Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 05/2008/NĐ-CP quỹ bảo vệ phát triển rừng

Số hiệu: 05/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do-Hạnh Phúc
---------------

Số:  05/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (sau đây gọi tắt là Quỹ).

2. Trong trường hợp điều ước hoặc thoả thuận quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước hoặc thoả thuận quốc tế đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trong nước tham gia đóng góp, tài trợ hoặc được nhận hỗ trợ từ Quỹ; tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đóng góp, tài trợ cho Qũy.

Điều 3. Mục đích thành lập Quỹ

1. Huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá nghề rừng.

2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của những người được hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến rừng.

3. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng, góp phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

1. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải bảo toàn vốn nhà nước cấp ban đầu.

2. Quỹ hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư.

3. Phải đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều kiện thành lập Quỹ

1. Có nhu cầu thành lập Quỹ để phục vụ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng.

2. Có khả năng huy động các nguồn tài chính và tổ chức quản lý Quỹ, đảm bảo Quỹ hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả.

3. Có cam kết bảo toàn vốn nhà nước cấp ban đầu.

4. Có đề án (phương án) thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.

Chương 2.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ

1. Nhiệm vụ của Quỹ

a) Vận động, tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, uỷ thác của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; nguồn tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

b) Tổ chức thẩm định, xét chọn chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định hỗ trợ đầu tư;

c) Hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng được hưởng nguồn tài chính do Quỹ hỗ trợ;

đ) Thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê, kế toán và kiểm toán;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc quy định.

2. Quyền hạn của Quỹ

a) Phân bổ kinh phí cho từng chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án theo kế hoạch hàng năm được phê duyệt;

b) Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án được Quỹ hỗ trợ;

c) Đình chỉ, thu hồi kinh phí đã hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn vi phạm cam kết về sử dụng kinh phí hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật liên quan;

d) Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về đối tượng, hoạt động được hỗ trợ từ Quỹ.

3. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Tổ chức Quỹ

1. Tổ chức Quỹ ở Trung ương

a) Quỹ ở Trung ương (sau đây gọi là Quỹ Trung ương) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp quyết định thành lập và quản lý;

b) Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm có Hội đồng quản lý Quỹ (sau đây gọi tắt là Hội đồng), Ban Kiểm soát và bộ máy điều hành.

- Hội đồng quản lý Quỹ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập. Hội đồng quản lý Quỹ gồm Chủ tịch Hội động, Phó Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên Hội đồng. Các thành viên Hội đồng hoạt động bán chuyên trách.

Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Phó Chủ tịch Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định bổ nhiệm.

Các ủy viên Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định bổ nhiệm, gồm cán bộ lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Hội đồng quản lý Quỹ chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của mình trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ban Kiểm soát Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

- Bộ máy điều hành Quỹ được thiết lập tại Cục Lâm nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và trước pháp luật.

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ.

2. Tổ chức Quỹ ở cấp tỉnh

a) Quỹ ở cấp tỉnh (sau đây gọi là Quỹ cấp tỉnh) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này. Quỹ trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

3. Nhà nước khuyến khích thành lập Quỹ ở cấp huyện, xã, thôn; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Điều 8. Mối quan hệ giữa Quỹ Trung ương và Quỹ cấp tỉnh

1. Trách nhiệm của Quỹ Trung ương

a) Hỗ trợ kinh phí cho Quỹ cấp tỉnh;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí do Quỹ Trung ương hỗ trợ;

c) Hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ quản lý Quỹ.

2. Trách nhiệm của Quỹ cấp tỉnh

a) Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ từ Quỹ Trung ương;

b) Chịu sự kiểm tra, giám sát của Quỹ Trung ương đối với nguồn vốn do Quỹ Trung ương hỗ trợ;

c) Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chương 3.

NGUỒN TÀI CHÍNH HÌNH THÀNH QUỸ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QŨY

Điều 9. Nguồn tài chính hình thành Quỹ

1. Nguồn tài chính của Quỹ Trung ương

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ ban đầu khi thành lập là 100 tỷ đồng và cấp đủ trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày Quỹ được thành lập;

b) Tài trợ đóng góp tự nguyện của các tổ chức quốc tế; tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;

c) Vốn nhận ủy thác từ các tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước, từ các Quỹ và các nguồn tài chính khác.

