Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 17/2008/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng

Số hiệu: 17/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 17/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ XÂY DỰNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Xây dựng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh; các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án, văn bản quy phạm pháp luật khác theo sự phân công của Chính phủ.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các chương trình dự án quốc gia thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; các dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; xây dựng để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

5. Về xây dựng:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, gồm các khâu: lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu (về khối lượng, chất lượng), bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia trong các hoạt động xây dựng bao gồm: lập dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát, thiết kế xây dựng; thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng; quản lý chi phí xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và pháp luật về đấu thầu;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, thu hồi giấy phép cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; thực hiện cấp, thu hồi giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm A và các gói thầu khác thuộc địa bàn từ hai tỉnh trở lên;

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế Thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

h) Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các khâu: khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng; hướng dẫn hoạt động giám định chất lượng công trình xây dựng và tổ chức thực hiện việc giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Thủ tướng chính phủ;

i) Công bố định mức xây dựng, suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đần tư xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng và giá xây dựng công trình, phương pháp đo bóc khối lượng công trình, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công;

k) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

l) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

m) Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp, thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình xây dựng theo phân công của Chính phủ; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

n) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia theo quy định của Chính phủ; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chủ đầu tư đối với các dự án đần tư xây dựng quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phân công.

6. Về kiến trúc, quy hoạch xây dựng (bao gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, quy hoạch xây dựng các cửa khẩu biên giới quốc tế quan trọng):

a) Xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam phù hợp với từng giai đoạn; chỉ đạo việc thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng; hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức thực hiện;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế Quản lý kiến trúc đô thị;

d) Tổ chức lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng cụ thể theo phân công của Chính phủ; chỉ đạo việc thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

đ) Tổ chức thẩm định hoặc thoả thuận để cấp có thẩm quyền phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng theo phân cấp;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng;

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

7. Về hạ tầng kỹ thuật đô thị khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nưóc, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác thải trong đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là hạ tầng kỹ thuật):

a) Chỉ đạo thực hiện các định hướng, chiến lược, chương trình, dự án quốc gia về phát triển hạ tầng kỹ thuật, các chỉ tiêu về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng giai đoạn sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật các quy định, quy trình về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển và quản lý các dịch vụ về hạ tầng kỹ thuật; hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí các dịch vụ về hạ tầng kỹ thuật;

d) Tổ chức lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ các đồ án quy hoạch thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật theo phân công của Chính phủ; chỉ đạo việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

đ) Tổ chức thẩm định hoặc thoả thuận để cấp có thẩm quyền phê duyệt các loại đồ án quy hoạch thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp.

8. Về phát triển đô thị

a) Chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia về phát triển đô thị sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp về đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hoá, các mô hình quản lý đô thị;

c) Xây dựng các tiêu chí đánh giá, phân loại đô thị theo từng giai đoạn phù hợp với tiến trình phát triển chung của đất nước; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm theo các tiêu chí đã được Chính phủ quy định; quyết định công nhận loại đô thị theo phân cấp của Chỉnh phủ;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế khu đô thị mới; hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng đô thị;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt;

e) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư xây dựng và phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng phát triển hệ thống đô thị quốc gia theo phân công của Chính phủ;

g) Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về phát triển đô thị.

9. Về nhà ở và công sở:

a) Xây dựng các định hướng phát triển nhà ở quốc gia cho từng giai đoạn 10 năm, chương trình nhà ở quốc gia 5 năm, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng giai đoạn; chỉ đạo việc thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng các chương trình phát triển nhà ở địa phương, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức lập, thẩm định quy hoạch phát triển hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ương; tổ chức thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

d) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc lập quy hoạch phát triển công sở các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương;

đ) Xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, công sở, trụ sở làm việc; ban hành quy định về tiêu chí phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, công sở, trụ sở làm việc từ Trung ương đến địa phương;

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn sử dụng nhà công vụ, khung giá cho thuê nhà ở công vụ, khung giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội áp dụng cho từng thời kỳ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

g) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các tiêu chí điều tra, thống kê, đánh giá về nhà ở; chỉ đạo, hướng dẫn công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở; hướng dẫn việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về nhà ở, công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước; tổng hợp, công bố định kỳ năm năm thông tin về nhà ở trên phạm vi cả nước;

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

10. Về kinh doanh bất động sản:

a) Chỉ đạo thực hiện các chiến lược, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản;

c) Hướng dẫn các quy định về bất động sản được đưa vào kinh doanh;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng, hoạt động chuyển nhượng các dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;

e) Ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; ban hành mẫu chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp và quản lý chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản;

g) Thành lập và quản lý vận hành hệ thống thông tin về thị trường bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản.

