huy động các tổ chức xã hội tham gia khám chữa bệnh, phòng bệnh bằng y học cổ truyền.

e) Xây dựng chương trình đẩy mạnh quảng bá, phổ biến rộng rãi ra quốc tế để đưa một số sản phẩm dược liệu, thuốc y học ctruyền, phương pháp điều trị không dùng thuốc thành sản phẩm quốc gia, mang thương hiệu Việt Nam.

g) Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển và ưu tiên sử dụng nguồn dược liệu trong nước; kiểm soát chặt chẽ chất lượng dược liệu ngoại nhập.

6. Đẩy mạnh phát triển ngành Dược và thiết bị y tế

a) Bộ Y tế

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để bảo đảm đủ thuốc đủ, có chất lượng, an toàn, hiệu quả, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh, phục hồi chức năng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất và sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm, thiết bị, vật tư y tế trong nước; tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị dược phẩm, trang thiết bị y tế trong khu vực và trên thế giới.

- Mở rộng danh mục thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế đấu thầu tập trung cấp địa phương, cấp quốc gia và đàm phán giá để giảm giá thuốc, thiết bị, hóa chất, vật tư y tế. Hoàn thiện cơ chế đầu tư, mua sắm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng, bảo đảm công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí.

- Quản lý chặt chẽ nhập khẩu thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế. Củng cố hệ thống phân phối thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, bảo đảm kỷ cương pháp luật, hiệu quả, chuyên nghiệp. Hoàn chỉnh cơ chế, chính sách và các quy định pháp luật về quyền phân phối thuốc, không để các doanh nghiệp không được phép nhưng vẫn thực hiện phân phối thuốc trá hình.

- Xây dựng và thực hiện đề án quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ, các nhà thuốc trong và ngoài bệnh viện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để truy xuất nguồn gốc thuốc, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc kê đơn mà không có đơn, bán thuốc không theo đơn. Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng giữa cơ sở khám bệnh và nhà thuốc, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc trên toàn quốc.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất thuốc, vắc xin. Xây dựng cơ chế và đầu tư đủ nguồn lực để làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin thế hệ mới, vắc xin tích hợp nhiều loại trong một, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêm chủng mở rộng trong nước, tiến tới xuất khẩu.

- Xây dựng hệ thống quản lý, cơ chế, chính sách để phát triển mạng lưới kiểm nghiệm, kiểm định trang thiết bị y tế, góp phần nâng cao chất lượng và thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm, chiếu chụp giữa các cơ sở y tế.

b) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác phòng, chống việc sản xuất, kinh doanh đối với thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế giả, kém chất lượng và các hàng hóa có nguy cơ gây hại đến sức khỏe.

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương rà soát, xây dựng quy hoạch, ưu tiên đầu tư và tập trung phát triển một số vùng chuyên canh dược liệu; khuyến khích dược liệu nuôi trong trong nước. Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến tại các vùng dược liệu quy mô lớn, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến dược liệu.

d) Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án đhỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, thuốc, trang thiết bị y tế.

đ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế khuyến khích sử dụng thuốc, trang thiết bị sản xuất trong nước.

7. Phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế

a) Bộ Y tế

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định để đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu của hệ thống y tế và hội nhập được với quốc tế. Phân định và thực hiện đào tạo theo 02 hệ thống năng lực: Nghiên cứu và khám chữa bệnh. Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo, nhân lực y tế. Triển khai cơ chế, chính sách để các cơ sở đào tạo lý thuyết gắn chặt với các cơ sở đào tạo thực hành, bảo đảm đạt được các năng lực cơ bản đáp ứng yêu cầu của hệ thống y tế.

- Xây dựng đề án thành lập Hội đồng y khoa Quốc gia, tổ chức thi phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn và thí điểm giao cho các cơ quan độc lập tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề, phù hợp với thông lệ quốc tế. Nghiên cứu để đưa tiêu chí về y đức trong cấp chứng chỉ hành nghề. Trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi cơ chế pháp lý để chính thức triển khai.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ y tế, dược, sinh học ngang tầm khu vực và quốc tế. Ưu tiên cho nghiên cứu ứng dụng, chú trọng nghiên cứu các chỉ số sức khỏe, các chỉ sy sinh học phù hợp cho người Việt Nam. Phấn đấu để đưa một số sản phẩm thuốc, vắc xin thành sản phẩm quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến; đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ chuyên ngành thiết bị y tế. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án để ứng dụng, sử dụng có hiệu quả các thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm gắn kết, phát huy trách nhiệm, vai trò các bệnh viện trong đào tạo nguồn nhân lực y tế theo thông lệ quốc tế. Có cơ chế giao trách nhiệm, tôn vinh các bệnh viện, viện nghiên cứu, các bác sĩ, nhà khoa học tham gia đào tạo nhân lực y tế.

- Xây dựng đề án sắp xếp, phát triển một số cơ sở đào tạo nhân lực y tế thành một số Đại học khoa học sức khỏe tại các trung tâm, thành phố lớn. Đẩy mạnh và tạo điều kiện đcác các cơ sở đào tạo thực hiện cơ chế tự chủ. Bảo đảm nguyên tắc học phí được tính đúng, tính đủ, gắn với chất lượng đào tạo; Nhà nước hỗ trợ học bổng cho các đối tượng khó khăn, các sinh viên giỏi, xuất sắc để khuyến khích sinh viên học tập tốt.

b) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan đề xuất các cơ chế, chính sách để bảo đảm nguồn nhân lực cho bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế, đặc biệt là những người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và trong các lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao, phong... Khuyến khích các địa phương xây dựng và thực hiện các chính sách thu hút nhân lực y tế làm việc tại y tế cơ sở thuộc địa bàn quản lý.

c) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ triển khai các nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ y, dược, sinh học ngang tm khu vực và quốc tế.

8. Đổi mới hệ thống tổ chức và cung cấp dịch vụ y tế

a) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế cấp quốc gia, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng: Tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ trung ương ti địa phương trong phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền.

- Xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị, trung tâm y tế làm nhiệm vụ dự phòng tuyến tỉnh thành trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; các đơn vị làm nhiệm vụ dự phòng thuộc trung ương quản lý thành trung tâm kiểm soát dịch bệnh trung ương và vùng tại một số vùng/miền, nhằm thống nhất việc quản lý, điều hành chung trong cả nước.

- Chỉ đạo thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng, bao gồm y tế dự phòng, dân s, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác; trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực (nếu có). Rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực. Tổ chức hệ thng trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

- Xây dựng đề án sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định để hình thành hệ thống cơ quan kiểm soát dược phẩm và thực phẩm, thiết bị y tế trung ương và một số vùng để giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tổ chức đánh giá, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định ở trung ương và địa phương để tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

- Xây dựng đề án với lộ trình cụ thể để chuyển dần một số bệnh viện thuộc Bộ Y tế và các bộ, cơ quan trung ương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) về địa phương quản lý. Bộ Y tế chỉ chủ quản một số rất ít bệnh viện đầu ngành.

- Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để hoàn chỉnh tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp chuyên môn: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các đơn vị, trung tâm làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh thành trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh, hoàn thành trước năm 2020.

- Thực hiện mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng, bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác; trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực (nếu có). Khn trương rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực. Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trn gn với y tế học đường và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

- Tập trung hoàn thiện bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh trước khi thành lập mới các bệnh viện chuyên khoa ở cấp tỉnh. Điều chỉnh, sắp xếp các bệnh viện, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận thuận lợi về mặt địa lý.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, thực hiện nghiêm quy định luân phiên người hành nghề trong các cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý: Luân phiên giữa các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện và ngược lại; giữa các huyện; giữa trung tâm y tế huyện với trạm y tế xã và ngược lại; giữa các xã để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế.

9. Đổi mới tài chính y tế

a) Bộ Y tế

- Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn phân bổ ngân sách sự nghiệp y tế theo hướng dành tối thiểu 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng, ưu tiên ngân sách cho y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, các lĩnh vực phong, lao, tâm thần...

- Xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế (gắn với thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô). Đẩy mạnh phương thức nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng và thực hiện cơ chế giá gắn với chất lượng dịch vụ, khuyến khích sử dụng dịch vụ y tế ở tuyến dưới.

- Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch. Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trong bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như quản trị doanh nghiệp.

- Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tái cơ cấu tài chính y tế theo nguyên tắc: Các nhiệm vụ, hoạt động y tế công cộng do ngân sách nhà nước bảo đảm là chủ yếu, đng thời khuyến khích xã hội hóa. Khám, chữa bệnh do bảo hiểm y tế và người dân chi trả. Chăm sóc sc khỏe ban đầu do ngân sách nhà nước và người dân cùng chi trả, tiến tới bảo hiểm y tế chi trả một số dịch vụ thiết yếu. Bảo hiểm y tế đối với người lao động phải do người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng góp; ngân sách nhà nước bảo đảm đối với một số đối tượng chính sách.

- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế. Đa dạng hóa các hình thức hợp tác công - tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công - tư trong cung cấp dịch vụ y tế. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế (kể cả các trạm y tế xã, phòng khám bác sỹ gia đình), tập trung vào cung cấp dịch vụ cao cấp, theo yêu cầu.

- Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan ban hành Gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế thanh toán” phù hợp với khả năng chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tếGói dịch vụ y tế cơ bản do ngân sách nhà nước chi trả” phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước. Xây dựng cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đthực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân.

- Xây dựng cơ chế giá dịch vụ, thanh toán bảo hiểm y tế theo hướng ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế bảo đảm chi trả cho các dịch vụ ở mức cơ bản; người sử dụng dịch vụ chi trả cho phần vượt mức. Cơ chế giá dịch vụ và cơ chế đồng chi trả theo hướng khuyến khích người dân khám, chữa bnh ở tuyến dưới và các cơ sở y tế ở tuyến trên tập trung cung cấp các dịch vụ mà tuyến dưới chưa bảo đảm được.

- Phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc đa dạng các gói bảo hiểm y tế; phương án tăng cường liên kết, hợp tác giữa bảo hiểm y tế xã hội với bảo hiểm y tế thương mại trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

b) Bộ Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội tiếp tục ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước, tăng chi cho y tế, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước, dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng;

- Chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về tín dụng, thuế để khuyến khích các cơ sở y tế đầu tư mở rộng, nâng cấp, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh đa dạng của nhân dân.

c) Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường truyền thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo him y tế để sớm thực hiện được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

- Tham gia cùng Bộ Y tế, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất: Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, thu nhập của người dân và chi phí, chất lượng dịch vụ y tế, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và của cơ sở y tế; đa dạng các gói bảo hiểm y tế; phương án tăng cường liên kết, hp tác giữa bảo hiểm y tế xã hội với bảo hiểm y tế thương mại trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Nâng cao chất lượng công tác giám định; tuyển chọn, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, cải tiến tổ chức công tác giám định đảm bảo chất lượng, chính xác, kịp thời, khách quan, đúng quy định chuyên môn về khám, chữa bệnh; đẩy nhanh tiến độ áp dụng giám định bảo hiểm y tế điện tử; thống nhất với Bộ Y tế về quy trình giám định bảo hiểm y tế.

- Thực hiện các giải pháp để quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tiết kiệm, hiệu quả. Phối hợp với Bộ Y tế triển khai đồng bộ các giải pháp để hạn chế việc sử dụng dịch vụ quá mức cần thiết, không phù hợp với yêu cầu chuyên môn trong khám, chữa bệnh.

d) Các bộ, cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh có nội dung liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hóa có hại cho sức khỏe như đồ uống có cồn, có ga, thuốc lá để hạn chế tiêu dùng.

đ) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Bố trí ngân sách địa phương thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ y tế và các hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết này.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo; tạo nguồn và xây dựng quy chế hỗ trợ từ Quỹ đbảo đảm mọi người dân đều có cơ hội khám, chữa bệnh.

e) Các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng và thực hiện các giải pháp đng bộ nhằm phòng, chống, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa để lạm dụng các nguồn lực công.

10. Công tác truyền thông

a) Bộ Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch và tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết này.

- Xây dựng và đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nhân dân thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường rèn luyện thân thể, tập thể dục, thể thao, dinh dưỡng hợp lý; lợi ích của tiêm chủng; khám, sàng lọc phát hiện sớm bệnh, tật; nói không với ma túy; hạn chế tác hại của thuốc lá, rượu, bia, đồ uống có cồn, có ga; thực hiện ăn chín, uống sôi; giữ gìn vệ sinh môi trường sống, sử dụng nước sạch, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Củng cố, phát triển mạng lưới truyền thông từ trung ương đến thôn, xóm, bản, làng; xây dựng các thông điệp, nội dung truyền thông phù hợp để người dân dễ nhớ, dễ hiểu, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi về các nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết này.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung của Nghị quyết s20-NQ/TW và Nghị quyết này.

11. Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

a) Bộ Y tế

- Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tài chính của các nước, các tổ chức quốc tế.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao, chủ động đàm phán và thực hiện có hiệu quả các hiệp định hợp tác song phương và đa phương về y tế. Tích cực tham gia xây dựng các chính sách, giải quyết các vấn đề y tế khu vực và toàn cầu, nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của y học Việt Nam.

- Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án để tăng cường quảng bá, đưa y dược cổ truyền Việt Nam ra các nước trên thế giới.

- Hài hòa hóa các thủ tục, quy trình với ASEAN và thế giới về y tế. Tăng cường xây dựng và áp dụng các chuẩn mực y tế trong nước theo hưng cập nhật với thế giới và khu vực. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về sức khỏe; hoàn thành trước thời hạn một số mục tiêu.

b) Bộ Công an

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực y dược.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao chỉ đạo lồng ghép các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết này vào nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương. Khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của trung ương và Nghị quyết này trong quý I năm 2018. Tập trung chđạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

b) Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chương trình hành động này.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện công tác thông tin, truyền thông nhằm tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần nỗ lực của các ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân để phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 20-NQ/TW đã đề ra.

4. Bộ Tư pháp tổng hợp các luật, pháp lệnh phải ban hành mới, sửa đổi, bổ sung phù hợp với Nghị quyết số 20-NQ/TW vào đề xuất Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội.

5. Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội phổ biến, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết s20-NQ/TW và Chương trình hành động này.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: bố trí đủ nguồn lực từ ngân sách địa phương thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân đã được phân cấp theo quy định. Ban hành theo thẩm quyền cơ chế đầu tư, chính sách ưu đãi, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tư nhân thực hiện, cung cấp các dịch vụ y tế phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương.

7. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này, nếu thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Chương trình hành động, các bộ, cơ quan, địa phương chủ động đề xuất gửi Bộ Y tế để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW
(Kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ)

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

Cấp trình

Kết quả đầu ra

I

Bộ Y tế chủ trì

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Luật Phòng bệnh và nâng cao sức khỏe, thay thế Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2019 - 2020

Quốc hội

Luật

2

Rà soát, sửa đổi bổ sung Luật An toàn thực phẩm, trong đó có các quy định việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, quản lý rủi ro, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc.

Bộ Y tế

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan

2019

Quốc hội

Luật

3

Xây dựng Chương trình Sức khỏe Việt Nam.

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

4

Xây dựng Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2020 - 2030, tm nhìn đến năm 2040 (thay thế Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013).

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

5

Xây dựng Đề án giảm chênh lệch chỉ số sức khỏe giữa các vùng miền.

Bộ Y tế

Các bộ, ngành và địa phương liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

6

Xây dựng Dự án Tổng điều tra Dinh dưỡng; đánh giá Chiến lược quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2020 - 2030 tầm nhìn 2040.

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

7

Xây dựng các quy định về dinh dưỡng hợp lý, bổ sung vi chất dinh dưỡng.

Bộ Y tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

8

Xây dựng Đề án Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam.

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

9

Xây dựng các khuyến nghị, phổ biến về chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp cho từng nhóm đối tượng, nguồn nguyên liệu, khẩu vị của người Việt.

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2018 - 2020

Bộ Y tế

Các văn bản quy định, hướng dẫn chuyên môn

10

Xây dựng Đề án nâng cao hoạt động Dinh dưỡng lâm sang - tiết chế tại các cơ sở y tế.

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2018

Bộ Y tế

Quyết định

11

Xây dựng Dự án Cải thiện An ninh dinh dưỡng, thực phẩm hộ gia đình và đáp ứng dinh dưỡng trong trường hợp khẩn cấp.

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

12

Ban hành hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm, sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Bộ Y tế; Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan

2020

Các Bộ, Ngành liên quan

Văn bản quy phạm pháp luật

13

Xây dựng các đề án và truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, tăng cường tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường, chú trọng vệ sinh môi trường nông thôn.

Bộ Y tế

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan

2018

Bộ Y tế

Văn bản của Bộ Y tế

14

Xây dựng Kế hoạch tăng cường năng lực ứng phó về mất an toàn, an ninh sinh học trong quản lý chất thải tại các cơ sở y tế.

Bộ Y tế

Các bộ, ngành liên quan và địa phương

2020

Bộ Y tế

Văn bản của Bộ Y tế

15

Xây dựng Đề án chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Bộ Y tế

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các bộ, ngành và địa phương

2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

16

Xây dựng Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành y tế nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ của môi trường, biến đi khí hậu ảnh hưởng tới sức khỏe con người giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ Y tế

Bộ Tài nguyên và Môi trưng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan

2018

Bộ Y tế

Văn bản của Bộ Y tế

17

Rà soát, sửa đổi bổ sung Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2019

Quốc hội

Luật

18

Xây dựng Luật phòng, chống tác hại của rượu bia.

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2018

Quốc hội

Luật

19

Xây dựng Đề án an ninh y tế đến 2030, các cơ chế về dự trữ thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất cần thiết bảo đảm an ninh y tế.

