Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 193/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính, giải ngân

Số hiệu: 193/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 26/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 193/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, GIẢI NGÂN ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TÀI TRỢ BẰNG NGUỒN VỐN QUỸ OPEC VỀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ (OFID)

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002, Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về Nghiệp vụ quản lý nợ công;

Căn cứ Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về Cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính, giải ngân đối với các chương trình, dự án do Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế (OFID) tài trợ như sau:

Phần I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định việc quản lý tài chính, rút vốn thanh toán, kiểm tra, báo cáo, quyết toán, hạch toán ngân sách nhà nước áp dụng đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn OFID.

2. Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn Chính phủ vay từ Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế là đối tượng áp dụng các quy định tại Thông tư này.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

1. Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế có tên tiếng Anh là The OPEC Fund for International Development (sau đây viết tắt là OFID): là cơ quan cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển của Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế.

2. Hiệp định vay: là thỏa thuận vay vốn ký giữa Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với OFID để tài trợ cho các dự án, chương trình đầu tư phát triển tại Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Nguồn vốn vay OFID cho các dự án là khoản vay nước ngoài của Chính phủ. Nguồn vốn này được quản lý theo quy định của Luật Quản lý nợ công, Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn các Luật này, quy định về quản lý nguồn vốn ODA và quy định tại Thông tư này.

2. Các dự án sử dụng vốn vay OFID thuộc diện ngân sách cấp phát là các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng công cộng, phúc lợi xã hội, các dự án thuộc lĩnh vực khác không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp và là đối tượng chi của ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là NSNN) theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành, bao gồm cả trường hợp ngân sách địa phương được vay lại vốn vay nước ngoài từ ngân sách trung ương để cấp phát cho dự án, được cấp phát từ nguồn vốn ODA theo cơ chế cấp phát vốn NSNN.

Vốn đối ứng cho các dự án thuộc diện ngân sách cấp phát do NSNN (trung ương, địa phương) đảm bảo, được bố trí trong dự toán NSNN hàng năm theo nguồn vốn xây dựng cơ bản hoặc hành chính sự nghiệp tương ứng với nội dung chi tiêu của dự án.

3. Các dự án sử dụng vốn vay OFID thuộc diện cho vay lại toàn bộ hoặc cho vay lại một phần là các dự án có khả năng thu hồi toàn bộ hoặc một phần vốn, bao gồm cả các dự án tín dụng sẽ áp dụng cơ chế cho vay lại toàn bộ hoặc cho vay lại một phần, cấp phát một phần nguồn vốn ODA tùy theo khả năng hoàn vốn của dự án.

Điều kiện cho vay lại cụ thể nguồn vốn ODA (cho vay lại toàn bộ hoặc cho vay lại một phần vốn ODA, đối tượng nhận vay lại, đồng tiền cho vay lại, trị giá cho vay lại, thời hạn cho vay lại, lãi suất cho vay lại, các loại phí theo quy định của nhà tài trợ, phí cho vay lại trong nước, v.v…) được xác định trong quá trình chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án căn cứ theo quy định tại Nghị định 78/CP-NĐ ngày 14/7/2010 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và/ hoặc thoả thuận với nhà tài trợ.

4. Vốn đối ứng trong nước:

a. Vốn đối ứng là phần đóng góp của phía Việt nam trong dự án do OFID tài trợ để chi cho các nội dung của dự án bao gồm cả vốn để chi trả chi phí thuế, phí rút vốn, các loại phí ngân hàng, phí bảo hiểm, phí vận chuyển, phí lưu kho, chi phí kiểm toán và các loại chi phí hợp lệ khác nếu các chi phí này không được tài trợ từ nguồn vốn vay nước ngoài theo quy định của Hiệp định vay.

b. Vốn đối ứng trong nước của dự án thuộc diện NSNN cấp phát dự án thuộc nhiệm vụ chi của cấp ngân sách nào do ngân sách cấp đó chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng; vốn đối ứng của dự án vay lại toàn bộ hoặc một phần do chủ dự án vay lại bảo đảm. Chủ dự án phải bố trí hoặc trình cấp có thẩm quyền bố trí đầy đủ vốn đối ứng cho dự án bảo đảm hiệu quả và cân đối với tiến độ giải ngân vốn nước ngoài.

5. Cơ quan chủ quản dự án, chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các dự án theo đúng các cam kết đã quy định trong Hiệp định vay và có trách nhiệm tổ chức quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định của Hiệp định vay và các quy định trong nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, quản lý tài sản của dự án, khi kết thúc dự án thực hiện quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Ngân hàng phục vụ và tài khoản của dự án

1.Ngân hàng phục vụ là một ngân hàng thương mại được lựa chọn trong danh sách các ngân hàng thương mại đủ tiêu chuẩn để uỷ quyền thực hiện giao dịch đối ngoại, thanh toán, cung cấp dịch vụ ngân hàng do Bộ Tài chính hoặc phối hợp với Chủ dự án lựa chọn.

2. Trách nhiệm của ngân hàng phục vụ:

a. Theo đề nghị của Bộ Tài chính, ngân hàng phục vụ mở Tài khoản tạm ứng cho dự án (sau đây viết tắt là TKTƯ) để thực hiện các giao dịch tiếp nhận tiền do OFID giải ngân và chuyển tiền từ TKTƯ về tài khoản nguồn vốn của dự án mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

b. Ngân hàng phục vụ có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp cho Bộ Tài chính và Ban quản lý dự án đầy đủ các thông tin để thực hiện các giao dịch thanh toán trong và ngoài nước qua hệ thống ngân hàng.

c. Ngân hàng phục vụ thực hiện ghi có vào TKTƯ của dự án số tiền Nhà tài trợ giải ngân trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo Có từ OFID và thông báo cho Bộ Tài chính, Chủ dự án biết số tiền nhận được.

d. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi thực hiện chuyển tiền theo lệnh của chủ tài khoản, ngân hàng phục vụ gửi chủ tài khoản các chứng từ báo Nợ liên quan đến khoản thanh toán gồm: số tiền ngoại tệ, số tiền VNĐ, tỷ giá chuyển đổi, ngày thanh toán, người thụ hưởng để phục vụ việc hạch toán NSNN.

