Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 806/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 806/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI ĐỂ HỔ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG NĂM 2012 THUỘC DỰ ÁN KHCNNN VỐN VAY ADB

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB);
Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-BNN-DANN ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phân cấp thực hiện dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á;
Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 6 năm 2008 về việc Ban hành Qui định việc tổ chức thực hiện Tiểu Hợp phần “Chương trình nghiên cứu nông nghiệp hướng tới khách hàng” thuộc Dự án khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB;
Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BNN-KHCN ngày 16 tháng 01 năm 2009 về việc Phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ, Tiểu Hợp phần 1 “Chương trình nghiên cứu Nông nghiệp hướng tới khách hàng” thuộc Dự án khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB, giai đoạn 2009 - 2011, Đợt 1;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Tiêu chí lựa chọn đề tài để hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông năm 2012 thuộc dự án KHCNNN vốn vay ADB giai đoạn 2009 - 2011 (Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Ban quản lý dự án Trung ương Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI ĐỂ HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG NĂM 2012 THUỘC DỰ ÁN KHCNNN VỐN VAY ADB
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 806/QĐ-BNN-KHCN ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI
ĐỂ HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG NĂM 2012 THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB

I. Tiêu chí đánh giá

TT

Tiêu chí đánh giá

Đánh giá của thành viên Hội đồng

Đạt

Không đạt

A

Kết quả của đề tài cần phải:

 

 

1

Cải thiện năng suất ít nhất 10% so với đối chứng (tăng năng suất cây trồng hoặc vật nuôi)

 

 

2

Tăng hiệu quả kinh tế ít nhất 10% so với đối chứng.

 

 

B

Kết quả của đề tài phải đáp ứng các ưu tiên:

 

 

3

Nhu cầu của nông dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa, miền núi (cải thiện an ninh lương thực, cải thiện đời sống, tạo các mối liên kết với thị trường).

 

 

4

Thích ứng hoặc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu (ví dụ: giảm lượng thuốc hóa học, chống úng, chống hạn).

 

 

5

Cải thiện môi trường mang tính bền vững (giảm xói mòn đất, cải thiện năng suất, chất lượng nước, bảo tồn đa dạng sinh học).

 

 

6

Góp phần vào xóa đói giảm nghèo cho các hộ nông thôn.

 

 

C

Kết quả của đề tài phải dễ dàng áp dụng đối với nông dân:

 

 

7

Phù hợp với các nguồn lực (nguồn lao động, đất đai và vốn sản xuất), kỹ năng và năng lực của nông dân địa phương.

 

 

8

Thực hiện với chi phí thấp hoặc không mất thêm chi phí phụ trội nào.

 

 

D

Kết quả của đề tài cần được nông dân công nhận

 

 

9

Tạo ra các liên kết thị trường cho nông dân ở các khu vực

 

 

10

Dễ dàng chuyển giao vào sản xuất

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

II. Nguyên tắc đánh giá

- Căn cứ vào báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài và đề xuất xây dựng mô hình khuyến nông chuyển giao các kết quả của Tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, các thành viên Hội đồng cho ý kiến đánh giá theo các nội dung nêu trong tiêu chí đánh giá.

- Các đề tài xếp loại đạt yêu cầu khi có tỷ lệ các tiêu chí bình quân của các thành viên Hội đồng có mặt đánh giá từ 7/10 (70%) trở lên đạt yêu cầu.

- Số lượng đề tài được lựa chọn để hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông năm 2012 khi được Hội đồng đánh giá xếp loại đạt yêu cầu và có tỷ lệ các tiêu chí đánh giá bình quân theo thứ tự cao xuống thấp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 806/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/04/2011 về tiêu chí lựa chọn đề tài để hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông năm 2012 thuộc dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.775

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159