Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 450/QĐ-TTg 2022 phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 2030

Số hiệu: 450/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 13/04/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sẽ sửa quy định tăng mức xử phạt hành chính về môi trường

Ngày 13/4/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chiến lược nhằm ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp.

Để đạt được mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đơn cử như:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế tài xử phạt hành chính theo hướng tăng mức phạt; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định và thực hiện xử lý hình sự đối với các tội phạm về môi trường.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, áp dụng cơ chế thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.

- Tăng cường cung cấp, công khai, minh bạch thông tin trong quản lý môi trường đến cộng đồng, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của cán bộ quản lý môi trường các cấp.

-  Phát triển và ứng dụng các nền tảng số, mạng xã hội, các đường dây nóng... để đẩy mạnh giám sát về môi trường.

Quyết định 450/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 13/4/2022.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU

1. Quan điểm

a) Môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ, cần được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

b) Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó các cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân có vai trò quan trọng; bảo vệ môi trường phải dựa trên sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa các cấp, các ngành, tận dụng cơ hội của quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế.

c) Bảo vệ môi trường phải lấy bảo vệ sức khỏe của nhân dân làm mục tiêu hàng đầu. Ưu tiên chủ động phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, tập trung giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện chất lượng môi trường, kết hợp với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.

d) Bảo vệ môi trường phải dựa trên nâng cao chất lượng thể chế và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm giải trình, tính công khai, minh bạch và sự giám sát của cộng đồng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số; thúc đẩy phương thức quản lý tổng hợp, tiếp cận dựa trên hệ sinh thái, liên vùng, liên ngành, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp.

đ) Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững; tăng cường huy động nguồn lực trong xã hội kết hợp với tăng chi ngân sách; áp dụng hiệu quả nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý và bồi thường thiệt hại, người hưởng lợi từ các giá trị môi trường phải trả tiền; tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng và người dân trong bảo vệ môi trường.

2. Tầm nhìn đến năm 2050

Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh học được gìn giữ, bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp được hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050.

3. Mục tiêu đến năm 2030

a) Mục tiêu tổng quát

Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước.

b) Mục tiêu cụ thể

- Các tác động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, các sự cố môi trường được chủ động phòng ngừa, kiểm soát;

- Các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách cơ bản được giải quyết, chất lượng môi trường từng bước được cải thiện, phục hồi;

- Tăng cường bảo vệ các di sản thiên nhiên, phục hồi các hệ sinh thái; ngăn chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học;

- Góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Các chỉ tiêu cụ thể và lộ trình thực hiện để giám sát và đánh giá thực hiện Chiến lược được tổng hợp ở Phụ lục I.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỦA CHIẾN LƯỢC

1. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi trường, các sự cố môi trường

a) Phát triển kinh tế theo hướng sinh thái, tuần hoàn, tăng trưởng xanh, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hướng tới đạt được mục tiêu kép về tăng trưởng kinh tế đồng thời giảm ô nhiễm, suy thoái môi trường.

- Chủ động kiểm soát chặt chẽ quá trình công nghiệp hóa theo hướng thân thiện với môi trường. Thực hiện xanh hóa các ngành sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, các khu công nghiệp sinh thái. Khuyến khích sử dụng các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường.

- Thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; tăng cường tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp; hạn chế sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học và các loại kháng sinh trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

- Thực hiện đô thị hóa bền vững, phát triển đô thị gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển không gian xanh, công trình xanh, đô thị sinh thái, đô thị thông minh, chống chịu với biến đổi khí hậu.

- Đẩy mạnh thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kiểm soát ô nhiễm, phát triển các mô hình khu dân cư, tuyến đường... kiểu mẫu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; duy trì và nâng cao chất lượng môi trường nông thôn.

- Lồng ghép, thực hiện các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Thực hiện phân vùng môi trường, nâng cao hiệu quả đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, quản lý dựa trên giấy phép môi trường

- Thực hiện phân vùng môi trường với định hướng các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội phù hợp; thiết lập các cơ chế kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động phát triển gây hại đến môi trường trong từng vùng, đặc biệt chú trọng đến các vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải.

- Rà soát, hoàn thiện các quy định, tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác đánh giá môi trường chiến lược để hạn chế tối đa những định hướng phát triển gây hại đến môi trường trong các chiến lược, quy hoạch.

- Phân luồng các dự án đầu tư mới theo mức độ tác động đến môi trường ngay từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư để kiểm soát trong suốt vòng đời hoạt động; đặc biệt chú trọng đối với nhóm dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao.

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông qua giấy phép môi trường dựa trên kết quả đánh giá tác động môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường, khả năng chịu tải môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

c) Chủ động kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; ngăn chặn các tác động xấu đối với môi trường

- Phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo mức độ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tập trung kiểm soát nghiêm ngặt đối với nhóm cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, có lượng xả thải lớn. Thực hiện lộ trình áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT) đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng và thực hiện theo lộ trình các giải pháp bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường cho khu dân cư đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kho tàng có chứa các chất dễ cháy, nổ, phóng xạ, độc hại, có nguy cơ tác động xấu đến sức khỏe con người, gây ô nhiễm nguồn nước.

- Kiểm soát chặt chẽ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và các chất nguy hại khó phân hủy (PTS).

- Xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

d) Chủ động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các vấn đề môi trường xuyên biên giới

- Lập và thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường các cấp và tại các cơ sở có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; chú trọng tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố môi trường.

- Thực hiện phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), thống nhất, phối hợp chặt chẽ, công khai thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó sự cố môi trường.

- Tích cực chủ động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường biển và hải đảo, sự cố hóa chất độc, sự cố tràn dầu trên biển, trên sông; tăng cường quản lý an toàn hóa chất, phóng xạ, hạt nhân.

- Tăng cường các biện pháp ngăn chặn việc nhập khẩu chất thải trái phép dưới hình thức phế liệu, nhập khẩu các công nghệ cũ, lạc hậu, tiêu hao nhiều nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, gây ô nhiễm môi trường.

- Quan trắc, theo dõi, chủ động phòng ngừa, ứng phó các sự cố ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước biển, sông liên quốc gia, các sự cố về an toàn bức xạ, hạt nhân và các dịch bệnh liên quan đến môi trường từ các nguồn xuyên biên giới.

2. Giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường; duy trì, cải thiện chất lượng và vệ sinh môi trường

a) Tăng cường kiểm soát ô nhiễm, duy trì và cải thiện chất lượng môi trường không khí ở các đô thị

- Lập và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp quốc gia và cấp tỉnh, đặc biệt chú trọng các đô thị lớn, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường không khí.

- Đẩy mạnh phát triển hệ thống trạm quan trắc không khí tự động ở các đô thị lớn; thường xuyên cảnh báo, công khai thông tin về chất lượng môi trường không khí tại các đô thị đặc biệt, đô thị loại I.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống giao thông công cộng, vận tải hành khách khối lượng lớn (MRT), hạn chế sự gia tăng phương tiện giao thông cá nhân ở các đô thị lớn. Tăng cường xây dựng, mở rộng diện tích công viên, cây xanh, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong các đô thị và khu dân cư.

- Tăng cường kiểm soát khí thải đối với xe cơ giới, rà soát, hoàn thiện và ban hành lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; từng bước nâng cao tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu.

- Thúc đẩy sử dụng các phương tiện giao thông phi cơ giới, thân thiện với môi trường (xe đạp, xe điện, xe sử dụng nhiên liệu sạch, năng lượng tái tạo); xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển đổi, loại bỏ phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường.

- Kiểm soát, ngăn chặn các vi phạm trong quản lý, hoàn thiện tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng xăng dầu, chú trọng tiêu chuẩn dầu diesel; phát triển và ứng dụng rộng rãi nhiên liệu sinh học, nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường.

- Kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm bụi từ các công trình xây dựng đô thị; kiểm soát việc đốt phụ phẩm cây trồng ngoài đồng ruộng ở các vùng ven đô.

- Xây dựng lộ trình, tiến tới loại bỏ việc sử dụng bếp than trong sinh hoạt ở các đô thị. Xây dựng và áp dụng các quy định, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường không khí trong nhà.

- Tăng cường kiểm soát các cơ sở công nghiệp có nguồn khí thải lớn như nhiệt điện, xi măng, thép, hóa chất...; khuyến khích áp dụng công nghệ sạch, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguyên, nhiên liệu và năng lượng.

b) Tăng cường quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

- Thúc đẩy phát triển và ứng dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn trong suốt vòng đời sản phẩm từ thiết kế, sản xuất, phân phối, tiêu dùng đến quản lý chất thải; xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động về kinh tế tuần hoàn.

- Tập trung đầu tư cho quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở các đô thị đặc biệt và đô thị loại I. Triển khai thực hiện phân loại tại nguồn và thu phí theo lượng chất thải rắn phát sinh để thúc đẩy giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế.

- Tăng cường giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn thông qua phát triển và ứng dụng các mô hình kinh tế chia sẻ, kinh doanh dựa trên nền tảng số, các dịch vụ cho thuê.

