Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND về thực hiện Nghị định 72/2009/NĐ-CP, 107/2009/NĐ-CP, 109/2009/NĐ-CP và Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 21/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Nha Trang, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2009/NĐ-CP , NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2009/NĐ-CP , NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ SỐ 33/2010/TT- BCA CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆNVỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Thi hành Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 01/12/2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, ngày 05/10/2010, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Để thực hiện tốt các văn bản nêu trên, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở ban ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế xã hội, các cơ quan Trung ương, đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Tất cả các thành phần kinh tế: Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể; các cơ sở kinh doanh thuộc tổ chức sự nghiệp có thu của Công an, Quân đội, tổ chức Đảng, các ngành, đoàn thể; công ty đầu tư hoặc liên doanh với nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài… khi kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện đầy đủ những quy định đã nêu tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP , Nghị định số 107/2009/NĐ-CP , Nghị định số 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 33/2010/TT-BCA của Bộ Công an và những quy định trong các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân làm nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được hoạt động kinh doanh khi đã có đầy đủ các điều kiện được quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP , Nghị định số 107/2009/NĐ-CP , Nghị định số 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 33/2010/TT-BCA của Bộ Công an và được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Người đứng đầu cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ sở do mình phụ trách, chấp hành việc hướng dẫn và kiểm tra về an ninh, trật tự của cơ quan Công an có thẩm quyền.

Khi phát hiện trường hợp cơ sở làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nhưng không đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc chưa được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì cơ quan Công an tiến hành lập biên bản kiểm tra vi phạm và có văn bản đề nghị cơ quan cấp giấy phép ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp, Sở văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xin đăng ký kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự làm đầy đủ hồ sơ, thủ tục được quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP , Nghị định số 107/2009/NĐ-CP , Nghị định số 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 33/2010/TT-BCA của Bộ Công an.

4. Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho Công an tỉnh để in các loại biểu mẫu, tài liệu, tổ chức tập huấn thực hiện các Nghị định số 72/2009/NĐ-CP , Nghị định số 107/2009/NĐ-CP , Nghị định số 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 33/2010/TT-BCA của Bộ Công an.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh trong việc kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự do Sở, ban, ngành và địa phương mình quản lý.

6. Công an tỉnh có trách nhiệm thực hiện, quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm: Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để các tổ chức, cá nhân kinh doanh đúng pháp luật; phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm, góp phần đảm bảo quyền lợi kinh doanh hợp pháp của các cơ sở, đưa công tác quản lý an ninh, trật tự ở các cơ sở đi vào nề nếp, chặt chẽ, thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, tạo môi trường trong sạch về an ninh, trật tự trong các cơ sở làm nghề kinh doanh có điều kiện. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 72/2009/NĐ-CP , Nghị định số 107/2009/NĐ-CP , Nghị định số 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 33/2010/TT-BCA của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và kiến nghị xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Công an theo quy định.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 44/CT-UB ngày 09/10/2001 của UBND về việc thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Tổng cục VII – Bộ Công an (B/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/c);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan TW, đơn vị Quân đội đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VP+ TN, HLư.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND về thực hiện Nghị định 72/2009/NĐ-CP, 107/2009/NĐ-CP, 109/2009/NĐ-CP và Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.483
DMCA.com Protection Status

IP: 52.204.98.217