đ. Số dư trên TKTƯ được hưởng lãi phát sinh theo lãi suất do ngân hàng phục vụ quy định hoặc theo mức lãi suất thoả thuận giữa ngân hàng phục vụ và chủ tài khoản. Ngân hàng phục vụ mở tài khoản theo dõi riêng lãi phát sinh từ TKTƯ. Số dư trên tài khoản theo dõi lãi phát sinh từ TKTƯ cũng được hưởng lãi.

e. Ngân hàng phục vụ dự án được hưởng phí dịch vụ theo biểu phí hiện hành của ngân hàng phục vụ.

g. Định kỳ hàng tháng và khi có yêu cầu, ngân hàng phục vụ có trách nhiệm gửi cho chủ tài khoản báo cáo sao kê TKTƯ, số lãi phát sinh từ TKTƯ của các dự án; số phí phục vụ do ngân hàng phục vụ thu; số chênh lệch giữa lãi và phí; số dư đầu kỳ, cuối kỳ.

3. Các tài khoản của dự án

a. Tài khoản tại ngân hàng phục vụ:

- Căn cứ vào nhu cầu thanh toán của Dự án và trên cơ sở đề nghị của Chủ quản dự án về việc mở TKTƯ cho dự án, Bộ Tài chính sẽ gửi thư đề nghị OFID thông qua việc sử dụng TKTƯ cho dự án. OFID sẽ xem xét và gửi thư thông báo chấp thuận hay từ chối việc mở TKTƯ của Dự án.

- Căn cứ vào chấp thuận của OFID, Bộ Tài chính mở TKTƯ tại ngân hàng phục vụ theo yêu cầu thanh toán của dự án phù hợp quy định trong Hiệp định vay và thoả thuận với nhà tài trợ, và quy định hiện hành trong nước. TKTƯ là tài khoản trung gian chuyển tiền cho tài khoản nguồn vốn do Ban Quản lý Dự án mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh/thành phố.

b. Tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước (sau đây viết tắt là KBNN):

- Tài khoản nguồn vốn để tiếp nhận vốn OFID: tuỳ theo yêu cầu tổ chức thực hiện của dự án và thoả thuận bằng văn bản với nhà tài trợ, chủ dự án mở tài khoản nguồn vốn của dự án tại hệ thống KBNN để tiếp nhận các nguồn vốn vay OFID được chuyển về từ TKTƯ của dự án, thực hiện thanh toán cho dự án sau khi có kiểm soát chi của kho bạc. Theo thiết kế của dự án, cơ quan quản lý dự án cấp dưới (huyện, xã) có thể mở tài khoản tiền gửi tại KBNN huyện để tiếp nhận vốn từ Ban quản lý dự án tỉnh chuyển về để thanh toán cho các hoạt động của dự án.

- Tài khoản thanh toán vốn đối ứng: chủ dự án mở tài khoản tại hệ thống KBNN để tiếp nhận, thanh toán vốn đối ứng do ngân sách cấp phát theo quy định hiện hành.

4. Phí dịch vụ Ngân hàng

Phí dịch vụ ngân hàng được chi trả bằng lãi phát sinh trên TKTƯ và hạch toán vào tổng chi phí của dự án. Lãi phát sinh trên các tài khoản thuộc dự án cấp phát là nguồn thu của NSNN. Đối với các dự án hỗn hợp vừa có hợp phần được NSNN cấp phát kinh phí vừa có hợp phần được NSNN cho vay lại nguồn vốn ODA cùng sử dụng chung một TKTƯ (thời điểm NSNN cho vay lại là thời điểm rút vốn từ TKTƯ), lãi phát sinh trên tài khoản là nguồn thu của NSNN. Khi kết thúc dự án, số lãi phát sinh không sử dụng hết phải nộp vào NSNN. Trường hợp lãi phát sinh không đủ để trả phí dịch vụ ngân hàng, chủ dự án được NSNN cấp phát lập kế hoạch xin vốn đối ứng để thanh toán; chủ dự án vay lại tự thanh toán bằng nguồn vốn của mình.

5. Tỷ giá chuyển đổi

Việc chuyển đổi nguồn vốn OFID bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam được áp dụng theo tỷ giá mua chuyển khoản của Ngân hàng phục vụ tại thời điểm giao dịch.

Phần II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Quản lý, sử dụng nguồn vốn vay

1. Nguồn vốn vay OFID tài trợ cho các hạng mục đầu tư trong dự án theo tỉ lệ quy định tại Phụ lục 2 của Hiệp định vay vốn ký với OFID.

2. Tỉ lệ tài trợ quy định trong Hiệp định vay là tỉ lệ tính trên chi phí các hạng mục đầu tư không bao gồm chi phí thuế. Tỉ lệ này có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa nhà tài trợ và bên vay. Từng lần rút vốn vay để thanh toán cho các hạng mục đầu tư đều áp dụng các tỉ lệ tài trợ tương ứng để xác định số vốn rút từ nguồn vốn vay.

