Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 224/QĐ-BKHCN năm 2017 Quy định về xây dựng dự toán chi công lao động khoa học của dự án thuộc “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 224/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Phạm Công Tạc
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN CHI CÔNG LAO ĐỘNG KHOA HỌC CỦA DỰ ÁN THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN, MIỀN NÚI, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2016 - 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/2/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”;

Căn cứ Thông tư số 348/2016/TT-BKHCN ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương và Chánh Văn phòng Chương trình Nông thôn min núi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi công lao động khoa học trong xây dựng dự toán chi của dự án thuộc “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiu số giai đoạn 2016-2025” theo Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư 55) như sau:

1. Công lao động khoa học thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ứng dụng chuyển giao công nghệ (của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ):

a) Áp dụng định mức chi “thành viên thực hiện chính” đối với người tham gia chính có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên môn về lĩnh vực công nghệ ứng dụng, chuyển giao trong dự án: hệ số tiền công theo ngày là 0,49 đối với các dự án ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, hệ số tiền công theo ngày là 0,34 đối với dự án ở các vùng khác;

b) Áp dụng định mức chi “thành viên” đối với người tham gia có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên môn về lĩnh vực công nghệ ứng dụng, chuyển giao trong dự án: hệ s tin công theo ngày là 0,25.

2. Công lao động khoa học thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công nghệ (của Tchức chủ trì dự án):

a) Áp dụng định mức chi “thành viên” đối với chủ nhiệm dự án, thư ký khoa học và người tham gia có trình độ từ đại học trở lên: hệ số tiền công theo ngày là 0,25;

b) Áp dụng định mức chi đối với các chức danh “kỹ thuật viên, nhân viên htrợ” đối với người tham gia có trình độ từ trung cấp đến cao đẳng: hệ số tiền công theo ngày là 0,16.

3. Mức chi quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này là mức tối đa theo quy định tại Thông tư 55.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2017, thay thế cho Quyết định số 3005/QĐ-BKHCN ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng BKhoa học và Công nghệ quy định tạm thời về xây dựng dự toán chi công lao động khoa học của dự án thuộc “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”.

Điều 3. Các ông, bà thủ trưởng của: Tổ chức chủ trì, Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ, Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương, Văn phòng Chương trình Nông thôn min núi, Vụ Kế hoch - Tổng hợp, Vụ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Sở KH&CN;
- Lưu: VT, Vụ ĐP, VPNTMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Công Tạc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 224/QĐ-BKHCN năm 2017 Quy định về xây dựng dự toán chi công lao động khoa học của dự án thuộc “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.168

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81