11. Về vật liệu xây dựng:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng, quy hoạch phát triển xi măng, các chương trình quốc gia về vật liệu xây dựng sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Tổ chức lập, phê duyệt và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch phát triển: vật liệu ốp lát, kính xây dựng, sứ vệ sinh;

c) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

đ) Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;

e) Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng và các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực công nghiệp vật liệu xây dựng theo phân cấp của Chính phủ;

g) Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng;

h) Ban hành danh mục, điều kiện và tiêu chuẩn vật liệu xây dựng được xuất khẩu, vật liệu xây dựng hạn chế xuất khẩu, vật liệu xây dựng kinh doanh phải có điều kiện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

12. Về an toàn kỹ thuật xây dựng:

a) Hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn kỹ thuật trong ngành Xây dựng;

b) Đề xuất danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn áp dụng trong ngành xây dựng, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất ban hành;

c) Ban hành quy trình kiểm định đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

d) Xây dựng và ban hành tiêu chí, điều kiện kỹ thuật đối với các tổ chức kiểm định khi thực hiện kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực biện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt và an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

13. Về bảo vệ môi trường:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc lồng ghép các quy hoạch, kế hoạch, chương trình bảo vệ môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

b) Nghiên cứu, đề xuất việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn về môi trường; xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường, chất thải môi trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường; tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo thẩm quyền, quan trắc các tác động tới môi trường từ hoạt động của ngành, lĩnh vực, lập báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực; quản lý và kiểm soát chất thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, phục hồi môi trường trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

d) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

15. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng; tổ chức và chỉ đạo thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

16. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình đào tạo kiến trúc sư, kỹ sư và các cấp bậc nghề nghiệp khác thuộc các chuyên ngành xây dựng; xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành xây dựng; xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý đô thị đối với cán bộ chính quyền đô thị.

17. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

18. Về thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ:

a) Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án sau khi được phê duyệt;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm theo thẩm quyền các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, kế toán trưởng của các công ty nhà nước chưa cổ phần hoá hoặc các doanh nghiệp nhà nước chưa chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

c) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty nhà nước chưa cổ phần hoá hoặc các doanh nghiệp nhà nước chưa chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

d) Cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ khi chuyển thành công ty cổ phần.

19. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

20. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

21. Hướng dẫn, tạo điều kiện và kiểm tra việc hoạt động của các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức lấy ý kiến đề xuất, phản biện của các hội, tổ chức phi Chính phủ liên quan để hoàn thiện các cơ chế chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ khi cần thiết.

22. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ.

23. Về quản lý ngạch công chức, viên chức chuyên ngành xây dựng:

a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý ngạch công chức, viên chức chuyên ngành theo quy định của pháp luật;

b) Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ; xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý để Bộ Nội vụ ban hành; ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

24. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

25. Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Bộ; phối hợp với Bộ Tài chính lập, tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để Chính phủ trình Quốc hội; quản lý, tổ chức thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ khác về ngân sách nhà nước, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

26. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ

1. Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng;

2. Vụ Quản lý hoạt động xây dựng;

3. Vụ Vật liệu xây dựng;

4. Vụ Kinh tế xây dựng;

5. Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường;

6. Vụ Kế hoạch - Tài chính;

7. Vụ Pháp chế;

8. Vụ Hợp tác quốc tế;

9. Vụ Tổ chức cán bộ;

10. Thanh tra Bộ;

11. Văn phòng Bộ;

12. Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

13. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

14. Cục Hạ tầng kỹ thuật;

15. Cục Phát triển đô thị;

16. Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh;

17. Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn;

18. Viện Kinh tế xây dựng;

19. Viện Khoa học công nghệ xây dựng;

20. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị;

21. Trung tâm Thông tin;

22. Báo Xây dựng;

23. Tạp chí Xây dựng.

Các đơn vị từ khoản 1 đến khoản 16 Điều này là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị từ khoản 17 đến khoản 23 là các đơn vị sự nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ.