2. Nguồn tài chính của Quỹ cấp tỉnh

a) Ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ vốn ban đầu khi thành lập. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền;

b) Nguồn thu từ các khoản đóng góp bắt buộc của các đối tượng quy định tại Điều 10 Nghị định này;

c) Tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức quốc tế; tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;

d) Vốn nhận ủy thác từ các tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước; từ các Quỹ và các nguồn tài chính khác;

đ) Nguồn hỗ trợ từ Quỹ Trung ương.

Điều 10. Đối tượng đóng góp bắt buộc cho Quỹ ở cấp tỉnh

1. Đóng góp của chủ rừng khi còn khai thác, kinh doanh gỗ trong những trường hợp sau dây:

a) Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao rừng sản xuất không thu tiền sử dụng rừng;

b) Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao rừng sản xuất có thu tiền sử dụng rừng hoặc nhận chuyển nhượng rừng nhưng tiền sử dụng rừng, tiền chuyển nhượng rừng đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

c) Hộ gia đình, cá nhân được giao rừng sản xuất không thu tiền sử dụng rừng.

2. Đóng góp của cơ sở kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, dịch vụ sinh thái - môi trường rừng.

3. Đóng góp từ các dự án đầu tư phải khai thác rừng để giải phóng mặt bằng và có yêu cầu phải trồng lại rừng nhưng không có điều kiện.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định mức tiền đóng góp và cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức thu các khoản đóng góp cho Quỹ.

Điều 11. Các trường hợp được miễn, giảm tiền đóng góp

1. Các trường hợp được miễn đóng góp:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này khai thác, kinh doanh gỗ gặp thiên tai, bất khả kháng gây tổn thất đến khối lượng gỗ đã khai thác thì được xem xét miễn toàn phần hay một phần tiền đóng góp;

b) Hộ gia đình, cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này được phép khai thác gỗ để giải quyết nhu cầu gia dụng của hộ gia đình, cá nhân đó được miễn toàn bộ tiền đóng góp.

2. Các trường hợp được giảm mức đóng góp:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này trực tiếp khai thác, kinh doanh gỗ thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định tại Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 được giảm 50% mức đóng góp.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định trình tự, thủ tục và thẩm quyền xét miễn, giảm tiền đóng góp quy định tại các khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 12. Đối tượng và nội dung được hỗ trợ

1. Đối tượng được hỗ trợ là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trong nước có chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các nội dung được hỗ trợ

Tùy theo điều kiện cụ thể của Quỹ ở từng cấp, nội dung các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án được xem xét, hỗ trợ bao gồm:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

b) Thử nghiệm và phổ biến, nhân rộng mô hình bảo vệ và phát triển rừng, quản lý rừng bền vững;

c) Hỗ trợ kinh phí để chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép;

d) Thử nghiệm, ứng dụng giống cây trồng lâm nghiệp mới;

đ) Hỗ trợ trồng cây phân tán;

e) Phát triển lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp;

g) Đào tạo nguồn nhân lực cho việc bảo vệ và phát triển rừng ở cơ sở;

h) Thực hiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án khác do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước uỷ thác.

Điều 13. Điều kiện được hỗ trợ

1. Chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án phải được cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Tổ chức được hỗ trợ có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn về lâm nghiệp và kinh nghiệm thực hiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án do Quỹ hỗ trợ.

3. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được hỗ trợ có đủ năng lực dân sự thực hiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án do Quỹ hỗ trợ.

4. Có cam kết hoàn trả toàn bộ hoặc một phần vốn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thành lập Quỹ.

Điều 14. Phương thức hỗ trợ tài chính của Quỹ

1. Hỗ trợ không hoàn lại toàn phần hoặc một phần vốn cho việc thực hiện các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án được quy định tại Điều 12 Nghị định này.

2. Cơ quan có thẩm quyền thành lập Quỹ quy định cụ thể trình tự, thủ tục, đối tượng được hỗ trợ không hoàn lại toàn phần hoặc một phần vốn tuỳ theo từng loại chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án; đồng thời quy định mức hỗ trợ, thời gian hoàn trả khoản hỗ trợ, các trường hợp được xét miễn, giảm khoản kinh phí phải hoàn trả.