- Tăng cường đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị thu gom và hệ thống trạm trung chuyển ở các đô thị, mở rộng mạng lưới dịch vụ thu gom chất thải rắn ở khu vực nông thôn.

- Tổ chức thực hiện hiệu lực, hiệu quả các quy định về trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu trong thu hồi, tái chế sản phẩm, bao bì thải bỏ (EPR).

- Thúc đẩy phát triển mạnh ngành công nghiệp tái chế, hình thành các khu công nghiệp tái chế; khuyến khích đầu tư, xây dựng các cơ sở tái chế có công nghệ hiện đại; từng bước hạn chế các cơ sở tái chế thủ công, quy mô nhỏ, gây ô nhiễm môi trường ở các làng nghề.

- Thiết lập mạng lưới các cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung theo hướng liên vùng, liên tỉnh với công nghệ phù hợp theo từng vùng, miền. Đẩy mạnh áp dụng các công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng xử lý, xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng; thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường cho hoạt động chôn lấp chất thải, từng bước hạn chế chôn lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt.

- Tăng cường giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, thu gom và xử lý chất thải nhựa. Từ sau năm 2025, không lưu hành và sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch; sau năm 2030 dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa; thúc đẩy phát triển các sản phẩm, vật liệu thân thiện với môi trường để thay thế. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam theo Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải rắn xây dựng, các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng quy định về môi trường và yêu cầu kỹ thuật; giảm tổn thất sau thu hoạch trong nông nghiệp, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải thực phẩm.

- Tiếp tục đẩy mạnh quản lý chất thải nguy hại trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và y tế; ngăn chặn hiệu quả tình trạng đổ chất thải nguy hại trái phép. Từng bước thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt; chú trọng quản lý chất thải điện tử.

c) Tăng cường xử lý nước thải, đẩy mạnh kiểm soát, quản lý, bảo vệ môi trường nước và các lưu vực sông

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với các sông, hồ; chú trọng bảo vệ môi trường lưu vực sông, đặc biệt là các lưu vực sông Nhuệ - Đáy, sông Cầu, sông Mã, sông Vũ Gia - Thu Bồn và sông Đồng Nai.

- Tăng cường đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt kết hợp với cải tạo, phục hồi các hồ ao, kênh mương ở các đô thị lớn. Thực hiện các dự án xử lý nước thải, khôi phục lại các đoạn sông, kênh, rạch đã bị ô nhiễm nghiêm trọng như sông Tô Lịch, Sét... (Hà Nội), kênh Tân Hóa - Lò Gốm, Tàu Hũ - Bến Nghé, rạch Xuyên Tâm... (Thành phố Hồ Chí Minh), v.v...

- Đẩy mạnh xử lý nước thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, các làng nghề. Triển khai áp dụng các mô hình xử lý nước thải phi tập trung đối với những khu vực chưa có điều kiện thu gom; thúc đẩy tái sử dụng nước thải, bùn thải. Thực hiện xử lý nước thải đạt yêu cầu ở tất cả các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở công nghiệp, các bệnh viện.

- Đánh giá khả năng chịu tải, lập phân vùng và hạn ngạch xả nước thải vào môi trường nước mặt; thực hiện các biện pháp giảm thiểu các nguồn thải gây ô nhiễm, phục hồi môi trường các sông, hồ. Đầu tư xây dựng các công trình điều tiết dòng chảy nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước.

- Điều tra, đánh giá tổng thể chất lượng các nguồn nước dưới đất, xác định các khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng; xây dựng và thực hiện các giải pháp bảo vệ, cải thiện chất lượng nguồn nước dưới đất.

d) Xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, phục hồi các khu vực bị ô nhiễm hóa chất tồn lưu, bảo vệ môi trường đất

- Lồng ghép bảo vệ môi trường làng nghề vào chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho bảo vệ môi trường làng nghề.

- Lập và thực hiện phương án, tổ chức tự quản và xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường ở các làng nghề. Tăng cường kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong các làng nghề.

- Từng bước thực hiện chuyển đổi các ngành, nghề thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sự cố cháy nổ, có sử dụng dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị lạc hậu; di dời, chuyển đổi ngành nghề các cơ sở, hộ gia đình sản xuất thuộc ngành, nghề không khuyến khích phát triển.

- Đẩy mạnh xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường đất ở các khu vực bị ô nhiễm, các điểm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, các bãi chôn lấp chất thải rắn đã đóng cửa hoặc di dời. Hoàn thành xử lý các khu vực bị ô nhiễm đi-ô-xin do chiến tranh ở sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), Phù Cát (Bình Định), A So (Thừa Thiên Huế); xử lý bom mìn ở những vùng bị ô nhiễm nặng.

- Điều tra, đánh giá, phân loại, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường đất; xây dựng và thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi các khu vực bị ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng.

đ) Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

- Kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm tại các khu vực ven biển; đầu tư, củng cố cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thực hiện thu gom và xử lý chất thải nguy hại, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường tại các địa phương có biển.

- Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu và xử lý hiệu quả các nguồn gây ô nhiễm từ các hoạt động khai thác khoáng sản, dầu khí, vận tải và khai thác thủy sản trên biển; xác định vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhận chìm trên biển. Xây dựng và thực hiện các đề án bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực thi các Phụ lục III, IV, V, VI của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra theo Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 theo Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng và áp dụng các mô hình khép kín thu gom, phân loại, tái sử dụng và xử lý nước thải, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại tại các hải đảo, đặc biệt ở các đảo lớn như Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà...

e) Tiếp tục cung cấp nước sạch, bảo đảm vệ sinh môi trường và ngăn chặn các yếu tố môi trường có hại cho sức khỏe con người

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, đặc biệt đối với nguồn nước sinh hoạt; nghiên cứu, kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước từ vi nhựa và vi sinh vật.

- Tiếp tục mở rộng phạm vi dịch vụ cung cấp nước sạch, giảm thiểu thất thoát nước ở khu vực đô thị; tăng cường đầu tư xây dựng các hệ thống cung cấp nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế cho nhân dân ở khu vực nông thôn.

- Tăng cường thực hiện các nội dung, giải pháp về vệ sinh môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục, khuyến khích thực hiện hỏa táng trong nhân dân.

- Chủ động phòng ngừa, ứng phó, bảo vệ sức khỏe cộng đồng đối với các dịch bệnh do các yếu tố môi trường gây ra. Xác định, cảnh báo và xử lý nguồn phát thải các chất ô nhiễm độc hại đối với sức khỏe con người như PCB (polychlorinated biphenyl), đi-ô-xin, a-mi-ăng..., tiến tới dừng sử dụng các vật liệu xây dựng có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường.

3. Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, thúc đẩy bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên

a) Bảo vệ môi trường các di sản thiên nhiên, mở rộng hệ thống các khu bảo tồn, các hành lang đa dạng sinh học

- Xác lập, công nhận, quản lý và bảo vệ môi trường đối với các di sản thiên nhiên. Thực hiện đánh giá tác động của các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đối với di sản thiên nhiên trong đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường. Xây dựng và triển khai áp dụng cơ chế bồi hoàn đa dạng sinh học, đặc biệt đối với hệ sinh thái rừng và đất ngập nước.

- Đẩy mạnh thành lập mới các khu bảo tồn thiên nhiên; khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, cá nhân đầu tư, thành lập, quản lý, sử dụng và phát triển bền vững các di sản thiên nhiên, các khu vực bảo tồn đa dạng sinh học tự nguyện.

- Quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Thúc đẩy lượng giá đa dạng sinh học; tiếp tục mở rộng áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái đối với các hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt là rừng, đất ngập nước, biển, núi đá, hang động và công viên địa chất.

- Thiết lập và quản lý bền vững các hành lang đa dạng sinh học kết nối các sinh cảnh nơi có các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

b) Bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái

- Lồng ghép nội dung bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên vào các chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển. Đẩy mạnh triển khai các mô hình bảo tồn, sử dụng bền vững các hệ sinh thái; chú trọng bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học đô thị.

- Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phục hồi, sử dụng bền vững các hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, nhất là rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển và các vùng đất ngập nước quan trọng; thực hiện quản lý dựa trên khả năng phục hồi đối với các rạn san hô.

- Quản lý, bảo vệ chặt chẽ, phục hồi rừng tự nhiên; tiếp tục dừng khai thác gỗ từ rừng tự nhiên. Ngăn chặn có hiệu quả nạn khai thác thực vật, động vật hoang dã và phá rừng trái pháp luật. Tăng cường năng lực phòng, chống cháy rừng, giảm số vụ và diện tích rừng bị cháy.

- Đẩy mạnh gắn kết giữa bảo tồn và phát triển, tiếp tục giao rừng cho hộ gia đình và cộng đồng; thúc đẩy quản lý rừng bền vững. Xây dựng cơ chế kết hợp khai thác các giá trị kinh tế của rừng để góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, thử nghiệm chính sách trồng dược liệu dưới tán rừng.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án của Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Ngăn chặn sự suy giảm các loài và nguồn gen, bảo đảm an toàn sinh học

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện các chương trình bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, cây trồng vật nuôi được ưu tiên bảo vệ. Phát triển hệ thống cơ sở bảo tồn chuyển chỗ, các trung tâm cứu hộ động vật, vườn động vật, vườn thực vật, vườn cây thuốc.