Bộ Y tế

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

20

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển y tế cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý sức khỏe cá nhân, phòng chống và kiểm soát bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế xã, phường trên toàn quốc.

Bộ Y tế

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

21

Xây dựng Dự án tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị y tế và đào tạo cán bộ cho y tế vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Bộ Y tế

Các bộ, ngành liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

22

Đ án Nghiên cứu, sản xuất vắc xin thế hệ mới, tích hợp nhiều loại trong một.

Bộ Y tế

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

23

Xây dựng Đề án đảm bảo nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng.

Bộ Y tế

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

24

Xây dựng Đề án tăng cường công tác tiêm chủng, tăng số lượng vắc xin cho tiêm chủng.

Bộ Y tế

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan

2020

Bộ Y tế

Văn bản của Bộ Y tế

25

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có quy định về thi, cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động có thời hạn.

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2019

Quốc hội

Luật

26

Rà soát, sửa đổi bổ sung Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2020

Quốc hội

Luật

27

Xây dựng Đề án về tổ chức kiểm định, đánh giá độc lập chất lượng dịch vụ y tế

Bộ Y tế

Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

28

Xây dựng Đề án bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội tại các cơ sở y tế.

Bộ Y tế

Các bộ, ngành và địa phương liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

29

Xây dựng cơ chế chính sách về Chăm sóc toàn diện người bệnh.

Bộ Y tế

Các bộ, ngành và địa phương

2018-2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

30

Xây dựng các quy định thực hiện bệnh án điện tử.

Bộ Y tế

Các bộ, ngành và địa phương

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

31

Xây dựng Đề án tăng cường chẩn đoán, điều trị từ xa, gắn với đào tạo (Telemedicine).

Bộ Y tế

Các bộ, ngành và địa phương

2018 - 2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

32

Xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến tri thức trong phòng bệnh, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe.

Bộ Y tế

Các bộ, ngành và địa phương

2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

33

Xây dựng Luật Y, Dược cổ truyền.

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2020

Quốc hội

Luật

34

Xây dựng Đề án thừa kế, bảo tồn và khai thác bền vững dược liệu tự nhiên; phát triển các bài thuốc, vị thuốc y học cổ truyền và phương thức chẩn trị, điều trị không dùng thuốc.

Bộ Y tế

Các bộ, ngành và địa phương

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

35

Xây dựng Đề án tăng cường y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Bộ Y tế

Các bộ, ngành và địa phương

2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

36

Xây dựng Luật Trang thiết bị y tế.

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2020

Quốc hội

Luật

37

Xây dựng Đề án phát triển công nghiệp dược, nguyên liệu, dược liệu, thiết bị y tế sản xuất trong nước.

Bộ Y tế

Các bộ, ngành và địa phương liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

38

Xây dựng Đề án quản lý và nhập khẩu; củng cố hệ thống phân phối thuốc; ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ trong cả nước

Bộ Y tế

Các bộ, ngành và địa phương liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

39

Xây dựng Đề án thành lập hội đồng y khoa quốc gia và tổ chức thí điểm thi quốc gia để xét cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn.

Bộ Y tế

Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan

Quý IV/2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

40

Xây dựng Đề án sắp xếp, phát triển một số cơ sở đào tạo thành Đại học Khoa học sức khỏe

Bộ Y tế

Các bộ, ngành và địa phương

2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

41

Xây dựng các chương trình, đ án ng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế từ cuộc cách mng 4.0

Bộ Y tế

Các bộ, ngành và địa phương

2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

42

Xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế, phát triển mạng lưới cấp cứu đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

43

Xây dựng Đề án thực hiện lộ trình chuyn bệnh viện trung ương, bệnh viện các bộ, ngành (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) về địa phương quản lý.

Bộ Y tế và các Bộ, ngành có bệnh viện trực thuộc

Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và địa phương

2019 - 2020

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

44

Xây dựng Đề án sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kim định đhình thành cơ quan kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị y tế.

Bộ Y tế

Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và địa phương

2020

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

45

Xây dựng Đề án sp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ dự phòng tuyến trung ương thành các trung tâm kiểm soát dịch bệnh trung ương, vùng; hoàn thiện trung tâm kiểm soát dịch bệnh các tỉnh.

Bộ Y tế

Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và địa phương

2020

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

46

Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2019

Quốc hội

Luật

47

Xây dựng Đề án cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế

Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan

2019

Chính phủ

Nghị quyết

48

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị snghiệp y tế.

Bộ Y tế

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan

2018

Chính phủ

Nghị định

49

Sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề

(thay thế Nghị định 56/2011/NĐ-CP).

Bộ Y tế

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan

2019

Chính phủ

Nghị định

50

Sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù và chế độ phụ cấp chống dịch

(thay thế Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg).

Bộ Y tế

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan

2019

Chính phủ

Nghị định

51

Đề án nâng cao hiệu quả Quỹ hỗ trợ khám chữa bnh cho người nghèo.

Bộ Y tế

Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

52

Xây dựng và ban hành cơ chế khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và trong các lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao, phong,...

Bộ Y tế

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

53

Xây dựng cơ chế bảo đảm tài chính và phân bổ ngân sách nhà nước cho y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Bộ Y tế

Các bộ, ngành và địa phương

2018 - 2019

Ủy ban thường vụ Quốc hội

Quyết định

54

Hoàn thiện Dự thảo Nghị định quân dân y kết hợp.

Bộ Y tế

Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương

2018

Chính phủ

Nghị định

55

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc người cao tuổi hot đng không vì lợi nhuận.

Bộ Y tế

Các bộ, ngành liên quan

2019 - 2020

Chính phủ

Nghị định

56

Xây dựng Thông tư hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính đối với Trung tâm Y tế huyện đa chức năng.

Bộ Y tế

Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan

2018

Bộ Y tế

Thông tư

II

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì

 

 

 

 

 

1

Sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành, ban hành các cơ chế chính sách tạo điều kiện cho người dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể; phát huy hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng các thiết chế thể dục thể thao.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan

2018

Cơ quan có thẩm quyền

Các văn bản phù hợp

2

Xây dựng Đề án đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền vận động, nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, xóa bỏ tập tục lạc hậu ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan

2018

Cơ quan có thm quyền

Các văn bản phù hợp

III

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì

 

 

 

 

 

1

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Y tế và các cơ quan liên quan

2018

Quốc hội

Luật

2

Xây dựng Đề án đi mới căn bản giáo dục thể chất, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp với tập luyện ngoài nhà trường, vận động thể lực nâng cao tầm vóc và thtrạng con người Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

3

Xây dựng và triển khai Đề án y tế trường học gắn vi y tế cơ sở, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong nhà trưng, cơ sở giáo dục khác, giáo dục và phát triển toàn diện trẻ em trong hệ thống giáo dục, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Y tế, Bộ Tài chính, và các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

IV

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì

 

 

 

 

 

1

Xây dựng các đề án về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, bảo vệ chăm sóc trẻ em

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

V

Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Đề án tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện tốt việc vệ sinh môi trường nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên môi trường và các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

2

Xây dựng Đề án bảo đảm nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh cho khu vực nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

VI

BXây dựng

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Đề án bảo đảm nước sạch khu vực thành thị, khu dân cư tập trung.

Bộ Xây dựng

Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

 

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No: 139/NQ-CP

Hanoi, December 31, 2017

 

RESOLUTION

PROMULGATING THE GOVERNMENT’S PROGRAM OF ACTION FOR IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTION NO. 20-NQ/TW DATED OCTOBER 25, 2017 FROM THE 6TH MEETING OF THE 12TH CENTRAL COMMITTEE ON ENHANCEMENT OF PEOPLE’S HEALTH PROTECTION, CARE AND IMPROVEMENT IN NEW CIRCUMSTANCES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Resolution No. 20-NQ/TW dated October 25, 2017 of the 6th Meeting of the 12th Central Committee on enhancement of people's health protection, care and improvement in new circumstances;

At the request of the Minister of Health,

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Issue together with this Resolution the Government’s Program of Action for implementation of the Resolution No. 20-NQ/TW dated October 25, 2017 from the 6th Meeting of the 12th Central Committee on enhancement of people's health protection, care and improvement in new circumstances.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. The relevant Ministers, Heads of ministerial agencies, Heads of the Governmental agencies, Chairpersons of province-level People’s Committees, organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

THE GOVERNMENT’S PROGRAM OF ACTION

IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTION NO. 20-NQ/TW DATED OCTOBER 25, 2017 FROM THE 6TH MEETING OF THE 12TH CENTRAL COMMITTEE ON ENHANCEMENT OF PEOPLE’S HEALTH PROTECTION, CARE AND IMPROVEMENT IN NEW CIRCUMSTANCES
(Promulgated alongside the Government’s Resolution No. 139/NQ-CP dated December 31, 2017)

The Resolution No. 20-NQ/TW dated October 25, 2017 of the 6th Meeting of the 12th Central Committee on enhancement of people’s health protection, care and improvement in new circumstances (hereinafter referred to as the Resolution No. 20-NQ/TW) has put forward the following general objectives: Improve both physical and mental health, stature, life expectancy and quality of Vietnamese people. Create a fair, high-quality, efficient and internationally integrated medical system. Develop a scientific, national and popular medicine. Ensure that all people have their health managed and cared for. Build the health staff that treat patients with motherly kindness and consideration, have high professional capacity and attain the international level. Improve the competitiveness of production in supply chains of pharmaceuticals and health services.