Các Vụ: Quản lý hoạt động xây dựng, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ được tổ chức Phòng trực thuộc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các tổ chức sự nghiệp còn lại thuộc Bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

 

No. 17/2008/ND-CP

Hanoi, February 4, 2008

 

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS. POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF CONSTRUCTION

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Governments Decree No. 178/2007/ND-CP of December 3, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
A t the proposal of the M inister of Construction and the Minister of Home Affairs,

DECREES:

Article 1. Position and functions

The Ministry of Construction is a govemmental agency which performs the function of state management of construction; construction planning: technical infrastructure in urban centers, industrial parks, economic zones and hi-tech parks: urban development: dwelling houses and office buildings; real estate business: and construction materials and performs the state management of public services in the domains falling under its state management in accordance with law.

Article 2. Tasks and powers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To submit to the Government draft laws and ordinances; draft resolutions and decrees of the Government according to its approved annual legislative programs as well as draft schemes and legal documents as assigned by the Government.

2. To submit to the Government long-term, five-year and annual development strategies, plannings and plans and national programs and projects in the domains under its state management: draft decisions and directives of the Prime Minister.

3. To promulgate decisions, directives and circulars under its state management; to formulate for submission to competent authorities for promulgation or to promulgate according to its competence a system of national standards and technical regulations in the domains falling under its state management.

4. To direct, guide, inspect, examine and take responsibility for organizing the implementation of approved legal documents, strategies, plannings and plans falling within the scope of its state management; to conduct law dissemination and education and provide public information relating the domains falling under its state management.

5. Regarding construction:

a/ To guide and examine the implementation of legal provisions in the domain of construction, covering the stages of formulation and management of the implementation of work construction investment projects, survey, designing, construction, take-over test (both qualitative and quantitative), handover, warranty and maintenance of construction works;

b/ To guide and examine tiie grant, renewal, modification and withdrawal of work construction permits in accordance with law;

c/ To guide and examine the implementation of legal documents on qualification conditions on construction practice of individuals and qualification conditions on construction operation of organizations engaged in construction activities, including: formulation of work construction investment projects: construction survey and designing; work construction: construction supervision; management of construction expenses, and management of work construction investment projects;

d/ To guide and examine the grant and management of construction practice certificates in accordance with law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ To guide and examine the grant of permits to foreign contractors to carry out construction activities in Vietnam and the withdrawal of these permits: to grant contract permits to and withdraw these permits from institutional foreign contractors undertaking bidding packages under group-A projects and other bidding packages covering two or more provinces:

f/ To guide and examine the implementation of the Regulation on hiring foreign consultants in construction activities in Vietnam;

g/ To guide and examine the management of construction work quality in the stages of survey, designing, construction, take-over test, handover, warrant;, and maintenance of construction works; to guide the evaluation of construction work quality and carry out state evaluation of . construction work quality as decentralized by the Government or assigned by the Prime Minister.

h/ To announce construction norms, investment capital ratios, and the construction price index and methods for determining the construction price index; to guide and inspect the estimation and management of work construction investment expenditures, including total investment capital for work construction, work construction cost estimates, construction norms and work construction prices, methods of singling out and measuring work volumes and methods of determining construction machine and equipment shift prices:

i/ To guide and examine the implementation of legal provisions on contracts in construction activities:

k/ To guide and examine the implementation of regulations on handover, submission and archival of dossiers and documents on construction survey and construction designing and dossiers and documents on completion of construction works in accordance with law:

l/ To appraise work construction investment projects as decentralized and technical designs and work construction cost estimates as assigned by the Government; to guide and inspect the appraisal of work construction investment projects, technical designs, construction drawing designs and construction cost estimates in accordance with regulations on management of work construction investment projects:

m/ To direct, guide and examine the implementation of important construction investment projects and national key projects in accordance with the Governments regulations; to perform tasks and exercise powers of the investor of important construction investment projects and national key projects as assigned bv the Prime Minister.

