Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 370/QĐ-TTg năm 2012 thay thế Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng công ty Lương thực miền Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 370/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 03/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 370/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

THAY THẾ PHỤ LỤC ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN - TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước và Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng công ty Lương thực miền Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay thế Phụ lục danh sách đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết ban hành kèm theo Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng công ty Lương thực miền Nam bằng Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Du lịch Hàm Luông và các Công ty cổ phần: Thực phẩm Biển Xanh, Đầu tư Phát triển Cửu Long, Vận tải biển Hoa Sen.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng công ty Lương thực miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các UB của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tổng công ty Lương thực miền Nam (4b);
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

A. CÔNG TY MẸ

1. Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam.

2. Công ty Lương thực Long An.

3. Công ty Bột mì Bình Đông.

4. Công ty Lương thực Sông Hậu.

5. Công ty Lương thực Tiền Giang.

6. Công ty Lương thực Đồng Tháp.

7. Công ty Lương thực Bạc Liêu.

8. Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang.

9. Công ty Lương thực Trà Vinh.

10. Công ty Nông sản Thực phẩm Tiền Giang.

11. Công ty Nông sản Thực phẩm Trà Vinh.

12. Công ty Lương thực Sóc Trăng.

13. Công ty Lương thực Vĩnh Long.

14. Công ty Lương thực Bến Tre.

B. CÔNG TY CON

I. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

1. Công ty TNHH Bình Tây.

2. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

3. Công ty TNHH Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

4. Công ty TNHH Lương thực Sài Gòn (Saigon Food Pte Ltd).

II. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông.

III. CÔNG TY DO TỔNG CÔNG TY GIỮ CỔ PHẦN CHI PHỐI

1. Công ty CP Thương mại Sài Gòn Kho Vận.

2. Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ.

3. Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco.

4. Công ty CP Bao bì Tiền Giang.

5. Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Cà Mau.

6. Công ty CP Tô Châu.

7. Công ty CP Lương thực Bình Định.

8. Công ty CP Xây lắp cơ khí & Lương thực Thực phẩm.

9. Công ty CP Lương thực Hậu Giang.

10. Công ty CP Thực phẩm Biển Xanh.

11. Công ty CP Lương thực Quảng Ngãi.

C. CÔNG TY LIÊN KẾT

1. Công ty CP Bánh Lubico.

2. Công ty CP Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực phẩm Nosafood.

3. Công ty CP Bao bì Bình Tây.

4. Công ty CP Bao bì Đồng Tháp.

5. Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket.

6. Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

7. Công ty CP Hoàn Mỹ.

8. Công ty CP Lương thực Đà Nẵng.

9. Công ty CP Bột mì Bình An.

10. Tổng công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco.

11. Công ty CP Bến Thành - Mũi Né.

12. Công ty CP Đầu tư phát triển Cửu Long.

13. Công ty CP Vận tải Biển Hoa Sen.

14. Công ty CP Lương thực thực phẩm Campodia - Việt Nam.

15. Công ty CP Lương thực V.A.P.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 370/QĐ-TTg năm 2012 thay thế Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng công ty Lương thực miền Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.126

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125