Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Thanh Quang
Ngày ban hành: 08/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2015/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2014/NQ-HĐND NGÀY 09/7/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; XÂY DỰNG NGUỒN CÁN BỘ QUY HOẠCH DỰ BỊ DÀI HẠN VÀ THU HÚT NHÂN TÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3550/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi đoạn thứ 2, Điều 2 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND như sau:

“Đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên đang hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ dự bị dài hạn theo Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011 nhưng không thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ dự bị dài hạn theo Nghị quyết này thì vẫn được tiếp tục hỗ trợ học tập với mức 2.000.000 đồng/người/tháng (mỗi năm 10 tháng trong thời gian học) và được hỗ trợ khen thưởng thành tích học tập theo quy định tại Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết này cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp đại học.”

Điều 2. Sửa đổi Khoản 5, Điều 1 và Điều 13 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 như sau:

1. Sửa đổi Khoản 5, Điều 1:

“5. Bác sĩ, dược sĩ; thạc sĩ, tiến sĩ đối với những ngành nghề phù hợp với ngành nghề cần tuyển dụng mà tỉnh có nhu cầu; chuyên gia các ngành trọng điểm của tỉnh. Các đối tượng này phải cam kết công tác tại tỉnh Khánh Hòa ít nhất 06 năm kể từ ngày được tuyển dụng (kể cả thời gian tập sự).”

2. Sửa đổi Điều 13:

“Điều 13. Đối với những người không thuộc diện quy hoạch dài hạn của tỉnh:

1. Những người có bằng tốt nghiệp thạc sĩ thuộc ngành nghề mà tỉnh có nhu cầu tuyển dụng, khi trúng tuyển trở thành cán bộ, công chức, viên chức thuộc địa phương quản lý thì được hỗ trợ 45 triệu đồng.

2. Đối với ngành y tế, ngoài thu hút những người có bằng thạc sĩ quy định tại Khoản 1 Điều này, còn thu hút thêm những đối tượng sau, nếu trúng tuyển trở thành cán bộ, công chức, viên chức thuộc địa phương quản lý thì được hỗ trợ, cụ thể như sau:

a) Bác sĩ, dược sĩ đại học: 15 triệu đồng; nếu tốt nghiệp đại học loại giỏi được hỗ trợ 30 triệu đồng;

b) Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I: 30 triệu đồng;

c) Bác sĩ nội trú: 40 triệu đồng;

d) Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II: 45 triệu đồng.

3. Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu nhận công tác ở hai huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn; các xã miền núi, hải đảo thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ mức cao hơn như sau:

a) Bác sĩ, dược sĩ đại học: 30 triệu đồng; nếu tốt nghiệp đại học loại giỏi được hỗ trợ 45 triệu đồng;

b) Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I: 45 triệu đồng;

c) Bác sĩ nội trú: 55 triệu đồng;

d) Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II: 60 triệu đồng.”

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, các ban đảng;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo (2 bản);
- Lưu VT, TC, KN.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/07/2015 sửa đổi Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.632

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79