6. Regarding architecture and construction planning (covering: regional construction plantrings, urban construction planning, plannings on construction of rural residential quarters, plannings on construction of industrial parks, economic zones and hi-tech parks and plannings on construction of important international border gates):

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To formulate and submit to competent authorities for promulgation or to promulgate according to its competence standards and technical regulations on architecture and construction plannings and regulations on formulation, appraisal and approval of construction planning schemes: to guide and inspect the implementation thereof;

c/ To guide and examine the implementation of the Regulation on management of urban architecture;

d/ To formulate, reach agreement and submit to the Prime Minister for approval specific construction planning schemes as assigned by the Government; to direct the implementation of these schemes after they are approved by the Prime Minister;

dd/ To appraise or negotiate with competent authorities for the latter to approve construction planning schemes as decentralized;

e/ To guide and examine the implementation of legal provisions on qualification conditions for individuals and organizations to participate in elaborating construction plannings:

g/ To guide and examine the grant and management of architects practice certificates.

7. Regarding technical infrastructure in urban centers, industrial parks, economic zones and hi-tech parks, covering urban traffic infrastructure: water supply and drainage: wastewater treatment, lighting, greenery, cemeteries and garbage landfills in urban centers, industrial parks, economic zones and hi-tech parks (collectively referred to as technical infrastructure):

a/ To direct the implementation of orientations, strategies and national programs and projects on development of technical infrastructure and criteria on technical infrastructure included in national socio-economic development tasks in each period after they are approved by the Prime Minister:

b/ To formulate and submit to competent authorities for promulgation or to promulgate according to its competence standards and technical regulations on technical infrastructure and regulations on the elaboration, appraisal and approval of technical infrastructure planning schemes; to guide and inspect the implementation thereof;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ To formulate, appraise and submit to the Prime Minister for approval or to approve under the Prime Ministers authorization technical infrastructure plannings assigned by the Government: to direct the implementation of these plannings after they are approved:

dd/ To appraise or reach agreement with competent authorities for the latter to approve technical infrastructure plannings as decentralized.

8. Regarding urban development

a/ To direct trie implementation of master strategies and plannings on development of a system of national urban centers and national key projects on urban development after they are approved by the Prime Minister:

b/To direct, guide and examine the implemen-tation of mechanisms and policies on and solutions to investment in the coordinated construction and development of urban centers and policies and solutions for management of the urbanization process and urban management models;

c/ To formulate criteria for evaluation and classification of urban centers in each period in conformity with national development; to guide, inspect and organize the annual evaluation and classification of urban centers according tocriteria prescribed by the Government; to decide on the recognition of urban center grades under the Governments decentralization:

d/ To direct, guide and examine investment in urban construction and development according to plannings; to guide and examine the implementation of the Regulation on new urban centers; to guide the management of urban construction order:

dd/ To guide and examine the use of urban construction land according to approved urban construction plannings:

e/ To promote investment in urban construction and development: to mobilize, tap and regulate domestic and foreign resources for investment in the construction and development of a system of national urban centers as assigned by the Government:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9. Regarding dwelling houses and office buildings;

a/ To set forth orientations for housing development for each 10-year period and national five-year plans on development of dwelling houses, dwelling house development indicators and plans on development of social dwelling houses in socio-economic development tasks in each period: to direct the implementation thereof after obtaining the Prime Ministers approval:

b/ To guide and examine provincial/municipal Peoples Committees in formulating local housing development programs, housing development indicators and plans on development of social houses in local socio-economic development tasks in each period:

c/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, elaborating and appraising plannings on development of office buildings of state administrative agencies and state-owned head offices of agencies, socio-political organizations and central public non-business units: to organize the implementation of these plannings after they are approved by the Prime Minister:

d/ To guide and examine provincial/municipal Peoples Committees in elaborating plannings on development of office buildings of state administrative agencies and state-owned working offices of local agencies, socio-economic organizations and public non-business units:

dd/ To elaborate and submit to competent authorities for promulgation or promulgate according to its competence standards on construction of duelling houses, office buildings and head offices: to promulgate regulations on classification criteria, model designs, typical designs and regulations on management, use, warranty and maintenance of dwelling houses, office buildings and head offices from the central to local levels:

e/ To assume the prime responsibility for, and coordinate uur the Ministn of Finance in, elaborating and submitting to the Prime Minister for promulgation criteria on the use of public houses, rent brackets for public dwelling houses and rent brackets and purchase price brackets for social houses in each period suitable to national socio-economic development conditions: to guide and inspect the implementation:

