Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 94/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 05/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 17/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/05/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình này bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả.

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế để thực hiện tốt các lớp tập huấn.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí cho việc phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chương trình này từ dự toán ngân sách chi thư­ờng xuyên của Bộ.

Mức kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình được áp dụng theo Quyết định số 41/QĐ-BXD ngày 13/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành mức kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VP, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 94/QĐ-BXD ngày 05/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. TỔ CHỨC CÁC LỚP PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Tổ chức các lớp phổ biến, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành.

Số TT

Các văn bản cần được phổ biến, tập huấn

Đối tượng học viên

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan

Vụ Pháp chế

Vụ Quản lý hoạt động xây dựng

2

- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

-nt-

-nt-

Cục Hạ tầng kỹ thuật

3

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị

-nt-

-nt-

Cục Phát triển đô thị

4

Quyết định số 36/2012/QĐ-TTg ngày 04/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức giải thưởng chất lượng công trình xây dựng.

-nt-

-nt-

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

5

Thông tư số 03/2012/TT-BXD ngày 05/9/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu.

-nt-

-nt-

Vụ Vật liệu xây dựng

6

Thông tư số 04/2012/TT- BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

-nt-

-nt-

Vụ Vật liệu xây dựng

7

Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

-nt-

-nt-

Vụ Vật liệu xây dựng

8

Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

-nt-

-nt-

Vụ Kinh tế xây dựng

9

Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn.

-nt-

-nt-

Cục Hạ tầng kỹ thuật

10

Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.

- nt -

-nt-

Vụ Kinh tế xây dựng

2. Tổ chức các lớp phổ biến, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật dự kiến sẽ ban hành trong năm 2013

Số TT

Các văn bản cần được phổ biến, tập huấn

Đối tượng học viên

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP.

Cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan

Vụ Pháp chế

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

2

Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- nt -

- nt-

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

3

Nghị định của Chính phủ sủa đổi, bổ sung Nghị định số Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- nt -

- nt-

Vụ Tổ chức cán bộ

4

Nghị định về quản lý và sử dụng nhà ở thuộc thuộc sở hữu nhà nước.

- nt -

- nt-

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

5

- Nghị định của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà tập thể và khu dân cư cũ để thực hiện chỉnh trang đô thị theo quy hoạch (thay thế Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP).

- nt -

- nt-

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

6

Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

- nt -

- nt-

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

7

 Nghị định thay thế Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- nt -

- nt-

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

8

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

- nt -

- nt-

Cục Hạ tầng kỹ thuật

9

Nghị định đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- nt -

- nt-

Cục Hạ tầng kỹ thuật

10

Nghị định thay thế Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị.

- nt -

- nt-

Cục Phát triển đô thị

11

Nghị định thay thế Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06/04/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng.

- nt -

- nt-

Thanh tra xây dựng

12

Nghị định thay thế Nghị định số 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà ở và công sở.

- nt -

- nt-

Thanh tra xây dựng

13

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- nt -

- nt-

Vụ Kinh tế xây dựng

14

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (thay thế Quyết định số 68/2006/QĐ-TTg ngày 22/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ).

- nt -

- nt-

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

15

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới trong hoạt động xây dựng công trình.

- nt -

-nt-

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

3. Tổ chức các lớp phổ biến, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật có liên quan:

Số TT

Các văn bản cần được phổ biến, tập huấn

Đối tượng học viên

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Bộ luật Lao động 2012.

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Vụ Pháp chế

 

2

Luật Thủ đô 2012

-nt-

-nt-

 

3

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 2012 và các văn bản về phòng, chống tham nhũng (Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân...)

-nt-

-nt-

Thanh tra Bộ

4

Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012

-nt-

-nt-

Thanh tra Bộ

5

Phổ biến, tuyên truyền về góp ý xây dựng Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

-nt-

-nt-

Trung tâm thông tin

6

Luật Viên chức 2010.

 

 

 

7

Luật Khiếu nại 2011.

-nt-

-nt-

Thanh tra Bộ

8

Luật Tố cáo 2011.

-nt-

-nt-

Thanh tra Bộ

9

Luật Giám định tư pháp 2012

-nt-

-nt-

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình XD

10

Công tác cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015

-nt-

-nt-

Văn phòng Bộ

11

Phổ biến, giáo dục pháp luật về hình sự, phòng, chống tệ nạn xã hội…

Đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

-nt-

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Xây dựng

- Các đơn vị có liên quan.

12

Phổ biến pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng.

cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng.

-nt-

Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng.

13

Các văn bản của Nhà nước cần được phổ biến theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và Bộ Tư pháp trong năm 2013.

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

-nt-

 

4. Phối hợp tổ chức phổ biến pháp luật với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp: Các cơ quan ở Trung ương, cơ quan địa phương và các doanh nghiệp chủ trì tổ chức lớp tập huấn, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp bằng hình thức cử báo cáo viên pháp luật Trung ương hướng dẫn nội dung tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật tại các cơ quan, đơn vị đó.

5. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên ngành về xây dựng, đô thị cho cán bộ, công chức chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu: thực hiện theo kế hoạch đã được Bộ giao cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, cơ sở đào tạo của các đơn vị tổ chức thực hiện.

II. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, PHÁP LUẬT KHÁC:

Số TT

Hình thức phổ biến

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

 Lập chuyên trang, chuyên mục hoặc bài viết, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, hỏi - đáp và giải thích pháp luật… trên các báo, tạp chí, tập san, website của Bộ.

Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản.

2

Đưa tin về văn bản quy phạm pháp luật mới, tổ chức các cuộc tọa đàm phổ biến pháp luật trên Đài phát thanh và Đài truyền hình, trả lời trực tuyến.

-nt-

-nt-

3

Xây dựng tủ sách pháp luật: bổ sung các loại sách, báo, tạp chí, các tài liệu mới và trang thiết bị phục vụ quản lý nhà nước của Bộ.

Vụ Pháp chế

 

4

Thu thập các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp về xây dựng cơ chế, chính sách ngành Xây dựng; giải đáp pháp luật.

Trung tâm thông tin

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản và các đơn vị có liên quan.

5

Phổ biến pháp luật thông qua hình thức phát tài liệu.

Vụ Pháp chế

 

6

Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”

Vụ Pháp chế

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

III. KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG CỦA BỘ XÂY DỰNG.

1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng: Giao Vụ Pháp chế nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo Bộ về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng theo yêu cầu mới của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và của Bộ Tư pháp.

2. Củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương: Giao Vụ Pháp chế rà soát, bổ sung đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương của Bộ Xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định mới.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 94/QĐ-BXD ngày 05/02/2013 về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ngày 05/02/2013 của Bộ Xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.619

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!