Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 62/2013/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Bộ Xây dựng

Số hiệu: 62/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 62/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng,

Điều 1. Vị trí, chức năng

Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Bộ Xây dựng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Chính phủ và các nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm và các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo sự phân công của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác theo phân công.

3. Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, thiết kế điển hình, thiết kế mẫu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

5. Về quy hoạch xây dựng, kiến trúc:

a) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định, quy trình về lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch xây dựng, bao gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng các cửa khẩu biên giới quốc tế quan trọng; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện;

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm; quy hoạch chung đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính của hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên và các quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ giao; chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt;

c) Thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; có ý kiến thống nhất bằng văn bản để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt các quy hoạch xây dựng cụ thể theo quy định của pháp luật;

d) Ban hành quy chuẩn quy hoạch xây dựng; hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng;

đ) Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng trên phạm vi cả nước;

e) Xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam theo hướng bền vững, phù hợp với từng giai đoạn, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về: Thiết kế đô thị; quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; giấy phép quy hoạch; việc thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của các tổ chức và cá nhân tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng, điều kiện hành nghề kiến trúc sư; quy định mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, chứng chỉ hành nghề kỹ sư quy hoạch đô thị; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, chứng chỉ hành nghề kỹ sư quy hoạch đô thị.

6. Về hoạt động đầu tư xây dựng:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; tham gia thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng; thẩm định, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các công trình khác theo quy định của pháp luật;

c) Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư trong hoạt động đầu tư xây dựng theo thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phân công;

d) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tổ chức xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

đ) Ban hành mẫu giấy phép xây dựng; hướng dẫn việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng; đình chỉ xây dựng hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo đình chỉ xây dựng và xử lý vi phạm hoặc thu hồi giấy phép xây dựng khi phát hiện việc cấp giấy phép không đúng theo quy định hoặc công trình xây dựng vi phạm các quy định về quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng;

e) Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và pháp luật về đấu thầu; hướng dẫn việc đánh giá kết quả thực hiện của nhà thầu theo quy định của pháp luật;

g) Hướng dẫn việc thực hiện quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam và việc cấp, thu hồi giấy phép thầu cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; thực hiện cấp, thu hồi giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm A và các gói thầu khác thuộc địa bàn từ hai tỉnh trở lên;

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; công bố mẫu hợp đồng xây dựng;

i) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng và giá xây dựng công trình, độ dài thời gian xây dựng công trình, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, phương pháp đo bóc khối lượng công trình, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công; công bố định mức xây dựng, suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng;

k) Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn: Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành công trình xây dựng; kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất và xử lý vi phạm về chất lượng công trình xây dựng; đình chỉ thi công và yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn, các nhà thầu khắc phục trong trường hợp phát hiện chất lượng công trình không đạt yêu cầu, có nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản theo quy định của pháp luật;

l) Hướng dẫn các hoạt động kiểm định, giám định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, việc giám định nguyên nhân và giải quyết sự cố trong thi công xây dựng công trình; tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định nguyên nhân sự cố trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

m) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng; chủ trì tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng;

n) Hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo trì công trình xây dựng và đánh giá chất lượng công trình xây dựng trong quá trình sử dụng; công bố danh mục các công trình xây dựng hiện hữu không đảm bảo an toàn chịu lực, nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng và cộng đồng theo quy định của pháp luật;

o) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia trong các hoạt động xây dựng;

p) Ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về các hoạt động xây dựng; quy định về việc sát hạch để cấp các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; quy định mẫu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

q) Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật và cung cấp thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn xây dựng, các nhà thầu hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước, bao gồm cả các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

7. Về phát triển đô thị:

a) Xây dựng các định hướng, chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia về phát triển đô thị, các chỉ tiêu về lĩnh vực phát triển đô thị trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng giai đoạn; chỉ đạo việc thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư phát triển đô thị, các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hóa, các mô hình quản lý phát triển đô thị, các quy định về lập và quản lý chi phí các dịch vụ tiện ích trong khu đô thị; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện;

c) Thẩm định hoặc có ý kiến thống nhất bằng văn bản để cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị, xác định khu vực phát triển đô thị và các dự án đầu tư phát triển đô thị tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật;

d) Xây dựng, trình Chính phủ quy định hệ thống các tiêu chí đánh giá, phân loại đô thị theo từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển chung của đất nước; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm theo các tiêu chí đã được Chính phủ quy định; thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận loại đô thị đối với các đô thị loại đặc biệt, loại I và loại II; quyết định công nhận loại đô thị đối với các đô thị loại III và loại IV;

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý phát triển đô thị mới, nâng cấp, cải tạo, bảo tồn, tôn tạo, chỉnh trang, mở rộng và tái thiết đô thị; hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng đô thị;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt;

g) Xác định các nguồn lực phát triển đô thị; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai thác, điều phối các nguồn lực trong nước và nước ngoài cho việc đầu tư phát triển hệ thống đô thị quốc gia theo phân công của Chính phủ;

h) Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về phát triển đô thị.