g/ To assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of Planning and Investment in. elaborating criteria on dwelling house survey, statistics and evaluation; to direct and guide the periodical survey, statistics and evaluation of dwelling houses: to guide the formulation and management of a database and supply information on state-owned dwelling houses, office buildings and working offices; to synthesize and, once every five years, publicize information on dwelling houses nationwide:

h/ To guide and examine the grant of dwelling house ownership certificates and construction work ownership certificates in accordance with law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To direct the implementation of strategies and policies on dev elopment and management of the real estate market after they are approved by the Prime Minister:

b/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, ministerial-level agencies and provincial/municipal Peoples Committees in, managing real estate business activities;

c/ To guide regulations on real estate permitted for business;

d/ To guide and examine the implementation of legal provisions on conditions on capabilities of investors of projects in new urban centers, residential quarters and technical infrastructure of industrial parks:

dd/ To guide and examine the implementation of legal provisions on sale and purchase of houses, construction works and transfer of projects on new urban centers, residential quarters and technical infrastructure in industrial parks;

e/ To promulgate framework programs on training and retraining in real estate brokerage and valuation, management and administration of real estate exchange: to promulgate forms of real estate brokerage certificate and real estate valuation certificate; to guide and inspect the grant and management of real estate brokerage certificate and real estate valuation certificate;

g/ To build, and manage the operation of, a system of information on the real estate market and real estate business activities.

11. Regarding construction materials:

a/ To direct, guide and inspect the implemen-tation of the national master planning on development of construction materials, regional plannings on development of construction materials, plannings on cement industry develop-ment and national programs on construction materials after they are approved by the Prime Minister;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ To guide and examine the elaboration, appraisal, approval and management of local plannings on development of construction materials by provincial/municipal Peoples Committees:

d/ To direct, guide and examine the implemen-tation of plannings on the exploration, exploitation and processing of minerals for use as construction materials or materials for cement production after they are approved by the Prime Minister:

dd/ To guide the appraisal and assessment of technologies for the exploitation and processing of minerals for use as construction materials and materials for cement production; technologies for the production of construction materials: and the quality of construction materials;

e/ To appraise investment projects on exploitation and processing of minerals for use as construction materials and materials for cement production and construction investment projects in the construction material industry under the Governments decentralization;

g/ To direct the implementation of technical regulations and regulations on labor safety and sanitation in the exploitation and processing of minerals for use as construction materials or materials for cement production; and the production of construction materials;

h/ To promulgate a list of, and conditions and criteria on, construction materials permitted for export, restricted from export and subject to conditional business; to guide and inspect the implementation thereof.

12. Regarding construction technical safety:

a/ To guide and inspect the assurance of technical safety in the construction service;

b/ To propose a list of machines, equipment and supplies with strict safety requirements in the construction service to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for promulgation;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ To formulate and promulgate criteria and technical conditions on verification organizations conducting the verification of machines and equipment with strict safety requirements in the domains under its state management after obtaining appraisal opinions of the Ministn of Labor. War Invalids and Social Affairs;

dd/ To guide and inspect the implementation of legal provisions on safety of machines, equipment and supplies with strict requirements on labor safety under its state management.

13. Regarding environmental protection:

a/ To direct and guide the integration of environmental protection plannings. plans and programs into development strategies, plannings. plans and programs in the domains falling under its state management;

b/ To study and propose the promulgation or amendment and supplementation of environmental standards^ to formulate and promulgate according to its competence technical regulations on environment quality and environmental waste in the domains falling under its suite management:

c/ To direct and guide the elaboration of strategic environmental assessment reports and environmental impact assessment reports: to evaluate environmental impact assessment reports according to its competence, observe environmental impacts of activities in various branches and domains and elaborate reports on environmental impacts exerted by various branches and domains: to manage and control waste, noise, vibration, light and radiation; to prevent and respond to environmental incidents, remedy environmental pollution and rehabilitate the environment in the domains falling under its state management in accordance with laws:

d/ To monitor and inspect the implementation of the law on environmental protection in the domains falling under its state management.