Pursuant to the primary directives, objectives, missions, tasks and solutions specified in the Resolution No. 20-NQ/TW, the Government promulgates the Program of Action for implementing the Resolution as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Purposes

a) Determine the primary contents and tasks based on which the Government, ministries, agencies and local governments focus on direction and formulation of projects and tasks so that the tasks and solutions can be carried out comprehensively, hence fulfilling this Resolution’s goals.

b) Create a major change in awareness and actions of officials, agencies, local governments and the people with respect to protection, care and improvement of people's health.

c) Ensure consistency in the Vietnam Communist Party's leadership and the State’s management in protection, care and improvement of people's health.

d) Overcome the limitations and difficulties in the recent times in order to formulate reformative mechanisms and policies on protection, care and improvement of people's health, ensuring the goals of the Decree No. 20-NQ/TW are fulfilled, contributing to building and protecting our country.

2. Requirements

a) Determine the primary tasks and solutions for the ministries, agencies and local governments to formulate programs and plans of action; conduct and implement inspection, supervision and evaluation of implementation of the Government’s Resolution No. 20-NQ/TW and this Resolution.

b) Get the ministries, agencies, People’s Committees at all levels, unions and people actively involved in protection, care and improvement of people's health, with the medical sector as the main force. Integrate the health goals and indices specified in this Resolution into Socio-economic Development Plans of respective entities and local governments.

c) Require the relevant ministries, ministerial agencies, governmental agencies, People’s Committees of all levels to act in accordance with the Government’s Program of Action and their delegated functions, responsibilities and powers to formulate specific plans and projects relevant to protection, care and improvement of people's health.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. TASKS

1. Enhancement of leadership and direction of ministries, ministerial agencies, governmental agencies and local governments

a) Ministries, ministerial agencies, governmental agencies and province-level People’s Committees:

- Organize study sessions for the relevant agencies and local governments in order for them to achieve full and profound understanding of the contents of the Resolution No. 20-NQ/TW.

- Formulate and promulgate plans of actions of ministries, agencies and local governments to implement the Resolution. The plans of action have to follow the tasks and solutions stated in the Resolution closely and are appropriate for the circumstances of the ministries, agencies and local governments.

- Focus on leading and directing the protection, care and improvement of people's health, regard this as one of the most important political missions of all-level authorities, agencies and local governments.

- Mobilize the Vietnamese Fatherland Front, the people’s unions and the entire community in protection, care and improvement of people's health. Delegate clear and specific responsibilities to each agency and union for fulfilling the goals of and carrying out solutions for protection, care and improvement of people's health.

- Frequently inspect, supervise the implementation process in agencies, and carry out preliminary and full performance review of the implementation process to give out awards.

b) Ministry of Health, other ministries and agencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Improvement of people’s health

a) Ministry of Health

- Preside over and cooperate with relevant authorities in researching, proposing mechanisms and policies, alongside propagating and advocating increase of people’s awareness, sense of responsibility, and change of behaviors of people, Party committees and local governments in order to enhance protection, care and improvement of people's health; prioritize preventive healthcare activities associated with local healthcare such as: Developing nutritional regimens, school milk and nutrition programs; assuring food safety, increasing physical activities; advocating the people promoting the environmental sanitation , not smoking and not abusing alcohol; enhancing school healthcare; preventing and controlling occupational diseases, etc. in order to enhance the Vietnamese people’s physical fitness and stature; preventing non-infectious diseases such as cardiac diseases, cancer, diabetes, obesity, etc., reducing complications and deaths, increasing life expectancy and quality of life.

- Formulate the Vietnam Health Program based on connections between and synchronous implementation of projects and programs on protection and improvement of Vietnamese people’s health and stature, and local healthcare network building and development projects.

- Preside over and cooperate with relevant ministries and authorities in formulation and promulgation of policies, national technical code systems and national standards for ensuring food safety for health within the ministry's scope of management.

- Formulate and implement effectively programs and projects that can quickly decrease the health index gap between regions, enabling all people residing in rural, mountainous and island areas to access services that can help them improve their health, broaden their knowledge, change their behavior and lifestyle for disease prevention and health improvement.

- Cooperate with the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Agriculture and Rural Development in providing and implementing guidelines and regulations in which sufficient nutritional information and health warnings on packaged food products are required.

b) Ministry of Education and Training

- Preside over and cooperate with relevant authorities in setting up projects on fundamental reform of physical and mental education, increase of elective physical education subjects in school, closely associated with physical activities outside of school. Enhance and reform school healthcare closely connected with local healthcare establishments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Formulate plans for implementation of a medical insurance scheme for students.

c) Ministry of Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs

Preside over and cooperate with the Ministry of Health and other relevant authorities in protection of employees’ health; prevention of occupational diseases; ensuring occupational safety; prevention of drowning among children, etc.

d) Ministry of Culture, Sports and Tourism

- Strongly develop fitness movements in agencies, schools and communities. Make good use of sport institutions. Advocate and provide the material facilities and space for physical training among the people, protecting and improving their health in the process. Step up cultural and sport activities in various forms.

- Step up the efforts in propagating and advocating civilized, healthy and sanitary lifestyle.

e) Ministry of Industry and Trade

- Preside over and cooperate with other ministries and authorities in prevention of counterfeit goods production and trade, commercial fraud and consumer interest protection.

- Provide guidelines for and inspect food production and trade facilities within the scope of regulations on nutrition, increase supplementation of micronutrients in food products.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Preside over and cooperate with other ministries and authorities in formulation of standards and codes for food safety, controlling residuals of antibiotics, veterinary medications and pesticides within the ministry’s scope of management.

- Formulate programs and projects alongside propagating and advocating for rural environmental sanitation, clean water access and use, sanitary lavatories.

- Develop the ecological system, ensure safe production, transport and distribution of food.

- Cooperate with the Committee for Ethnic Minority Affairs and other relevant authorities in propagating, advocating and directing the implementation of rural environmental sanitation in ethnic minority and mountainous regions.

g) Ministry of Science and Technology

Implement the contents relevant to the scientific and technological mission, in order to increase the research capacity for medical, pharmaceutical, biological science and technology at both regional and global levels.

h) Ministry of Public Security

Preside over and cooperate with relevant authorities in focus on directing drug prevention and rehabilitation.

i) Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Review and step up implementation of waste treatment programs and projects; tackle pollutions in rivers, production facilities, industrial parks, trade villages.

j) Ministry of Construction: Review the tasks of water supply, drainage, social infrastructure planning within the ministry’s scope of management, manage regular solid waste in urban areas, industrial parks, construction material production facilities.

k) Ministry of Transport

- Implement solutions for ensuring environmental sanitation in transport vehicles.

- Develop the transport infrastructure, employing state-of-the-art technology in control and management of the road transport system.

m) The National Traffic Safety Committee and the National Emergency and Natural Disaster Response, Search and Rescue Commission carry out the solutions for national disaster management and ensuring traffic order and safety.

l) Province-level People’s Committees

- Direct the implementation of programs, projects and tasks relevant to improvement of local health.

- Take interest in and facilitate protection, care and improvement of every person's health, especially those in the rural, mountainous and island areas.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Ministry of Health

- Formulate and implement programs and projects for ensuring health security, timely response to emergency situations, especially recent outbreaks; implement solutions for enhancing and increasing efficiency of epidemic prevention, preventing occurrence of pandemics.

- Formulate a roadmap for increasing the number of vaccines employed in the Expanded Program on Immunization within the budget’s capacity and submit it to the Government.

- Focus on directing, stepping up implementation of non-infectious diseases; formulate mechanisms, policies alongside propagating and advocating screening among the people for early detection and control of disease; stepping up management, treatment of non-infectious and chronic diseases, long-term care in local health facilities.

- Implement the local healthcare enhancement policy with solutions for reform of apparatus, manpower, activities and finance. Formulate a payment mechanism, increase the medical insurance fund’s proportion for local healthcare, expand the scope of service and medicine payment for local healthcare within the basic health service package's capacity and the medical insurance fund's balance.

- Implement the commune-level medical station model which works in accordance with the principles of family medicine, working alongside family clinics in providing primary healthcare, disease prevention, medical examination and treatment for the local people. Make local healthcare become the frontline in disease prevention and providing healthcare, developing the people’s trust in local healthcare.

- Formulate, perfect and implement strictly the regulations on healthcare for mothers, children, the elderly, disabled people, those who suffer from the consequences of warfare and the priority entities, the people of mountainous, remote, disadvantaged, frontier and island areas. Formulate home and community care policies for the elderly, disabled people, patients with non-infectious or chronic diseases, palliative care for terminal cancer patients which are appropriate for the local habits, customs and socioeconomic conditions. Carry out preventive activities and give advice, examinations and tests to pregnant women for prevention of vertically transmitted diseases, early detection of reproductive cancers and disease control; stepping up management and treatment of non-infectious and chronic diseases, carry out long-term care in local health facilities effectively.