3. Mọi khoản rút vốn từ nguồn vốn vay đều phải được thực hiện trước ngày đóng tài khoản vay (hoặc ngày đóng tài khoản vay được gia hạn) theo quy định của Hiệp định vay.

4. Không dùng vốn vay để thanh toán cho các hạng mục hàng hóa không được quy định tại Hiệp định vay.

5. Việc thanh toán nguồn vốn vay nước ngoài cho các dự án thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, quy định của Hiệp định vay, và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư xây dựng và quy định về quản lý tài chính nguồn vốn ODA, bao gồm cả Thông tư này.

Điều 6. Phương thức rút vốn nước ngoài

Các khoản chi phí hợp lệ của dự án được thanh toán từ nguồn vốn vay OFID theo các thủ tục: thanh toán trực tiếp; thanh toán hoàn vốn/hồi tố; thanh toán qua TKTƯ.

Hồ sơ rút vốn, thủ tục kiểm soát chi và thanh toán nguồn vốn OFID, vốn đối ứng đối với các dự án do OFID tài trợ thực hiện theo các quy định của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC , và Thông tư số 107/2011/TT-BTC ngày 20/7/2011 sửa đổi điểm c, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Các chủ dự án tuân thủ hướng dẫn của nhà tài trợ về cách áp dụng hình thức rút vốn và mẫu biểu rút vốn trong Hướng dẫn giải ngân của OFID.

1. Thanh toán trực tiếp (Direct Payment):

Thanh toán trực tiếp là hình thức thanh toán mà theo đề nghị của Bên vay, OFID sẽ chuyển tiền thanh toán trực tiếp cho nhà thầu/nhà cung cấp hàng hoá/dịch vụ.

Khi có nhu cầu rút vốn để thanh toán theo thủ tục thanh toán trực tiếp, Ban quản lý dự án gửi các tài liệu sau đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại):

- Công văn đề nghị rút vốn kèm theo Đơn rút vốn, các sao kê theo mẫu và các chứng từ cần thiết theo quy định của OFID;

- Hoá đơn/đề nghị thanh toán của nhà thầu/nhà cung cấp hàng hoá/dịch vụ.

- Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận (bản gốc) của cơ quan kiểm soát chi.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) xem xét đồng ký Đơn rút vốn vốn gửi OFID, nếu OFID chấp thuận sẽ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nhà thầu/nhà cung cấp hàng hoá/dịch vụ.

2. Thanh toán hoàn vốn/hồi tố (Reimbursement/retroactive):

Thanh toán hoàn vốn là hình thức thanh toán hoàn lại số tiền mà cơ quan thực hiện dự án đã chi bằng nguồn vốn của mình cho các khoản chi hợp lệ được tài trợ từ vốn vay.

Thanh toán hồi tố là hình thức thanh toán mà OFID tài trợ cho các khoản chi hợp lệ của dự án đã phát sinh trước thời điểm hiệu lực của Dự án và đã được bên vay thanh toán bằng nguồn vốn của mình. Nội dung thanh toán và khoảng thời gian được thanh toán hồi tố được quy định trong hiệp định vay.

Khi có nhu cầu rút vốn để thanh toán theo thủ tục hoàn vốn, Ban quản lý dự án gửi các tài liệu sau đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại):

- Công văn đề nghị rút vốn kèm theo Đơn rút vốn và các sao kê theo mẫu và các chứng từ cần thiết theo quy định của OFID. Đơn rút vốn phải ghi rõ tên và số tài khoản của đơn vị đã ứng vốn.

- Hoá đơn/đề nghị thanh toán của nhà thầu/nhà cung cấp hàng hoá/dịch vụ.

- Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của cơ quan kiểm soát chi (bản gốc).

- Ban quản lý dự án cung cấp các tài liệu bổ sung chứng minh việc đã chuyển tiền cho nhà thầu.

- Trong trường hợp đặc biệt, Bộ Tài chính có thể yêu cầu tài liệu giải trình bổ sung.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) xem xét đồng ký Đơn rút vốn vốn gửi OFID, nếu OFID chấp thuận sẽ chuyển tiền hoàn trả lại vốn đã sử dụng cho Ban quản lý dự án.

3. Rút vốn lần đầu về Tài khoản tạm ứng (TKTƯ):

Việc rút vốn lần đầu về TKTƯ được thực hiện căn cứ trên hạn mức của TKTƯ được OFID chấp thuận trong thư gửi Bộ Tài chính.

Để rút vốn, Ban quản lý dự án gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính Đối ngoại) công văn đề nghị rút vốn, đơn rút vốn và sao kê rút vốn, kế hoạch sử dụng vốn của dự án theo tháng hoặc Quý.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào thư chấp thuận của OFID về việc sử dụng TKTƯ, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính Đối ngoại) sẽ xem xét ký đơn rút vốn gửi OFID.

4. Rút vốn bổ sung TKTƯ:

Để rút vốn bổ sung TKTƯ, Ban quản lý dự án gửi các tài liệu sau cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại):

- Công văn đề nghị rút vốn bổ sung TKTƯ.

- Sao kê chi tiêu do Ban quản lý dự án lập theo mẫu của OFID thể hiện rõ từng khoản chi từ TKTƯ, chi tiết theo: ngày thanh toán, số tiền nguyên tệ, số tiền quy USD, tỷ giá USD/VNĐ, nội dung thanh toán, đối tượng thụ hưởng, tỷ lệ tài trợ, giá trị hợp đồng. Sao kê này là cơ sở để Bộ Tài chính làm thủ tục ghi thu ghi chi.

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư có xác nhận của KBNN (bản gốc và bản dịch tiếng Anh), giấy rút vốn đầu tư (bản gốc và bản dịch tiếng Anh). Mỗi Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư có xác nhận chỉ được sử dụng một (01) lần.