- Tăng cường ngăn chặn khai thác, săn bắt, đánh bắt, buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm; kiểm soát chặt chẽ hoạt động gây nuôi động vật hoang dã. Cập nhật theo định kỳ danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

- Đẩy mạnh bảo tồn các nguồn gen quý hiếm, đặc hữu, có nguy cơ tuyệt chủng. Thúc đẩy tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; phát triển, thị trường hóa sản phẩm từ các nguồn gen phù hợp với các điều ước quốc tế. Tăng cường đăng ký sở hữu tri thức truyền thống về nguồn gen; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên di truyền, phát triển hệ thống ngân hàng gen.

- Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn sự du nhập, phát triển và giảm thiểu tác động của các loài sinh vật ngoại lai xâm hại. Tiếp tục kiểm soát rủi ro từ sinh vật biến đổi gen, chú trọng việc quản lý nhập khẩu, cấp phép và nhân giống sinh vật biến đổi gen, đặc biệt đối với cây lương thực như ngô, đậu tương.

d) Tăng cường bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ và phát triển nguồn vốn tự nhiên

- Thực hiện các giải pháp tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để bảo vệ, nâng cao độ phì của đất; chú trọng phòng, chống xói mòn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa, suy thoái đất, xâm nhập mặn, xói lở bờ sông, bờ biển, đặc biệt ở các khu vực ven biển Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

- Tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái thủy sinh, bảo vệ, khai thác và sử dụng nguồn nước. Thúc đẩy mạnh mẽ sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước trong sản xuất, sinh hoạt.

- Kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, sự cố môi trường trong khai thác và chế biến khoáng sản; kiểm soát các khu vực khoáng sản độc hại. Thực hiện hiệu lực, hiệu quả quy định về ký quỹ phục hồi môi trường; tận dụng môi trường phục hồi sau khai thác khoáng sản cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục kiểm soát, ngăn chặn và loại bỏ các hình thức đánh bắt, khai thác thủy sản mang tính hủy diệt. Đẩy mạnh thực hiện đồng quản lý, áp dụng chứng chỉ sinh thái, phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng trọt bền vững.

- Đẩy mạnh đầu tư bảo vệ và phát triển các nguồn vốn tự nhiên. Lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học trong các quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với đất rừng, mặt nước, mặt biển.

4. Chủ động bảo vệ môi trường để góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính

a) Tăng cường bảo vệ môi trường để giảm tính dễ bị tổn thương và nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu

- Xây dựng bộ tiêu chí và thực hiện đánh giá mức độ nhạy cảm, tính chống chịu của hệ thống môi trường tự nhiên dưới tác động của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu, dự báo, đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu trong đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư.

- Thực hiện đánh giá tác động, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra đối với môi trường, đa dạng sinh học và hệ sinh thái trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội.

- Tổng kết, xây dựng và nhân rộng các giải pháp, các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên hệ sinh thái (EbA), các giải pháp dựa vào tự nhiên (NbS), bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi môi trường... phù hợp với các vùng, miền, địa phương.

- Tiếp tục thực hiện trồng, khoanh nuôi, tái sinh rừng, nhất là rừng đầu nguồn lưu vực sông, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển; thực hiện hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Lồng ghép các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về bảo vệ môi trường. Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường chống chịu với các tác động của biến đổi khí hậu.

b) Phát triển năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch, tăng cường quản lý tổng hợp chất thải rắn, bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái để giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính

- Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng nhiên liệu sạch, sử dụng các vật liệu xây không nung, thân thiện với môi trường, từng bước hạn chế phát triển nhiệt điện than; kiểm soát các chất làm suy giảm tầng ô-dôn từ các hoạt động sản xuất và tiêu dùng.

- Phát triển và áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn, thực hiện quản lý tổng hợp chất thải rắn; thúc đẩy giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải, xử lý/tiêu hủy kết hợp thu hồi năng lượng, hạn chế tối đa việc chôn lấp chất thải rắn; kiểm soát, giảm thiểu phát thải mê-tan từ các bãi chôn lấp chất thải rắn.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phát thải các-bon thấp, các mô hình sinh kế gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên.

- Thực hiện Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (Chương trình REDD+) đến năm 2030 phê duyệt tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

1. Đổi mới tư duy của các cấp, các ngành; nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, cộng đồng và người dân

- Phổ biến, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về quan điểm coi “môi trường là điều kiện, nền tảng, là yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững” theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Từng bước thay đổi nhận thức, tư duy của các cấp, các ngành về vai trò của bảo vệ môi trường trong hoạch định chính sách phát triển.

- Quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương về bảo vệ môi trường; đưa tiêu chí bảo vệ môi trường vào đánh giá kết quả công tác của người đứng đầu. Tổ chức thực hiện đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường các địa phương.

- Tăng cường giáo dục đạo đức môi trường, tình yêu thiên nhiên, xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường của con người Việt Nam. Đưa bảo vệ môi trường vào các chương trình giáo dục các cấp và trình độ đào tạo; đẩy mạnh đào tạo các chuyên ngành về môi trường; xây dựng các mô hình tiên tiến, điển hình về bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục.

- Phát huy ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội về môi trường của các doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp; khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các tiêu chuẩn, cam kết tự nguyện về môi trường. Thực hiện đánh giá, xếp hạng hàng năm các doanh nghiệp phát triển bền vững.

- Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường và phát huy thế mạnh của các công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến... Nâng cao nhận thức, biến ý thức thành hành động về bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư. Hình thành và phát triển lối sống xanh, chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong quản lý chất thải và vệ sinh môi trường.

- Phát hiện, nêu gương, khen thưởng kịp thời, tạo dựng các phong trào, nhân rộng các điển hình, mô hình tốt về bảo vệ môi trường; tiếp tục xét và trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam theo định kỳ.

- Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, quyền trẻ em trong lĩnh vực môi trường; tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ trong bảo vệ môi trường.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường

- Rà soát, sửa đổi Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 và các luật có liên quan; xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Nghiên cứu, thử nghiệm các chính sách mới; tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí, nước, đất, quản lý chất thải rắn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tạo lập cơ chế, chính sách phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ môi trường, thị trường trao đổi hạn ngạch phát thải, tín chỉ các-bon... Rà soát, hoàn thiện các loại thuế, phí, giá dịch vụ môi trường; tạo lập, hoàn thiện các cơ chế về ký quỹ môi trường, chi trả dịch vụ hệ sinh thái, bồi hoàn đa dạng sinh học...

- Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thân thiện với môi trường, các sản phẩm sinh thái; hỗ trợ các hoạt động xử lý, cải tạo ô nhiễm môi trường. Xây dựng và thực hiện các quy định về mua sắm xanh.

- Xây dựng và thực hiện Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, các hợp phần bảo vệ môi trường trong các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

- Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo hướng tiếp cận với các nước phát triển. Khuyến khích các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt hơn các quy chuẩn kỹ thuật môi trường của quốc gia.

3. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong bảo vệ môi trường

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống cơ quan quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương bảo đảm tính thống nhất, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, khắc phục các chồng chéo, bất cập, xung đột trong chức năng nhiệm vụ, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường giữa các bộ, ngành, giữa trung ương và địa phương.

- Đẩy mạnh phân cấp, tăng trách nhiệm của chính quyền địa phương về bảo vệ môi trường, đồng thời tăng cường năng lực cho các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã, tăng cường liên kết giữa các vùng và địa phương trong bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính về môi trường theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Từng bước chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng giảm “tiền kiểm”, tăng “hậu kiểm”, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp.

4. Tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế tài xử phạt hành chính theo hướng tăng mức phạt; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định và thực hiện xử lý hình sự đối với các tội phạm về môi trường.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, áp dụng cơ chế thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Đẩy mạnh phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan thanh tra và lực lượng cảnh sát môi trường.

- Tăng cường cung cấp, công khai, minh bạch thông tin trong quản lý môi trường đến cộng đồng, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của cán bộ quản lý môi trường các cấp.

- Tăng cường sự giám sát của cộng đồng, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, cá nhân và các cơ quan truyền thông đối với bảo vệ môi trường; phát triển và ứng dụng các nền tảng số, mạng xã hội, các đường dây nóng... để đẩy mạnh giám sát về môi trường.

- Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường, cơ chế xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường.

- Tăng cường năng lực quản trị môi trường trong các doanh nghiệp và các khu, cụm công nghiệp.

5. Huy động đầu tư từ xã hội, tăng dần chi ngân sách, nâng cao tính hiệu quả trong sử dụng nguồn lực về bảo vệ môi trường

- Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động đầu tư từ các nguồn ngoài ngân sách cho bảo vệ môi trường, các quy định về đấu thầu dịch vụ công ích về môi trường. Triển khai mạnh mẽ các hình thức đối tác công tư (PPP), đẩy mạnh sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân, thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trong bảo vệ môi trường.