Điều 15. Công tác lập dự toán, quyết toán tài chính Quỹ

1. Quỹ Trung ương

a) Hàng năm, Quỹ có trách nhiệm lập và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kế hoạch thu, chi tài chính của Quỹ;

b) Định kỳ (quý, năm), Quỹ lập và gửi báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi tài chính Quỹ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết thúc niên độ kế toán, Quỹ lập báo cáo quyết toán tài chính năm trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt.

2. Quỹ cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục lập và báo cáo kế hoạch thu, chi tài chính; quyết toán thu, chi Quỹ ở cấp tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật về tài chính.

Chương 4.

XÉT DUYỆT VÀ QUẢN LÝ CÁC CHUƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HOẶC CÁC HOẠT ĐỘNG PHI DỰ ÁN ĐƯỢC QUỸ HỖ TRỢ

Điều 16. Thủ tục, trình tự đăng ký, xét duyệt chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án

1. Quỹ Trung ương

Việc đăng ký, xét duyệt chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án đề nghị Quỹ Trung ương hỗ trợ được quy định như sau:

a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 có yêu cầu hỗ trợ phải gửi hồ sơ đăng ký cho cơ quan điều hành của Quỹ.

Hồ sơ gồm có:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ;

- Chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Cơ quan điều hành của Quỹ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định, trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, phê duyệt;

c) Sau khi Hội đồng quản lý Quỹ có quyết định phê duyệt, Giám đốc Quỹ thông báo cho đối tượng được hỗ trợ biết và chỉ đạo triển khai thực hiện.

2. Quỹ cấp tỉnh

Việc đăng ký, thẩm định, xét duyệt các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án được Quỹ cấp tỉnh hỗ trợ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Điều 17. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án

1. Các tổ chức, cộng đồng dân cư thôn được hỗ trợ theo chương trình, dự án có trách nhiệm thành lập ban quản lý dự án, tổ chức thực hiện chương trình, dự án đã được phê duyệt.

2. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ theo hoạt động phi dự án không thành lập ban quản lý dự án, nhưng phải phân công người theo dõi và chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động được phê duyệt.

Điều 18. Kiểm tra, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án

1. Quỹ Trung ương

Cơ quan điều hành của Quỹ chỉ đạo thực hiện, kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án được Quỹ Trung ương hỗ trợ theo định kỳ hoặc đột xuất. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan điều hành của quỹ có thể thuê tư vấn để kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án do Quỹ Trung ương hỗ trợ.

2. Quỹ cấp tỉnh

Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án hoặc hoạt động phi dự án của Quỹ cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Chương 5.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QŨY

Điều 19. Trách nhiệm các Bộ, ngành Trung ương

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Trung ương và Điều lệ mẫu hoạt động Quỹ cấp tỉnh;

b) Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ Trung ương;

c) Phê duyệt dự toán, quyết toán hàng năm của Quỹ Trung ương;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Quỹ Trưng ương và Quỹ cấp tỉnh;

đ) Được Chính phủ ủy quyền thực hiện đàm phán và ký kết các thoả thuận hỗ trợ tài chính song phương với các nhà tài trợ quốc tế cam kết đóng góp cho Quỹ theo quy định của pháp luật;

e) Hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án của cả hệ thống Quỹ Trung ương và Quỹ cấp tỉnh.

2. Bộ Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Quỹ các cấp thực hiện chế độ quản lý và sử dụng nguồn tài chính của Quỹ;

b) Cấp đủ vốn hỗ trợ ban đầu cho Quỹ Trung ương trong thời hạn 2 năm, kể từ khi thành lập Quỹ theo kế hoạch ngân sách được duyệt;

c) Kiểm tra, giám sát hoạt động về tài chính của Quỹ Trung ương và cấp tỉnh.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch cấp vốn hỗ trợ ban đầu cho Quỹ, trình Chính phủ xem xét và quyết định.

4. Các Bộ, ngành liên quan khác thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong phạm vi được phân công đối với hoạt động của Quỹ.

Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ ở cấp mình theo Điều lệ mẫu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo, kiểm tra Quỹ trong việc huy động, đóng góp bắt buộc, tài trợ nguồn tài chính cho Quỹ cấp tỉnh.

3. Triển khai và giám sát chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án được hỗ trợ từ Quỹ Trung ương và Quỹ cấp tỉnh trên địa bàn.