- Các Hợp đồng đã ký kết (tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh). Các hợp đồng chỉ gửi một (01) lần.

- Chứng từ khác theo quy định của nhà tài trợ (chỉ gửi 1 lần nếu một hợp đồng thanh toán làm nhiều lần): bao gồm hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, hoá đơn, bảo lãnh thực hiện, bảo lãnh ứng trước (trong trường hợp tạm ứng vốn) hoặc chứng từ khác khi nhà tài trợ yêu cầu.

- Các hồ sơ chứng từ gửi Bộ Tài chính: ngoài các chứng từ theo quy định của OFID, Ban quản lý dự án lập sao kê thể hiện rõ từng sao kê chi tiêu từ tài khoản nguồn vốn, có xác nhận của KBNN nơi giao dịch (bản gốc) gửi Bộ Tài chính. Sao kê cần chi tiết theo ngày thanh toán, số tiền, nội dung thanh toán, đối tượng thụ hưởng, số/ngày chứng từ chi tiêu.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) sẽ xem xét ký Đơn rút vốn gửi nhà tài trợ để xem xét, nếu nhà tài trợ chấp nhận sẽ chuyển tiền bổ sung vào TKTƯ.

5. Rút vốn từ TKTƯ về tài khoản nguồn vốn tại KBNN:

Vốn vay OFID sẽ được rút về TKTƯ của từng dự án mở tại Ngân hàng phục vụ do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản. Để rút vốn từ TKTƯ về tài khoản nguồn vốn tại KBNN, Ban quản lý dự án gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) các hồ sơ sau:

- Công văn đề nghị rút vốn về tài khoản nguồn, chỉ định rõ số tiền xin rút, số tài khoản, nơi mở tài khoản.

Dự toán chi tiêu cho số tiền xin rút vốn. Hàng năm, Ban quản lý dự án xây dựng và trình Cơ quan chủ quản/Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tài chính năm của dự án (Kế hoạch tài chính cần chi tiết theo quý, theo các hoạt động chính của dự án, nguồn vốn, hạng mục chi phí, tỉ lệ tài trợ từ các nguồn vốn đối với từng hạng mục chi phí). Kế hoạch tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt được gửi cho Bộ Tài chính làm cơ sở chuyển vốn từng đợt cho Ban quản lý dự án vào tài khoản nguồn vốn của Ban mở tại KBNN tỉnh/thành phố; và được gửi cho Sở Tài chính tỉnh/thành phố và cơ quan chủ quản làm cơ sở theo dõi, quản lý, hạch toán nguồn vốn nước ngoài cấp phát cho tỉnh.

- Các tài liệu khác nếu cần thiết.

Trong vòng 3 ngày làm việc, trên cơ sở xem xét nhu cầu giải ngân kỳ tiếp theo của dự án, số vốn tạm ứng còn thừa/thiếu, và số dư trên TKTƯ của dự án, Bộ Tài chính sẽ chuyển tiền từ TKTƯ về Tài khoản nguồn vốn của dự án; hoặc thông báo cho Ban quản lý dự án áp dụng hình thức thanh toán trực tiếp nếu cần thiết.

6. Chi tiêu từ Tài khoản nguồn vốn:

Việc chi tiêu từ tài khoản nguồn vốn thực hiện theo quy trình kiểm soát chi trước. Quy trình kiểm soát chi trước là quy trình mà mọi khoản thanh toán từ tài khoản nguồn vốn đều phải được KBNN/cơ quan cho vay lại kiểm soát chi trước khi thực hiện thanh toán theo quy định hiện hành.

Trường hợp các dự án có tài khoản mở cho cấp địa phương (huyện, xã), Ban quản lý dự án cấp tỉnh căn cứ thiết kế dự án, thoả thuận trong Hiệp định vay và các quy định hiện hành làm thủ tục tạm ứng tiền cho cấp huyện, xã.

Số vốn còn thừa trong tài khoản nguồn vốn của đợt chuyển cuối cùng cho dự án không sử dụng hết (nếu có) sẽ được hoàn trả lại TKTƯ của dự án để hoàn trả cho phía nước ngoài.

Điều 7. Hạch toán Ngân sách Nhà nước nguồn vốn OFID

1. Quy trình cụ thể thực hiện hạch toán vốn NSNN theo quy định hiện hành tại Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 Hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành NSNN và Quyết định 19/2007/QĐ-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN đối với các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ và Quyết định số 2752/QĐ-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ Tài chính ban hành quy chế ghi chép, hạch toán kế toán các khoản vay, viện trợ, trả nợ nước ngoài của Chính phủ trong điều kiện vận hành TABMIS.

2. Quy trình hạch toán NSNN:

Trường hợp thanh toán qua TKTƯ:

Đối với dự án cấp phát, căn cứ sao kê chi tiêu thanh toán từ tài khoản nguồn vốn, Bộ Tài chính lập thông tri ghi thu ghi chi vốn vay OFID đã rút và cấp phát cho dự án. Vốn vay OFID cấp phát cho dự án được hạch toán ghi thu vốn vay nước ngoài và chi chi bổ sung có mục tiêu của Ngân sách Trung ương cho Ngân sách tỉnh hoặc ghi chi cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho cơ quan chủ quản.

Đối với các dự án cho vay lại nguồn vốn vay OFID, căn cứ vào chứng từ chuyển tiền từ TKTƯ vào tài khoản nguồn vốn, Bộ Tài chính lập thông tri ghi thu ghi chi vốn vay OFID đã rút và cho vay lại dự án gửi cơ quan cho vay lại để hạch toán cho vay lại đến dự án.

