Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 874/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2013-2015 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 874/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 17/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 874/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính và Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2013-2015 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU:

Xây dựng Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) trở thành đơn vị kinh tế mạnh trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh khu công nghiệp; có cơ cấu hợp lý, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính; phát huy tốt các nguồn lực; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh; đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp và quy chế quản lý theo các thông lệ quốc tế.

II. NỘI DUNG:

1. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và nhà ở;

- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp;

- Đầu tư, sản xuất, kinh doanh điện năng;

b) Ngành, nghề kinh doanh liên quan:

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Tư vấn xây dựng;

- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; dịch vụ logistic, vận tải.

c) Các ngành, nghề kinh doanh khác được Bộ Xây dựng chấp thuận.

2. Vốn điều lệ: 1.602.000.000.000 đồng (Một ngàn, sáu trăm lẻ hai tỷ đồng)

3. Phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp hiện có trực thuộc IDICO giai đoạn 2013 -2015:

a) Công ty mẹ: thực hiện cổ phần hóa theo Văn bản số 283/TTg- ĐMDN ngày 05/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng.

b) Cơ cấu tổ chức Công ty mẹ, gồm:

- Các Phòng: Tổ chức lao động; Tài chính Kế toán; Đầu tư; Kinh tế Kế hoạch; Kỹ thuật Chất lượng; Văn phòng;

- Các Chi nhánh: IDICO tại Hà Nội; IDICO tại miền Đông;

- Một số Ban quản lý dự án;

c) Các doanh nghiệp IDICO nắm giữ trên 75% vốn điều lệ (02 đơn vị):

- Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO (thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO theo văn bản số 283/TTg- ĐMDN ngày 05/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ);

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng IDICO (thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO theo văn bản số 283/TTg- ĐMDN ngày 05/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ);

d) Các doanh nghiệp IDICO nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (05 đơn vị):

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO;

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;

- Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO;

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

đ) Các doanh nghiệp IDICO nắm giữ từ 36% vốn điều lệ trở lên (05 đơn vị):

- Công ty cổ phần - Tổng công ty Miền Trung;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO;

- Công ty cổ phần Tư vấn đu tư IDICO;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO;

- Công ty cổ phn Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu;

e) Các doanh nghiệp IDICO nắm giữ dưới 36% vốn điều lệ (03 đơn vị):

- Công ty cổ phần Thủy điện ĐăkMi;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO;

- Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO-Quế Võ;

4. Tái cơ cấu tài chính:

a) Thực hiện thoái 100% vốn góp của IDICO tại các doanh nghiệp sau (13 đơn vị):

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO;

- Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO-VINACONTROL;

- Công ty cổ phần Bất động sản VNT- IDICO;

- 10 khoản đầu tư tài chính (phụ lục kèm theo).

b) Thực hiện tăng vốn điều lệ, IDICO giảm tỷ lệ nắm giữ tại Công ty cổ phần - Tổng công ty Miền Trung;

c) Thực hiện bán bớt một phần vốn góp của IDICO tại Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO;

5. Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung sau:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ;

b) Hoàn thiện Chiến lược phát triển đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020; trong đó tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực máy móc thiết bị, chất lượng nguồn nhân lực; sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa;

c) Áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;

d) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

đ) Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn, kiểm tra và giám sát của IDICO đối với người đại diện phần vốn của IDICO tại các doanh nghiệp khác.

III. TCHỨC THC HIỆN:

1. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan liên quan; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời đề xuất xử lý những vướng mắc phát sinh;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định để trình Bộ phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của IDICO;

c) Hướng dẫn IDICO lập phương án, lộ trình tái cơ cấu tài chính được nêu tại điểm a, Khoản 4, Phần II Điều này;

2. Vụ Kế hoạch Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định để trình Bộ phê duyệt Chiến lược phát triển đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020;

b) Phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện khoản 1, 3 Phần III Điều này.

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Hướng dẫn IDICO xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước của IDICO đầu tư vào doanh nghiệp khác;

b) Phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch Tài chính thực hiện Khoản 1, 2 Phần III Điều này.

4. Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Chiến lược phát triển đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt;

b) Xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, phương án tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên phù hợp với nội dung Đề án này để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hợp tác, không dàn trải, phân tán nguồn lực và tránh cạnh tranh nội bộ;

c) Xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước của IDICO đầu tư vào doanh nghiệp khác;

d) Xây dựng phương án và lộ trình cụ thể để hết năm 2015 hoàn thành thoái vốn đã đầu tư vào các doanh nghiệp nêu ở điểm a, khoản 4, Phần II Điều này, trình Bộ xem xét, phê duyệt;

đ) Tập trung thực hiện tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp theo các nội dung nêu ở Khoản 5 Phần II Điều này.

Xây dựng, triển khai thực hiện các quy chế, quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con theo quy định.

e) Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Xây dựng kết quả thực hiện đề án này; Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời để được xem xét điều chỉnh, bổ sung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký ban hành.

Điều 3. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghip;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
- Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để phối hợp);
- Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam;
- Vụ KHTC, TCCB;
- Lưu VT, ĐMDN (N20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THOÁI VỐN
(Kèm theo Quyết định s874/QĐ-BXD ngày 17/9/2013 của Bộ Xây dựng)

1. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO;

2. Công ty cổ phần Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2;

3. Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc BIDV;

4. Công ty cổ phần cấp nước Châu Đức;

5. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam;

6. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp;

7. Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Miền Trung;

8. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO;

9. Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận;

10. Công ty cổ phần Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng IDICO;

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 874/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2013-2015 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.758
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85