Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-UBND năm tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách 2013 tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 12/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Lào Cai, ngày 12 tháng 6 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM 2013 - TỈNH LÀO CAI

Nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về điều hành ngân sách năm 2013 tại các Nghị quyết số 01/NQ- CP ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ: thị trường và giải quyết nợ xấu; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2013. Đồng thời phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 của tỉnh Lào Cai, theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 18/12/2012 của HĐND tỉnh và đảm bảo cân đối nguồn lực trong thực hiện các nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương năm 2013 theo dự toán đã được UBND tỉnh quyết định cũng như các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán, UBND tỉnh Lào Cai yêu cu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp về tài chính, ngân sách như sau:

I. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ hàng hóa, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và dự toán thu ngân sách:

- Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ: Cục Thuế, các Chi cục Thuế tăng cường hướng dẫn, thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cho các tổ chức, cá nhân; tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện giảm thu tiền thuê đất cho các tổ chức, cá nhân. Cục Thuế phối hợp với các Sở quản lý chức năng liên quan rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh gia hạn nộp tiền sử dụng đất cho các dự án. Thời gian hoàn thành các công việc trên: Sau 15 ngày kể từ khi tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ theo quy định.

- Các Sở: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời nắm bắt khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực mình quản lý tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

- Các cơ quan: Cục Hải quan, Công an, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường, tăng cường phối hợp với nhau và phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp chống buôn lậu; xây dựng phương án chống buôn lậu cụ thể phù hợp với từng địa bàn, mặt hàng, đối tượng (cửa khẩu quốc tế, các cửa khẩu phụ, lối đi tạm thời; tuyến đường vận chuyển hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; phương tiện vận tải quá cảnh).

II. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Các ngành, các cấp bám sát tình hình thực tế, chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp trong chỉ đạo điêu hành, phấn đấu quyết liệt để đạt và vượt dự toán thu ngân sách năm 2013 đã được UBND tỉnh giao. Tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Cơ quan Thuế thường xuyên rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn quản lý, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có điều kiện để bù đắp số thuế giảm thu do thực hiện chính sách giảm, giãn thời hạn nộp thuế theo các nghị quyết của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

Cục Thuế Sở Kế hoạch và Đầu tư, KBNN thực hiện tốt quy chế phối hợp trong quản lý, tổ chức thu nộp ngân sách đối với số thu phát sinh qua các dự án đầu tư, đặc biệt là số thuế vãng lai phải nộp của các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh phát sinh trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan Thuế kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Đôn đốc thu đối với số thuế, tiền sử dụng đất được gia hạn đến hạn phải nộp vào ngân sách. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng và theo đúng chế độ quy định.

- Cơ quan Hải quan kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, nộp thuế và các khoản thu liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vào ngân sách. Đôn đốc thu đối với số nợ thuế và số thuế được gia hạn phải nộp vào ngân sách năm 2013 ; Quản lý, bảo đảm thu đúng đối tượng và theo đúng chế độ quy định.

- Cơ quan Thuế, Hải quan cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng, Bộ đội biên phòng, Công an, Quản lý thị trường trong công tác quản lý thu, chống thất thu và gian lận thương mại, gian lận giá nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

- Cơ quan Tài chính phối hợp cơ quan Thuế tăng cường kim tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy định về quản lý giá, thuế, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục nhà nước quản lý giá, mặt hàng thực hiện bình ổn giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Cơ quan Tài chính hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có thu kịp thời ghi thu - ghi chi vào ngân sách năm 2013 các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

III. Tăng cường quản lý chi ngân sách:

1. Đối với chi đầu tư và chi có tính chất đầu tư:

- Các chủ đầu tư, cơ quan KBNN đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư XDCB, vốn có tính chất đầu tư XDCB đảm bảo đúng quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư XDCB của các chủ đầu tư, khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu và trong khâu nghiệm thu, thanh toán vốn.

Đối với các dự án thuộc kế hoạch năm 2012 được kéo dài thời gian thực hiện đến 30/6/2013, từ nay đến 30/6/2013, định kỳ 10 ngày/1 lần, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh các dự án, các nguồn vốn thực hiện chậm tiến độ; đề xuất phương án xử lý nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch vốn.

Đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2013, trước 15/6/2013 các chủ đầu tư hoàn thiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bản Kế hoạch thực hiện đầu tư giải ngân các nguồn vốn của các dự án được giao. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước 30/6/2013. Trong 6 tháng cuối năm, định kỳ khi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn của các dự án đầu tư.

- Sở Kế hoạch và đầu tư chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát tình hình giải ngân vốn đầu tư phát triển để tham mưu cho UBND tỉnh quyết định điều chuyển, thu hồi vốn của các dự án không khởi công được, các dự án thực hiện chậm so với tiến độ đề bố trí vốn cho các dự án cấp bách, các dự án được phê duyệt quyết toán trước ngày 31/12/2013 các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2013 và các dự án có tiến độ thực hiện nhanh. Đối với các dự án được giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 3894/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 nhưng đến 30/6/2013 chưa giải ngân được vốn cũng điều chỉnh vốn cho các công trình, dự án khác có tiến độ thực hiện nhanh, việc tham mưu cho UBND điều chỉnh vốn của các dự án này thực hiện trước ngày 31/7/2013.

2. Đối với chi tiêu thường xuyên của ngân sách:

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố thực hiện tiết kiệm thêm chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 theo Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 6684/BTC-NSNN ngày 27/5/2013 của Bộ Tài chính.

- Các cơ quan, đơn vị huyn, thành phố tăng cường quản lý chi theo dự toán, kế hoạch vốn được giao bo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên; rà soát, sắp xếp và phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên trong phạm vi nguồn thu được hưởng theo phân cấp và dự toán được giao; sắp xếp lại, cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo đi công tác trong và ngoài nước, . . .Hạn chế tối đa việc đề nghị bổ sung ngoài dự toán và tạm ứng vốn, trừ trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trong quá trình thẩm định dự toán kinh phí thực hiện 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ trì các đề án, dự án rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh cắt giảm các nhiệm vụ trùng lắp với các nhiệm vụ đã được bố trí kinh phí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

- Các cơ quan đơn vị và KBNN tập trung phấn đấu giải ngân hết vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư theo kế hoạch vốn được giao nhưng phải đảm bảo đúng quy định về sử dụng, tạm ứng và thanh toán vốn.

- Đối với UBND cấp huyện, cấp xã: Phải căn cứ khả năng thu để chủ động tổ chức điều hành chi ngân sách địa phương cho phù hợp. Trường hợp thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán giao, UBND cấp huyện, cấp xã phải rà soát, sắp xếp và phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên trong khả năng thu ngân sách và dự toán được giao để sắp xếp lại, cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi, các dự án chưa thực sự cấp thiết. Hạn chế tối đa việc tạm ứng vốn trừ trường hợp thật sự cấp bách, cần thiết được cấp có thẩm quyền quyết định.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm kịp thời .triển khai các nội dung có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình tại Chỉ thị này. Có kế hoạch cụ thể trong chỉ đạo điều hành để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo dự toán được giao. Tăng cường kim tra tiến độ xử lý công việc cửa các cơ quan, đơn vị hoặc chính quyền cấp dưới; của cán bộ, công chức, đặc biệt là những công việc liên quan đến công dân, doanh nghiệp, đảm bảo giải quyết nhanh chóng và thuận lợi cho các cơ sở doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Các cơ quan thông tin, truyền thông tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phố biển chính sách, pháp luật về tài chính làm cơ sở cho người dân, doanh nghiệp được biết để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách và tăng cường sự kim tra, giám sát của cộng đồng.

3. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh và ÚBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng theo quy định của UBND tỉnh đề kịp thời phản ánh tình hình và những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Từ ngày Chỉ thị này được ban hành, trong báo cáo tuần, báo cáo tháng của các cơ quan, đơn vị đoàn thể và UBND các huyện, thành phố gửi UBND tỉnh phải bổ sung nội dung đánh giá kết qu thực hiện nhiệm vụ thu; chi ngân sách theo dự toán được UBND tính giao, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: Tu; HĐND; UBND tỉnh;
- Các sở Tài chính, KH&ĐT;
- Các cơ quan đơn vi đoàn thể cấp tỉnh;
- KBNN tỉnh; Cục thuế, Cục Hải quan;
- UBND các huyện, TP;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, TH, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND năm tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách 2013 tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.414
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45