8. Về hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ); kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị:

a) Về cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp:

Xây dựng các định hướng, chiến lược, chương trình, chỉ tiêu quốc gia về cấp nước, thoát nước trong đô thị, khu công nghiệp, các vùng kinh tế trọng điểm; chỉ đạo việc thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về cấp nước, thoát nước; các quy định, quy trình về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước; các cơ chế chính sách phát triển cấp nước, thoát nước đô thị, khu công nghiệp, các vùng kinh tế trọng điểm;

Tổ chức lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước vùng liên tỉnh, các vùng kinh tế trọng điểm; chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt;

Thẩm định quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước các thành phố trực thuộc Trung ương là đô thị loại đặc biệt để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; có ý kiến thống nhất bằng văn bản để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước vùng tỉnh, quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước các thành phố trực thuộc Trung ương là đô thị loại I;

Có ý kiến thống nhất bằng văn bản để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước theo quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác các nguồn lực để phát triển cấp nước, thoát nước; chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước và thoát nước đô thị, vùng liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm theo phân công của Thủ tướng Chính phủ;

Hướng dẫn việc áp dụng các mô hình công nghệ, mô hình quản lý hệ thống cấp nước, thoát nước phù hợp với đặc điểm và quy mô đô thị, khu công nghiệp; việc quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hệ thống cấp nước, thoát nước trong đô thị và khu công nghiệp;

Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch, phí thoát nước, ban hành khung giá nước sạch và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

b) Về quản lý chất thải rắn thông thường:

Xây dựng các chiến lược, chương trình, chỉ tiêu quốc gia về quản lý chất thải rắn thông thường; chỉ đạo việc thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn; các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư quản lý chất thải rắn; ban hành các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý chất thải rắn thông thường theo thẩm quyền;

Tổ chức lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng liên tỉnh, các vùng kinh tế trọng điểm; chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt;

Thẩm định quy hoạch quản lý chất thải rắn các thành phố trực thuộc Trung ương là đô thị loại đặc biệt để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; có ý kiến thống nhất bằng văn bản để Ủy ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương là đô thị loại I phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn của thành phố;

Hướng dẫn, kiểm tra việc lập và quản lý quy hoạch xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn, phương pháp lập và quản lý chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm theo phân công của Thủ tướng Chính phủ;

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phục hồi, tái sử dụng diện tích, chuyển đổi mục đích sử dụng và quan trắc môi trường của các cơ sở xử lý chất thải rắn sau khi kết thúc hoạt động;

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thẩm định, công nhận công nghệ xử lý chất thải rắn mới được nghiên cứu và áp dụng lần đầu tại Việt Nam.

c) Về chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị:

Xây dựng chiến lược phát triển chiếu sáng đô thị và cây xanh đô thị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo việc thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về chiếu sáng và cây xanh đô thị; các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chiếu sáng đô thị; các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển chiếu sáng và cây xanh đô thị;

Thẩm định quy hoạch chiếu sáng đô thị các thành phố trực thuộc Trung ương là đô thị loại đặc biệt để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; có ý kiến thống nhất bằng văn bản để Ủy ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương là đô thị loại I phê duyệt quy hoạch chiếu sáng đô thị của thành phố;

Hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí chiếu sáng đô thị, chi phí duy trì cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị; hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chiếu sáng đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên phạm vi toàn quốc.

d) Về quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ):

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch và các hoạt động xây dựng, cải tạo, mở rộng, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang; ban hành quy chuẩn kỹ thuật xây dựng nghĩa trang; xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng nghĩa trang;

Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch nghĩa trang các đô thị loại đặc biệt; có ý kiến thống nhất bằng văn bản để Ủy ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương là đô thị loại I phê duyệt quy hoạch nghĩa trang của thành phố theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và sử dụng nghĩa trang; hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí dịch vụ nghĩa trang.

đ) Về kết cấu hạ tầng giao thông đô thị:

Hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch giao thông đô thị và nội dung quy hoạch giao thông trong đồ án quy hoạch đô thị; kiểm tra việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch đô thị và quy hoạch giao thông đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Thẩm định quy hoạch giao thông đô thị các thành phố trực thuộc Trung ương là đô thị loại đặc biệt để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; có ý kiến thống nhất bằng văn bản để Ủy ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương là đô thị loại I phê duyệt quy hoạch giao thông đô thị của thành phố;

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quy định việc phân cấp, phân loại đường đô thị; xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn quốc gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị;

Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc quản lý sử dụng, khai thác, bảo trì đường đô thị;

Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị.

e) Về quản lý xây dựng ngầm đô thị:

Xây dựng định hướng, chiến lược phát triển xây dựng ngầm đô thị phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chỉ đạo việc thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Hướng dẫn, kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị;

Ban hành theo thẩm quyền quy chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình ngầm đô thị; xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc các tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về xây dựng công trình công cộng ngầm và công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị;

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về quản lý xây dựng, khai thác công trình ngầm và công tác hạ ngầm các đường dây, đường cáp trong đô thị;

Hướng dẫn việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về hệ thống công trình ngầm đô thị;

Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

g) Về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị:

Hướng dẫn, kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị có liên quan đến việc xác định công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung, các quy định về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; ban hành mẫu hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc kiểm soát và phương pháp xác định giá thuê, khung giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

9. Về nhà ở:

a) Xây dựng định hướng, chiến lược phát triển nhà ở quốc gia cho từng giai đoạn 10 năm, chương trình nhà ở quốc gia năm năm, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hàng năm và theo từng giai đoạn; chỉ đạo việc thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng các chương trình phát triển nhà ở địa phương, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm và theo từng giai đoạn;

c) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở trên phạm vi toàn quốc, các chương trình, đề án, dự án phát triển nhà ở cho từng nhóm đối tượng cụ thể tại các địa bàn trọng điểm và hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở; thẩm định các dự án phát triển nhà ở do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; hướng dẫn việc huy động vốn tại các dự án phát triển nhà ở;