- Apply information technology in commune health stations; carry out programs and objectives of healthcare, management of people’s health profiles alongside medical insurance cards and medical insurance payment. Formulate mechanisms and roadmaps suitable for monitoring and management of all people's health.

- Cooperate with the Ministry of National Defense and local governments in formulating regulations for stepping up medical cooperation between the military and civilians, developing healthcare networks in frontier, island, ethnic minority and mountainous areas.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cooperate with the Ministry of Health in formulating payment methods, increasing the medical insurance fund’s proportion for local healthcare within the basic health service package's capacity and the medical insurance fund's balance.

- Cooperate with the Ministry of Health in implementation of medical insurance policies for local healthcare, in order to encourage people to seek examinations and treatment in local health facilities, enabling those facilities to develop and improve medical insurance examination and treatment services.

c) Ministry of Finance

Ensure the central government budget and instruct the local governments to increase spending on preventive, local and primary healthcare, and on the elderly, disabled people, those who suffer from the consequences of warfare and the priority entities. Ensure the domestic resources for expanding health improvement activities and prevention of HIV/AIDS, tuberculosis and malaria.

d) Ministry of Planning and Investment

- Preside over and cooperate with the Ministry of Finance in advising the government to prioritize ODA projects for local healthcare and people’s health improvement activities.

- Advise the Government and National Assembly to allocate the development capital from the central government budget, instruct the local governments to prioritize capital for local and preventive healthcare, for regions with difficult socioeconomic conditions, frontier and island areas.

e) Province-level People’s Committees

- Present the People’s Council at the same level the allocation of funds for implementing this Program of Action’s contents in accordance with the Law on State Budget.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Improvement of medical examination and treatment; fundamentally tackling overcrowding in hospitals

a) Ministry of Health

- Implement in sync the solutions for improvement of medical examination and treatment services in all levels, especially at local level in order to increase patient satisfaction; fundamentally deal with overcrowding in a number of top-level hospitals in general by 2020; continue developing the satellite hospital system, stepping up direction by levels and alternately, training for and technical transfer to lower levels; stepping up reformation of style and manners of service, improving medical ethics and building clean, green and environmentally friendly health facilities;

- Promulgate statutes, regulations, processes and instructions on treatment which are uniform countrywide in order to ensure medical examination and treatment quality. Formulate processes for safety of patients, adequate control of medical complications, curbing contaminations in hospital, controlling antibiotic resistance, restrictive nutrition and comprehensive treatment of patients. Promulgate technical lists appropriate for each level in order to ensure consistent service quality across health facilities in all levels. Formulate and implement regulations on transfer of test results, diagnostic imaging, information, diagnoses and treatment results between medical facilities and in local healthcare in order to continuously monitor and take care of patients. Carry out independent verification, evaluation of service quality and quality-based hospital ranking in accordance with international practice.

- Reduce nuisance and waiting time, increase convenience for patients by stepping up administrative procedure reform, application of information technology in managing medical examination and treatment (digital medical records, long-distance medical examination and treatment, showing medical images without printing). Formulate mechanisms and policies for implementing the roadmap for linking medical insurance examination and treatment between levels. Strongly develop the pre-hospital first aid system in the community.

- Reform mechanisms of operation and management in public hospitals alongside giving autonomy associated with accountability, ensure openness and transparency under control of the authorities. The public facilities provide sufficient basic health services; be able to provide premium on-demand service, ensure openness and transparency. Formulate mechanisms and policies for finance and resource and implement the roadmap for calculating the service fees accurately and sufficiently in order to provide comprehensive care for patients alongside improving income and providing adequate benefits for health staff (formulate a manpower roadmap for ensuring comprehensive care; the service fees take into account the employees’ wage, restrictive nutrition cost, consultation cost, etc. accurately and sufficiently)

- Formulate mechanisms, policies alongside encouraging private sector involvement in order to develop medical facilities with technical, service and care quality on the level of developed countries in the region so that well-off patients can go there instead of going overseas. Combine some medical and care facilities with tourism for both domestic and foreign clients.

- Formulate and perfect mechanisms and policies for encouraging private healthcare, especially the non-profit hospital model; step up cooperation between public and private sectors, create an equal environment for support, transfer of technical professional knowledge between public and private medical facilities.

- Cooperate with the Ministry of National Defense in stepping up medical examination and treatment of beneficiaries of incentive policies. Make good use of the armed forces’ medical advantage; implement flexible organization models appropriate for local conditions in order to ensure the services of medical examination and treatment for the people in remote, frontier and island areas.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Vietnam Social Security

- Continue stepping up administrative reform, reducing nuisance in medical insurance assessment payment. Cooperate with the Ministry of Health in formulating a general project for application of information technology in the health sector, focus on implementation of digital health records, digital medical records and local health management software in order to enable easy examination, treatment, medical insurance payment alongside assessment and payment to health facilities for the people; connect medical insurance data to medical facilities accurately, punctually, safely and securely; combine medical insurance data with social security data and citizen identification number.

- Cooperate with the Ministry of Health in formulating mechanisms for price and co-payment, payment policies and methods in order to encourage the lower-level facilities to improve their service quality, hence encouraging the people to go to those facilities for medical examination and treatment; make payments to medical facilities punctually and sufficiently.

e) Province-level People’s Committees

- Review, formulate and implement planning of local health facility networks in accordance with the principles of complete medical facility system in each province.

- Direct the health facilities within their jurisdictions to carry out technical development so that the people can place their trust in the lower-level service quality without relying on the upper level.

5. Development of traditional medicine and pharmacy

The Ministry of Health presides over

a) Formulation and implementation of the Traditional Medicine Development Program, combine traditional with modern medicine in facilities, examination, treatment, rehabilitation and care. Increasing the target number of examinations and treatments in traditional medicine in all levels, especially the local level.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Formulation and implementation of projects for inheritance, conservation and development of precious herbal ingredients; sustainable use of natural herbal ingredients; creating specific criteria for Vietnamese herbal ingredient recognition;

d) Cooperation with Vietnam Social Security in research, expansion of the list of traditional herbal ingredients and drugs alongside herbal drugs in the medical insurance payment list.

e) Stepping up research, test and demonstration of the effects of traditional diagnosis methods, drug-free treatment methods, and traditional medicinal drugs. Stepping up training traditional medical practitioners. Formulation of mechanisms and policies for support, detection, application and recognition of intellectual property and commercialization of traditional medicinal drugs; honoring and ensuring the rights of renowned practitioners, mobilizing social organizations to participate in examination, treatment and disease prevention using traditional medicine.

f) Formulation of programs for stepping up publicity and dissemination at the worldwide level in order to promote traditional herbal ingredients and drugs alongside drug-free treatment methods to national products with Vietnamese brand names.

g) Formulation of specific mechanisms and policies for development of and prioritizing domestic herbal ingredients; strict control of herbal ingredients’ quality.

6. Stepping up development of the pharmaceutical and medical equipment sector

a) Ministry of Health

- Continue implementing solutions for ensuring sufficient supply of high-quality, safe, effective, reasonably-priced drugs that satisfy disease prevention, treatment and rehabilitation.

- Preside over and cooperate with the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance, the Ministry of Industry and Trade and other relevant authorities in formulating and proposing mechanisms and policies for encouragement of production and use of domestic drugs, vaccines, biological, medical equipment and materials; enabling enterprises to participate further in the value chain of pharmaceutical products and medical equipment at both regional and global levels.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Strictly manage imports of drugs, medical materials, chemicals and equipment. Reinforce the distribution system of drugs, medical materials, chemicals and equipment, ensure efficiency, professionalism and compliance with the law. Finish off mechanisms, policies and regulations of law on the right to distribute drugs, prohibit enterprises from distributing drugs without permission.

- Formulate and implement projects for management of wholesale and retail trade systems, pharmacies both under and outside hospital management. Carry out in sync solutions for tracing drug origin; rectify the problems of selling prescription drugs without or not in accordance with medical prescriptions. Apply information technology, create network connections between medical facilities and pharmacies; ensure control of traded drugs’ origins and prices in all pharmacies nationwide.

- Increase the capacity for research, production of drugs and vaccines. Formulate mechanisms and invest sufficiently in order to harness new-generation and combined vaccine production technology, fulfilling the fundamental requirement of domestic expanded immunization and aiming for export.