- Tăng chi từ ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường, bảo đảm tăng dần theo tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước; rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các nội dung chi ngân sách, ưu tiên cho tăng cường năng lực quản lý, giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách.

- Từng bước hình thành và phát triển thị trường vốn cho bảo vệ môi trường; xây dựng và hoàn thiện các quy định, hệ thống tiêu chuẩn về tín dụng xanh, trái phiếu xanh. Phát huy vai trò của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, khuyến khích thành lập các quỹ tư nhân tài trợ cho các sáng kiến bảo vệ môi trường của cộng đồng.

- Ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp và dịch vụ môi trường đủ mạnh để giải quyết, xử lý các vấn đề môi trường. Chú trọng phát triển năng lực cung ứng dịch vụ môi trường, đặc biệt là tái chế, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường.

- Tích cực, chủ động đề xuất các dự án về bảo vệ môi trường để thu hút nguồn lực đầu tư từ các quỹ tài chính, các tổ chức quốc tế, các nước trên thế giới.

- Thiết lập cơ chế, xây dựng tiêu chí và quy trình lựa chọn các dự án về bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

6. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới quan trắc và cơ sở dữ liệu về môi trường

- Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cải tiến, chuyển đổi công nghệ, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT), công nghệ cao trong các ngành, lĩnh vực.

- Ứng dụng có hiệu quả các thành tựu của khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin, viễn thám và các công nghệ hiện đại trong quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát, quan trắc và cảnh báo về môi trường; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính về môi trường.

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật về thu gom, xử lý nước thải; thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại đồng bộ, hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường.

- Lập và thực hiện Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030; phát triển mạng lưới quan trắc môi trường của quốc gia, địa phương, doanh nghiệp theo hướng hiện đại và đồng bộ. Thực hiện các chương trình quan trắc chất lượng môi trường và đa dạng sinh học quốc gia, ngành và địa phương, chú trọng ở các vùng kinh tế trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nguồn thải, các khu vực nhạy cảm về môi trường.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường thống nhất, đồng bộ, cập nhật, chia sẻ và được kết nối liên thông giữa các cấp, các ngành; bảo đảm thông tin môi trường được cung cấp kịp thời. Từng bước chuyển đổi, số hóa cơ sở dữ liệu, thông tin về môi trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo vệ môi trường; đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho các viện nghiên cứu, trường đại học, các đơn vị tư vấn về môi trường.

7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của nền kinh tế

- Chủ động tham gia đàm phán và tổ chức thực hiện các cam kết trong các điều ước quốc tế về môi trường mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt trong các vấn đề về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, chất thải nhựa đại dương...; thực hiện Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương phê duyệt tại Quyết định số 1407/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường hợp tác song phương, đa phương; thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác, các dự án quốc tế về bảo vệ môi trường.

- Tận dụng các cơ hội của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) để thúc đẩy bảo vệ môi trường. Áp dụng các rào cản kỹ thuật để ngăn ngừa các tác động tiêu cực về môi trường từ quá trình hội nhập.

- Chú trọng hợp tác với các quốc gia láng giềng và trong khu vực về các vấn đề môi trường xuyên biên giới như bảo vệ môi trường nước, môi trường biển, môi trường không khí, quản lý chất thải nhựa đại dương, an toàn phóng xạ, hạt nhân, kiểm soát săn bắt, buôn bán động thực vật hoang dã trái phép và sinh vật ngoại lai xâm hại.

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM

1. Chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

2. Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Chương trình tăng cường năng lực quan trắc môi trường đến năm 2030.

4. Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí.

5. Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.

6. Chương trình đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước và công trình xử lý nước thải sinh hoạt các đô thị từ loại V trở lên.

7. Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường theo từng thời kỳ.

8. Đề án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề đến năm 2030.

9. Kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng.

10. Chương trình bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp đến năm 2030.

11. Chương trình bảo vệ môi trường các di sản thiên nhiên.

12. Chương trình phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên đã bị suy thoái đến năm 2030.

Điều 2. Kế hoạch, nguồn lực và tổ chức thực hiện Chiến lược

1. Kế hoạch xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm của Chiến lược được triển khai theo Phụ lục II.

2. Nguồn kinh phí thực hiện Chiến lược bao gồm nguồn ngân sách nhà nước, nguồn đầu tư của doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và nguồn vốn nước ngoài.

3. Phân công trách nhiệm thực hiện Chiến lược

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, có trách nhiệm chủ trì, điều phối các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm của Chiến lược.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cân đối, bố trí vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chiến lược.

c) Các bộ, cơ quan ngang bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm của Chiến lược.

d) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm của Chiến lược trên địa bàn. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bố trí vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung của Chiến lược thuộc trách nhiệm của địa phương theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước.

đ) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan truyền thông, các doanh nghiệp và người dân có trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường, tổ chức phản biện chính sách và giám sát hoạt động bảo vệ môi trường.

4. Giám sát và đánh giá việc thực hiện Chiến lược

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường trong lĩnh vực, địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý, lồng ghép trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo quy định, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện Chiến lược; hàng năm xây dựng báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước; tổ chức sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm tình hình thực hiện Chiến lược, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;

- Lưu: VT, NN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

PHỤ LỤC I

CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì thực hiện

Hiện trạng năm 2020

Lộ trình thực hiện

2025

2030

I

Các tác động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, các sự cố môi trường được chủ động phòng ngừa, kiểm soát

1

Tỷ lệ diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ trên tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp (%)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

~0,9

1,5 - 2

2,5 - 3

2

Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới (%)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

62

≥80

≥90

3

Tỷ lệ giảm mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu so với năm 2020 của các ngành dệt may, thép, nhựa, hóa chất, rượu bia nước giải khát và giấy (%)

Bộ Công Thương

-

5 - 8

7 - 10

4

Tỷ lệ các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương(%)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

-

100

100

5

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý (%)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

80,9

100

100

II

Các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách cơ bản được giải quyết, chất lượng môi trường từng bước được cải thiện, phục hồi

6

Tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng ở các đô thị đặc biệt, đô thị loại I (%)

Ủy ban nhân dân các thành phố

-

15 đối với đô thị đặc biệt

20 đối với đô thị đặc biệt; 5 đối với đô thị loại I

7

Tỷ lệ số ngày trong năm có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức tốt và trung bình ở các đô thị đặc biệt (%)

Ủy ban nhân dân các thành phố

~70 - 75

Duy trì ở mức 70 - 75

75 - 80

8

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý theo quy định (%)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

86-87

90

95

9

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định (%)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

66 (2019)

80

90

10

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp trên tổng lượng chất thải được thu gom (%)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

70

30

10

11

Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định (%)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

85

95

98

12

Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định (%)

Bộ Xây dựng

13

>30

đối với đô thị loại II trở lên; 10 đối với đô thị còn lại

>50

đối với đô thị loại II trở lên; 20 đối với đô thị còn lại

13

Tỷ lệ điểm quan trắc thuộc lưu vực sông Cầu có chỉ số chất lượng nước (WQI) đạt mức trung bình trở lên (%)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

85

(2016 - 2020)

85 - 87

(2021 - 2025)

87 - 90

(2026 - 2030)

Tỷ lệ điểm quan trắc thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy có chỉ số chất lượng nước (WQI) đạt mức trung bình trở lên (%)

56

(2016 - 2020)

56 - 60

(2021 - 2025)

60 - 65

(2026 - 2030)

Tỷ lệ điểm quan trắc thuộc lưu vực sông Đồng Nai có chỉ số chất lượng nước (WQI) đạt mức trung bình trở lên (%)

82

(2016 - 2020)

82 - 85

(2021 - 2025)

85 - 90

(2026 - 2030)

14

Tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (%)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

17,2

60

100

15

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (%)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

90

92

100

16

Tỷ lệ trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy sinh học (%)

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

-

100

100

17

Tỷ lệ diện tích các khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng được xử lý, cải tạo và phục hồi (%)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

-

30

100

18

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung (%)

Bộ Xây dựng

90

95

100

19

Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch từ các nguồn theo quy chuẩn (%)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

51

65

80

20

Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh (%)

Bộ Y tế

75,2 (2019)

85

100

III

Tăng cường bảo vệ các di sản thiên nhiên, phục hồi các hệ sinh thái; ngăn chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học

21

Diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên (triệu ha)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2,5

2,7

3,0

22

Số lượng khu Ramsar được thành lập và công nhận

Bộ Tài nguyên và Môi trường

9

13

15

23

Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển trên tổng diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia (%)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

0,19

1,5 - 2

3 - 5

IV

Góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

24

Tỷ lệ che phủ rừng (%)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

42

42

42-43

25

Tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp (%)

Bộ Công Thương

11,4

13 - 15

15 - 20

 

PHỤ LỤC II

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA CHIẾN LƯỢC
(Kèm theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Chương trình, kế hoạch, đề án

Sản phẩm

Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Chương trình

2022 - 2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành và địa phương liên quan

2

Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu

Chương trình

2022

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ, ngành và địa phương liên quan

