Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 06/2015/TT-BCT sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất điện lực mua bán hàng qua Sở Giao dịch

Số hiệu: 06/2015/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 23/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sửa đổi nhiều Thông tư trong lĩnh vực hóa chất, điện lực

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 06/2015/TT-BCT sửa đổi nhiều Thông tư về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa.

Cụ thể như sau:

- Lĩnh vực hoá chất: Sửa đổi Thông tư 01/2006/TT-BCN , 28/2010/TT-BCT , 40/2011/TT-BCT , 20/2013/TT-BCT .

- Lĩnh vực điện lực: Sửa đổi Thông tư  33/2011/TT-BCT , 27/2013/TT-BCT .

- Hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa: Sửa đổi Thông tư 03/2009/TT-BCT .

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/6/2015 và bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu liên quan đến các thủ tục đã được thay thế, bãi bỏ tại Thông tư này.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/TT-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT, ĐIỆN LỰC VÀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa.

Chương I

LĨNH VỰC HÓA CHẤT

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất độc và sản phẩm có hóa chất độc hại, tiền chất ma túy, hóa chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc dạng quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

Bãi bỏ Khoản 4 Mục II: “4. Khi nhập khẩu hóa chất ghi trong Phụ lục số 4 của Thông tư này, thương nhân phải kê khai đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng để cơ quan Hải quan kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp có nghi vấn về khai sai lệch tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật, Cơ quan Hải quan quyết định trưng cầu giám định,

thông quan theo quy định hiện hành. Việc nhập khẩu những hóa chất phục vụ trực tiếp cho sản xuất có tiêu chuẩn thấp hơn quy định tại Phụ lục này phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ Công nghiệp.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 3 Điều 18 như sau:

“b) Bản sao hợp lệ chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở kinh doanh hóa chất;”

2. Bãi bỏ một số điểm sau:

a) Bãi bỏ điểm c Khoản 2 Điều 17: “c) Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận;”

b) Bãi bỏ điểm c Khoản 3 Điều 17: “c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng quy định tại điểm a khoản này.”

c) Bãi bỏ điểm c Khoản 3 Điều 18: “c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng quy định tại điểm a khoản này.”

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về khai báo hóa chất

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau: “Điều 2. Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo.

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo từ nước ngoài vào Việt Nam.

3. Không áp dụng xác nhận khai báo hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân mua hóa chất trong lãnh thổ Việt Nam; các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghi ệp; các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất Bảng 1, 2, 3.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 9 như sau: “4. Cấp Giấy xác nhận

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ được bổ sung đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều này, Cục Hóa chất cấp Giấy xác nhận. Mẫu Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Phụ lục Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 4 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 16 như sau:

“2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngà y nhận đủ thông tin và hồ sơ hợp lệ quy định tại Điều 14 Thông tư này, Cục Hóa chất cấp Giấy xác nhận cho tổ chức, cá nhân.”

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 5 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 7 như sau:

“b) Kế hoạch gồm 8 (tám) bản, trường hợp cần nhiều hơn, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm theo yêu cầu của cơ quan thẩm định;”

2. Bãi bỏ một số điểm sau:

a) Điểm c Khoản 1 Điều 7: “c) Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc phương án sản xuất kinh doanh gồm 01 (một) bản sao có xác nhận của cơ sở hóa chất, dự án hóa chất;”.

b) Điểm c Khoản 1 Điều 15: “c) Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc phương án sản xuất kinh doanh gồm 01 (một) bản sao có xác nhận của cơ sở, dự án hóa chất;”.

Chương II

LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2011/TT-BCT ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, phương pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu phụ tải điện

Bãi bỏ “Chương V: Miễn trừ thực hiện”.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Bãi bỏ trình tự thủ tục và thành phần hồ sơ thủ tục cấp thẻ kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 12:

“d) Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng bao gồm (01 bộ):

- Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực;

- Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực;

- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm.”

Chương III

HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2009/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ- CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Mục I như sau:

“3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I (Mẫu MG -4) ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Phần bản gốc còn lại có thể nhận dạng được của Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa trong trường hợp bị rách, nát, bị cháy hoặc bị tiêu hủy một phần hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa (nếu có). ”

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015.

2. Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu liên quan đến các thủ tục đã được thay thế, bãi bỏ tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Công Thương để xem xét, hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Các Sở Công Thương;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

PHỤ LỤC

MẪU GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO HÓA CHẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/GXN- …(3)

……(4) ……, ngày… tháng… năm ……

GIẤY XÁC NHẬN

Khai báo hóa chất … (5)

Mã số khai báo:

……………………………………………………. (2) xác nhận:

Công ty..... (6), địa chỉ trụ sở chính ….., điện thoại …., fax … đã hoàn thành khai báo đối với các hóa chất … (5):

1.