Khi dự án kết thúc, số vốn còn thừa của đợt chuyển vốn cuối cùng vào tài khoản nguồn vốn của (nếu có) được chuyển trả lại TKTƯ của dự án sẽ được hạch toán giảm thu/giảm chi ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương.

Trường hợp thanh toán trực tiếp/hoàn vốn:

Căn cứ vào Thông báo giải ngân của OFID, Bộ Tài chính lập thông tri ghi thu ghi chi vốn vay OFID đã rút vốn theo hình thức thanh toán trực tiếp/hoàn vốn đã cấp phát/cho vay lại cho dự án. Vốn vay OFID cấp phát cho dự án được hạch toán ghi thu vốn vay nước ngoài và chi chi bổ sung có mục tiêu của Ngân sách Trung ương cho Ngân sách tỉnh hoặc ghi chi vốn vay nước ngoài cho Cơ quan chủ quản để thực hiện dự án. Vốn vay OFID cho vay lại cho dự án được hạch toán ghi thu vốn vay nước ngoài và chi chi cho vay lại cho Dự án.

Điều 8. Quyết toán dự án

Các dự án sử dụng vốn vay OFID thực hiện việc quyết toán hàng năm theo quy định tại Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm, và thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Điều 9. Kiểm toán báo cáo tài chính

1.Kiểm toán báo cáo tài chính năm của dự án OFID nhằm kiểm tra và xác nhận tính trung thực và hợp lệ của báo cáo tài chính dự án trong một năm tài chính về các mặt quản lý tài chính, quản lý tài sản, trang thiết bị của dự án theo cam kết giữa OFID và Chính phủ, đồng thời xác nhận các nguồn lực của dự án đã được chủ dự án sử dụng phù hợp theo các thủ tục, quy định, chính sách, chế độ tài chính, kế toán mà Chính phủ đã thống nhất với OFID trong Hiệp định vay OFID cho dự án.

2. Kiểm toán báo cáo tài chính năm của các dự án vay OFID phù hợp theo yêu cầu kiểm toán của OFID và phù hợp quy định hiện hành trong nước. Báo cáo kiểm toán tài chính hàng năm được gửi cho OFID và Bộ Tài chính sau 4 tháng khi kết thúc năm tài chính.

3. Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính năm của các dự án vay OFID, công ty kiểm toán, kiểm toán viên và chủ dự án phải tuân thủ các quy định hiện hành về kiểm toán cũng như các chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán. Các công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán dự án OFID phải là các công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có tên trong danh sách các công ty có đủ điều kiện thực hiện kiểm toán do Bộ Tài chính (hoặc tổ chức nghề nghiệp được Bộ Tài chính uỷ quyền) công bố hàng năm.

4. Ngoài việc kiểm toán báo cáo tài chính năm, các dự án vay OFID có thể thuê kiểm toán từng hạng mục công trình, công trình, công việc (có tính chất đặc biệt hoặc có quy mô, số lượng kinh phí lớn) đã hoàn thành nếu có nhu cầu cần kiểm toán riêng.

Điều 10. Chế độ báo cáo, giám sát

1. Theo định kỳ hàng Quý, Ban Quản lý dự án gửi cho OFID báo cáo tiến độ và tình hình thực hiện dự án cho OFID.

2. Định kỳ hàng tháng, quý, năm, Ban quản lý dự án lập báo cáo việc sử dụng vốn OFID trên tài khoản nguồn, vốn đồng tài trợ và vốn đối ứng gửi KBNN nơi giao dịch làm thủ tục đối chiếu và xác nhận, đồng gửi cơ quan chủ quản, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm căn cứ theo dõi, giám sát.

3. Cơ quan tài chính các cấp, cơ quan chủ quản dự án có thể độc lập hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các dự án có sử dụng nguồn vốn OFID về các nội dung liên quan đến quản lý tài chính theo quy định tại Thông tư này.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/2/2012.

2. Các văn bản pháp quy được dẫn chiếu trong Thông tư này được bổ sung, sửa đổi, thay thế thì thực hiện theo các văn bản bổ sung, sửa đổi, thay thế đó.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn, phối hợp giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Ban QLDA vốn OFID;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 193/2011/TT-BTC

Hanoi, December 26, 2011

 

CIRCULAR

GUIDING FINANCIAL MANAGEMENT AND CAPITAL DISBURSEMENT FOR PROGRAMS AND PROJECTS FUNDED BY THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (OFID)

Pursuant to December 16, 2002 Law No. 01/2002/QH11 on the State Budget and June 17, 2009 Law No. 29/2009/QH12 on Public Debt Management;

Pursuant to the Government's Decree No. 79/2010/ND-CP of July 14, 2010, on public-debt management operations:

Pursuant to the Government's Decree No. 78/2010/ND-CP of July 14, 2010, on on-lending of the Government's foreign loans;

Pursuant to the Government's Decree No. 60/2003/ND-CP of June 6, 2003, detailing and guiding the implementation of the Law on the Stale Budget;

Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

The Ministry of Finance guides financial management and capital disbursement for programs and projects funded by the OPEC Fund for International Development (OF1D) as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. Scope of regulation

This Circular provides for financial management, capital withdrawal for payment, inspection, reporting, finalization and accounting of state budget applicable to OF1D-funded programs and projects.

2. Subjects of application

This Circular applies to agencies, organizations and individuals involved in the management and implementation of programs and projects funded with the Government's OFID loans.

Article 2. Interpretation of terms

1. The OPEC Fund for International Development (OFID) is the agency providing its development assistance capital.

2. Loan agreement is a capital borrowing agreement signed between the Socialist Republic of Vietnam and the OFID to finance development investment projects and programs in Vietnam.