3

Chương trình tăng cường năng lực quan trắc môi trường đến năm 2030

Chương trình

2022 - 2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành và địa phương liên quan

4

Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí

Kế hoạch

2022 - 2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành và địa phương liên quan

5

Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam

Đề án

2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành và địa phương liên quan

6

Chương trình đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước và công trình xử lý nước thải sinh hoạt các đô thị từ loại V trở lên

Chương trình

2022 - 2023

Bộ Xây dựng

Bộ, ngành và địa phương liên quan

7

Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường theo từng thời kỳ

Kế hoạch

2022 - 2025

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành và địa phương liên quan

8

Đề án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề đến năm 2030

Đề án

2022 - 2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bộ, ngành và địa phương liên quan

9

Kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng

Kế hoạch

2022 - 2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành và địa phương liên quan

10

Chương trình bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp đến năm 2030

Chương trình

2022 - 2023

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ, ngành và địa phương liên quan

11

Chương trình bảo vệ môi trường các di sản thiên nhiên

Chương trình

2022 - 2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành và địa phương liên quan

12

Chương trình phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên đã bị suy thoái đến năm 2030

Chương trình

2022 - 2023

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ, ngành và địa phương liên quan

 

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 450/QD-TTg

Hanoi, April 13, 2022

 

DECISION

APPROVING NATIONAL ENVIRONMENTAL PROTECTION STRATEGY UNTIL 2030 AND VISION UNTIL 2050

PRIME MINISTER

Pursuant to Law on Governmental Organization dated June 19, 2015; Law on amendments to Law on Government Organization and Law on Local Governmental Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to Law on Environmental Protection dated November 17, 2020;

At request of Minister of Natural Resources and Environment.

HEREBY DECIDES:

Article 1. Approving the “National environmental protection strategy until 2030 and vision until 2050” (hereinafter referred to as “Strategy”) as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Principles

a) The environment is the requirement, the basis, and the prerequisite for sustainable socio-economic development; environmental protection is both the objective and the task and must be placed at the center of all development decisions; economic development must coexist with nature, respect the rule of nature, and not trade off the environment in order to achieve economic growth.

b) Environmental protection is the responsibility of the entire political system and the society where local governments, enterprises, community, and the general public play a vital role; environmental protection must rely on strict, synchronous, and consistent cooperation among authorities, departments, and the government and utilize opportunities offered by international integration and cooperation.

c) Environmental protection must aim towards protecting the general public’s health. Prioritize prevention and control of pollution, focus on dealing with primary, pressing environmental issues; remediate pollution, regression, improve environmental quality, combine with nature and biological diversity conservation, and respond to climate change.

d) Environmental protection must be implemented on the basis of institution quality improvement and effective law execution; promote accountability, publicity, transparency, and community supervision; promote administrative procedure reform, renovation, application of achievements of the fourth industrial revolution, digital transformation; promote general management methods and approach on the ecosystem, interregional, interdisciplinary basis, and development of circular economy, green economy, and low-carbon economy.

dd) Investment in environmental protection is an investment in sustainable development; promote mobilization of social resources and increased budget spending; effectively implement the principles where individuals causing environmental pollution must incur the costs for remediation and compensation, and individuals generating revenues from the environment; continue to promote participation of enterprises, organizations, community, and the general public in environmental protection.

2. Vision until 2050

Vietnamese environment has high quality and guarantee the right to live in a health environment and safety of the general public; biodiversity is preserved, maintained; ecological balance is guaranteed; actively respond to climate change; society exists in harmony with nature; circular economy, green economy, low-carbon economy are established and developed towards carbon neutral by 2050.

3. Objectives to 2030

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prevent the increasing trend of environmental pollution and degradation; deal with pressing environmental issues; gradually improve and remediate the environment; prevent the loss of biodiversity; improve climate change response capacity; ensure environmental security, develop and built circular economy, green economy, low-carbon economy models, aim to achieve 2030 sustainable development objectives of the country.

b) Specific objectives

- Negative impacts causing environmental pollution, degradation, and emergencies are actively prevented and controlled;

- Primary and pressing environmental issues are essentially dealt with; environment quality is gradually improved and restored;

- Increase protection of natural heritages, restore ecosystem; and prevent the trend of biodiversity loss;

- Improve the capacity for adapting to climate change and promote green house gas emission reduction.

Specific criteria and roadmap for implementation and assessment of implementation of the Strategy are specified under Appendix I.

II. TASKS IN THE STRATEGY

1. Actively prevent and control negative impacts on the environment and negative impacts on the environment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Continue to promote conversion to growth models that depend on productivity, scientific and technological advances, renovation and effective use of natural resources, and aim towards achieving both economic growth and environmental pollution, degradation reduction.

- Strictly control industrialization in an environmentally friendly manner. Green industrial production sectors and promote development of green industries, hi-tech industries, and ecological industrial parks. Promote the use of environmentally friendly materials, ingredients, and fuel.

- Promote the development of ecological agriculture, agriculture utilizing hi-tech, and organic agriculture; increase reusing of agricultural by-products; restrict the use of inorganic fertilizers, plant protection chemicals, and antibiotics in cultivation, husbandry, and aquaculture.

- Urbanize sustainably, develop urban together with developing environmental protection infrastructure; prioritize development of green spaces, green structures, ecological urban areas, smart urban areas resistant to climate change.

- Promote implementation of environmental protection affairs under the National target program for new agricultural development; control the pollution, and develop sample residential area, route, etc. models, develop green - clean - appealing scenery; maintain and improve environment quality of rural areas.

- Integrate and implement circular, green economy in socio-economic development strategies, plans, programs, schemes, and plans. Implement the National action program for sustainable production and consumption in the period of 2021 - 2030 under Decision No. 889/QD-TTg dated June 24, 2020 of Prime Minister.

b) Separate environment zones, improve the effectiveness of strategic environment assessment and environment impact assessment, and manage based on environment permit.

- Separate environment zones with appropriate socio-economic development activities; establish mechanisms for controlling and preventing development activities that impact the environment in each zone; pay special attention to strictly protected areas and emission control areas.

- Review and develop regulations, continue to improve effectiveness of strategic environment assessment in order to minimize development tendencies that harm the environment in strategies and planning.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Control environmental pollution from manufacturing, business, service facilities via environment permit based on environmental impact assessment, environmental protection planning, pollution load of the environment, and environmental technical regulations.

c) Actively control facilities that pose a high risk of environmental pollution; prevent negative impacts on the environment.

- Classify manufacturing, business, and service facilities by level of risk of environmental pollution; focus on strictly controlling facilities with high risks of environmental pollution and/or high emission. Implement the roadmap for application of best available techniques (BAT) for manufacturing, service, business facilities that pose risk of environmental pollution.

- Develop and adhere to roadmaps for environmental safety distance from residential areas of manufacturing, business, service facilities and warehouses containing flammable, combustible, toxic chemicals, posing negative impacts on human health, and polluting water sources.

- Strictly control persistent organic pollutants (POPs) and persistent toxic substances (PTSs).

- Exhaustively deal with facilities causing severe environment pollution.

d) Actively prevent and respond to environment emergencies, control environmental issues on a cross-border basis.

- Produce and implement plans for responding to environmental emergencies in all levels where environmental emergencies are more frequent; prioritize organizing training and response drills for environmental emergencies.

- Implement 4 on-the-spot principles (on-the-spot commanders, forces, instruments, and logistics), reach an agreement, strictly cooperate, disclose information, and mobilize participation of community in responding to environmental emergencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Enhance measures for preventing illegal import of waste in form of scraps, import of old, obsolete, energy-consuming, or polluting technologies.

- Monitor, supervise, actively prevent and respond to air pollution, ocean pollution, multinational rivers, safety radiation, nuclear emergencies, and diseases relating to the environment originating from cross-border sources.

2. Deal with primary, pressing environmental issues; remediate environment pollution and degradation; maintain and improve environment quality

a) Improve pollution control, maintain and improve air quality in urban areas

- Produce and implement national and provincial plans for air quality management, pay special attention to major urban areas and key locations regarding air pollution.

- Promote development of automatic air monitoring stations in major urban areas; regularly issue warning and disclose information air quality in special urban areas and type I urban areas.

- Boost the progress of public transport system and mass rapid transit (MRT) system, restrict the rise in number of personal transportation in major urban areas. Develop and expand parks, trees, reduce noise pollution in urban areas and residential areas.

- Control emission of motorized vehicles, review, complete, and promulgate standards, national technical regulations on emissions of motorized vehicles; gradually improve fuel consumption standards.

- Promote the use of non-motorized, environmentally-friendly vehicles (bicycles, electric vehicles, vehicles using clean energy, renewable energy); develop and implement roadmaps for converting, eliminating vehicles using fossil fuel and vehicles causing environment pollution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Control and prevent dust pollution from urban constructions; control the ignition of plants in the paddies and outskirts.

- Develop roadmap and gradually eliminate the use of coal in daily activities of urban areas. Develop and apply regulations, standards regarding indoor air protection.

