Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 315/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 315/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 20/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Ngày 11 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Ban Chỉ đạo) về tình hình sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin truyền thông, Quốc phòng, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Đánh giá cao báo cáo tổng hợp tình hình sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, các hoạt động tích cực trong 6 tháng đầu năm 2017 của Thường trực Ban Chỉ đạo và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tại cuộc họp.

2. Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 cơ bản chuyển biến tích cực từ chỉ đạo điều hành đến thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, tính công khai, minh bạch được đề cao. Tuy nhiên, tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước chưa đạt kế hoạch đề ra; một số cơ chế, chính sách chậm ban hành; công tác bàn giao doanh nghiệp về Tng công ty Đầu tư và Kinh doanh vn nhà nước, việc thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán chưa nghiêm túc; còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề liên quan đến xác định giá trị doanh nghiệp, tài sản, đất đai chưa được kịp thời khắc phục.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên, ngoài các nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân là một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước chưa quyết liệt triển khai các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; còn tâm lý thận trọng, chờ đợi các văn bản chỉ đạo mới, chưa chủ động triển khai các công việc liên quan theo đúng thẩm quyền, đẩy trách nhiệm lên cấp trên.

3. Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 và các năm tiếp theo của Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành, địa phương là rất lớn. Các doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn này có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, giá trị tài sản, đất đai, thương hiệu lớn, việc xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp phức tạp, mất nhiều thời gian. Vì vậy, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2017 và cả giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

a) Văn phòng Chính phủ:

- Sớm thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cụ thể hóa chủ trương tạm dừng thực hiện các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Tài chính trong tháng 8 năm 2017, hoàn thiện:

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, trình Chính phủ;

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện:

- Danh mục thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2017;

- Phương án sắp xếp các công ty thủy nông theo quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2017;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ chuyển giao không bồi hoàn của các nhà đầu tư trong các hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2017;

- Nghị định về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (thay thế đồng thời các Nghđịnh số: 172/2013/NĐ-CP, 69/2014/NĐ-CP, 128/2014/NĐ-CP và các Quyết định số: 35/2013/QĐ-TTg, 74/2013/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của DNNN), trình Chính phủ trong tháng 7 năm 2017.

d) Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước:

- Hoàn thành cổ phần hóa các doanh nghiệp theo đúng tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10 tháng 7 năm 2017 về Danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020.

- Chủ động thực hiện thoái vốn nhà nước theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5209/VPCP-ĐMDN ngày 22 tháng 5 năm 2017, bảo đảm tiến độ nêu tại Danh mục thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Khẩn trương bàn giao các doanh nghiệp về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định.

- Tăng cường việc kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp, cổ phần hóa, tránh thất thoát vốn, tài sản của nhà nước; không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm; bảo đảm công khai, minh bạch, thực hiện công bố thông tin, niêm yết, đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán...theo đúng quy định.

- Rà soát, kiên quyết xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài theo cơ chế thị trường theo đúng Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ xử lý 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ; bảo đảm thận trọng khi công bố thông tin.

đ) Các Bộ: Công Thương, Tài chính theo thẩm quyền, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp quy mô lớn (Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội...).

e) Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước khẩn trương thực hiện thoái vốn, bán vốn tại các doanh nghiệp đang quản lý theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2017.

g) Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp theo thẩm quyền, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp quy mô lớn, trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

h) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước tại các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

i) Các Bộ: Công Thương, Quốc phòng, Thông tin Truyền thông theo thẩm quyền, chỉ đạo hoàn thiện Đề án tái cơ cấu các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Than - Khoáng sản Việt Nam, Viễn thông Quân đội, Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Công ty Mua bán nợ Việt Nam;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN , Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, CN, NN, PL, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).Linh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 315/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91