Article 3. General principles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Projects eligible for OFID loans allocated from the state budget are investment projects in public infrastructure or social welfare and those in other sectors which are incapable of directly retrieving capital and are funded with the state budget under the current Law on the State Budget, including the cases in which the local budget receives foreign loans on-lent from the central budget for allocation for projects from the ODA capital source under the mechanism on state budget capital allocation.

Domestically contributed capital for projects eligible OFID loans allocated from the state budget shall be allocated by the state budget (central or local budget) and included in annual state budget estimates as capital construction funds or administrative and non-business funds depending on projects' spending items.

3. Projects eligible for wholly or partly on-lent OFID loans are projects capable of retrieving the whole or part of capital, including also credit projects to which the mechanism on whole or partial on-lending will apply, and projects to receive part of ODA capital depending on their capital retrieval capacity.

Conditions on ODA capital on-lending (whole or partial on-lending, recipients of on-lent capital, currency used in on-lending, on-lending value, on-lending term, on-lending interest rate, charges applied by donors, charge for domestic on-lending, etc) shall be determined in the process of project preparation, appraisal and approval under Decree No. 78/ 2010/ND-CP of July 14, 2010. on on-lending of the Government's foreign loans, and/or agreements with donors.

4. Domestically contributed capital

a/ Domestically contributed capital is the capital amount contributed by the Vietnamese party to an OFID-funded project to cover the project's spending items, including also capital to pay taxes, capital withdrawal charge, banking charges, insurance premiums, freight, storage charge, audit expense and other lawful expenses if such charges and expenses are not covered by foreign loans under the Loan Agreement.

b/ Domestically contributed capital for projects eligible for allocation from the state budget of a certain level shall be allocated from the state budget of such level; domestically contributed capital for projects using wholly or partly on-lent capital shall be assured by project owners. Project owners shall arrange or propose a competent authority to arrange sufficient domestic capital for projects so as to ensure efficiency and conformity with the schedule of foreign capital disbursement.

5. Project management agencies and project owners shall take responsibility before law for their project implementation as committed in the Loan Agreement and shall manage the proper and effective use of loans according to the Loan Agreement and domestic regulations on management of construction investment projects. ODA management and use, and management of project assets, and make finalization upon project completion under current regulations.

Article 4. Service banks and project accounts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Responsibilities of a service bank

a/ At the request of the Ministry of Finance, to open an advance account for the project for receiving money disbursed by the OFID and transferring money from this account to the project's account opened at the slate treasury under current regulations.

b/ To guide and provide the Ministry of Finance and the project management unit with sufficient information for conducting domestic and overseas payment transactions via the banking system.

c/ To record the amount disbursed by the donor as credit entry in the project's advance account within 2 working days after receiving a credit note from the OFID and notify the received amount lo the Ministry of Finance and the project owner.

d/ Within 2 working days after transferring money as ordered by the account owner, to send to the account owner debit note documents related to the paid amount with such details as foreign currency amount, Vietnam dong amount, exchange rate, date of payment and payee for stale budget accounting.

e/ The advance account balance enjoys interest at the interest rate set by the service bank or agreed between the service bank and account owner. The service bank shall open an account for separately monitoring such interest on the advance account. The monitoring account balance also enjoys interest.

f/ Project service banks are entitled to collect service charges at their current rates.

g/ Monthly or upon request, to send lo the account owner statements on the advance account, interest on the project's advance account, service charges collected by the service bank, interest-charge difference, opening balance and closing balance.

3. Project accounts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Based on the projects' payment needs and at the request of the project management agencies for opening advance accounts for their projects, the Ministry of Finance shall send letters requesting the OFID to approve the use of advance accounts for projects. The OFID shall consider and send notices of approval or disapproval of the opening of advance accounts for the projects.

- Based on the OFlD's approval, the Ministry of Finance shall open advance accounts at service banks to meet the projects' payment requirements in accordance with the Loan Agreement, agreements with donors and Vietnamese current regulations. Advance accounts are intermediary accounts used for transferring money to capital source accounts opened by project management units at provincial-level stale treasuries.

b/ State treasury accounts

- Capital source accounts for receiving OFID loans: Depending on project implementation requirements and written agreements with donors, project owners shall open capital source accounts for their projects at state treasuries to receive OFID loans transferred from the projects" advance accounts, and pay for projects after receiving spending control notes from state treasuries. According to project designs, lower-level (district or commune) project management units may open deposit accounts at district-level state treasuries to receive capital from provincial-level project management units to pay for project activities.

- Accounts for payment of domestically contributed capital: Project owners shall open state treasury accounts to receive and pay domestic capital allocated by the state budget under current regulations.

4. Banking service charges

Banking service charges shall be paid with interests on advance accounts and accounted as total expenses of projects. Interests on the accounts of projects eligible for state budget allocations are state budget revenues. For mixed projects composed of both a component funded with state budget allocations and a component with ODA capital on-lent from the state budget which share the same advance account (the time the loan is on-lent from the state budget is the time the capital amount is withdrawn from the advance account), interests on the accounts constitute state budget revenues. Upon project completion, unused interests shall be remitted into the state budget. In case interests arc insufficient for paying banking service charges, owners of projects funded with state budget allocations shall draw up plans to request domestically contributed capital for payment. Owners of projects funded with on-lent loans shall pay banking service charges with their own capital sources.

5. Exchange rate

OFID loans in foreign currency shall be converted into Vietnam dong at account-transfer purchase exchange rates applied by service banks at the time of conducting transactions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Management and use of loans

1. OFID loans shall be used for investment items of projects at a rate specified in Annex 2 to the Loan Agreement signed with the OFID.