đ) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật xây dựng nhà ở; xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn quốc gia về nhà ở; ban hành quy định về tiêu chí phân loại, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì các loại nhà ở; ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý nhà chung cư, quản lý nhà ở công vụ;

e) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ; tổng hợp nhu cầu sử dụng, nhu cầu về vốn xây dựng nhà ở công vụ cho các đối tượng thuộc diện cơ quan trung ương quản lý thuê; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định quỹ đất xây dựng và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính lập kế hoạch vốn xây dựng nhà ở công vụ cho các đối tượng thuộc diện cơ quan trung ương quản lý thuê từ nguồn ngân sách Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

g) Hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở công vụ, giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội; hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, quy trình lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội;

h) Tổ chức tạo lập, tiếp nhận, quản lý vận hành quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ;

i) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các tiêu chí điều tra, thống kê, đánh giá về nhà ở; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở phục vụ công tác quản lý nhà nước về nhà ở; hướng dẫn việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về nhà ở; tổng hợp, công bố định kỳ năm năm và hàng năm thông tin về nhà ở trên phạm vi cả nước.

10. Về công sở:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức lập, thẩm định quy hoạch phát triển hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ương; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc lập quy hoạch phát triển công sở các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương;

c) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật xây dựng công sở, trụ sở làm việc; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền công bố tiêu chuẩn quốc gia xây dựng công sở, trụ sở làm việc; ban hành quy định về tiêu chí phân loại, chế độ bảo trì công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước;

d) Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển đổi mục đích sử dụng, mua bán, cho thuê, thuê mua đối với công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước;

đ) Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước để phục vụ công tác quản lý nhà nước về công sở.

11. Về thị trường bất động sản:

a) Xây dựng các chiến lược, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản; chỉ đạo việc thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản về xác định cơ cấu hàng hóa, cân đối cung cầu, thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết và bình ổn thị trường; tổ chức xây dựng và công bố định kỳ chỉ số giá bất động sản;

c) Hướng dẫn các quy định về bất động sản được đưa vào kinh doanh;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng, hoạt động chuyển nhượng các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;

e) Ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; ban hành mẫu chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp và quản lý chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản;

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ bất động sản, mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

h) Xây dựng và quản lý vận hành hệ thống thông tin về thị trường bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản.

12. Về vật liệu xây dựng:

a) Tổ chức lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng, quy hoạch phát triển xi măng, các chương trình quốc gia về vật liệu xây dựng; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Tổ chức lập, phê duyệt và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch phát triển: Vật liệu ốp lát, kính xây dựng, sứ vệ sinh và các vật liệu xây dựng chủ yếu khác;

c) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương;

d) Tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

đ) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến, báo cáo đánh giá tác động môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng;

e) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường;

g) Hướng dẫn các hoạt động thẩm định về: công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; hướng dẫn các hoạt động thí nghiệm, kiểm định, đánh giá, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

h) Hướng dẫn việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động; khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng;

i) Ban hành danh mục, điều kiện và quy chuẩn kỹ thuật đối với vật liệu xây dựng được xuất, nhập khẩu, vật liệu xây dựng hạn chế xuất, nhập khẩu, vật liệu xây dựng kinh doanh phải có điều kiện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

13. Về an toàn kỹ thuật xây dựng:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng;

b) Đề xuất danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù ngành Xây dựng, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất ban hành;

c) Ban hành quy trình kiểm định đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù ngành Xây dựng sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và ban hành tiêu chí, điều kiện hoạt động của các tổ chức kiểm định đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù ngành Xây dựng;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

e) Hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, thiết bị thi công, công trình xây dựng và các công trình lân cận; phối hp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý vi phạm, hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

14. Về bảo vệ môi trường:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc lồng ghép các quy hoạch, kế hoạch, chương trình bảo vệ môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

b) Nghiên cứu, đề xuất việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường; xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường, chất thải môi trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo thẩm quyền, quan trắc các tác động tới môi trường từ hoạt động của ngành, lĩnh vực, lập báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực; quản lý và kiểm soát chất thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, phục hồi môi trường trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

d) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

15. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, lưu trữ tài liệu, số liệu về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

16. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

17. Về thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ:

a) Xây dựng đề án, kế hoạch tổng thể về sắp xếp, tổ chức lại, cổ phần hóa, chuyển đổi sở hữu, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án sau khi được phê duyệt;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên tại các tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

c) Thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

d) Cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ khi chuyển thành công ty cổ phần.

18. Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác thuộc các thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với ngành, nghề kinh doanh, dịch vụ có điều kiện theo danh mục Chính phủ quy định và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.

19. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng; tổ chức và chỉ đạo thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức quản lý hệ thống tiêu chuẩn đo lường ngành Xây dựng.

20. Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng; phối hp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình đào tạo kiến trúc sư, kỹ sư và các cấp bậc nghề nghiệp khác thuộc các chuyên ngành Xây dựng; xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; xây dựng chương trình và tchức đào tạo, bi dưỡng kiến thức về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp.

21. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức đàm phán, ký kết điều ước quốc tế theo ủy quyền của Chính phủ; tham gia các tổ chức quốc tế theo phân công của Chính phủ; ký kết và tchức thực hiện các thỏa thuận quc tế nhân danh Bộ theo quy định của pháp luật.

22. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

23. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với hội, các tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

24. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

25. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

26. Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Bộ; phối hp với Bộ Tài chính lập, tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để Chính phủ trình Quốc hội; quản lý, tổ chức thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước; quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản Nhà nước giao; thực hiện các nhiệm vụ khác về ngân sách nhà nước, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

27. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ

1. Vụ Quy hoạch - Kiến trúc.

2. Vụ Vật liệu xây dựng.

3. Vụ Kinh tế xây dựng.

4. Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

6. Vụ Quản lý doanh nghiệp.

7. Vụ Pháp chế.

8. Vụ Hợp tác quốc tế.

9. Vụ Tổ chức cán bộ.

10. Văn phòng Bộ.

11. Thanh tra Bộ.

12. Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

13. Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

14. Cục Phát triển đô thị.

15. Cục Hạ tầng kỹ thuật.

16. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

17. Cục Công tác phía Nam.

18. Viện Kinh tế xây dựng.

19. Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

20. Viện Kiến trúc quốc gia.

21. Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

22. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

23. Báo Xây dựng.

24. Tạp chí Xây dựng.

25. Trung tâm Thông tin.

Các đơn vị từ Khoản 1 đến Khoản 17 Điều này là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị từ Khoản 18 đến Khoản 25 là các đơn vị sự nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ.

Các Vụ: Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ được tổ chức 04 phòng trực thuộc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định về danh sách các tổ chức sự nghiệp còn lại thuộc Bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013, thay thế Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 62/2013/ND-CP

Hanoi, June 25, 2013

 

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF CONSTRUCTION

Pursuant to the Law on Organization of the Government, of December 25, 2001;

Pursuant to the Government's Decree No. 36/2012/ND-CP, of April 18, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;

At the proposal of the Minister of Construction;

The Government promulgates Decree defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction,

Article 1. Position and functions

The Ministry of Construction is a Governmental agency which performs the function of state management on construction planning, architecture; urban development; technical infrastructure in urban centers, industrial parks, economic zones and hi-tech parks; dwelling houses and office buildings; real estate market; building materials; and performs the state management of public services in the domains under its state management in accordance with law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Construction shall perform tasks and powers as prescribed in the Government’s Decree No. 36/2012/ND-CP of April 18, 2012, defining functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies, and the following specific tasks and powers:

1. To submit to the Government bills and draft resolutions of the National Assembly; draft ordinances and draft resolutions of the National Assembly Standing Committee; draft decrees of the Government according to the annual programs and plans on law formulation of the Government, and resolutions, strategies, master plans, plans for long-term, five-year and annual development, the national important projects and works under its domains on state management as assigned by the Government and the Prime Minister.

2. To submit draft decisions, directives and other documents to the Prime Minister as assigned.

3. To promulgate circulars, decisions and directives within its state management; to formulate and promulgate under its competence or submit to competent authorities for promulgation of systems of technical regulations, national standards, techno-economic norms, typical designs and model designs in its state management domains.

4. To direct, guide, inspect and take responsibility for organization of implementation of legal documents, approved strategies, master plans and plans within its state management scope; to propagate, disseminate and educate on law and information on domains under its state management.

5. Construction planning and architecture:

a) To formulate and submit to competent authorities for promulgation of or promulgate under its competence the regulations on, and the process of, formulating, appraising and approving types of construction master plans, including: regional construction master plans, urban master plans, rural construction master plans, master plans on construction of industrial parks, economic zones, hi-tech parks and special functional zones, master plans on construction of important international border gates; to guide and inspect implementation thereof;

b) To assume the prime responsibility for, and coordinate with the provincial/municipal People’s Committees in, formulating and submitting to the Prime Minister for approval the construction master plans of inter-provincial regions, key economic regions, general plans on new urban centers with the planned area involving the administrative boundaries of two or more provinces or centrally-run cities; general plans on new urban centers with a population size forecasted equivalent to that of urban centers of grade III or higher and other master plans assigned by the Prime Minister; to direct the implementation of the approved master plans;

c) To appraise construction planning schemes under the approving jurisdiction of the Prime Minister; to give its unified opinions in writing for the provincial/municipal People’s Committees to approve specific construction plans under legislation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) To establish and manage systems of databases on construction planning nationwide;

e) To formulate orientations for sustainable development of Vietnamese architecture suitable to each period, submit them to the Prime Minister for approval, and direct, guide and inspect the implementation;

g) To guide and inspect implementation of legislations on urban design; urban space, architecture and landscape management; regulations on urban planning and architecture management; permits of planning; examination and selection of architectural designs of construction works;

h) To guide and examine implementation of legislations on conditions on capabilities of organizations and individuals joining in construction planning designs, conditions for architect practice; to provide for the forms of practice certificates of architects, urban planning engineers; to guide and examine the grant and management of practice certificates of architects, urban planning engineers.

6. Construction investment operation

a) To guide and examine implementation of legislation on formulation, appraisal, approval and management of projects on investment in construction of works; to participate in appraisal of projects on investment in construction of works in accordance with law;

b) To guide and examine the work of appraisal and approval of technical designs, construction drawing designs and estimates of construction works; to appraise and verify technical designs and construction drawing designs for the works using capital from state budget and other works as prescribed by law;

c) To monitor, examine and assess whole investment in construction investment under its competence; to guide and examine implementation of important construction investment projects and national key works as prescribed by law; to perform tasks and powers of investor over the important construction investment projects and national key works as assigned by the Prime Minister;

d) To promulgate technical regulations on construction of civil and industrial works; to organize formulation of the national standard system on the survey, design, construction and pre-acceptance test of civil and industrial construction works; to guide application of foreign standards in construction operation in Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) To guide and examine selection of contractors in construction activities in accordance with the Construction Law and legislations on bidding; to guide assessment of results implemented by contractors as prescribed by law;

g) To guide implementation of regulations on hiring of foreign consultants involving construction activities in Vietnam, grant and withdrawal of contractor permits for foreign contractors conducting construction activities in Vietnam; to grant and withdraw contractor permits for foreign contractors being organizations receiving bidding packages of group-A projects and other bidding packages in the areas of two or more provinces;

