Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND Quy chế trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 14/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 10/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2014/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 10 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP, ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP, ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 204/TTr-SNN, ngày 23 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch & ĐT, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & MT; Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Lai Châu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trọng Quảng

 

QUY CHẾ

VỀ TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14 /2014/QĐ-UBND ngày 10 / 6 /2014 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lai Châu).

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định một số nội dung về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản có hoạt động liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Điều 3. Các phương thức tổ chức trồng rừng thay thế

1. Chủ đầu tư tự tổ chức trồng rừng

2. Chủ đầu tư nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh để địa phương tổ chức trồng rừng.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Xác định diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng

1. Đối với các dự án đã được cấp phép đầu tư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, việc xác định diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng căn cứ vào báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư; quyết định thu hồi và giao đất hoặc trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với các dự án được cấp phép đầu tư sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Sở Tài nguyên và MT chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT; các sở, ngành có liên quan và UBND huyện sở tại thành lập hội đồng xác định thực tế hiện trạng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng.

Điều 5. Trình tự, thủ tục trồng rừng thay thế trong trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện

1. Chủ đầu tư dự án có diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng lập Tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và MT, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện sở tại đề nghị cho phép trồng rừng thay thế. Tờ trình phải thể hiện những nét tóm tắt của phương án như: Tên dự án đầu tư trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng; diện tích rừng, loại rừng chuyển mục đích sử dụng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất); diện tích đất trồng rừng thay thế; loài cây trồng, phương thức trồng; dự kiến địa điểm và quy mô thực hiện; kế hoạch, tiến độ trồng rừng thay thế; mức đầu tư bình quân 01 héc ta, tổng vốn đầu tư trồng rừng thay thế; tổ chức quản lý, bố trí các nguồn lực, tổ chức thực hiện.

2. Sở Tài nguyên và MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giới thiệu địa điểm để chủ dự án thực hiện trồng rừng thay thế. Việc trồng rừng thay thế phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng và các quy hoạch khác của tỉnh. Diện tích trồng rừng thay thế ít nhất bằng diện tích rừng chuyển sang mục đích khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sau khi được giới thiệu quỹ đất, chủ đầu tư lập dự án trồng rừng thay thế trình Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND huyện sở tại tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Trên cơ sở dự án đầu tư được duyệt, chủ đầu tư dự án hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tài nguyên và MT tham mưu cho UBND tỉnh làm các thủ tục thu hồi, giao đất cho chủ đầu tư dự án.

5. Tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế

a) Sau khi dự án trồng rừng thay thế được UBND tỉnh phê duyệt, chủ dự án phải thực hiện thiết kế trồng rừng thay thế theo quy định tại Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg, ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh và tổ chức việc trồng rừng thay thế.

b) Khi hoàn thành khối lượng trồng rừng thay thế, chủ dự án lập báo cáo kết quả thực hiện, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT nghiệm thu, xác nhận.

6. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, nghiệm thu xác nhận kết quả trồng rừng thay thế của các chủ dự án. Tổng hợp, báo cáo quá trình tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế của chủ dự án đến khi hoàn thành việc trồng rừng thay thế theo dự án được UBND tỉnh phê duyệt và đề nghị UBND tỉnh giao diện tích rừng đã trồng để quản lý sau đầu tư.

Điều 6. Trình tự, thủ tục xác định mức tiền nộp và nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh

1. Trường hợp phải nộp tiền

a) Tỉnh không có quỹ đất trồng rừng giao cho chủ đầu tư.

b) Chủ đầu tư không đủ điều kiện, năng lực để tổ chức trồng rừng thay thế.

2. Chủ đầu tư dự án có diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng lập đơn đề nghị nộp tiền và phương án nộp tiền trồng rừng thay thế, trong đó làm rõ diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng, đơn giá tiền phải nộp cho 1 héc ta rừng chuyển mục đích sử dụng, mức tiền phải nộp và phương thức nộp tiền để trồng rừng thay thế.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện sở tại thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt mức tiền phải nộp để trồng rừng thay thế.

4. Chủ đầu tư nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tiếp nhận số tiền do chủ đầu tư nộp và có trách nhiệm quản lý, giải ngân theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh để trồng rừng thay thế.

Điều 7. Tổ chức trồng rừng thay thế của địa phương bằng tiền nộp của chủ đầu tư

1. Nguyên tắc xây dựng các dự án trồng rừng thay thế: Dự án có diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng trên địa bàn huyện nào thì số tiền thu được sẽ đầu tư để trồng lại rừng tại huyện đó. Trường hợp huyện không đủ quỹ đất để trồng rừng thay thế thì UBND tỉnh bố trí trồng rừng tại các huyện khác.

2. Giao Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện làm chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức trồng rừng thay thế theo các quy định hiện hành.

3. Trên cơ sở kế hoạch và kết quả nghiệm thu thanh toán hàng năm của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện, kết quả phúc tra nghiệm thu của Sở Nông nghiệp và PTNT. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng làm các thủ tục thanh toán cho Ban Quản lý rừng phòng hộ theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch trồng rừng thay thế trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức thẩm định dự án trồng rừng thay thế, trình UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra các chủ đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế đảm bảo đúng quy định, tổ chức quản lý diện tích rừng trồng thay thế sau đầu tư.

b) Hàng năm, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT về tình hình trồng rừng thay thế trên địa bàn.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh xác định giá trị diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng và mức tiền phải nộp để địa phương trồng rừng thay thế.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu UBND tỉnh quản lý việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn; giới thiệu địa điểm, hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định để thực hiện trồng rừng thay thế.

4. Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố: Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế. Chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp trên, UBND tỉnh về công tác quản lý điều hành trồng rừng thay thế ở cơ sở.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ các quy định tại Quyết định này, các cơ quan, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện.

2. Các nội dung không có trong quy định này thì thực hiện theo các quy định hiện hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, có khó khăn vướng mắc. Các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2014/QĐ-UBND Quy chế trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40