14. To enter into international cooperation in the domains falling under its suite management as prescribed by law.

15. To elaborate, and organize the implementation of. strategies on scientific and technological development in the construction service; to organize and direct scientific research and application of scientific and technological advances in the domains falling under its state management.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.17. To decide on and direct the implementation of its administrative reform program according to the objectives and contents of the state administrative reform approved by the Prime Minister.

18. Regarding the exercise of the rights of representing the owner of state capital invested in enterprises under its state management:

a/ To elaborate a scheme on reorganization and ownership transformation of state enteiprises under its state management for submission to the Prime Minister for approval and direct the implementation of the scheme after its is approved;

b/ To propose to the Prime Minister for appointment or appoint according to its competence leading and managing officials and chief accountants of unequitized state companies or state enterprises of which the rights of representing the owner of the state capital have not yet been transferred to the State Capital Investment Corporation;

c/ To propose the Prime Minister to approve or approve according to its competence organization and operation charters of unequitized state companies or state enteiprises of which the rights of representing the owner of the state capital have not yet been transferred to the State Capital Investment Corporation;

d/ To appoint representatives of state capital portions at state enterprises attached to the Ministry when they are transformed into joint-stock companies.

19. To decide on specific guidelines and measures and direct the implementation of mechanisms applicable to the operation of public service organizations under its management in accordance with law; to manage and direct the operation of non-business organizations under its management in accordance with law.

20. To perform the state management of enterprises and cooperatives of all economic sectors operating in the domains falling under its state management in accordance with law.

21. To guide, facilitate and examine the operation of associations and non-governmental organizations operating in the domains falling under its state management in accordance with laws; to collect recommendations and feedback of concerned associations and non-governmental organizations in order to complete mechanisms and policies under its state management when necessary.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.23. Regarding management of public employees and civil servants ranks of the construction service:

a/ To perform tasks and exercise powers regarding the management of public employees and civil servants ranks as prescribed by law;

b/ To promulgate standards and professional criteria applicable to civil servants of different ranks in its assigned branches or domains after obtaining appraisal opinions of the Ministry of Home Affairs: to elaborate and submit to the Ministry of Home Affairs standards and professional criteria applicable to public employees of different ranks in its assigned branches for approval and promulgation: to promulgate specific professional criteria of heads of agencies that are attached to provincial/ municipal Peoples Committees, and specialized in the branches or domains under its management.

24. To manage its organizational apparatus and payroll; to direct the implementation of salary regulations and regulations and policies on preferential treatment, commendation and disciplining and other policies towards cadres, public employees and civil servants under its management.

25. To formulate its annual budget estimates; to coordinate with the Ministry of finance in formulating and synthesizing budget revenue and expenditure estimates according to branches and domains under its state management for the Government to submit them to the National Assembly; to organize the implementation and settlement of the state budget: to perform other tasks related to state budget, finance and assets in accordance with law.

26. To perform other tasks as assigned or authorized by the Government or the Prime Minister.

Article 3. Organizational structure of the Ministry

1. The Architecture and Construction Planning Department;

2. The Construction Activities Management Department;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The Construction Economics Department;

5. The Science, Technology and Environment Department;

6. The Planning and Finance Department;

7. The Legal Department;

8. The International Cooperation Department;

9. The Organization and Personnel Department;

10. The Inspectorate;

11. The Office:

12. The Department of State Appraisal of Construction Work Quality;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.14. The Technical Infrastructure Department;

15. The Urban Development Department;

16. The Representative Agency in Ho Chi Minh City;

17. The Architecture and Urban and Rural Planning Institute:

18. The Construction Economics Institute:

19. The Construction Science and Technology institute:

20. The Construction and Urban Managers Academy;

21. The Information Center;

22. The Construction newspaper:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The units specified in Clauses 1 thru 16 of this Article are organizations assisting the Minister in performing the state management functions and the units specified in Clauses 17 thru 23 are state nonbusiness units under the Ministry.

The departments of Construction Activities Management; Planning and Finance and Organization and Personnel may organize sections.

The Ministry of Construction shall propose the Prime Minister to promulgate a list of other non-business organizations under the Ministry.

Article 4. Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in CONG BAO and replaces the Governments Decree No. 36/2003/ND-CP of April 4, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction, and all previous regulations contrary to this Decree.

Article 5. Implementation responsibility

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal Peoples Committees shall implement this Decree.

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.911

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.194
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!