2. The financing rate specified in the Loan Agreement is a rate calculated on expenses for investment items, exclusive of taxes. This rate may be changed as agreed between the donor and borrower. A corresponding financing rate shall be applied to each time of loan withdrawal to pay for investment items so as to determine the withdrawn loan amount.

3. All loan withdrawals must be conducted before the closing date of the loan account (or the extended closing date of the loan account) in accordance with the Loan Agreement.

4. Loans may not be used to pay for goods items not indicated in the Loan Agreement.

5. Payment of foreign loans for projects complies with current stale regulations, the Loan Agreement, the Finance Ministry's documents guiding construction investment capital management and payment, regulations on ODA financial management, and this Circular.

Article 6. Methods of withdrawing foreign loans

Lawful expenses of projects shall be covered by OFID loans by direct payment, reimbursement/retroactive payment, or payment via advance account.

Capital withdrawal dossiers, procedures for spending control and payment of OFID loans and domestically contributed capital for OFID-funded projects comply with the Finance Ministry's Circular No. 108/2007/TT-BTC of September 7, 2007, guiding financial management for official development assistance-funded programs and projects; Circular No. 40/2011/TT-BTC of March 22, 2011, amending and supplementing a number of points of Circular No. 108/2007/IT-BTC; and Circular No. 107/2011/TT-BTC of July 20, 2011, amending Point c. Clause 2. Article 1 of Circular No. 40/2011/TT-BTC.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Direct payment

Direct payment is a form of payment in which the OFID will, at the borrower's request, transfer money directly to the contractor/goods or service provider.

When wishing to withdraw capital for direct payment, the project management unit shall send to the Ministry of Finance (the Department of Debt Management and External Finance) the following documents:

- An official letter requesting capital withdrawal, enclosed with the capital withdrawal application, statements made according to set forms, and necessary documents as required by the OFID;

- The contractor's/goods or service provider's invoice/payment request:

- A payment request (original) certified by the spending controlling agency.

Within 5 working days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Finance (the Department of Debt Management and External Finance) shall consider and sign the capital withdrawal application to be sent to the OFID and shall, if approved by the OFID, transfer money directly to the contractor's/ goods or service provider's account.

2. Reimbursement/retroactive payment

Reimbursement is a form of payment in which the amount already paid by the project implementer with its own capital source for loan-covered lawful expenses shall be reimbursed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

When wishing to withdraw capital for reimbursement, the project management unit shall send to the Ministry of Finance (the Department of Debt Management and External Finance) the following documents:

- An official letter requesting capital withdrawal, enclosed with the capital withdrawal application, statements made according to set forms, and necessary documents as required by the OFID. The capital withdrawal application must indicate the name and account number of the advancing unit.

- The contractor's/goods or service provider's invoice/payment request:

- A payment request (original) certified by the spending controlling agency.

- The project management unit shall supply additional documents evidencing that money has been transferred to the contractor.

- In special cases, the Ministry of Finance may require additional explanatory documents. Within 5 working days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Finance (the Department of Debt Management and External Finance) shall consider and sign the capital withdrawal application to be sent to the OFID and shall, if approved by the OFID, transfer money for reimbursing the spent amount to the project management unit.

3. First withdrawal of capital to the advance account

The first withdrawal of capital to the advance account shall be conducted based on the advance account's limit approved by the OFID in a letter sent to the Ministry of Finance.

To withdraw capital, the project management unit shall send to the Ministry of Finance (the Department of Debt Management and External Finance) an official letter requesting capital withdrawal, capital withdrawal application and capital withdrawal statement, and the project's monthly or quarterly plan on capital use.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Withdrawal of additional capital to the advance account

To withdraw additional capital to the advance account, the project management unit shall send to the Ministry of Finance (the Department of Debt Management and External Finance) the following documents:

- An official letter requesting withdrawal of additional capital to the advance account;

- A spending statement made by the project management unit according to the OFID's form, indicating each amount spent from the advance account with the following details: date of payment, amount in original currency, USD-equivalent amount. USD/VND exchange rate, payment details, payee, financing rate, and contractual value. This statement serves as a basis for the Ministry of Finance to carry out mutual ceasing procedures.

- A paper of request for investment capital payment, certified by the state treasury (the original and its English translation), investment capital withdrawal paper (the original and its English translation). Each certified paper of request for investment capital payment may be used only once.

- The signed contracts (in Vietnamese and their English translation) which shall be sent only once.

- Other documents as required by the donor (to be sent only once if multiple payments are made for one contract), including contract, bidding result-approving decision, invoice, performance guarantee, advance guarantee (in case of capital advance) or other documents as required by the donor.

- Dossiers and documents to be sent to the Ministry of Finance: In addition to the documents under the OFID's regulations, the project management unit shall make a statement (original) indicating each amount spent from the capital source account, certified by the state treasury at which transactions are made, and send it to the Ministry of Finance. Such statement must contain such details as date of payment, sum of money, payment details, payee, serial number/date of the spending slip.

Within 5 working days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Finance (the Department of Debt Management and External Finance) shall consider and sign the capital withdrawal application to be sent to the donor for consideration and shall, when approved by the donor, transfer additional money into the advance account.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The OFID"s loan will be withdrawn to each project's advance account opened at the service bank with the Ministry of Finance as the account owner. To withdraw capital from the advance account to the capital source account at the state treasury, the project management unit shall send to the Ministry of Finance (the Department of Debt Management and External Finance) the following documents:

- An official letter requesting withdrawal of capital to the capital source account, indicating the amount to be withdrawn, serial number of account, bank at which the account is opened.

