Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3294/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 3294/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3294/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 150/TTr-SLĐTBXH ngày 04/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực : Giáo dục nghề nghiệp

1.

Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động chất lượng cao là người Vĩnh Phúc

2.

Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người Vĩnh Phúc và tiến hành đào tạo thành lao động chất lượng cao

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH

* Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp:

1. Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động chất lượng cao là người Vĩnh Phúc

a) Trình tự thực hiện

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ:

Sau 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng lao động giữa người lao động và doanh nghiệp. Doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, viết phiếu hẹn cho người nộp; Trường hợp hồ sơ không hơp lệ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện theo quy định.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh bàn giao hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ:

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Lao động - TB&XH phải thực hiện thẩm định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Sở Lao động - TB&XH phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thẩm định, Sở Lao động - TB&XH gửi tờ trình đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ kèm theo biên bản thẩm định về Sở Tài chính.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Lao động - TB&XH, Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh cấp kinh phí.

Bước 3. Ra Quyết định cấp kinh phí:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, sau khi nhận được tờ trình của Sở Tài chính, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định cấp kinh phí.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định cấp kinh phí của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính chuyển kinh phí về Sở Lao động - TB&XH để thực hiện nhiệm vụ chi trả hỗ trợ cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ, Sở Lao động - TB&XH ra quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ và tiến hành chi trả kinh phí cho doanh nghiệp.

Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả Doanh nghiệp.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị hỗ trợ, bao gồm thông tin: Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, số Giấy phép đăng ký kinh doanh, nội dung đề nghị hỗ trợ, tổng số tiền đề nghị hỗ trợ, có xác nhận của doanh nghiệp;

- Danh sách lao động chất lượng cao được tuyển đề nghị hỗ trợ, bao gồm thông tin: Họ và tên lao động; ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm ký hợp đồng lao động; mức đề nghị hỗ trợ.

- Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ của từng lao động hoàn thành khóa đào tạo (Đối với lao động được tuyển và được đào tạo thành lao động chất lượng cao).

- Bản sao chứng thực hợp đồng lao động không xác định thời hạn ký giữa người lao động và doanh nghiệp.

- Bản sao chứng thực xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

- Bản sao chứng thực chứng minh là lao động chất lượng cao: Quyết định bổ nhiệm để đảm đương các chức vụ lãnh đạo (Trưởng phòng, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương trở lên), chuyên viên kỹ thuật; Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, giấy chứng nhận đạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, khu vực Asean hoặc quốc tế.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc. Trong đó:

- Trung tâm hành chính công tỉnh: 0,5 ngày;

- Sở Lao động - TB&XH: 24,5 ngày làm việc;

- Sở Tài chính: 10 ngày làm việc;

- UBND tỉnh: 10 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Lao động - TB&XH.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động chất lượng cao là người Vĩnh Phúc

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trước khi tuyển lao động doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch tuyển lao động gồm các thông tin: Thời gian tuyển; vị trí, chức danh tuyển; số lượng tuyển, trình độ chuyên môn; loại hợp đồng dự kiến giao kết; mức lương dự kiến; điều kiện làm việc và báo cáo về Sở Lao động - TB&XH.

+ Người lao động sau khi tuyển và ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn phải được bổ nhiệm làm việc tại các vị trí chức vụ lãnh đạo hoặc chuyên viên kỹ thuật trong doanh nghiệp.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

- Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người Vĩnh Phúc và tiến hành đào tạo thành lao động chất lượng cao

a) Trình tự thực hiện

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ:

Sau 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng lao động giữa người lao động và doanh nghiệp. Doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, viết phiếu hẹn cho người nộp; Trường hợp hồ sơ không hơp lệ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh bàn giao hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ:

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Lao động - TB&XH phải thực hiện thẩm định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Sở Lao động - TB&XH phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thẩm định, Sở Lao động - TB&XH gửi tờ trình đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ kèm theo biên bản thẩm định về Sở Tài chính.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Lao động - TB&XH, Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh cấp kinh phí.

Bước 3. Ra Quyết định cấp kinh phí:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, sau khi nhận được tờ trình của Sở Tài chính, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định cấp kinh phí.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định cấp kinh phí của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính chuyển kinh phí về Sở Lao động - TB&XH để thực hiện nhiệm vụ chi trả hỗ trợ cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ, Sở Lao động - TB&XH ra quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ và tiến hành chi trả kinh phí cho doanh nghiệp.

Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả Doanh nghiệp.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị hỗ trợ, bao gồm thông tin: Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, số Giấy phép đăng ký kinh doanh, nội dung đề nghị hỗ trợ, tổng số tiền đề nghị hỗ trợ, có xác nhận của doanh nghiệp;

- Danh sách lao động được tuyển và đào tạo thành lao động chất lượng cao đề nghị hỗ trợ, bao gồm thông tin: Họ và tên lao động; ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm ký hợp đồng lao động; thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc đào tạo; mức đề nghị hỗ trợ.

- Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ của từng lao động hoàn thành khóa đào tạo (Đối với lao động được tuyển và được đào tạo thành lao động chất lượng cao).

- Bản sao chứng thực hợp đồng lao động không xác định thời hạn ký giữa người lao động và doanh nghiệp.

- Bản sao chứng thực xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

- Bản sao chứng thực chứng minh là lao động chất lượng cao: Quyết định bổ nhiệm để đảm đương các chức vụ lãnh đạo (Trưởng phòng, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương trở lên), chuyên viên kỹ thuật; Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, giấy chứng nhận đạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, khu vực Asean hoặc quốc tế.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc. Trong đó:

- Trung tâm hành chính công tỉnh: 0,5 ngày;

- Sở Lao động - TB&XH: 24,5 ngày làm việc;

- Sở Tài chính: 10 ngày làm việc;

- UBND tỉnh: 10 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Lao động - TB&XH.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người Vĩnh Phúc và tiến hành đào tạo thành lao động chất lượng cao.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Người lao động sau khi tuyển và ký hợp đồng không xác định thời hạn, được doanh nghiệp lựa chọn để đào tạo thành lao động chất lượng cao, thì các khóa đào tạo này phải đáp ứng đủ các quy định của pháp luật hiện hành về đào tạo nghề nghiệp.

+ Trước khi đào tạo phải xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo về Sở Lao động - TB&XH để xét duyệt, nội dung gồm: Tên nghề đào tạo, mục tiêu đào tạo, thời gian khóa học (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc), các điều kiện đảm bảo về giáo viên, chương trình, giáo trình đào tạo, danh sách lao động được đào tạo.

+ Người lao động phải hoàn thành khóa học và được cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

+ Người lao động sau khi được đào tạo phải được bổ nhiệm làm việc tại các vị trí chức vụ lãnh đạo, chuyên viên kỹ thuật trong doanh nghiệp.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

- Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3294/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


743

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78