2.

3.

(Nếu nhiều hơn có thể lập phụ lục kèm theo).

Chi tiết theo... (7) đính kèm.

(Nếu là sản xuất hóa chất thì không có nội dung này).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục hải quan cửa khẩu (nếu là sx hóa chất thì ghi: Cơ quan quản lý thị trường);
- Lưu: VT, … (8)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan cấp Giấy xác nhận

(2) Tên cơ quan cấp Giấy xác nhận

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan cấp Giấy xác nhận

(4) Địa danh

(5) Hóa chất sản xuất hoặc nhập khẩu. Nếu là hóa chất sản xuất thì ghi: khai báo hóa chất sản xuất năm cụ thể.

(6) Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy xác nhận

(7) Tên hóa đơn mua bán hóa chất (invoice) mà doanh nghiệp gửi kèm khi khai báo. Có thể xác nhận khai báo hóa chất theo từng hóa đơn hoặc theo nhiều hóa đơn trong một Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu.

(8) Tên viết tắt của phòng nghiệp vụ

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-------------

No.: 06/2015/TT-BCT

Hanoi, April 23, 2015

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO A NUMBER OF CIRCULARS PROMULGATED BY MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE ON ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN THE FIELDS OF CHEMICALS, ELECTRICITY AND TRADING OF COMMODITIES VIA COMMODITY EXCHANGES

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 63/2010/ND-CP dated June 08, 2010 on control of administrative procedures;

Pursuant to the Government’s Decree No. 48/2013/ND-CP dated May 14, 2013 on amendments to a number of articles of decrees on control of administrative procedures;

In implementation of the Directive No. 17/CT-TTg dated June 20, 2014 by Prime Minister on measures for regulating the misuse of request for submission of certified copies of documents/papers while carrying out administrative procedures;

At the request of Director of Light Industry Department,

Minister of Industry and Trade promulgates a Circular on amendments to a number of circulars promulgated by Ministry of Industry and Trade on administrative procedures in the fields of chemicals, electricity and trading of commodities via commodity exchanges.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHEMICALS

Article 1. Amendments to Circular No. 01/2006/TT-BCN dated April 11, 2006 by Ministry of Industry guiding the management of toxic chemicals and products containing toxic chemicals, drug precursors and chemicals according to technical standards subject to the line management by Ministry of Industry

Clause 4 Section II: “4. When importing chemicals listed in Annex 4 of this Circular, importers must sufficiently declare quality and technical standards to serve the examination and comparison by customs authorities. Where there are any doubts about the false declaration of quality and technical standards, customs authorities decide to request expertise or customs clearance under the current regulations. The import of chemicals which directly serve the production and have standards lower than those prescribed in this Appendix must be approved by Ministry of Industry.” is abrogated.

Article 2. Amendments to Circular No. 28/2010/TT-BCT dated June 28, 2010 by Minister of Industry and Trade elaborating a number of articles of the Law on chemicals and the Government’s Decree No. 108/2008/ND-CP dated October 07, 2008 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on chemicals

1. Amendments to Point b Clause 3 Article 18:

 “b) Valid copies of certificates of completion of chemical-related skill training courses of technicians, employees and workers of the chemical trading establishment;”

2. The following points are abrogated:

a) Point c Clause 2 Article 17: “c)  A written announcement of regulation conformity and a plan on regular supervision of chemical quality based on chemical inspection equipment or a contract on cooperation with a capable chemical inspection body accredited by a competent state authority;”

b) Point c Clause 3 Article 17: “c) Health certificates issued by district or higher-level health establishments to the entities prescribed in Point a of this Clause.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Amendments to Circular No. 40/2011/TT-BCT dated November 14, 2011 by Minister of Industry and Trade on chemical declaration

1. Amendments to Article 2: “Article 2. This Circular applies to:

1. Producers of chemicals in the List of chemicals subject to compulsory declaration.

2. Importers of chemicals in the List of chemicals that have to be declared before import into Vietnam.

3. Chemical declaration certification shall not apply to traders in chemicals in the territory of Vietnam; holders of License to import industrial precursors; holders of License to import explosive precursors; holders of License to import chemicals specified in Tables 1, 2, 3.”