h) To guide and examine implementation of legislation on contracts in construction operation; to guide methods of adjusting prices of construction contracts; to announce the model construction contract;

i) To guide and examine implementation of regulations on setting up and management of costs for investment in construction of works, including: total investment, estimates of works construction, construction norms and prices of works construction, duration of works construction, control of construction investment costs, methods to measure and calculate works volume, and methods to determine prices of construction machine shift and equipment; to announce construction norms, investment capital ratio, construction price indexes, and methods to determine construction price indexes;

k) To guide and examine the quality management of construction works at stages of: survey, design, construction, pre-acceptance test, handover and maintenance of works; to conduct regular or irregular examinations and handle violations on quality of construction works; to suspend construction and request investors, consultants and contractors to take remedies when detecting that the works quality fails to satisfy requirements, threaten to cause human and material damages as prescribed by law;

l) To guide the inspection, assessment and certification of quality conformity of the construction works, assessment of causes and settlement of incidents in works construction; to organize verification of construction quality and verification of causes of incidents during construction of works as prescribed by law;

m) To perform tasks of the State Council for Pre-Acceptance Test of construction works; to preside over organization of the National Awards on Construction Quality;

n) To guide and examine the work of construction works maintenance and assess quality of construction works during use process; to announce the lists of existing construction works that fail to ensure the force-bearing safety, threaten to lives of users and communities as prescribed by law;

o) To guide and examine implementation of legislation on conditions on construction practice capability of individuals and conditions on construction operational capability of organizations engaged in construction activities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

q) To establish databases, to update and provide information on capabilities of organizations and individuals practicing construction consultancy and contractors in construction nationwide, including foreign contractors engaged in construction operation in Vietnam.

7. Urban development:

a) To formulate orientations, strategies and master plans on development of national urban system, national programs and key projects on urban development, criteria on urban development in task of national socio-economic development in each period; to direct implementation after the Prime Minister has approved them;

b) To formulate and submit to competent authorities for promulgation of or promulgate under its competence the mechanisms and policies on urban development investment management, policies  and solutions involving urbanization management, models of urban development management, regulations on formulation and management of costs of utility services in urban centers; to direct, guide and examine the implementation organization thereof;

c) To appraise or give unified opinions in writing for competent authorities to approve plans on urban development, to determine urban development areas and projects on urban development investment in provinces and centrally-run cities as prescribed by law;

d) To formulate and submit to the Government for stipulating the system of urban evaluation and classification criteria in each period, suitable to general development of country; to guide, examine and organize the annual urban center assessment and classification according to criteria prescribed by the Government; to appraise and submit to the Prime Minister for decision on recognition of urban grades for special-grade, grade-I and grade-II urban centers; to decide on recognition of urban grades for grade-III and grade-IV urban centers;

dd) To direct, guide and examine urban development investment activities under master plans and plans, to guide and examine implementation of legislation on managing development of new urban centers, upgrading, renovation, re-embellishment, expansion or reconstruction of urban centers; to guide management of urban construction order;

e) To guide and examine management of land used for urban construction under the approved master plans and plans on urban development;

g) To identify resources for urban development; to organize activities of urban development investment promotion; to mobilize, exploit and coordinate domestic and foreign resources for investment in development of system of national urban centers as assigned by the Government;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Regarding technical infrastructures of urban centers, industrial parks, economic zones, hi-tech parks (hereinafter abbreviated to industrial parks), including: urban and industrial park water supply and drainage; management of ordinary solid wastes in urban centers, industrial parks, facilities of building materials production; urban lighting and green space; management of cemeteries (excluding fallen hero cemeteries); urban traffic infrastructure; management of urban underground construction; and management of common use of urban technical infrastructure facilities:

a) Urban and industrial park water supply and drainage:

To formulate orientations, strategies, programs and national criteria on water supply and drainage in urban centers, industrial parks and key economic regions; to direct implementation thereof after the Prime Minister has approved them;

To formulate and promulgate under its competence or submit to competent authorities for promulgation and guide, examine application of technical regulations, national standards and techno-economic norms on water supply and drainage; regulations on, and process of, formulation, appraisal and approval of water supply planning and drainage planning; mechanisms and policies on development of water supply and drainage in urban centers, industrial parks and key economic regions;

To formulate, appraise and submit to the Prime Minister for approval or to approve under authorization of the Prime Minister involving water supply planning and drainage planning for inter-provincial regions and key economic regions; to direct, guide and examine implementation of the approved plannings;

To appraise water supply planning and drainage planning of centrally-run cities being special-grade urban centers and submit them to the Prime Minister for approval; to give unified opinions in writing for the provincial People’s Committees to approve the water supply planning and drainage planning in provinces and centrally-run cities being grade-I urban centers;

To give unified opinions in writing for competent authorities to approve investment projects on construction of water supply and drainage works in accordance with law; to organize activities of investment promotion, to mobilize and exploit resources for development of water supply and drainage; to direct, guide and manage implementation of investment projects on construction of water supply and drainage works in urban centers, inter-provincial regions and key economic regions as assigned by the Prime Minister;

To guide application of technological models and management models of water supply and drainage systems in line with characteristics and sizes of urban centers and industrial parks; management, exploitation and maintenance of water supply and drainage systems in urban centers and industrial parks;

To coordinate with the Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture and Rural Development in guiding the principles on, and methods of, determining clean water sale prices, drainage charges and promulgating clean water price frames, and in inspecting and supervising implementation thereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To formulate strategies, programs and national criteria on management of ordinary solid wastes; to direct implementation thereof after the Prime Minister has approved them;

