Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2342/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2010 - 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 2342/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành: 26/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2342/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 26 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2020”.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14/04/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị quyết số: 161/2011/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2011 của HĐND tỉnh Hải Dương, Khóa XIV, Kỳ họp thứ 19;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 1058/TTr-KHĐT-QHTH ngày 21 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2020”, gồm các nội dung chính sau:

1. Tên Quy hoạch: Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2020.

2. Địa điểm và quy mô: Trên địa bàn Thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn, quy mô 10.630 ha diện tích đất quy hoạch Lâm nghiệp.

3. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Sử dụng, khai thác có hiệu quả tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp. Thu hút mọi nguồn lực xã hội và sự tham gia của các thành phần kinh tế vào các hoạt động lâm nghiệp, đảm bảo đóng góp của ngành lâm nghiệp ngày càng tăng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; nâng cao mức sống của người dân vùng đồi rừng; đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

b) Mục tiêu cụ thể

- Về môi trường:

Đến năm 2020 diện tích rừng và đất lâm nghiệp 10.141,20 ha; độ che phủ của rừng đạt 22,80%. Giai đoạn từ năm 2016 tới năm 2020 toàn bộ diện tích rừng đặc dụng 1.536,3 ha sẽ được thu phí dịch vụ môi trường rừng; đảm bảo 30% diện tích rừng sản xuất cấp chứng chỉ rừng, trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch (CDM).

- Về kinh tế:

Kết hợp xây dựng vốn rừng với kinh doanh rừng, phát triển chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ, nhằm đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng lâm sản trong tỉnh. Tăng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp bình quân 4% - 5 %/năm.

- Về xã hội, an ninh quốc phòng:

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và đa dạng hóa các hoạt động lâm nghiệp, tạo công ăn việc làm, nâng cao nhận thức và mức sống cho người dân, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội tại địa phương và trong khu vực.

4. Định hướng quy hoạch

a) Quy hoạch 3 loại rừng và đất lâm nghiệp

Căn cứ tiêu chí về rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và nhu cầu mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn và của cả tỉnh. Định hướng quy hoạch diện tích 3 loại rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2020 theo các giai đoạn sau:

Đơn vị tính: ha

Hạng mục

Hiện trạng 2009

Quy hoạch 2015

Định hướng 2020

Tăng (+)

Giảm (-)

Tổng đất lâm nghiệp

10.630,0

10.260,9

10.141,2

- 488,8

1. Đất có rừng

10.462,2

10.260,9

10.141,2

 

- Rừng đặc dụng

1.540,3

1.536,3

1.536,3

- 4,0

- Rừng phòng hộ

4.718,4

4.718,4

4.718,4

 

- Rừng sản xuất

4.203,5

4.006,2

3.886,5

- 317,0

2.Đất chưa có rừng

167,8

 

 

-167,8

b) Quy hoạch bảo vệ rừng

Tổng diện tích bảo vệ rừng đến 2020 là 105.582,40 lượt ha. Trong đó rừng đặc dụng 16.903,30 lượt ha. Rừng phòng hộ 51.902,40 lượt ha. Rừng sản xuất 36.776,70 lượt ha.

c) Quy hoạch xây dựng và phát triển rừng

- Làm giàu rừng tự nhiên ở rừng phòng hộ và rừng đặc dụng

+ Đối tượng: Rừng tự nhiên nghèo kiệt (IIIA1)

+ Diện tích: 800 ha, rừng đặc dụng 50 ha, rừng phòng hộ 750 ha.

- Nâng cấp rừng trồng

+ Đối tượng: Rừng trồng đặc dụng, phòng hộ chưa đủ mật độ và tổ thành loài cây chưa đáp ứng được chức năng phòng hộ môi trường và cảnh quan.

+ Diện tích: 1.600 ha, phòng hộ 1000 ha; đặc dụng 600 ha.

- Trồng rừng mới:

+ Đối tượng: Đất trống trạng thái IB, IC

+ Diện tích: 109,0 ha (Chí Linh 45,4 ha, Kinh Môn là 63,6 ha).

- Trồng lại rừng sau khai thác ở rừng sản xuất:

+ Đối tượng: Rừng trồng đạt tuổi thành thục công nghệ, khai thác xong cần tiến hành trồng lại rừng.

+ Diện tích: 2.441,0 ha, trồng Sưa 530,0 ha, trồng nguyên liệu 1911 ha.

- Trồng rừng thay thế cây vải:

+ Đối tượng: Là những diện tích vải năng suất thấp, cây sinh trưởng kém

+ Diện tích: 1.270,0 ha

- Trồng cây phân tán

+ Đối tượng: Diện tích vườn các hộ gia đình; đất công cộng, công sở, trường học, các khu công nghiệp, đất xen kẽ khu dân cư, đường giao thông, kênh mương,...

