Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3230/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 11/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3230/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC NGÀNH NGHỀ THU HÚT TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn c Lut Tchức Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chc, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy đnh chế đ htrợ đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng ngun cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ, công chức không qua thi tuyển đối với những người có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ loại khá, Đại học loại giỏi vào công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục ngành nghề thu hút tại tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Danh mục ngành nghề này là căn cứ để:

1. Thực hiện chế độ thu hút nhân tài theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 và Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2 Tuyển chọn cán bộ, công chức không qua thi tuyển theo Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ, công chức không qua thi tuyển đối với những người có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ loại khá, Đại học loại giỏi vào công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa được phê duyệt tại Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 15 ngày 4 tháng 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2012 cua Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hàng năm phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành nghề thu hút cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 (thi hành);
-
Thường trực Tnh ủy (b/c);
-
Thường trực HĐND tnh (b/c);
-
Cổng TTĐT tnh, Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHTCH
Lê Đức Vinh

 

DANH MỤC

NGÀNH NGHỀ THU HÚT TẠI TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Cơ quan, địa phương

Ngành,nghề thu hút

Trình độ

Trường đào tạo

Số lượng

1

Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong

Chính sách công

Thạc sỹ

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

01

2

Sở Kế hoch và Đầu tư

Tài chính

Đại học

Trường Đại học Nha Trang

02

Kinh tế học

Đại học

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

02

3

Sở Khoa học và Công nghệ

Kỹ thuật Cơ - Điện tử

Đại học hoặc Thạc sĩ

Các Trường Đại học kỹ thuật trong nước

05

Quản lý công nghiệp

Kỹ thuật Nông nghiệp

4

Sở Ngoại vụ

Quan hệ quốc tế

Đại học

Các trường Đại học ở nước ngoài như: Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Nht Bản

05

Luật Quốc tế

Đại học

Các trường Đại học ở nước ngoài như: Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Nht Bản

04

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Hóa phân tích

Đại học hoặc Thạc sĩ

Trường Đại học Bách khoa; Trường Đại học Khoa học tự nhiên

01

Sinh thái và Bảo tồn đa dạng sinh học

Đại học hoặc Thạc sĩ

Trường Đại học Nông lâm

01

6

Sở Thông tin và Truyền thông

Công nghệ thông tin

Đại học hoặc Thạc sĩ

Trường Đại học Bách khoa;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

02

Điện tử, viễn thông

Thạc sĩ trở lên

Học viện Bưu chính - Vin thông;

Trường Đại học Bách khoa

01

Ngữ văn, báo chí

Đại học hoặc Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

Học viện Báo chí Tuyên truyền

01

7

Sở Y tế

Bác sĩ

Đại học hoặc sau Đi hc ;

Các trưng Đại học trong nước và nước ngoài

09

8

UBND thành phố Nha Trang

Bác sĩ

Đại học hoặc Thạc sĩ

Trường Đại học Y

01

Luật hành chính

Đại học hoặc Thạc sĩ

Trường Đại học Luật Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

01

9

UBND thành phố Cam Ranh

Luật học

Thạc sĩ

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

01

10

UBND huyện Vạn Ninh

Tài chính - Kế hoạch

Thạc sĩ

Học viện Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

01

Quản trị kinh doanh

Thc sĩ

Trường Đại học Mở Malaisia

01

Luật học

Đại học hoặc Thạc sĩ

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

01

Hành chính học

Đại học hoặc Thạc sĩ

Học viện Hành chính Quốc gia

01

Chăn nuôi thú y

Đi hc

Trường Đại học Nông lâm Thành ph H Chí Minh

01

Nuôi trng thủy sản

Đi hc

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh

01

Quản lý kinh tế

Đại học

Trường Đại học Thủy lợi hoặc các Trường Đại học công lập khác có đào tạo về chuyên ngành Quản lý kinh tế

02

Khoa học công nghệ và Kỹ thuật môi trường

Đại học

Trường Đại học Bách khoa

01

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3230/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 ban hành danh mục ngành nghề thu hút tại tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.320

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139