To formulate and submit to competent authorities for promulgation, to guide and examine implementation of regulations on formulation, appraisal and approval of master plans on solid waste management; mechanisms and policies to encourage investment in solid waste management; to promulgate technical regulations, national standards and techno-economic norms on management of ordinary solid wastes under its competence;

To formulate, appraise and summit to the Prime Minister for approval or to approve under authorization of the Prime Minister, involving master plans on solid waste management in inter-provincial regions and key economic regions; to direct, guide and examine implementation of the approved master plans;

To appraise master plans on solid waste management of centrally-run cities being special-grade urban centers and submit them to the Prime Minister for approval; to give the unified opinion in writing for the People’s Committees of centrally-run cities being grade-I urban centers to approve the master plans on solid waste management of cities;

To guide and inspect formulation and management of master plans on construction of solid waste treatment facilities, methods of formulation and management of costs for solid waste collection, transport and treatment services; to organize activities of investment promotion, and direct and guide implementation of investment projects on construction of the solid waste treatment facilities in inter-provincial regions and key economic regions as assigned by the Prime Minister;

To coordinate with the Ministry of Natural Resources and Environment in guiding the restoration, re-use of area, changing use purpose and observing environment of the solid-waste treatment facilities after termination of their activities;

To coordinate with the Ministry of Science and Technology, and the Ministry of Natural Resources and Environment in appraising and recognizing the solid-waste treatment technologies which have been newly researched and applied for the first time in Vietnam.

c) Urban lighting and urban green space:

To formulate strategies on urban lighting and green space development and submit them to the Prime Minister for approval; to direct implementation thereof after the Prime Minister has approved them;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To appraise urban lighting master plans of centrally-run cities being special-grade urban centers to submit them to the Prime Minister for approval; to give the unified opinions in writing for the People’s Committees of centrally run cities being the grade-I urban centers to approve the urban lighting master plans of cities;

To guide methods of formulation and management of costs for urban lighting, costs for maintenance of public green space in urban centers; to guide and examine the observance of legislation on managing urban lighting and green space nationwide.

d) Management of cemeteries (excluding fallen hero cemeteries):

To guide and examine implementation of legislation on planning, construction, renovation, expansion, closure and relocation or cemeteries; to promulgate technical regulations on building cemeteries; to formulate and submit to competent authorities for promulgation of national standards on building cemeteries;

To appraise and submit to the Prime Minister for approval of cemetery planning in the special-grade urban centers; to give the unified opinions in writing for the People’s Committees of centrally cities being grade-I urban centers to approve the cemetery planning of cities as prescribed by law;

To guide and examine management and use of cemeteries; to guide methods of formulation and management of cemetery service costs.

dd) Urban traffic infrastructure:

To guide the formulation, appraisal and approval of urban traffic planning and the traffic planning content in urban planning schemes; to examine construction of urban traffic infrastructure under the urban center master plans and urban traffic plannings that have been approved by competent authorities;

To appraise urban traffic plannings of centrally-run cities being special-grade urban centers to submit them to the Prime Minister for approval; to give the unified opinion in writing for the People’s Committees of centrally-run cities of grade-I urban centers to approve their urban traffic plannings;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To coordinate with the Ministry of Transport in guiding management of use, exploitation and maintenance of urban roads;

To coordinate with relevant ministries and sectors in formulating mechanisms and policies to encourage the investment in development of urban traffic infrastructure.

e) Management of urban underground construction:

To formulate orientations and strategies on development of urban underground construction in line with each socio-economic development stage of country; to direct implementation thereof after the Prime Minister has approved;

To guide and examine the formulation, appraisal, approval and management of implementation of urban underground construction space plannings;

To promulgate, under its competence, technical regulations on urban underground construction; to formulate and promulgate, under its competence, or submit to competent authorities for promulgation of national standards and techno-economic norms on construction of public underground facilities and urban underground infrastructure facilities;

To assume the prime responsibility for, and coordinate with other ministries and ministerial- level agencies in, formulating and submitting to competent authorities for promulgation of regulations on management of underground works construction and management and the work of underground laying of wires and cable lines in urban centers;

To guide the setting up and management of databases and provide information on urban underground works system;

To coordinate with relevant ministries and ministerial-level agencies in formulating preferential and support mechanisms and policies to encourage investment in construction of urban underground works and submit them to the Government or the Prime Minister for approval.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To guide and examine the formulation, appraisal and approval of urban master plans involving the identification of technical infrastructure that are shared in use;

To assume the prime responsibility for, and coordinate with other ministries and ministerial-level agencies in, formulating and promulgating under competence or submitting to competent authorities for promulgation of, technical regulations, national standards and techno-economic norms on urban technical infrastructure facilities that are shared in use, and regulations on sharing the urban technical infrastructure facilities;

To assume the prime responsibility for, and coordinate with other ministries, ministerial- level agencies and the provincial/municipal People’s Committees in, guiding, monitoring and examining implementation of legislation on management and sharing of technical infrastructure works; to promulgate forms of contracts for management of operation of technical infrastructure works that are shared in use, forms of contracts for sharing technical infrastructure works;

To coordinate with the Ministry of Finance in guiding the principles for control and methods of determination of rents and bracket of rents of the shared technical infrastructure works, and examine and supervise implementation thereof.

