Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 1732/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 07/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1732/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu qu ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu qu;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính ph Quy định chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Công văn số 4061-CV/TU ngày 23/3/2015 của Thường trực Tnh ủy về chủ trương thành lập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 399/SCT-TCCB ngày 24/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyt Đề án thành lp Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An với những nội dung chính như sau:

I. Tên gọi, trụ s

1. Tên gọi: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An.

Tên giao dịch đối ngoại: Nghe An Energy Conservation Center (ECC- NgheAn).

2. Trụ sở: trong khuôn viên trụ sở làm việc của Sở Công Thương Nghệ An (Số 70, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tnh Nghệ An).

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Vị trí, chức năng

- Trung tâm Tiết kiệm năng lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương Nghệ An, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khon riêng.

- Trung tâm Tiết kiệm năng lượng có chức năng tham mưu cho Sở Công Thương quản lý và triển khai các hoạt động vsử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; lp kế hoạch, triển khai các chương trình, dự án sdụng năng lượng tái tạo trên địa bàn tnh.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, lp kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung của chương trình, báo cáo Sở Công Thương trình UBND tnh xem xét, phê duyệt;

- Tham mưu SCông Thương ban hành hoặc trình UBND tỉnh ban hành giải pháp thúc đy các hoạt động sử dụng năng ợng tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về sdụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được cp có thm quyền phê duyệt;

- Làm đầu mi về tổ chức, phát trin mạng lưới quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từ tnh đến các ngành và địa phương trong tnh. Đầu mối về hợp tác quốc tế, xây dựng phát triển các chương trình, dự án tài trợ của nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Xây dựng và thực hiện các dự án, đề án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quc tế về tiết kiệm năng lượng; tổ chức hoạt động kiểm toán năng lượng; tư vấn cho các tổ chức và cá nhân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Tư vn xây dựng các công trình về năng lượng, các công trình liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quthực hiện chương trình sdụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm hoặc định ktheo quy định.

- Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ còn lại của các Dự án Năng lượng nông thôn II và Dự án đầu tư điện nông thôn tnh Nghệ An;

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đc Sở Công Thương giao.

3. Quyền hạn

- Được ký kết các hợp đồng dịch vụ, tư vấn, môi giới, y thác liên quan đến việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn năng lượng.

- Được thu các khoản phí dịch vụ theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm: Gồm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

- Giám đốc: Là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc: Là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

- Phòng Hành chính - Tổng hợp: có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm trong các lĩnh vực lập kế hoạch hoạt động, hành chính, quản trị, chế độ chính sách, pháp chế, lao động tiền lương và tài chính kế toán.

- Phòng Tiết kiệm năng lượng: thực hiện các chức năng nghiệp vụ tiết kiệm năng lượng cụ thể liên quan đến kỹ thuật tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất; tư vấn triển khai các giải pháp kỹ thuật mới, các dạng năng lượng sạch và có khả năng tái tạo.

3. Biên chế, số lượng người làm việc

- Biên chế, slượng người làm việc (kể cả hợp đồng lao động) của Trung tâm Tiết kim năng lượng được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ cấu chức danh, vị trí việc làm theo quy định và tình hình điều kiện thực tế về khả năng ngân sách của đơn vị. Năm 2015, mới thành lp, giao 06 biên chế, trong đó: điều chuyển 02 biên chế công chức từ cơ quan Sở Công Thương (đang làm việc tại Ban Quản lý dự án năng lượng) và 04 biên chế viên chức (từ Phòng Tiết kiệm năng lượng thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp) sang cho Trung tâm Tiết kiệm năng lượng.

- Việc qun lý, tuyển dụng, sử dụng công chức, vn chức và hợp đồng lao động của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp qun lý hiện hành.

IV. Cơ s vật chất, trang thiết bị

Tiếp nhận toàn bộ phòng làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Ban Qun lý dự án năng lượng, Ban Qun lý dự án RE II và trang thiết bị của Phòng Tiết kiệm năng lượng thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

V. Cơ chế tài chính

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bo đm kinh phí hoạt động theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chế độ thu, chi tài chính của Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các s, ban, ngành, địa phương liên quan t chc trin khai thực hiện Đề án để Trung tâm sớm hoạt động n định và phát triển; Sở Nội vụ phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâm theo nội dung Đán đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT Tnh ủy (để b/c);
-
Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
-
Chánh VP, các PVP UBND tnh;
-
Trung m Công báo;
- CV:
CN;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113