4. Chỉ đạo cơ quan Quỹ ở cấp tỉnh lập dự toán, quyết toán thu, chi Quỹ và thực hiện chế độ báo cáo cho Ủy ban nhân dân, cơ quan tài chính cùng cấp và Quỹ Trung ương.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 05/2008/ND-CP

Hanoi, January 14, 2008

 

DECREE

ON FOREST DEVELOPMENT AND PROTECTION FUNDS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the December 3, 2004 Law on Forest Development and Protection;
At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development,

DECREES:

Chapter 1

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. When treaties or international agreements to which Vietnam has signed or acceded otherwise provide for, those treaties or international agreements prevail.

Article 2. Subjects of application

This Decree applies to state agencies; domestic organizations, households, individuals and village communities that make financial contributions or donations to, or receive support from. Funds; and international organizations, foreign organizations and individuals, and overseas Vietnamese that make financial contributions or donations to Funds.

Article 3. Purposes of Fund establishment

1. To mobilize resources of the society for forest development and protection, contributing to realizing the guideline on forestry socialization.

2. To raise awareness about, and responsibilities for, forest development and protection for those benefiting from forests or involved in activities that have direct impacts on forests.

3. To increase forest owners capacity and efficiency in forest protection, use and management, contributing to implementing the forestry development strategy.

Article 4. Principles for operation of Funds

1. Funds operate for non-profit purposes, but must preserve the initial capital funded by the State.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Ensuring publicity, transparency, efficiency, use for proper purposes and compliance, with law.

Article 5. Conditions for establishing a Fund

1. To establish the Fund for forest development and protection.

2. To be capable of mobilizing financial sources and managing the Fund and ensuring its stable, sustainable and efficient operation.

3. To commit to preserving the initial capital funded by the State.

4. To have a scheme (plan) on establishment, management and use of the Fund and a competent state agencys decision on the Funds establishment

Chapter 2

MANAGEMENT AND OPERATION OF FUNDS

Article 6. Tasks and powers of a Fund

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To raise, receive and manage compulsory contributions; aid, donations and voluntary and entrusted contributions from domestic and overseas organizations and individuals; and state budget-funded financial sources;

b/ To appraise and select programs, projects or non-project activities and submit them to competent authorities for approval or investment support decision;

c/ To provide financial support for programs, projects or non-project activities;

d/ To direct and guide beneficiaries of the Fund;

e/ To comply with the law on statistics, accounting and audit;

f/ To perform other tasks assigned or prescribed by competent state agencies.

2. Powers of a Fund

a/ To allocate funds to each program, project or non-project activity according to approved annual plans;

b/ To examine, evaluate and take over results of programs, projects or non-project activities supported by the Fund;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ To propose competent state agencies to promulgate, supplement or amend provisions on beneficiaries and activities eligible for the Funds support.

3. A Fund is a state financial institution, has the legal person status and a seal and may open bank or treasury accounts according to law.

Article 7. Organization of a Fund

1. Organization of the central-level Fund

a/ The central-level Fund (below referred to as the central Fund) is established under the decision of, and managed by, the Ministry. of Agriculture and Rural Development;

b/ The Fund is composed of a Fund Management Council (below referred to as the Council for short), a Control Board and a Management Apparatus.

- The Council is set up under the Minister of Agriculture and Rural Developments decision. It is composed of the Council chairman, Council vice chairmen and Council standing members. Council members work on a part-time basis.

The Council chairman is a representative of the Ministry of Agriculture and Rural Developments leadership and Council vice chairmen are appointed under the Minister of Agriculture and Rural Developments decisions.

Council standing members who are appointed under the Minister of Agriculture and Rural Developments decisions are department-level officials of the Ministries of Agriculture and Rural Development, Finance, and Planning and Investment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The Fund Control Board is decided by the Council.

- The Fund Management Apparatus is established at the Forestry Department (under the Ministry of Agriculture and Rural Development) and shall take responsibility before the Council, the Forestry Department director and law.

c/ The Ministry of Agriculture and Rural Development shall approve the regulation on the Funds organization and operation.

2. Organization of a Fund at the provincial level

a/ A Fund at the provincial level (below referred to as provincial-level Fund) is set up under the decision of the president of a provincial-level Peoples Committee when satisfying the conditions specified in Article 5 of this Decree. The Fund is attached to the provincial-level Peoples Committee or provincial-level Agriculture and Rural Development Service;

b/ The Fund Management Apparatus is decided by the president of a provincial-level Peoples Committee or the director of a provincial-level Agriculture and Rural Development Service.