- Spending estimate for the amount to be withdrawn. Annually, the project management unit shall work out and submit to the managing agency/provincial-level People's Committee for approval the project's annual financial plan (detailed by quarter, indicating the project's major activities, capital sources, expense items, financing rate from different capital sources for each expense item). The approved financial plan shall be sent to the Ministry of Finance as a basis for capital transfer in each tranche to the project management unit into its capital source account opened at the provincial-level stale treasury, and sent to the provincial-level Finance Department and managing agency for monitoring, management and accounting of foreign capital allocated to the province/city.

- Other documents when necessary.

Within 3 working days, after considering the project's needs for capital disbursement in the next tranche, surplus/deficient advanced amount and the project's advance account balance, the Ministry of Finance shall transfer money from the advance account to the project's capital source account, or notify the project management unit of the application of the method of direct payment when necessary.

6. Spending from the capital source account

Spending from the capital source account complies with the process of prior payment control. The process of prior payment control is a process according to which all amounts paid from the capital source account must be controlled by the slate treasury/on-lending agency before making payment under current regulations.

In case a project has accounts opened for the local level (district or commune), the provincial-level project management unit shall, based on the project design, Loan Agreement and current regulations, carry out procedures for advancing money for the district or commune level.

The capital source account's surplus (if any) in the last tranche of capital transfer for the project shall be reimbursed to the project's advance account for reimbursement to the foreign party.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The process of accounting slate budget capital complies with the Finance Ministry's Circular No. 107/2008/TT-BTC of November 18, 2008, additionally guiding a number of provisions on stale budget management and administration, the Finance Minister's Decision No. 19/2007/QD-BTC of March 27, 2007, promulgating the Regulation on accounting of state-budget mutual ceasing with regard to the Government's foreign loans and aid, and Decision No. 2752/QD-BTC of November 6, 2009, promulgating the Regulation on recording and accounting of the Government's foreign loans, aid and debts while operating the treasury and budget management information system (TABMIS).

2. Process of state budget accounting

a/ Payment via the advance account

For state budget-funded projects, based on the statement of the amount spent from the capital source account, the Ministry of Finance shall make a circular on mutual ceasing ofOFID loans already withdrawn and allocated for projects. OFID loans allocated for projects shall be accounted as foreign loan revenue and as target additional expenditure from the central budget for the provincial-level budget or as capital construction investment capital expenditure allocated for the managing agency.

For projects funded with on-lending OFID loans, based on documents on money transfer from the advance account to the capital source account, the Ministry of Finance shall make a circular on mutual ceasing of OFID loans already withdrawn and on-lent for the projects and send it to the on-lending agency for on-lending accounting for the projects.

Upon project completion, the surplus amount (if any) in the last tranche of capital transfer into the capital source account which is reimbursed to the project's advance account shall be accounted as revenue reduction/ expenditure reduction for the provincial-level and central budget.

b/ Direct payment/reimbursement

Based on the OFID's capital disbursement notice, the Ministry of Finance shall make a circular on mutual ceasing of OFID loans already withdrawn through direct payment/ reimbursement and already allocated/on-lent for projects. OFID loans allocated for projects shall be accounted as foreign loan revenue and as target additional expenditure from the central budget for the provincial-level budget or as foreign loan expenditure for the management agencies to implement the projects. OFID loans on-lent to the projects shall be accounted as foreign loan revenue and as on-lent loan expenditure for the projects.

Article 8. Finalization for projects

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Audit of financial statements

1. Audit of annual financial statements of OFID-funded projects aims to examine and certify the truthfulness and validity of project's financial statements in a fiscal year in terms of financial, asset and equipment management as committed between the OFID and Government, and to certify that the projects' resources have been properly used by project owners according to financial and accounting procedures, regulations, policies and regimes as agreed between the Government and the OFID in the OFID Loan Agreement for the projects.

2. Audit of annual financial statements of OFID-funded projects must meet the audit requirements of the OFID and comply with current domestic regulations. Annual financial audit reports shall be sent to the OFID and Ministry of Finance within 4 months after the end of a fiscal year.

3. In auditing annual financial statements of OFID-funded projects, audit companies, auditors and project owners shall comply with current regulations on audit as well as audit standards and auditor's professional ethics standards. Audit companies selected to audit OFID-funded projects must be those lawfully operating in Vietnam and be on the list of qualified audit companies publicized annually by the Ministry of Finance (or an occupational organization authorized by the Ministry of Finance).

4. Apart from audit of annual financial statements, audit may be hired for each completed work item, work or job under an OFID-funded project (which has special characteristics, large scale or requires large funds) when necessary.

Article 10. Reporting and supervision regulations

1. Quarterly, project management units shall send reports on project implementation progress and situation to the OFID.

2. Monthly, quarterly and annually, project management units shall send reports on the use of OFID loans in capital source accounts, co-financed capital and domestic capital to slate treasuries at which transactions are made for carrying out comparison and certification procedures and concurrently to the management agency, the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment as a basis for monitoring and supervision.

3. Finance agencies at all levels and project management agencies may independently conduct, or coordinate with relevant agencies in conducting, regular or extraordinary examination or inspection of OFID-funded projects with regard to contents related to financial management under this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular takes effect on February 12, 2012.

2. In case legal documents referred to in this Circular are amended, supplemented or replaced, the amended, supplemented or replacing documents will apply.

3. Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance for guidance and coordinated settlement.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Truong Chi Trung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 193/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 hướng dẫn quản lý tài chính, giải ngân đối với chương trình, dự án do Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế (OFID) tài trợ của Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.797

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!