- Enhance the control of industrial facilities with large volume of emission such as thermoelectricity, cement, steel, chemical, etc. facilities; encourage the application of clean technologies utilize fuel, materials, and energy effectively and efficiently.

b) Increase management of solid waste and hazardous wastes

- Promote the development and application of circular economy throughout product service life from design, production, distribution, consumption to waste management; develop and execute action plans regarding circular economy.

- Focus on investing in management of municipal solid wastes in special urban areas and type I urban areas. Segregate at source and charge by the amount of solid waste produced in order to encourage reduction, reuse, and recycling.

- Increase reduction, collection, reuse, and recycling of solid wastes by developing and applying sharing economy, conducting business based on digital platform and leased services.

- Increase investment and modernization of collecting equipment and transfer stations in urban areas, expand the solid waste collection service network in rural areas.

- Organize effective implementation of regulations on extended producer responsibility.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Establish networks of interregional and/or interprovincial concentrated solid waste treatment facilities with appropriate technologies for the region. Promote the application of modern and environmentally-friendly technologies, co-incineration technology; pay environmental protection deposits for waste burial operation, gradually restrict the direct burial of municipal solid wastes.

- Increase reduction, recycling, reuse, collection, and treatment of plastic wastes. Following 2025, single-use plastic products (SUPs) and non-biodegradable plastic bags are no longer in circulation and used in shopping malls, supermarkets, hotels, and tourist resorts; following 2030, cease to manufacture and import SUPs, non-biodegradable products, and commodities, goods containing microplastic; promote development of environmentally-friendly products and materials as substitutes. Effectively implement the Scheme for enhanced management of plastic wastes in Vietnam under Decision No. 1316/QD-TTg dated July 22, 2021 of the Prime Minister.

- Boost reuse and recycling of construction solid wastes and regular industrial solid wastes satisfying regulations on the environment and technical requirements; reduce post-harvest losses in agriculture activities, reduce, reuse, and recycle food wastes.

- Continue to promote management of hazardous wastes in industrial manufacturing, agricultural production, and medical sector; effectively prevent illegal dumping of hazardous wastes. Gradually segregate, collect, and treat hazardous wastes in municipal solid wastes; prioritize management of electronic wastes.

c) Increase wastewater management, promote control, management, and protection of water environment and river basins

- Develop and implement surface water quality control plans for rivers and lakes; prioritize protecting river basis, especially basins of Nhue - Day rivers, Cau River, Ma River, Vu Gia - Thu Bon rivers, and Dong Nai River.

- Enhance domestic wastewater collection and treatment system combining with renovation and restoration of lakes, canals in major urban areas. Execute wastewater treatment plans, restore seriously polluted rivers, canals, channels such as To Lich River, Set River, etc. (Ha Noi), Tan Hoa - Lo Gom canals; Tau Hu - Ben Nghe canals, Xuyen Tam Canal, etc. (Ho Chi Minh City), etc.

- Promote treatment of wastewater produced by agricultural production activities and craft villages. Implement non-concentrated wastewater treatment models for areas where wastewater collection conditions are unavailable; promote wastewater and sludge reuse. Treat wastewater in a qualified manner in all industrial parks, industrial clusters, industrial facilities, and hospitals.

- Assess pollution load, establish zone classification and limit of wastewater discharged into surface water; execute solutions for reducing pollution sources and remediate river environment. Invest in flow regulatory structures in order to reduce water environment pollution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Treat environmental pollution in craft villages, remediate areas polluted by residual chemicals, and protect soil environment.

- Integrate craft village environmental protection in the national target programs regarding development of new rural area and regional, provincial planning; execute policies incentivizing and assisting the protection of craft village environment.

- Prepare and execute solutions for protecting craft village environment. Enhance the control of environment protection operation of manufacturing facilities and households in craft villages.

- Gradually convert lines of business with risk of environmental pollution, fire, explosive, involving obsolete assembly lines, machinery, or equipment; relocate or change the lines of business of manufacturing facilities and households which are not encouraged for development.

- Promote treatment, renovation, and remediation of soil environment in polluted areas, areas polluted with residual chemicals, plant protection chemicals, closed or relocated solid waste landfills. Treat areas polluted by Dioxins during the war in Bien Hoa Air base (Dong Nai), Phu Cat Airport (Binh Dinh), A So Airport (Thua Thien Hue); deal with explosive ordnances in severely polluted areas.

- Investigate, assess, classify, and monitor soil quality development; develop and execute plans for treating, renovating, and restoring areas with severely polluted soil environment.

dd) Enhance sea and island environmental pollution control

- Control and prevent pollution in coastal areas; invest and reinforce infrastructure and equipment, collect and treat hazardous waste, wastewater, and municipal solid waste satisfactory to environment standards in coastal provinces.

- Actively prevent, minimize, and treat pollution sources created by mineral, petroleum extraction, transport, and aquaculture at sea; identify areas at sea and islands facing risk of environmental pollution, and closely monitor dumping activities at sea. Develop and execute schemes for protecting and conserving marine ecosystem while maintaining national defense and security.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Implement the National action plan for management of marine plastic litter by 2030 under Decision No. 1746/QD-TTg dated December 4, 2019 of the Prime Minister.

- Develop and implement closed-loop models of collecting, classifying, reusing, and treating wastewater, municipal solid waste, and hazardous wastes in islands, especially major islands such as Phu Quoc, Con Dao, Cat Ba, etc.

e) Continue to supply clean water, maintain environment hygiene, and prevent environmental factors harmful to human health.

- Implement water source security measures, especially for tap water; research, control, and prevent water source pollution caused by microplastic and microorganisms.

- Continue to expand clean water service provision radius, minimize water losses in urban areas; increase investment in construction of clean water supply system satisfactory to standards of Ministry of Health for rural area inhabitants.

- Implement contents and solutions regarding environmental hygiene in the National target programs for development of new rural areas; continue developing and exercising civilized lifestyle, eliminating backward customs, and encourage cremation among the general public.

- Actively prevent, respond, and protect community health against diseases caused by environmental factors. Identify, issue warnings, and deal with pollution sources of toxic pollutants such as PCB (polychlorinated biphenyl), dioxins, asbestos, etc. aim toward ceasing to use construction materials that negatively affect human health and environment.

3. Preserve nature and biodiversity, promote environmental protection in extraction and use of natural resources.

a) Protect environment of natural heritage, expand sanctuaries and biodiversity corridors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Promote the establishment of sanctuaries; encourage organizations, enterprises, community, and individuals to invest, establish, manage, use, and sustainably develop natural heritages and biodiversity stewardship sites.

- Effectively manage sanctuaries and harmoniously combine preservation and development. Promote biodiversity evaluation; continue to expand the application of payment for ecosystem services for natural ecosystems, especially forests, mangrove forests, sea, mountain, caves, and geoparks.

- Establish and sustainable manage biodiversity corridors connecting habitats which are houses to endangered, rare, precious species prioritized for protection.

b) Protect and restore ecosystem

- Integrate protection and restoration of natural ecosystem in development policies, strategies, planning, programs, and plans. Promote implementation of ecosystem preservation and sustainable use models; prioritize in preserving and developing urban biodiversity.

- Develop and implement plans for restoration and sustainable use of natural and depressed ecosystems, especially mangrove forests, coral reefs, seagrasses, and wetlands; manage based on recovery ability of coral reefs.

- Strictly manage, protect, and restore natural forests; cease to extract wood from natural forests. Effectively intercept the extraction of wild plants and animals and animals and illegal deforestation. Enhance forest fire prevention capacity, reduce the number of cases and area of burned forest.

- Promote the connection between preservation and development, continue to assign forests to households and community; promote sustainable forest management. Develop policies combining extraction of economic value of the forest for poverty reduction, socio-economic development, and experimentation of policies for planting herbal medicines in forest shade.

- Organize implementation of programs and schemes of the Vietnam forestry development Strategy for the period of 2021 - 2030, vision to 2050 approved under Decision No. 523/QD-TTg dated April 1, 2021 of the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Continue to develop and implement conservation programs for endangered, rare, and precious animal, plant, domestic animal species prioritized for protection. Develop ex-situ conservation facilities, animal rescue centers, animal gardens, plant gardens, herbal medicine gardens.

- Prevent the extraction, hunting, stealing, and illegal trading of wild, rare animals and plants; closely control the breeding of wild animals. Periodically update the list of endangered, precious animals prioritized for protection.

- Promote the preservation of rare, precious, endemic, and endangered genetic resources. Promote access to genetic resources and benefit sharing, develop and commercialize products produced by genetic resources appropriate to international agreements. Promote the registration for traditional knowledge ownership regarding genetic resources; develop database regarding genetic resources and develop genomic libraries.

- Enhance control and prevention of infiltration, development, and impact of invasive species. Continue to control risks of genetically modified species, prioritize the management of import, permit issuance, and breeding of genetically modified species, especially crops such as maize, soya bean.

d) Enhance environmental protection in extraction and use of natural resources; protect and develop natural sources.

- Implement technologically advanced measures in agriculture to protect and improve soil quality; prioritize prevention of erosion, desertification, soil degradation, salinity invasion, bank and coastal erosion, especially in coastal areas of the south central coast and the Mekong Delta.