3. The State encourages the establishment of Funds at district, commune and village levels; the tasks, powers and organizational structure of these Funds are prescribed by presidents of provincial-level Peoples Committees.

Article 8. Relations between the central Fund and provincial-level Funds

1. Responsibilities of the central Fund

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To guide, examine and supervise the management and use of funds provided by the central Fund;

c/ To guide and share experience in Fund management.

2. Responsibilities of a provincial-level Fund

a/ To receive, manage and use funds from the central Fund;

b/ To be examined and supervised by the central Fund for funds provided by the central Fund;

c/ To report on the management and use of the Fund to the Ministry of Agriculture and Rural Development.

Chapter 3

FINANCIAL SOURCES FOR FUND ESTABLISHMENT, AND MANAGEMENT AND USE OF FUNDS

Article 9. Financial sources for Fund establishment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ The state budget shall provide an initial support of VND 1 billion within two years from the date of establishing the Fund;

b/ Voluntary financial contributions and donations from international organizations; and domestic and overseas organizations and individuals;

c/ Capital entrusted by international organizations; domestic and overseas organizations and individuals; and other funds and financial sources.

2. Financial sources of provincial-level Funds

a/ The provincial-level state budget shall provide initial support upon establishment of a Fund. Provincial-level Peoples Committees shall specify the level of support according to their competence;

b/ Compulsory contributions from those specified in Article 10 of this Decree;

c/ Voluntary financial contributions and donations from international organizations; and domestic and overseas organizations and individuals;

d/ Capital entrusted by international organizations; domestic and overseas organizations and individuals; and other funds and financial sources;

e/ Support from the central Fund.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Forest owners exploiting and Trading in timber in the following cases:

a/ Economic organizations that are allocated production forests by the State without having to pay forest use levy;

b/ Economic organizations that are allocated production forests by the State with payment of forest use levy or are transferred forests for which the paid forest use levy or forest transfer money are originated from the state budget;

c/ Households and individuals that are allocated production forests without having to pay forest use levy.

2. Establishments doing business in forest scenery, resorts and eco-environment services.

3. Investment projects that have to exploit forests for ground clearance and are required to replant forests but unable to do so.

4. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance in, specifying levels of contribution and agencies and organizations responsible for collecting these contributions.

Article 11. Cases entitled to contribution exemption or reduction

1. Cases entitled to contribution exemption:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Households and individuals specified in Clause 1, Article 10 of this Decree that are allowed to exploit timber for their domestic needs are entirely exempted from contributions.

2. Cases entitled to contribution reduction:

Organizations, households and individuals specified in Clause 1, Article 10 of this Decree directly exploiting and trading in timber in localities meeting with socio-economic difficulties or exceptional socio-economic difficulties under the November 29, 2005 Investment Law are entitled to a 50% reduction of contribution.

3. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of Finance in, specifying the order of, procedures for, and competence of exempting and reducing contributions prescribed in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 12. Beneficiaries and contents of support

1. Beneficiaries are domestic organizations, households, individuals and village communities that have programs, projects or non-project activities under Clause 2 of this Article.

2. Contents eligible for support

Depending on specific conditions of Funds of each level, contents of programs, projects or non-project activities eligible for support include:

a/ Propagating, disseminating and implementing policies and law on forest development and protection;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Activities against illegal logging, forest destruction and forest product production, trading and transport;

d/ Testing and applying new varieties of forest trees;

e/ Planting dispersed trees;

f/ Developing non-timber forest products on forest land;

g/ Training human resources for forest development and protection at grassroots level:

h/ Implementing programs, projects or other non-project activities entrusted by domestic and overseas organizations and individuals.

Article 13. Conditions for receiving support

1. Programs, projects or non-project activates must be decided by a competent authority.

2. Organizations to be supported must have personnel with expertise and experience in forestry and implementation of programs, projects or non-project activities supported by Funds.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Committing to refund the whole or part of capital as prescribed by the agency competent to establish a Fund.

Article 14. Financial support modes of a Fund

1. Non-refundable support of the whole or part of capital for the implementation of programs, projects or non-project activities specified in Article 12 of this Decree.

