Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 946/QD-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trịnh Quân Huấn
Ngày ban hành: 01/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 946/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN KIỂM NGHIỆM MỨC ĐỘ NHIỄM PHÓNG XẠ TRONG THỰC PHẨM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 687/BKHCN-VNLNT ngày 29/3/2011 về việc kiểm tra nhiễm xạ đối với lương thực, thực phẩm nhập khẩu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định các cơ quan, đơn vị (Danh sách kèm theo) thực hiện kiểm nghiệm mức độ nhiễm xạ trong thực phẩm.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 1 tiến hành các thử nghiệm xác định nhiễm phóng xạ trong thực phẩm khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu và các tổ chức, cá nhân. Kinh phí kiểm nghiệm do các tổ chức, cá nhân chi trả theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Định kỳ hàng năm, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá lại năng lực kiểm nghiệm mức độ nhiễm phóng xạ trong thực phẩm của các cơ quan, đơn vị đã được chỉ định.

Điều 4. Các Ông/bà Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ KHCN, NN&PTNT, CT, TC;
- Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết);
- Vụ K2ĐT, PC;
- Lưu: VT, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

DANH SÁCH

CƠ QUAN KIỂM NGHIỆM MỨC ĐỘ NHIỄM PHÓNG XẠ TRONG THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 946/QĐ-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Cơ quan, đơn vị

Địa chỉ

1.

Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2.

Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân Hà Nội - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

179 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

3.

Trung tâm hạt nhân TP. Hồ Chí Minh - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

217 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4.

Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

01 Nguyễn Tử Lực, Đà Lạt, Lâm Đồng

 

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 946/QD-BYT

Hanoi, April 01, 2011

 

DECISION

ON APPOINTMENT OF TESTING AGENCIES OF RADIOACTIVE CONTAMINATION LEVELS IN FOODS

MINISTER OF HEALTH

Pursuant to the Decree No.188/2007/ND-CP dated 27/12/2007 of the Government stipulating the function, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to the Ordinance on Hygiene and Food Safety No.12/2003/PL-UBTVQH11 dated July 26, 2003 of National Assembly Standing Committee and Decree No.163/2004/ND-CP dated September 07, 2004 of the Government detailing the implementation of a number of Articles of the Ordinance on Hygiene and Food Safety;

Pursuant to opinions of Ministry of Science and Technology at the Official Dispatch No.687/BKHCN-VNLNT dated 29/3/2011 on inspecting radioactive contamination for imported  foods;

At the proposal of Director of Safety and Food Hygiene,

DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. The agencies, units referred to in Article 1 conduct the testing to determine radioactive contamination in foods upon request from the State management agencies, agencies of state inspection of imported foods and the organizations and individuals. Funding for testing shall be paid by organizations and individuals as prescribed.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing. Annually, the Department for Safety and Food Hygiene coordinates with relevant agencies to re-evaluate the testing capacity of the levels of radioactive contamination in foods of the agencies, the units that have been appointed.

Article 4. Mr./Ms. Director of Safety and Food Hygiene, Directors of Departments of Health of the provinces and cities directly under the Central Government, heads of agencies and units referred to in Article 1 and the concerned agencies and units of the Ministry of Health shall implement this Decision.

 

 

 

FOR MINSTER
DEPUTY MINISTER
Trinh Quan Huan

 

LIST

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Agencies, Units

Address

1.

Center for Technical Supports of Radiation Safety and Incident Response - Department of Radiation Safety and Nuclear

70 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi

2.

Hanoi Institute of Science and Nuclear Technology - Institute of Vietnam Atomic Energy

179 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nuclear Centre of Ho Chi Minh City - Institute of Vietnam Atomic Energy

217 Nguyen Trai, District 1, HCMC

4.

Dalat Institute of Nuclear Research - Institute of Vietnam Atomic Energy

01 Nguyen Tu Luc, Da Lat, Lam Dong

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 946/QD-BYT of April 01, 2011, on appointment of testing agencies of radioactive contamination levels in foods

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.173

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!