2. Amendments to Clause 4 Article 9: “4. Issuance of Certificate

Within 05 (five) working days as of the date on which the dossier is sufficiently supplemented as regulated in Clause 3 of this Article, Certificate shall be granted by Vietnam Chemicals Agency. The form of Certificate of imported chemical declaration shall following the form stated in the Annex enclosed to Circular No. 06/2015/TT-BCT dated April 23, 2015 on amendments to a number of Circulars promulgated by Ministry of Industry and Trade on administrative procedures in the fields of chemicals, electricity and trading of commodities via commodity exchanges.”

3. Amendments to Clause 2 Article 16:

 “2. Within 05 (five) working days as of the receipt of sufficient information and valid dossier as regulated in Article 14 of this Circular, Vietnam Chemicals Agency shall granted Certificate to the applicant.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Amendments to Point b Clause 1 Article 7:

 “b) The plan including 8 (eight) copies, in case where more copies of the plan are required, the applicant must provide additional copies at the request of the appraisal agency;”

2. The following points are abrogated:

a) Point c Clause 1 Article 7: “c) 01 (one) copy of the report on feasibility study or the economic - technical report of the construction works or the production and business plan certified by the chemical establishment or project;”.

b) Point c Clause 1 Article 15: “c) 01 (one) copy of the report on feasibility study or the economic - technical report of the construction works or the production and business plan certified by the chemical establishment or project;”.

Chapter II

ELECTRICITY

Article 5. Amendments to Circular No. 33/2011/TT-BCT dated September 06, 2011 by Minister of Industry and Trade providing for contents, methods, procedures and formalities for electrical load research  

 “Chapter V: Exemption from implementation” is abrogated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Point d Clause 1 Article 12 “Procedures and dossiers of the application for issuance of electrical inspector card upon its expiration” is abrogated:

 “d) 01 set of the application dossiers for issuance of electrical inspector card upon its expiration includes the following documents:

- The application form for issuance of electrical inspector card;  

- Certificate of passing the testing for electrical inspector;  

- 02 photos of 2 x 3cm size."

Chapter III

TRADING OF COMMODITIES VIA COMMODITY EXCHANGES

Article 7. Amendments to the Circular No. 03/2009/TT-BTC dated February 10, 2009 by Minister of Industry and Trade guiding the application dossier, procedures and formalities for issuance of establishment license and regulations on reporting by commodity exchanges as regulated in the Government’s Decree No. 158/2006/ND- CP dated December 28, 2006 elaborating the Commercial Law with respect to trading of commodities via commodity exchanges

Amendments to Clause 3 Section I: 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The application form for re-issuance of License for establishment of commodity exchange, using the form stated in Annex I (Form MG-4) enclosed to this Circular;

b) The identifiable remaining part of the original License for establishment of commodity exchange which has been partially torn, burned or destroyed, or certified copy granted by the authority competent to license the establishment of commodity exchange (if any).”

Chapter IV

IMPELEMENTATION

Article 8. Effect

1. This Circular takes effect as of June 01, 2015.

2. Guidelines and forms relating to procedures which are replaced or abrogated by this Circular shall be annulled.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Industry and Trade for consideration./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MINISTER
Vu Huy Hoang

 

ANNEX

FORM OF CHEMICAL DECLARATION CERTIFICATE
(Enclosed to the Circular No. 06/2015/TT-BCT dated April 23, 2015 by Minister of Industry and Trade)

NAME OF GOVERNING AUTHORITY
NAME OF ISSUING AUTHORITY (2)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-------------

No.:   …………/GXN- …(3)

……(4) ……, ……………………[dated]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chemical declaration … (5)

Declaration code:

 

 

 

 

……………………………………………………. (2) This is to certify:

Company…………(6), head office’s address………….., telephone……., fax……. has completed the declaration of the following chemicals…… (5): 1.

2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (An annex of chemicals may be enclosed hereto).

Details about the said chemicals are specified in………….. (7) enclosed hereto. (This content shall not be specified if this certificate is granted to the chemical producer).

 

 

CC:
- As above;
- Checkpoint customs sub-department (if this certificate is granted to chemical producer: Name of market surveillance agency is specified);
- Filed:..... (8)

POSITION OF THE OFFICIAL SIGNING THIS CERTIFICATE
(signature, full name and seal)

Notes:

 (1) Name of the governing authority of the issuing authority

 (2) Name of the issuing authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (4) Place-name

 (5) Produced or imported chemicals. In case of produced chemicals, year of manufacturing must be specific.

 (6) Name of the applicant

 (7) Name of invoice which is enclosed to declaration dossier by the applicant. A Certificate of declaration of imported chemicals may be granted to certify chemicals for each invoice or several invoices.

 (8) Abbreviated name of professional unit.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 06/2015/TT-BCT ngày 23/04/2015 sửa đổi bổ sung Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa do Bộ công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.002

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!