- Formulate management systems, mechanisms and policies for developing networks for test and verification of medical equipment, contributing to improvement of quality and enable transfer of test results and images between health facilities.

b) The Ministry of Industry and Trade presides over and cooperate with relevant ministries and authorities in stepping up prevention of production and trade of counterfeit or low-quality drugs, dietary supplements, medical equipment and goods that can cause health hazards.

c) The Ministry of Agriculture and Rural Development presides over and cooperate with other ministries and local governments in reviewing, formulating plans, prioritizing investment and focusing on development of areas specialized in herbal ingredient farming; encourage homegrown herbal ingredients. Attract investment in building processing plants in large-scale herbal ingredient areas, forming links between production, preservation and procession of herbal ingredients.

d) The Ministry of Science and Technology formulate mechanisms, policies, programs and projects for supporting research and transfer of vaccine, drug and medical equipment production technology.

e) Vietnam Social Security cooperates with the Ministry of Health and other relevant authorities in formulating mechanisms for encouraging the use of domestic drugs and equipment.

7. Development of health staff, medical science and technology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Formulate regulations on fundamental and comprehensive reforms of health staff training in order to satisfy the health system's requirements and attain the international level, and submit those regulations to the competent authority for promulgation or promulgate those regulations itself within its competence. Draw a distinction between two disciplines: research and medical practice, and provide training in each of them accordingly. Formulate and promulgate standards for training facilities and health staff. Implement mechanisms and policies for close association between theoretical and practical training facilities, ensuring that the trainees attain the required fundamental competence for the health system.

- Formulate the project for establishment of National Medical Council, organize exams for fixed-term practice certificates and appoint independent agencies to issue of practice certificate on a trial basis in accordance with international practice. Research for inclusion of ethical criteria in practice certificate issuance. Submit the research to the authority with competence to modify legal mechanisms for official implementation.

- Increase research capacity for medical, pharmaceutical, biological science and technology to both regional and global levels. Prioritize applied research; focus on researching health and biomedical indicators suitable for Vietnamese people. Aim for promote a number of drugs and vaccines to national products. Step up application and transfer of state-of-the-art technologies; train and develop staff that specializes in medical equipment. Formulate and implement programs and projects for effective application and use of the 4th Industrial Revolution’s achievements in taking care of people’s health.

- Formulate and implement policies for linking and bringing into play roles and responsibilities of hospitals in training health staff in accordance with international practice. Have mechanisms for responsibility allocation, honor hospitals, research institutes, doctors and scientists who participate in health staff training.

- Formulate projects for arrangement and development of a number of health staff training facilities into Universities of Health Sciences in large centers and cities. Step up enabling training facilities to adopt autonomy mechanisms. Ensure that training fees are calculated accurately, sufficiently and closely associated with training quality; the State shall award scholarships to disadvantaged entities, good and outstanding students in order to encourage student in their studies.

b) The Ministry of Home Affairs presides over and cooperates with the Ministry of Health and other relevant authorities in proposing mechanisms and policies for ensuring manpower for protection and care of people’s health, giving adequate benefits to health staff, especially those with high professional capacity working in remote, disadvantaged, frontier and island areas, are those working in the fields of preventive healthcare, forensics, psychiatry, tuberculosis, leprosy, etc. Encourage local governments to formulate and implement policies for attracting health staff for local health facilities within their jurisdictions.

c) The Ministry of Science and Technology presides over and cooperates with the Ministry of Health and other ministries in implementation of the contents which are relevant to the scientific and technological mission and for medical, pharmaceutical, biological science and technology reaching both regional and global levels.

8. Reforming health service delivery and management system

a) The Ministry of Health presides over and cooperate with relevant authorities in

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Formulating projects for arranging units and health centers doing preventive works at provincial level into provincial epidemic control centers, units doing preventive works under central management into central epidemic control center, alongside creating regional centers for certain regions in order to streamline management and operation nationwide.

- Directing the implementation of the “one multipurpose health center per district” model, encompassing preventive healthcare, population, examination, treatment, rehabilitation and other health services; the center directly manages regional commune heath station and general practice clinic (if any). Reviewing and arranging regional general practice clinics reasonably. Organize the commune health station system so that it is closely associated with school healthcare and appropriate for local characteristics.

- Formulating the project for rearranging test and verification units to form a system of pharmaceuticals, food and medical equipment control authorities, consisting of central and some regional ones, for the purpose of decreasing the number of subsidiaries and increase efficiency. Organizing evaluation, classification of functions and responsibilities of test and verification units at both central and local levels in order to avoid sparse investment and misspending.

- Formulating a plan with a specific roadmap for transferring a number of hospitals under the management of the Ministry of Health, other ministries and central authorities (except the Ministry of Home Defense and the Ministry of Public Security) to the local governments’ management. The Ministry of Health shall only be in charge of a very few leading hospitals.

- Cooperation with other ministries, agencies and local governments in completing the comprehensive, continuous, incorporated health facility organizational structure, which has three levels: primary, secondary and tertiary healthcare.

b) Province-level People’s Committees

- Accelerate arrangement of units and health centers doing preventive works at provincial level into provincial epidemic control centers, which is due to complete before 2020.

- Implement the “one multipurpose health center per district” model, encompassing preventive healthcare, population, examination, treatment, rehabilitation and other health services; the center directly manages regional commune heath station and general practice clinic (if any). Review and arrange regional practice clinics urgently and reasonably. Organize the commune health station system so that it is closely associated with school healthcare and appropriate for local characteristics.

- Focus on perfecting general hospitals completely before establishing new specialized hospitals at provincial level. Adjust and arrange hospitals to make them geographically accessible for the people.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Reforming health finance

a) Ministry of Health

- Cooperate with the Ministry of Finance and relevant authorities in formulating, and submitting to the competent authority for promulgation, the guidelines for allocation of budget healthcare, with minimum 30% of it for preventive healthcare, prioritize budget for local healthcare, hospitals in disadvantaged, frontier and island areas, specialized in the fields of leprosy, tuberculosis, psychiatry, etc.

- Formulate and implement the roadmap for changing regular budget payment from being given directly to medical facilities to supporting medical insurance participants, in association with the roadmap for accurate and sufficient calculation of health service fees (and fulfilling the goal of curbing inflation and macroeconomic stability). Enhance the task assignment and order placement methods of the state, implement the price mechanism associated with service quality, encourage the use of health services at lower levels.

- Submit the Decree on regulating the right to autonomy and self-responsibility of public health service units to the Government for promulgation. Step up giving autonomy on professional responsibilities, organization of apparatus, personnel and finance associated with accountability, openness and transparency. Implement a management model similar to enterprise management for public health service units in ensuring regular and investment payment.

- Cooperate with the Ministry of Finance in formulating, perfecting mechanisms and policies for restructuring health finance as follows: Public health tasks and activities are primarily funded by the state budget, and public sector involvement is encouraged. Medical examination and treatment are paid for by medical insurance and the people. Primary healthcare is jointly paid for by the state budget and the people, aiming for medical insurance covering a number of essential services. Medical insurance for employees has to be jointly paid for by employees and employers; the state budget covers a number of beneficiaries of incentive policies.

- Perfect mechanisms and policies for enhancing private sector involvement, mobilize every resource for health system development. Diversify forms of public-private cooperation, ensure openness, transparency, equal competition and no discrimination between public and private in health service provision. Encourage organizations and individuals to invest in building health facilities (including commune health stations and family practice clinics), focusing on provision of premium services on demand.

- Cooperate with relevant ministries and authorities in promulgating the “Basic health service package covered by medical insurance" within the Medical Insurance Fund's capacity and the "Basic health service package covered by state budget" within the state budget’s capacity. Formulate mechanisms and policies for mobilization of every resource for primary healthcare and people’s health management.

- Formulate mechanisms for service fees, medical insurance payment with the state budget taken into account; ensure the medical insurance being able to cover basic services, and the service users paying for any excess. The service fee and joint payment mechanisms are meant to encourage the people to seek medical examination and treatment at lower levels while the upper level focuses on providing services that the lower ones have not yet been able to provide reliably.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Ministry of Finance

- Preside over and cooperate with the Ministry of Planning and Investment in informing the Government in order to present the National Assembly with prioritizing and increasing state budget allocation for health, ensuring the increase in spending on health outpaces the increase of state budget spending, with at least 30% of health budget being used for preventive healthcare;

- Preside over formulation of mechanisms and policies for credit and tax incentives in order to encourage health facilities to invest in expansion, upgrade and modernization, hence satisfying the diverse medical examination and treatment requirements of the people.

c) Vietnam Social Security

- Implement solutions in sync, enhance communications, enable the people to easily participate in medical insurance so that the target of medical insurance for all citizens can be achieved as soon as possible.

- Propose, alongside the Ministry of Health and the Ministry of Finance that: The medical insurance payment level should be appropriate for economic conditions and incomes of the people and the costs and quality of medical services, ensuring the medical insurance fund’s balance, the rights of medical insurance participants and health facilities; diversification of medical insurance packages; plans for enhancing association and cooperation between social and commercial medical insurance in care and improvement of people’s health.

- Improve assessment quality; recruit personnel, provide advanced training for increasing professional capacity, refine organization of assessment, ensuring quality, accuracy, punctuality, objectivity and compliance with professional regulations on medical examination and treatment; accelerate implementation of digital medical insurance assessment; come to agreement with the Ministry of Health in the medical insurance assessment process.