2. The agency competent to establish a Fund shall specify the order of, procedures for and beneficiaries of, non-refundable support of the whole or part of capital depending on each kind of program, project or non-project activity; and simultaneously specify levels of support, time for refunding, and cases eligible for exemption from or reduction of to-be-refunded amounts.

Article 15. Cost estimation and final settlement by Funds

1. The central Fund

a/ The central Fund shall annually elaborate and report to the Ministry of Agriculture and Rural Development on its income and expenditure plans;

b/ The Fund shall periodically (quarterly, annually) elaborate, and submit a report on the implementation of, its income and expenditure plan to the Ministry of Agriculture and Rural Development. At the end of a fiscal year, the Fund shall make an annual financial statement and submit it to the Ministry of Agriculture and Rural Development for consideration and approval.

2. Provincial-level Funds

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter 4

APPROVAL AND MANAGEMENT OF PROGRAMS, PROJECTS OR NON-PROJECT ACTIVITIES SUPPORTED BY FUNDS

Article 16. The order of, procedures for registering and approving programs, projects or non-project activities

1. The central Fund

Programs, projects or non-project activities applying for support from the central Fund shall be registered and considered for approval as follows:

a/ Subjects specified in Clause 1, Article 12 shall send an application dossier to the Fund Management Apparatus.

The dossier comprises:

- A written application for support;

- Programs, projects or non-project activities approved by a competent authority.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ After the Council issues an approval decision, the Fund director shall notify the beneficiary and direct the implementation thereof.

2. Provincial-level Funds

Presidents of provincial-level Peoples Committees or directors of provincial-level Agriculture and Rural Development Services shall specify the registration, appraisal and approval of programs, projects or non-project activities financed by provincial-level Funds.

Article 17. Implementation of programs, projects or non-project activities

1. Organizations or village communities to be supported under programs and projects shall set up project management units and implement approved programs or projects.

2. Organizations, households or individuals to be supported under non-project activities are not required to establish project management units, but shall designate people to supervise and direct the implementation of approved activities.

Article 18. Examination and evaluation of programs, projects or non-project activities

1.The central Fund

The Fund Management Apparatus shall direct and examine the implementation of programs, projects or non-project activities financed by the Fund on a regular or extraordinary basis. When necessary, the Fund Management Apparatus may hire consultants to examine and evaluate the implementation of those programs, projects or non-project activities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Provincial-level Peoples Committees shall specify the examination and evaluation of programs, projects or non-project activities of provincial-level Funds.

Chapter 5

RESPONSIBILITIES OF STATE MANAGEMENT AGENCIES TOWARD FUNDS

Article 19. Responsibilities of ministries and central branches

1. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall:

a/ Promulgate the Regulation on organization and operation of the central Fund and a model regulation on operation of provincial-level Funds;

b/ Approve annual plans of action of the central Fund;

c/ Approve annual cost estimates and final settlement of the central Fund;

d/ Direct, guide and examine activities of the central Fund and provincial-level Funds;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.f/ Annually report to the Prime Minister on the operation and results of implementation of programs, projects or non-project activities of the central Fund and provincial-level Funds.

2. The Ministry of Finance shall:

a/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in, guiding Funds at all levels in complying with policies on management and use of Funds financial sources;

b/ Fully provide initial support capital for the central Fund within two years from the time of establishing the Fund according to the approved budget plan;

c/ Examine and supervise financial activities of central and provincial-level Funds.

3. The Ministry of Planning and Investment shall coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Finance in elaborating plans to provide initial support capital for Funds and submitting them to the Government for consideration and decision.

4. Other concerned ministries and branches shall perform the state management of activities of Funds within the scope of their assigned duties.

Article 20. Responsibilities of provincial-level Peoples Committees

1. To promulgate the Regulation on organization and operation of Funds of its level following the model regulation of the Ministry of Agriculture and Rural Development and in accordance with law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To implement and supervise programs, projects or non-project activities financed by the central Fund and provincial-level Funds in their localities.

4. To direct provincial-level Funds in making cost estimates and final settlement of incomes and expenditures and sending reports to Peoples Committees and financial agencies of the same level and the central Fund.

Chapter 6

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 21. Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in CONG BAO.

Article 22. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, and presidents of provincial/municipal Peoples Committees shall implement this Decree.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 về việc quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.739

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7