9. Housing

a) To formulate orientations and strategies for national housing development for each ten-year period, five-year national housing programs, criteria of housing development and plans on housing development in tasks of annual national socio-economic development and in each stage; to direct implementation thereof after the Prime Minister has approved;

b) To guide and examine the provincial/municipal People’s Committees in formulation of programs on local housing development, norms for housing development and plans on housing development in tasks of annual local socio-economic development and in each state;

c) To formulate and submit to competent authorities for promulgation or promulgate, under its competence, mechanisms and policies to mobilize investment resources for housing development nationwide, programs, schemes and projects on housing development for various specific groups of subjects in key areas and supports for social policy beneficiaries to improve their houses; to guide and examine implementation thereof;

d) To guide and examine the formulation, appraisal and approval of projects on housing development; to appraise projects on housing development of which investment are decided by the Prime Minister; to guide the capital mobilization at projects on housing development;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) To formulate and submit to the Prime Minister for promulgation of public-duty house space standards; to sum up use demands and capital demands in construction of public-duty houses for lease to subjects under management of central agencies; to coordinate with the provincial People’s Committees in determining land funds for construction and coordinate with the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance in planning capital from central budget for construction of public-duty houses for lease to subjects under management of central agencies, and submit them to the Prime Minister for decision;

g) To guide methods of determining rents of public-duty houses, sale prices, rents and rental- purchase prices of social houses; to provide guide on subjects, conditions, process of selection of subjects, for the social-house purchase, rent or rent for purchase;

h) To organize the setting up, receipt and operation management of the fund for public-duty houses of the Government as assigned by the Prime Minister;

i) To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment in, formulating criteria of housing surveys, statistics and evaluation; to organize the periodical housing surveys, statistics and evaluation, in serve of housing state management; to guide the setting up and management of databases and provide the housing information; to sum up and publicize every five years and annually the housing information nationwide.

10. Public offices

a) To assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, sectors and localities in, organizing the formulation and appraisal of master plans on development of public office system of state administrative agencies, working offices owned by State, of central agencies, socio-political organizations and public non-business units; to direct, guide and examine implementation thereof after the Prime Minister has approved;

b) To guide and examine the provincial/municipal People’s Committees in making the master plans on development of public offices of state administrative agencies and working offices owned by State of local agencies, socio-political organizations and public non-business units;

c) To promulgate technical regulations on construction of public offices and working offices; to formulate and submit to competent authorities for announcement of national standards on construction of public offices and working offices; to promulgate regulations on classification criteria and regime of maintenance of public offices and working offices owned by State;

d) To coordinate with the Ministry of Finance in guiding the change of use purpose, the trading, lease and rent-purchase of public offices and working offices owned by State;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Real estate market

a) To formulate strategies and policies on real estate market development and management; to direct implementation thereof after the Prime Minister has approved;

b) To assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, ministerial- level agencies and the provincial/municipal People’s Committees in, managing activities of real estate business involving determination of commodity structure, supply-demand balance, implementation of policies and solutions to regulate and stabilize the market; to organize formulation and periodical announcement of real estate price indexes;

c) To guide regulations on real estate to be put into business;

d) To guide and examine implementation of legislation on conditions on capability of investors in projects on new urban centers, projects on housing development and projects on technical infrastructure of industrial parks;

dd) To guide and examine implementation of legislation in activities of trading houses, construction works, activities of transferring projects on new urban centers, projects on housing development and projects on technical infrastructure of industrial parks;

e) To promulgate framework programs on training and re-training in real estate brokerage and evaluation, management and administration of real estate trading floors, the forms of real estate brokerage certificates, real estate evaluation certificates; to guide and examine the grant and management of real estate brokerage certificates and real estate evaluation certificates;

g) To guide and examine implementation of legislation on real estate service business, and the organizational and operational models of real estate trading floors;

h) To set up, and manage operation of information system of real estate market and real estate business operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) To formulate, appraise and submit to the Prime Minister for approval of master plans on development of building materials in Vietnam, regional master plans on development of building materials, master plans on cement development, and national programs on building materials; to direct, guide and examine implementation thereof after the Prime Minister has approved;

b) To formulate, approve, direct, guide and examine implementation of master plans on development of tiling materials, construction glass, sanitary chinaware and other main building materials;

c) To guide and examine the provincial/municipal People’s Committees in the formulation, appraisal, approval and management of local master plans on building materials development;

d) To formulate and submit to the Prime Minister for approval of master plans on exploration, exploitation, processing and use of minerals used to do building materials, and raw materials used for cement production; to direct, guide and examine implementation thereof after the Prime Minister has approved;

dd) To coordinate with the Ministry of Natural Resources and Environment, and the Ministry of Industry and Trade in, appraising dossiers of application for permits for exploration, exploitation and processing, environmental impact assessment reports in activities of exploitation, processing and use of minerals to do building materials, and raw materials for cement production;

e) To guide and examine the provincial/municipal People’s Committees in the formulation, appraisal, approval and management of master plans on exploration, exploitation, processing and use of minerals to do common building materials;

g) To guide appraisal of technologies for exploitation and processing of minerals to do building materials and raw materials for cement production; technologies of building-materials manufacture; to guide the experiment, assessment, evaluation and certification of quality conformity for building materials;

h) To guide application of technical regulations, regulations on occupational safety and hygiene in exploitation, processing and use of minerals used to do building materials, and raw materials for cement production; and production of building materials;

i) To promulgate lists of, conditions and technical regulations on, building materials to be exported or imported, building materials restricted from export or import, building materials subject to conditional business; to guide and examine implementation thereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs in, formulating and promulgating under its competence, or submitting to competent authorities for promulgation of technical regulations and legal documents on technical safety in works construction;

b) To propose lists of machines, equipment and supplies with strict requirements on labor safety which are particular in construction, to the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs for unified promulgation;

c) To promulgate the process on inspecting machines and equipments with strict requirements on labor safety which are particular in construction after getting the appraising opinions of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs;

d) To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs in, formulating and promulgating criteria and operational conditions of organizations conducting the inspection of machines and equipment with strict requirements on labor safety which are particular in construction;

dd/ To guide and examine implementation of legislation on safety of machines, equipment and supplies with strict requirements on labor safety within the state management scope of the Ministry;

e) To guide and examine the work of technical safety in construction aiming to ensure safety for laborers, construction equipment, construction works and adjacent works; to coordinate with the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs in handling violations, and guide the settlement of technical unsafe incidents in works construction as prescribed by law.