- Enhance management of water resources by river basins together with preservation of biodiversity, aquatic ecosystem, protection, extraction, and use of water resources. Extensively promote efficient and effective use of water in production and daily activities.

- Control and prevent environmental pollution, degradation, and emergencies in extraction and processing of minerals; control areas with toxic minerals. Effectively implement regulations on paying deposit for environmental remediation; utilize post-mining remediated environment for socio-economic development.

- Continue to control, prevent, and eliminate destructive aquaculture practices. Promote co-management, apply ecology certificate, and develop aquaculture models combined with sustainable cultivation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Protect the environment to improve climate change adaptive capacity and reduce green house emission

a) Enhance environmental protection to reduce vulnerability and improve resistance to climate change

- Develop criteria and assess sensitivity and resistance of natural environment under the effect of climate change. Research, forecast, and assess climate change risks of investment projects in the environmental impact assessment.

- Assess impact, loss, and damage to the environment, biodiversity, and ecosystem caused by climate change based on climate change scenarios and socio-economic development.

- Consolidate, develop, and duplicate climate change ecosystem-based adaptation (EbA), solutions and models, nature-based solutions (NbA), biodiversity preservation, environmental remediation, etc. suitable with regions and administrative divisions.

- Cultivate, regrow, and regenerate forest, especially watershed forests, mangrove forests, and protection forests; effectively implement the Scheme for planting 1 billion trees for 2021 - 2025 under Decision No. 524/QD-TTg dated April 1, 2021 of the Prime Minister.

- Integrate climate change response solutions in strategies, planning, plans, programs, and project regarding environmental protection. Develop environmental protection technical infrastructures which are resistant to climate change.

b) Develop renewable energy and clean energy, enhance general management of solid wastes, protect and develop ecosystems in order to reduce emission and increase green house gas absorption capacity.

- Promote the development of renewable energy, the use of clean energy, the use of non-baked, environmentally friendly construction materials, gradually reduce the development of coal-fired thermoelectricity; control substances that thin the ozone layer and are produced by production and domestic activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Develop and duplicate low-carbon economy models, economy models combined with biodiversity preservation and development of natural ecosystems.

- Implement the National program for reduce emissions from deforestation and forest degradation in developing countries (“REDD+ Program”) until 2030 approved under Decision No. 419/QD-TTg dated April 5, 2017 of Prime Minister.

III. SOLUTIONS FOR IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY

1. Renovate mindset of governments of all levels; raise environmental protection awareness and responsibility of enterprise, community, and the general public

- Disseminate and raise awareness of departments and governments of all levels regarding the viewpoint where “the environment is the requirement, platform, and prerequisite for sustainable socio-economic development” according to Conclusion No. 56-KL/TW dated August 23, 2019 of the Politburo. Gradually change mindset of central governments regarding the role of environmental protection in development policymaking.

- Clarify responsibilities of central and local governments regarding environmental protection; include environmental protection criteria when assessing operation of the heads. Organize assessment and ranking of environmental protection results of provinces.

- Enhance education on the environment, the love for nature, develop environmental protection culture of Vietnamese nationals. Include environmental protection in education programs of all education levels and training levels; promote training in environmental majors; develop advanced and typical models regarding environmental protection in education institutions.

- Comply with regulations and law, fully implement social responsibilities regarding the environment of enterprises. Raise awareness and understanding regarding circular economy, green economy, low-carbon economy; encourage enterprises to execute standards and commitments regarding the environment on a voluntary basis. Assess and rank sustainable development enterprises on an annual basis.

- Continue to promote communication regarding the environment on mass media; increase and utilize strengths of new communication technologies, social networks, online forums, etc. Raise awareness and implement environmental protection. Form and develop green lifestyle, comply with regulations and law on environmental protection, especially in waste management and environmental hygiene.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Raise awareness regarding gender equality and children’s right in environment; highlight the role and position of women in environmental protection.

2. Continue to develop policy and legal systems regarding environmental protection suitable for the market economy.

- Review and amend the Law on Biodiversity 2008, the Law on Marine Resources, Environment, and Islands 2015, and relevant laws; develop documents guiding Law on Environmental Protection 2020. Conduct research, experiment new policies; continue to develop regulations and law on protecting air, water, soil environment, manage solid waste, effectively using resources and responding to climate change.

- Develop policies on development of goods market, environment services, emission, carbon trading market, etc. Review and develop taxes, environment service fees; develop policies regarding environmental deposits, ecosystem service fee payment, and biodiversity offsets, etc.

- Review, revise, and develop policies incentivizing and assisting environmentally friendly production activities, businesses, services, ecological productions; assist environment pollution treatment and remediation. Develop and implement regulations on green purchase.

- Develop and implement the National planning for environment protection, National planning for diversity preservation, environment protection affairs in national, regional, and provincial planning.

- Develop environment standards and technical regulations by approaching developed countries. Encourage provinces and cities, especially Hanoi City and Ho Chi Minh City, to apply technical regulations stricter than national environmental technical regulations.

3. Develop organizational structures and promote administrative procedure reform in environmental protection

- Develop organizational structures of central to local environment authorities in a consistent, professional, and effective manner. Review and rectify and repetitions, issues, and conflicts in functions and tasks, clarify state management responsibilities regarding the environment between ministries and authorities from central to local level.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Promote reform and simplification of administrative procedures regarding the environment in order to improve effectiveness of state management while reducing legal risks and costs for the general public and enterprises. Gradually change management direction by reducing “pre-inspection”, increasing “post-inspection”, increasing initiative and the ability to assume responsibility for environmental protection of enterprises.

4. Enhance compliance with policies and regulations and law on environmental protection.

- Review, amend, and add penalties for administrative violations by raising the fine; amend, revise, develop regulations and impose criminal actions on offenders of environment-related crimes.

- Enhance inspection and supervision of manufacturing and business facilities that potentially cause severe environmental pollution, conduct irregular inspection for any sign of violation. Promote effective cooperation between inspection authorities and environment police.

- Enhance provision, disclosure, and information transparency in environment management on the community while highlighting accountability of environment officials.

- Enhance supervision of community, the Vietnamese Fatherland Front, organizations, individuals, and media authorities regarding environmental protection; develop and apply digital platforms, social media, hotline, et c. to promote environmental supervision.

- Develop and implement mechanisms for handling complaints, accusations, and disputes regarding the environment, mechanisms for identifying liabilities for environmental damages.

- Enhance environment administration capacity in enterprises and industrial parks, industrial clusters.

5. Mobilize investment from society, gradually increase budget spending, and improve the effectiveness in using resources for environmental protection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Increase spending from state budget on environmental protection, maintain steady increase together with the nation’s economic growth; review, amend, and complete budget spending details, prioritize enhancement of management capacity and resolution for key, pressing environmental issues.

- Gradually establish and develop capital market for environmental protection; develop and complete regulations and standard systems regarding green credits, green bonds. Utilize the role of the Vietnam environmental protection fund, encourage the establishment of private funds sponsoring environmental protection initiatives of the community.

- Issue regulations and policies promoting the sufficient development of environmental industry and service in order to deal with environmental issues. Prioritize the development of provision capacity of environmental services, especially waste recycling and treatment and environmental pollution treatment.

- Actively and initiatively propose environmental protection projects to attract investment from financial funds, international organizations, and other countries.

- Establish mechanisms, develop criteria and procedures for selecting environmental protection projects, green growth, and climate change adaptation in order to ensure consistent, uniform, and effective characteristics.

6. Extensively apply science and technology, promote renovation and digital transformation; develop technical infrastructures, monitoring network, and environmental database

- Promote renovation and digital transformation; renovate, change technology, apply the best available techniques (BAT) and high technology in various sectors.

- Effectively utilize achievements of science and technology, the fourth industrial revolution, information technology, remote sensing, and modern technology in management, monitoring, examination, supervision, monitoring, and environmental warning; promote the provision of online public services for environmental administrative procedures.

- Develop technical infrastructures regarding wastewater collection and treatment; collect, store, transport, reuse, recycle, and treat solid wastes and hazardous wastes in a synchronous, effective, and environmentally friendly manner.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Develop environmental database in a consistent, synchronous, updated, shared, and connected manner throughout authorities, and departments; ensure timely provision of environmental information Gradually implement digital conversion and transformation of environmental database, information.

- Promote research and application of science, technology in environmental protection; invest facilities and human resources in research institutes, higher education institutions, and environmental consulting entities.

7. Promote international cooperation regarding environment during integration of the economy.

- Actively participate in negotiation and implementation of commitments in international agreements on the environment to which Vietnam is a signatory, especially in issues relating to climate change, biodiversity, and marine plastic pollution, etc.; implement the Scheme for Vietnam’s active preparation and participation in the development of the Global agreement on marine plastic waste approved under Decision No. 1407/QD-TTg dated August 16, 2021 of the Prime Minister. Enhance bilateral and multilateral cooperation; promote implementation of cooperation agreements and international projects regarding environmental protection.

- Utilize opportunities offered by international integration, implement commitments in free trade agreements (FTA) in order to promote environmental protection. Adopt technical barriers in order to prevent negative environmental effects produced by the integration process.