- Implement solutions for frugal, effective management and use of medical insurance fund. Cooperate with the Ministry of Health in implementing in sync solutions for restricting overusing services, using services which do not suit professional requirements for medical examination and treatment.

d) The ministries and authorities assigned to preside over formulation of legal projects and ordinances whose contents are relevant to special excise duty have the responsibility to research and propose the roadmap for increase of special excise duty for goods that can cause health hazards such as alcoholic drinks, carbonated drinks, tobacco in order to reduce consumption of such goods.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Allocate the local government budget for fulfilling all health tasks and activities in protection, care and improvement of people's health in accordance with Resolution No. 20-NQ/TW and this Resolution.

- Continue maintaining and improving the effectiveness of the Fund for medical examination and treatment for the poor; creating sources and formulate support mechanisms for the Fun to enable all people to seek medical examination and treatment.

f) The relevant ministries, authorities and People's Committee of all levels step up state management, formulate and implement in sync solutions for prevention and eradication of private sector involvement policy abuse for public resource exploitation.

10. Communications

a) Ministry of Health

- Preside over and cooperate with the Central Propaganda Department of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam and the Ministry of Information and Communications in formulating the plans and extensively propagate the Resolution No. 20-NQ/TW and this Resolution.

- Formulate and enhance communications, advocate the people adopting healthy lifestyle, physical training, exercise, sports, proper nutrition; the benefits of immunization; examination and screening for early detection of diseases; saying no to narcotics; curbing the negative effects of tobacco, alcohol, carbonated drinks; consuming thoroughly processed food and properly boiled water; keeping the living environment sanitary, using clean water, sanitary bathrooms and lavatories.

- Reinforce and develop the communications network from central to rural areas; forming appropriate messages and contents that are easy for the people to remember and understand, hence heightening awareness and causing change of behavior in protection, care and improvement of one’s own, families’ and the society’s health.

b) The Ministry of Information and Communications directs the press to extensively propagate the contents of the Resolution No. 20-NQ/TW and this Resolution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Actively and robustly integrating and enhancing the efficiency of international cooperation

a) Ministry of Health

- Enhance cooperation, integrate actively, obtain technical, training and financial support from other nations and international organizations.

- Cooperate with the Ministry of Foreign Affairs, actively negotiate and effectively implement bilateral and multilateral cooperative medical agreements Actively participate in formulating policies, deal with regional and global health problems, elevate the role and international importance of Vietnamese medicine.

- Formulate and implement programs and projects for stepping up promotion of traditional Vietnamese medicine and pharmacy to the world.

- Harmonize medical procedures and processes with ASEAN and global ones. Step up formulating and implementing medical standards in accordance with regional and global ones. Strive to meet the sustainable health development targets of the United Nations; meeting a number of goals before their deadlines.

b) Ministry of Public Security

Presides over and cooperate with relevant authorities in enhancing international cooperation in prevention of medical and pharmaceutical crimes.

III. IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Incorporate the tasks, targets and goals of the Resolution No. 20-NQ/TW and this Resolution into the ministries’, agencies’ and local governments’ socioeconomic development plans within their functions, competence and assigned tasks. Urgently formulate and promulgate plans for implementation of the Central Committee’s Resolution No. 20-NQ/TW and this Resolution in the 1st quarter of 2018. Focus on directing, stepping up inspecting and incentivizing implementation of solutions and execution of tasks in accordance with function and competence, appropriate for the actual conditions in each agency, field and local government.

b) Submit annual implementation reports to the Ministry of Health for consolidation and presentation to the Government.

2. The Ministry of Health presides over and cooperates with other ministries, authorities and local governments in monitoring, inspecting and incentivizing implementation of the Program of Action, forming preliminary and final reports, informing and making proposals to the Government and the Prime Minister about the required measures for ensuring synchronous and effective implementation of this Program of Action.

3. The Ministry of Information and Communications presides over and cooperate with the Ministry of Health, the Central Propaganda Department of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, the Central Vietnamese Fatherland Front and other ministries, authorities and local governments in information and communication works for creating societal consensus, making good use of agencies’, Party Committees', local governments’ and all the people’s efforts to strive for fulfillment of goals and tasks stated in the Resolution No. 20-NQ/TW.

4. The Ministry of Justice incorporates the laws, ordinances that need to be reissued and amended to fit the Resolution No. 20-NQ/TW into the proposal for the National Assembly’s Law and Ordinance Formulation Program.

5. The Central Vietnamese Fatherland Front and subsidiary organizations, widespread social organizations mobilize their members and the people of all classes to actively participate in physical training, health improvement and disease prevention movements. Monitor the implementation of the Resolution No. 20-NQ/TW and this Program of Action.

6. Province-level People’s Committees allocate sufficient resources from the local government budget for comprehensive and synchronous protection, care and improvement of people's health as assigned per regulations. Promulgate within their competence investment mechanisms, incentive policies, encourage authorities, units and private individuals carry out and provide health services in compliance with the law and the local situations.

7. During implementation of this Resolution, should a need for amendment of the Program of Action’s specific contents arises, the ministries, authorities and local governments actively send proposals to the Ministry of Health for consolidation and notifying the Prime Minister for consideration and decision./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOME PROJECTS AND TASKS FOR IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTION NO. 20-NQ/TW (Enclosed with the Government's Program of Action in the Government’s Resolution No. 139/NQ-CP dated December 31, 2017)

No.

Tasks

Presiding authorities

Cooperating authorities

Time of submission

Receiving authorities

Outcome

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

1

Formulating the Law on Disease Prevention and Health Improvement, replacing the Law on Protection of People’s Health and Law on Prevention of Infectious Diseases.

Ministry of Health

Relevant authorities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

National Assembly

Law

2

Reviewing and amending the Law on Food Safety, including the regulations on food safety control based on hazard evaluation, risk management, chain of production and trade, origin tracing.

Ministry of Health

Ministry of Industry and Trade, Ministry of Agriculture and Rural Development, and other relevant authorities

2019

National Assembly

Law

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Formulating the Vietnamese Health Program.

Ministry of Health

Relevant authorities

2018

Prime Minister

Decision

4

Formulating the Strategy for protection, care and improvement of people’s health in the 2020 -2030 period with vision towards 2040 (replacing Decision No. 122/QD-TTg dated January 10, 2013).

Ministry of Health

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2019

Prime Minister

Decision

5

Formulating the Project for decreasing the health indicator gap between regions.

Ministry of Health

Relevant ministries, agencies and local governments

2018

Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Formulating the Total Nutrition Investigation Project; evaluating the National Nutrition Strategy for the 2011 - 2020 period; formulating the National Nutrition Strategy for the 2020 - 2030 period with vision towards 2040.

Ministry of Health

Relevant authorities

2019

Prime Minister

Decision

7

Formulating regulations on sensible nutrition and supplementation of micronutrients.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Education and Training, Ministry of Finance, Ministry of Planning and Investment and other relevant authorities.

2018

Prime Minister

Decision

8

Formulating the First-1000-Day Nutrition Project in order to prevent malnutrition in mothers and children and increase the stature of Vietnamese people.

Ministry of Health

Relevant authorities

2018

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision

9

Formulating recommendations on and raising awareness of appropriate nutrition and diet for each demographic group, source of ingredient and appetite of Vietnamese people.

Ministry of Health

Relevant authorities

2018 - 2020

Ministry of Health

Regulatory documents and professional guidelines

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Health

Relevant authorities

2018

Ministry of Health

Decision

11

Formulating the Project for Improvement of Nutritional Security, household food and fulfilling nutritional needs in case of emergency.

Ministry of Health

Relevant authorities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister

Decision

12

Promulgating national technical code systems and national standards for ensuring food safety, applying to goods that fall under the ministry’s scope of management.

Ministry of Health; Ministry of Industry and Trade, Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministry of Industry and Trade, Ministry of Agriculture and Rural Development, and other relevant authorities

2020

Relevant ministries and agencies

Legislative document

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Formulating projects and communicate improvement of personal sanitation, increasing access to clean water and environmental sanitation, focusing on rural environmental sanitation.

Ministry of Health

Ministry of Finance, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Agriculture and Rural Development and other relevant authorities

2018

Ministry of Health

Ministry of Health’s documents

14

Formulating the plan for enhancement of response capability against biological hazards in health facilities’ waste management.

Ministry of Health

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2020

Ministry of Health

Ministry of Health’s documents

15

Formulating projects for care and health improvement of employees and occupational disease prevention.

Ministry of Health

Ministry of Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs; other ministries, agencies and local governments

2019

Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

Formulating the plan for the health sector’s adaptation to climate change in order to prevent or minimize the environmental hazards and climate change elements that affect people's health in the 2018 - 2025 period with vision towards 2030.

Ministry of Health

Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Finance, Ministry of Planning and Investment and other relevant authorities.

2018

Ministry of Health

Ministry of Health’s documents

17

Reviewing and amending the Law on Prevention of Human Immunodeficiency Virus infection and Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Relevant authorities

2019

National Assembly

Law

18

Formulating the Law on Prevention of Alcohol's Influence

Ministry of Health

Relevant authorities

2018

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Law

19

Formulating the Health Security until 2030 Project, mechanisms for storage of necessary equipment, drugs, materials and chemicals for ensuring health security.