14. Environmental protection

a) To direct and guide combination of master plans, plans and programs on environmental protection in strategies, master plans, plans and programs on development of domains under the state management scope of the Ministry;

b) To study and propose promulgation of new ones or amendment and supplementation of technical regulations and national standards on environment; to formulate and promulgate, under its competence, technical regulations on environmental quality, environmental wastes in the state management domains of the Ministry;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) To monitor and examine implementation of legislation on environmental protection, to respond with impacts of climate change in domains under state management scope of the Ministry.

15. To organize the work of making statistics, archival of documents and data on state management domains of the Ministry as prescribed by law.

16. To decide on guidelines and specific measures and direct implementation of operational mechanisms of public-service organizations managed by the Ministry as prescribed by law; to manage and direct activities of non-business organizations of the Ministry.

17. To exercise rights and fulfill obligations of the owner of state capital at state-funded enterprises managed by the Ministry:

a) To formulate the schemes and master plans on arrangement, reorganization, equitization, ownership conversion, renewal and development of state enterprises managed by the Ministry, and submit them to the Prime Minister for approval, and direct implementation thereof after they are approved;

b) To submit to the Prime Minister for decision, or to decide under its competence, the appointment and removal from duty of titles including presidents of the Members’ Councils, directors general, members of the Members’ Councils and controllers at groups or corporations with 100% state capital under management scope of the Ministry;

c) To appraise for submission to the Prime Minister for approval or to approve, under its competence, the organization and operation charters of groups and corporations with 100% state capital under the management scope of the Ministry;

d) To appoint representatives of the state capital at state enterprises affiliated the Ministry when they are converted into joint-stock companies.

18. To submit to the Government for promulgation of mechanisms and policies on encouragement, support and orientation of development of enterprises, cooperatives and various entities of collective and private economy in sectors and domains managed by the Ministry; to guide and examine implementation of regulations applicable to the trades and services subject to conditional business according to the lists prescribed by the Government and handle violations under its competence.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20. To formulate and organize implementation of the master plan on human resource development and strategy on training and development of human resources for construction; to coordinate with the Ministry of Education and Training, and the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs in formulating programs on training of architects, engineers and other occupational grades in construction disciplines; to formulate programs, and organize the professional training and re-training for officials, civil servants and public employees of construction sector; to formulate programs, and organize the training and re-training knowledge on construction management and urban development for managers and officials in charge of urban center at all levels.

21. To formulate, and organize implementation of, plans and programs on international cooperation and integration in the state management domains of the Ministry as prescribed by law; to organize negotiations on, and conclude treaties under the Government’s authorization; to joint in international organizations as assigned by the Government; to conclude, and organize implementation of international agreements in its own name as prescribed by law.

22. To decide on and direct implementation of administrative reform programs of the Ministry according to the objectives and contents of the state administrative reform program already been approved by the Prime Minister.

23. To perform tasks and powers over associations and non-governmental organizations under the state management scope of the Ministry as provided by law.

24. To inspect, examine and settle complaints and denunciations; to prevent and fight corruption, negative acts and handle violations in domains under state management of the Ministry.

25. To manage the organizational apparatus, payroll, cadres, civil servants and public employees; to apply the wage regime, and regimes and policies of preferential treatment, commendation and discipline towards cadres, civil servants and public employees under management of the Ministry as prescribed by law.

26. To make annual budget estimates of the Ministry; to coordinate with the Ministry of Finance in formulating, summing up revenue and expenditure estimates according to sectors and domains within its management for the Government to submit them to the National Assembly; to manage, implement and finalize state budget; to manage and take responsibility for the assigned state assets; to perform other tasks involving state budget, finance and assets as prescribed by law.

27. To perform other tasks as assigned or authorized by the Government and the Prime Minister.

Article 3. Organizational structure of the Ministry

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Department of Building Materials.

3. Department of Construction Economics.

4. Department of Science, Technology and Environment.

5. Department of Planning and Finance.

6. Department of Enterprise Management.

7. Department of Legal Affairs.

8. Department of International Cooperation.

9. Department of Organization and Personnel.

10. The Ministry’s Office.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Construction Operation Management Agency.

13. State Agency for Construction Quality Inspection.

14. Urban Development Agency.

15. Technical Infrastructure Agency.

16. Housing and Real Estate Management Agency.

17. Agency for Southern Affairs.

18. Construction Economics Institute.

19. Construction Science and Technology Institute.

20. National Architecture Institute.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22. Academy of managers for Construction and Urban Centers.

23. Construction Newspaper.

24. Construction Magazines.

25. Information Center.

The units stated from Clauses 1 thru 17 of this Article are those assisting the Minister in performing the state management function; the units stated from Clauses 18 thru 25 of this Article are non-business units attached to the Ministry.

Department of Planning and Finance and Department of Organization and Personnel may organize 4 sections.

The Minister of Construction shall submit to the Prime Minister for promulgation a decision providing for list of remaining non-business organizations of the Ministry.

Article 4. Effectiveness

This Decree takes effect on August 15, 2013, replacing the Government’s Decree No. 17/2008/ND-CP of February 04, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of the provincial/municipal People’s Committees shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


64.830

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!