+ Diện tích: Đến năm 2020 trồng được 600,0 ha tương đương 1 triệu cây;

d) Quy hoạch khai thác rừng

- Khai thác gỗ rừng trồng sản xuất

+ Đối tượng: Rừng trồng sản xuất đạt tuổi thành thục công nghệ

+ Diện tích: Diện tích khai thác chính đến năm 2020 là 2.441,0 ha

+ Sản lượng khai thác đến năm 2020: gỗ: 87.876 m3; củi: 21.969 Ster

- Khai thác lâm sản ngoài gỗ

+ Nhựa thông: Sản lượng khai thác tận thu nhựa 30 tấn/năm.

+ Các sản phẩm khác như hạt dẻ, cây dược liệu, cần khai thác và sử dụng hợp lý đồng thời phát triển trồng trên diện rộng.

đ) Quy hoạch chế biến lâm sản

- Giai đoạn 2010 - 2015: Rà soát lại các cơ sở chế biến hiện có, đầu tư cải tạo nâng cấp nhà xưởng, thay thế dây truyền công nghệ hiện đại.

- Giai đoạn sau 2015: Tập trung phát triển các sản phẩm có ưu thế cạnh tranh cao như đồ gỗ nội thất, đồ mộc mỹ nghệ.

e) Quy hoạch các hoạt động khác

- Quy hoạch dịch vụ môi trường: Diện tích được chi trả phí môi trường 1.536,3 ha rừng đặc dụng phục vụ các hoạt động du lịch sinh thái.

- Đầu tư xây dựng 03 vườn ươm với tổng diện tích 3,75ha;

- Chuyển hóa rừng giống thông mã vĩ khu Đền Sinh – Côn Sơn: 7ha. Chuyển hóa rừng giống thông nhựa khu Côn Sơn 14ha. Chuyển hóa rừng giống keo Tai tượng khu Côn Sơn 20ha.

- Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy rừng kết hợp đường vận chuyển, xây dựng chòi canh lửa rừng, bể chứa nước, cọc mốc, biển báo...

- Xây dựng hệ thống đường lâm nghiệp: Mở mới 1,5km, nâng cấp 42km.

5. Giải pháp và những chính sách thực hiện quy hoạch

a) Giải pháp về hệ thống chính sách;

b) Giải pháp đổi mới tổ chức quản lý và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển lâm nghiệp;

c) Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch và giám sát;

d) Giải pháp về khoa học công nghệ và khuyến lâm;

đ) Giải pháp phát triển nguồn nhân lực;

e) Hỗ trợ của các ngành và hợp tác quốc tế;

g) Giải pháp phối hợp giữa các cấp các ngành;

h) Giải pháp hoàn thổ sau khi khai thác khoáng sản;

i) Các giải pháp huy động và đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư để thực hiện phương án quy hoạch.

6. Tổng hợp vốn đầu tư

a) Tổng số vốn đầu tư: 404.132,75 triệu đồng, chiếm 100%, trong đó:

- Vốn bảo vệ rừng: 10.558,24 triệu đồng, chiếm 2,6%.

- Vốn phát triển rừng: 289.523,80 triệu đồng, chiếm 71,6%.

- Vốn các hoạt động khác: 104.050,70 triệu đồng chiếm 25,8%

b) Nguồn vốn

Tổng vốn đầu tư thực hiện là: 404.132,75 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách: 94.640,78 triệu đồng, chiếm 23,4 % tổng vốn đầu tư.

- Vốn vay + vốn tự có: 309.419,97 triệu đồng, chiếm 76,6 % vốn đầu tư.

7. Các dự án ưu tiên

a) Dự án rà soát kết quả giao đất, giao rừng và lập hồ sơ quản lý rừng.

b) Dự án đóng mốc phân định ranh giới 3 loại rừng trên thực địa và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp.

c) Dự án điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên rừng về đa dạng sinh học

d) Dự án bảo tồn rừng tự nhiên.

đ) Dự án xây dựng rừng đặc dụng.

e) Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2011 - 2020.

g) Dự án xây dựng rừng phòng hộ cảnh quan môi trường.

h) Dự án đầu tư phát triển rừng sản xuất.

i) Dự án phát triển cây lâm nghiệp chất lượng cao.

Điều 2.

1. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các ngành và đơn vị liên quan theo chức năng của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương đơn vị thực hiện.

2. Quyết định này thay cho Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Thừa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2342/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2010 - 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.196
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76