Ministry of Health

Ministry of Finance, Ministry of Planning and Investment and other relevant authorities.

2019

Prime Minister

Decision

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Health

Ministry of Finance, Ministry of Planning and Investment and other relevant authorities.

2018

Prime Minister

Decision

21

Formulating the project for enhancement of material facilities and equipment alongside training health staff for remote and disadvantaged areas.

Ministry of Health

Relevant ministries and agencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister

Decision

22

Formulating the project for research and production of new-generation and combined vaccines.

Ministry of Health

Ministry of Science and Technology, Ministry of Finance, Ministry of Planning and Investment and other relevant authorities.

2019

Prime Minister

Decision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Formulate the project for ensuring vaccine supply for immunization.

Ministry of Health

Ministry of Finance, Ministry of Planning and Investment and other relevant authorities.

2018

Prime Minister

Decision

24

Formulating the project for stepping up immunization, increasing the number of vaccines employed.

Ministry of Health

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2020

Ministry of Health

Ministry of Health’s documents

25

Reviewing and amending the Law on Medical Examination and Treatment, including the regulations on exams for and issuance of fixed-term practice certificates and operating licenses.

Ministry of Health

Relevant authorities

2019

National Assembly

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26

Reviewing and amending the Law on donation, removal and transplant of human tissues and organs and donation and recovery of cadavers.

Ministry of Health

Relevant authorities

2020

National Assembly

Law

27

Formulating the project for organizing independent verification and evaluation of health service.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Home Affairs and other relevant authorities

2018

Prime Minister

Decision

28

Formulating the project for ensuring public order and social safety in health facilities.

Ministry of Health

Relevant ministries, agencies and local governments

2018

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision

29

Formulating mechanisms and policies for Comprehensive care for patients.

Ministry of Health

Ministries, agencies and local governments

2018-2019

Prime Minister

Decision

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Health

Ministries, agencies and local governments

2018

Prime Minister

Decision

31

Formulating the project for enhancement of long-distance diagnosis and treatment alongside training (Telemedicine).

Ministry of Health

Ministries, agencies and local governments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister

Decision

32

Formulating the project for integration of information technology into spreading knowledge in disease prevention, treatment and health improvement.

Ministry of Health

Ministries, agencies and local governments

2019

Prime Minister

Decision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Formulating the Law on Traditional Medicine and Pharmacy

Ministry of Health

Relevant authorities

2020

National Assembly

Law

34

Formulating the project for inheritance, conservation and sustainable use of natural herbal ingredients; development of traditional medicinal drugs, diagnosis and drug-free treatment.

Ministry of Health

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2018

Prime Minister

Decision

35

Formulating the project for enhancement of traditional medicine, combining it with modern medicine in medical facilities.

Ministry of Health

Ministries, agencies and local governments

2019

Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

36

Formulating the Law on Medical Equipment

Ministry of Health

Relevant authorities

2020

National Assembly

Law

37

Formulating the project for development of the domestic pharmaceutical, material, herbal ingredient and medical equipment industries.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Relevant ministries, agencies and local governments

2019

Prime Minister

Decision

38

Formulating the project for management and import; strengthening the drug distribution system; integration of information technology into wholesale and retail trading systems nationwide.

Ministry of Health

Relevant ministries, agencies and local governments

2018

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision

39

Formulate the project for establishing the national medical council and organizing a national exam for fixed-term practice certificate on a trial basis.

Ministry of Health

Ministry of Home Affairs and other relevant authorities

4th quarter of 2019

Prime Minister

Decision

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Health

Ministries, agencies and local governments

2019

Prime Minister

Decision

41

Formulating programs and projects for integration of science and technology from the 4.0 revolution into healthcare.

Ministry of Health

Ministries, agencies and local governments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister

Decision

42

Formulating the health facility network plan, development of emergency aid network by 2030, with orientation towards 2040.

Ministry of Health

Relevant authorities

2018

Prime Minister

Decision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Formulating the project for implementation of the roadmap for transferring hospitals from the management of ministries and agencies (except the Ministry of Home Defense and the Ministry of Public Security) to the local governments’ management.

Ministry of Health and other ministries, agencies that have affiliated hospitals

Ministry of Home Affairs, agencies and local governments

2019 - 2020

Prime Minister

Decision

44

Formulating the project for rearranging test and verification units to form a system of pharmaceuticals, cosmetics, food and medical equipment control authorities.

Ministry of Health

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2020

Prime Minister

Decision

45

Formulating the project for rearranging central-level prevention units into central and regional epidemic control center; perfecting provincial disease control centers.

Ministry of Health

Ministry of Home Affairs, agencies and local governments

2020

Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

46

Amending the Law on Medical Insurance.

Ministry of Health

Relevant authorities

2019

National Assembly

Law

47

Formulating the project for restructuring the state budget in healthcare in order to utilize the resources for protection, care and improvement of people’s health efficiently.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Finance and other relevant ministries and agencies

2019

The Government

Resolution

48

Formulating a Decree to replace the Government’s Decree No. 85/2012/ND-CP dated October 15, 2012 on operating and financial mechanisms of health service units.

Ministry of Health

Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs and other relevant authorities

2018

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decree

49

Amending the occupational benefit regime

(replacing the Decree No. 56/2011/ND-CP).

Ministry of Health

Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs and other relevant authorities

2019

The Government

Decree

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Amending specific and epidemic prevention benefit regimes.

(replacing the Decision No. 73/2011/QD-TTg).

Ministry of Health

Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs and other relevant authorities

2019

The Government

Decree

51

Formulate the project for increasing the effectiveness of the Fund for medical examination and treatment for the poor.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Finance and other relevant ministries and agencies

2018

Prime Minister

Decision

52

Formulate and promulgate mechanisms that encourage those with professional capacity work in local healthcare, remote, disadvantaged, frontier and island areas and in the fields of preventive healthcare, forensics, psychiatry, tuberculosis, leprosy, etc.

Ministry of Health

Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs and other relevant authorities

2018

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision

53

Formulating mechanisms for ensuring finance and state budget allocation for local and preventive healthcare.

Ministry of Health

Ministries, agencies and local governments

2018 - 2019

Standing Committee of National Assembly

Decision

54

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Health

Ministry of Home Defense, other ministries, agencies and local governments

2018

The Government

Decree

55

Formulating mechanisms and policies that encourage development of non-profit health facilities and nursing homes.

Ministry of Health

Relevant ministries and agencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Government

Decree

56

Formulating a Circular that provides guidelines for the financial autonomy mechanism in multipurpose district health centers.

Ministry of Health

Ministry of Finance and other relevant ministries and agencies

2018

Ministry of Health

Circular

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Culture, Sports and Tourism presides over

 

 

 

 

 

1

Amending existing regulations, promulgating mechanisms and policies for enabling the people to participate in physical training movements; managing and using sport institutions effectively.

Ministry of Culture, Sports and Tourism

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2018

Competent authorities

Appropriate documents

2

Formulate the project for stepping up communications, propagating and advocating civilized and healthy lifestyle, eradicating outdated customs that affect people’s health.

Ministry of Culture, Sports and Tourism

Ministry of Health, Ministry of Education and Training, Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, Ministry of Information and Communications and other related authorities

2018

Competent authorities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III.

The Ministry of Education and Training presides over

 

 

 

 

 

1

Reviewing and amending the Law on Education and the Law on Higher Education.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Health and other relevant authorities

2018

National Assembly

Law

2

Formulating the project for fundamentally reforming physical and mental education, increasing the number of elective physical education subjects in school, closely associated with training outside of school, physical training for the purpose of improving stature and constitution of Vietnamese people.

Ministry of Education and Training

Ministry of Culture, Sports and Tourism and other relevant authorities

2019

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision

3

Formulating and implementing the project for school healthcare to be associated with local healthcare, ensuring that children receive healthcare in schools and other educational facilities; educate and develop children comprehensively within the educational system; prevention of accidents and injuries to children in schools and other educational facilities.

Ministry of Education and Training

Ministry of Finance, Ministry of Health and other relevant authorities

2018

Prime Minister

Decision

IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

1

Formulating projects for prevention of accidents, drowning, protection and care of children.

Ministry of Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs

Ministry of Health, Ministry of Education and Training and other relevant authorities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister

Decision

V

Ministry of Agriculture and Rural Development

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Formulating the project for propagating and advocating rural environmental sanitation among the people.

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministry of Health, Ministry of Natural Resources and Environment and other relevant authorities

2019

Prime Minister

Decision

2

Formulating the project for ensuring clean water and sanitary lavatories for rural areas.

Ministry of Agriculture and Rural Development

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2019

Prime Minister

Decision

VI

Ministry of Construction

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Formulating the project for ensuring clean water in urban and densely populated areas.

Ministry of Construction

Ministry of Health, Ministry of Natural Resources and Environment and other relevant authorities

2019

Prime Minister

Decision

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.906

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!