- Prioritize cooperation with neighboring and regional countries in cross-border environmental issues such as protection of water environment, marine environment, air environment, marine plastic waste management, radiation and nuclear safety, control on illegal hunting and trading of wild fauna and flora and foreign invasive species.

IV. KEY PROGRAMS, PLANS, AND SCHEMES

1. Programs for communicating, raising awareness, and renovating mindsets regarding climate change adaptation, resource management, and environmental protection.

2. National science and technology programs regarding environmental protection, resource management, and climate change adaptation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. National plan for air quality control.

5. Scheme for municipal solid waste management capacity enhancement in Vietnam.

6. Program for investment and renovation of drainage systems and domestic wastewater treatment structures in type V urban areas or higher.

7. Surface water quality control plans for interprovincial rivers, lakes which play a vital role in socio-economic development and environmental protection from time to time.

8. Craft village pollution remediation scheme until 2030.

9. Plan for treating, renovating, and remediating areas with very severe soil pollution.

10. Environmental protection program for agricultural production until 2030.

11. Environmental protection program for natural heritages.

12. Restoration program for degraded natural ecosystems until 2030.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Plans for developing key programs, plans, and schemes of the Strategy shall be implemented in accordance with Appendix II.

2. Funding sources for the Strategy implementation shall include the state budget, investment sources of enterprises, private sectors, community, and overseas financing sources.

3. Responsibilities for Strategy implementation

a) Ministry of Natural Resources and Environment shall act as the contact authority regarding the environment and is responsible for taking charge and coordinating ministries, provincial departments, and local governments in implementing objectives, tasks, solutions, and key programs, plans, and schemes of the Strategy.

b) Ministry of Planning and Investment and Ministry of Finance shall cooperate with Ministry of Natural Resources and Environment in balancing and allocating capital from the state budget and other financial sources in order to effectively implement the Strategy.

c) Ministries, ministerial agencies, within their tasks and powers, are responsible for implementing objectives, tasks, and solutions; developing and requesting the Prime Minister to approve and organize effective implementation of key programs, plans, and schemes of the Strategy.

d) People’s Committees of provinces and central-affiliated cities are responsible for organizing implementation of objectives, tasks, solutions; cooperating in implementing key programs, plans, and schemes of the Strategy within their provinces. The People’s Councils of provinces shall allocate funding from local government’s budget to implement the Strategy within their responsibilities.

dd) The Vietnamese Fatherland Front, the Vietnam Chamber of Commerce and Industry, socio-political organizations, socio-professional organizations, media authorities, enterprises, and the general public are responsible for protecting the environment, organizing review of policies, and supervising environmental protection.

4. Supervision and assessment of Strategy implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Ministry of Natural Resources and Environment are responsible for examining, supervising, expediting, and consolidating the Strategy implementation; on an annual basis, developing reports on nationwide environmental protection; organizing 5-year conclusion and 10-year conclusion of the Strategy implementation and reporting to the Prime Minister.

Article 3. This Decision comes into effect from the day of signing.

Minister of Natural Resources and Environment, ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, and heads of relevant agencies are responsible for implementation of this Decision.

 

 

PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Le Van Thanh

 

APPENDIX I

STRATEGY SUPERVISION AND ASSESSMENT CRITERIA UNTIL 2030
(Attached to Decision No. 450/QD-TTg dated April 13, 2022 of the Prime Minister)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Criteria

Presiding authority

Condition as of 2020

Roadmap for implementation

2025

2030

I

Negative impacts which cause environmental pollution, degradation, and incidents and are prevented and controlled

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Agriculture and Rural Development

~0,9

1,5 - 2

2,5 - 3

2

Percentage of communes fulfilling new rural area standards (%)

Ministry of Agriculture and Rural Development

62

≥80

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Percentage of fuel, energy, and material reduction compared to 2020 in textile, steel, plastic, chemical, beverage, and paper (%)

Ministry of Industry and Trade

-

5 - 8

7 - 10

4

Percentage of industrial parks, manufacturing facilities, business facilities, and service facilities installed with automatic and continuous wastewater and emission monitoring systems which transmit data directly to Departments of Natural Resources and Environment (%).

Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100

100

5

Percentage of facilities causing environmental pollution met with actions (%)

Ministry of Natural Resources and Environment

80,9

100

100

II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Percentage of seated capacity of public transport in special urban areas and type I urban areas (%)

People’s Committees of cities

-

15 for special urban areas

20 for special urban areas; 1 for type I urban areas

7

Percentage of days in a year with good to average air quality index (AQI) in special urban areas (%)

People’s Committees of cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Maintain within the range 70 - 75

75 - 80

8

Percentage of urban municipal solid waste collected and treated as per the law (%)

Ministry of Natural Resources and Environment

86-87

90

95

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Natural Resources and Environment

66 (2019)

80

90

10

Percentage of urban municipal solid waste treated by direct burial over total collected waste (%)

Ministry of Natural Resources and Environment

70

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

Percentage of hazardous waste collected, transported, and treated as per the law (%)

Ministry of Natural Resources and Environment

85

95

98

12

Percentage of urban wastewater treated to standards and regulations (%)

Ministry of Construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

>30

for type II urban areas; 10 for other urban areas

>50

for type II urban areas; 20 for other urban areas

13

Percentage of monitoring points in Cau River basin with at least average water quality index (WQI) (%)

Ministry of Natural Resources and Environment

85

(2016 - 2020)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2021 - 2025)

87 - 90

(2026 - 2030)

Percentage of monitoring points in Nhue - Day River basin with at least average water quality index (WQI) (%)

56

(2016 - 2020)

56 - 60

(2021 - 2025)

60 - 65

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Percentage of monitoring points in Dong Nai River basin with at least average water quality index (WQI) (%)

82

(2016 - 2020)

82 - 85

(2021 - 2025)

85 - 90

(2026 - 2030)

14

Percentage of industrial clusters equipped with concentrated wastewater treatment system satisfactory to technical environment regulations (%)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17,2

60

100

15

Percentage of industrial parks and export-processing zones equipped with concentrated wastewater treatment system satisfactory to technical environment regulations (%)

Ministry of Natural Resources and Environment

90

92

100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Percentage of shopping malls, supermarkets, hotels, and tourist resorts not using single-use plastic products and non-biodegradable nylon bags (%)

People’s Committees of provinces and central-affiliated cities

-

100

100

17

Percentage of areas with very severe soil pollution treated, improved, and restored (%)

Ministry of Natural Resources and Environment

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100

18

Percentage of urban inhabitants provided with clean water via concentrated water supply system (%)

Ministry of Construction

90

95

100

19

Percentage of rural households supplied with clean water by sources satisfactory to regulations (%)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

51

65

80

20

Percentage of rural households with hygienic toilets (%)

Ministry of Health

75,2 (2019)

85

100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Increase protection of natural heritages, restore ecosystem; and prevent the trend of biodiversity loss

21

Areas of sanctuary (million ha)

Ministry of Natural Resources and Environment

2,5

2,7

3,0

22

Number of Ramsar sites established and recognized

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

13

15

23

Percentage of marine sanctuaries and coastal sanctuaries over total natural area of national seawaters (%)

Ministry of Natural Resources and Environment

0,19

1,5 - 2

3 - 5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Improve the capacity for adapting to climate change and promote green house gas emission reduction

24

Percentage of forest cover (%)

Ministry of Agriculture and Rural Development

42

42

42-43

25

Percentage of renewable energy over total primary energy supply (%)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11,4

13 - 15

15 - 20

 

APPENDIX II

KEY PROGRAMS, PLANS, AND SCHEMES OF THE STRATEGY
(Attached to Decision No. 450/QD-TTg dated April 13, 2022 of the Prime Minister)

No.

Program/Plan/Scheme

Product

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Presiding entity

Cooperating entity

1

Programs for communicating, raising awareness, and renovating mindsets regarding climate change adaptation, resource management, and environmental protection

Program

2022 - 2023

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, departments, and local governments

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Program

2022

Ministry of Science and Technology

Relevant ministries, departments, and local governments

3

Environment monitoring capacity enhancement program until 2030

Program

2022 - 2023

Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

National plan for air quality control.

Plan

2022 - 2023

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, departments, and local governments

5

Scheme for municipal solid waste management capacity enhancement in Vietnam

Scheme

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, departments, and local governments

6

Program for investment and renovation of drainage systems and domestic wastewater treatment structures in type V urban areas or higher

Program

2022 - 2023

Ministry of Construction

Relevant ministries, departments, and local governments

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Plan

2022 - 2025

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, departments, and local governments

8

Craft village pollution remediation scheme until 2030

Scheme

2022 - 2023

Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Plan for treating, renovating, and remediating areas with very severe soil pollution

Plan

2022 - 2023

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, departments, and local governments

10

Environmental protection program for agricultural production until 2030

Program

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Agriculture and Rural Development

Relevant ministries, departments, and local governments

11

Environmental protection program for natural heritages

Program

2022 - 2023

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, departments, and local governments

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Program

2022 - 2023

Ministry of Agriculture and Rural Development

Relevant ministries, departments, and local governments

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.996

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!