Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5257/2005/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5257/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2006 (ĐỢT 1/2006)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH  

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định này “Danh sách tổ chức định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2006”.

Điều 2: Các tổ chức định giá có tên trong danh sách công bố tại Điều 1 Quyết định này được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Tổng công ty nhà nước, các tổ chức định giá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ban Chỉ đạo ĐMPTDN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các Tổng công ty Nhà nước;
- Các tổ chức định giá;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Thị Băng Tâm

DANH SÁCH

TỔ CHỨC ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5257/2005/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  

I. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC);

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (FSC);

3. Công ty TNHH Chứng khoán ACB;

4. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương (IBS);

5. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agriseco);

6. Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng ngoại thương (VCBS);

8. Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MSC);

9. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

II. CÔNG TY KIỂM TOÁN

1. Công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH (VACO);

2. Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC);

3. Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC);

4. Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper;

5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

6. Công ty Cổ phần kiểm toán và tư vấn (A&C);

7. Công ty Kiểm toán và kế toán (AAC);

8. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA-HANOI);

9. Công ty Cổ phần kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

10. Công ty Cổ phần Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC);

11. Công ty TNHH Kiểm toán DTL;

12. Công ty Cổ phần Kiểm toán và tư vấn Đất Việt (Vietland);

13. Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM);

14. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;

15. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Việt Nam (VAAC);

16. Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Việt Nam (VIA);

17. Công ty Cổ phần kiểm toán và tư vấn Việt Nam (VNAudit);

18. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn quản lý (ICA);

19. Công ty Cổ phần kiểm toán và tư vấn Thăng Long;

20. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Hồng Đức;

21. Công ty Cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính Ánh sáng Á Châu;

22. Công ty Hợp danh kiểm toán và kế toán An Phát (APS);

23. Công ty TNHH kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam (CIMEICOVIETNAM);

24. Công ty Cổ phần kế toán kiểm toán và tin học Chuẩn Việt (Vietvalues);

25. Công ty Cổ phần kiểm toán Thăng Long;

26. Công ty Cổ phần kiểm toán Quảng Ninh;

27. Công ty Cổ phần kiểm toán - tư vấn thuế (ATC);

28. Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán (CA&A);

29. Công ty Hợp danh kiểm toán tài chính đầu tư Việt Nam (VAFICO);

30. Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Việt Nam (ATICVIETNAM);

31. Công ty TNHH kiểm toán Mỹ (AA);

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ KHÁC

1. Trung tâm Thẩm định giá Miền Bắc;

2. Trung tâm Thông tin và thẩm định giá Miền Nam;

3. Trung tâm tư vấn, dịch vụ tài chính - giá cả Đà Nẵng;

4. Trung tâm thẩm định giá và bất động sản thuộc Sở Tài chính Kiên Giang;

5. Trung tâm thông tin, tư vấn, dịch vụ về tài sản và bất động sản (Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính);

6. Công ty cổ phần giám định thẩm định Việt Nam (VIVACO);

7. Công ty Cổ phần thông tin và định giá Việt Nam (VIETVALUE).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5257/2005/QĐ-BTC ngày 30/12/2005 công bố danh sách tổ chức định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.819

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!