Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1775/QĐ-BNN-TL năm 2008 về việc triển khai thực hiện bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1775/QĐ-BNN-TL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 12/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1775/QĐ-BNN-TL

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TRÊN TOÀN QUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 11/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ Quyết định số 45/2008/QĐ-BNN ngày 11/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMTNT;
Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-BNN-KH ngày 22/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 5 năm 2006-2010;
Căn cứ Quyết định số 51/2008/QĐ-BNN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Bộ chỉ số theo dõi & đánh giá nước sạch và VSMTNT;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMTNT là đơn vị triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi & đánh giá nước sạch và VSMTNT trên toàn quốc, gồm các nhiệm vụ sau đây:

1. Xây dựng và hoàn chỉnh bộ công cụ và tài liệu hướng dẫn Bộ chỉ số theo dõi & đánh giá.

2. Triển khai thực hiện: Tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện tại địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu; thu thập và tổng hợp thông tin; cập nhật, xử lý, chia sẻ thông tin và báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT về đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 2. Giao Cục Thuỷ lợi thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi & đánh giá nước sạch và VSMTNT.

Cục Thuỷ lợi phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế/Văn phòng Điều phối quan hệ đối tác cấp nước và VSNT vận động nguồn kinh phí hỗ trợ triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát;
- Lưu: VT, TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1775/QĐ-BNN-TL năm 2008 về việc triển khai thực hiện bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.673
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233