Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 25/2010/NĐ-CP chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức quản lý

Số hiệu: 25/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 25/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH

VỀ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các doanh nghiệp được chuyển đổi theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Điều 3. Chủ sở hữu và phân công, phân cấp thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Nhà nước là chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do mình nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ. Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ. Mỗi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ công ty nhà nước hoặc thành lập mới chỉ do một tổ chức được phân công, phân cấp dưới đây thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là chủ sở hữu):

1. Thủ tướng Chính phủ hoặc một tổ chức chuyên trách được Chính phủ phân công thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước quy mô lớn, quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

2. Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) được phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi từ:

a) Công ty nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ công ích do Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập;

b) Công ty mẹ trong tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước trong mô hình công ty mẹ - công ty con; công ty nhà nước độc lập; công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, nông trường và lâm trường quốc doanh do Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập thuộc diện cổ phần hóa nhưng chưa thực hiện chuyển đổi được trước ngày 01 tháng 7 năm 2010.

3. Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con, công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi, tổ chức lại từ: công ty thành viên hạch toán độc lập, đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của tổng công ty nhà nước, tập đoàn kinh tế nhà nước; công ty mẹ trong tổng công ty nhà nước thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước; công ty con, đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của công ty mẹ; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ thành lập mới.

4. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập do các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, trừ các công ty quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5. Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có các quyền, nghĩa vụ quy định tại các Điều 64, 65 và 66 Luật Doanh nghiệp, Nghị định này và Điều lệ công ty.

6. Các cơ quan quản lý nhà nước không được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế tài chính, phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Điều 4. Chi phí chuyển đổi

1. Chi phí chuyển đổi được hạch toán giảm vốn chủ sở hữu.

2. Nội dung và mức chi phí chuyển đổi do Bộ Tài chính quy định.

Điều 5. Kế thừa quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước chuyển đổi

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Áp dụng pháp luật có liên quan

1. Việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và việc tổ chức quản lý, hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp có sự khác nhau giữa các quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật về tập đoàn kinh tế nhà nước về quản lý, giám sát và đánh giá của chủ sở hữu Nhà nước đối với công ty mẹ là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của tập đoàn kinh tế nhà nước; về quyền, nghĩa vụ của người đại diện trực tiếp chủ sở hữu Nhà nước tại công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước thì áp dụng theo quy định của pháp luật về tập đoàn kinh tế nhà nước.

Chương 2.

ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI

Điều 7. Đối tượng chuyển đổi

1. Công ty nhà nước độc lập.

2. Công ty nhà nước là công ty mẹ tập đoàn kinh tế nhà nước; công ty mẹ trong tổng công ty nhà nước; công ty mẹ trong tổng công ty thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước; công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con (gọi chung là công ty mẹ).

3. Công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty nhà nước, tập đoàn kinh tế nhà nước.

4. Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc tổng công ty nhà nước, công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước;

5. Công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.

Điều 8. Điều kiện chuyển đổi

1. Các doanh nghiệp quy định tại Điều 7 Nghị định này được tổ chức lại, chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 7 Nghị định này thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn; được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Công ty mẹ trong tổng công ty thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước và các đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 7 Nghị định này không thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, nắm giữ các bí quyết kinh doanh, công nghệ, thông tin của tổng công ty, tập đoàn mà tổng công ty, tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ;

b) Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính. Trường hợp không còn vốn nhà nước thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung vốn nhà nước; nếu không được bổ sung vốn thì chuyển sang thực hiện các hình thức chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định tại Điều 80 Luật Doanh nghiệp nhà nước.

Trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ (dự kiến) của công ty không thấp hơn vốn pháp định.

2. Đối với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định này, ngoài điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có thể tách thành đơn vị hạch toán độc lập;

b) Việc chuyển đổi đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không gây khó khăn hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ.

3. Doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa nhưng chưa triển khai thực hiện cổ phần hóa hoặc đang thực hiện theo trình tự, thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty cổ phần nhưng dự kiến đến ngày 01 tháng 7 năm 2010 chưa có quyết định xác định giá trị doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền.

Doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều này sau khi chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải tiếp tục chuyển thành công ty cổ phần theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 9. Trình tự chuyển đổi công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ, công ty thành viên hạch toán độc lập, đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc tổng công ty nhà nước hoặc tập đoàn kinh tế nhà nước

1. Thông báo kế hoạch và lộ trình chuyển đổi:

Căn cứ vào Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, người được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu thông báo cho doanh nghiệp về kế hoạch, lộ trình chuyển đổi.

2. Thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp:

a) Thủ tướng Chính phủ ủy quyền quyết định thành lập Ban chuyển đổi công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập cho Hội đồng quản trị công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp do mình quyết định thành lập. Hội đồng quản trị công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty quyết định thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp thành viên tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước.

b) Thành phần Ban chuyển đổi doanh nghiệp gồm: Trưởng ban là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty; ủy viên thường trực là Kế toán trưởng; ủy viên Ban chuyển đổi doanh nghiệp có thể gồm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, các trưởng phòng hoặc ban; đổi mới và phát triển doanh nghiệp, kế hoạch, kinh doanh, tổ chức cán bộ, lao động; có thể mời Bí thư Đảng ủy (chi bộ) tham gia là ủy viên Ban chuyển đổi.

Ban chuyển đổi doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Doanh nghiệp chuyển đổi thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết về kế hoạch và lộ trình chuyển đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Xây dựng đề án chuyển đổi, bao gồm:

a) Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chuyển đổi doanh nghiệp;

b) Kiểm kê, phân loại, xác định vốn, tài sản doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng.

Tài sản doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng bao gồm: tài sản của doanh nghiệp đang sử dụng; tài sản không có nhu cầu sử dụng; tài sản chờ thanh lý; tài sản hao hụt, mất mát và các tổn thất khác về tài sản của doanh nghiệp; tài sản thuê, mượn, nhận giữ hộ, nhận ký gửi, nhận vốn góp liên doanh, liên kết; tài sản dôi thừa; các khoản phải thu; các khoản phải trả; các khoản phải thu không có khả năng thu hồi;

c) Lập danh sách, phân loại lao động và phương án sử dụng diện tích đất doanh nghiệp đang quản lý;

d) Lập phương án xử lý tài chính, tài sản; phương án sắp xếp lại lao động; báo cáo tài chính và dự kiến vốn điều lệ.

Doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định này không phải lập phương án và thực hiện xử lý tài sản, tài chính, sắp xếp lại lao động, sử dụng đất.

5. Xây dựng mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; xây dựng dự thảo điều lệ.

6. Thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện đề án chuyển đổi và quyết định chuyển đổi:

a) Người quyết định thành lập doanh nghiệp thẩm định và phê duyệt Đề án chuyển đổi do công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ trình;

b) Hội đồng quản trị tổng công ty nhà nước, công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước thẩm định và phê duyệt Đề án chuyển đổi do công ty thành viên tổng công ty nhà nước, tập đoàn kinh tế nhà nước trình;

c) Ban chuyển đổi doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện đề án chuyển đổi.

7. Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu và các chức danh quản lý, điều hành công ty:

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ chuyển đổi từ tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành. Các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu quy định tại Điều 3 Nghị định này bổ nhiệm các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Tổng giám đốc công ty.

Đối với các doanh nghiệp tổ chức theo mô hình Hội đồng quản trị thì chủ sở hữu ra quyết định bổ nhiệm lại các thành viên Hội đồng quản trị làm thành viên Hội đồng thành viên; Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

8. Đăng ký kinh doanh.

9. Gửi quyết định chuyển đổi đến các chủ nợ của doanh nghiệp và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định chuyển đổi, doanh nghiệp phải gửi quyết định chuyển đổi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp.

Điều 10. Trình tự chuyển đổi tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

1. Tổng công ty nhà nước tiến hành việc chuyển đổi theo hình thức công ty mẹ - công ty con đồng thời với việc hình thành công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

2. Trình tự, thủ tục tổ chức lại, chuyển đổi tổng công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con thực hiện theo Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

3. Trình tự, thủ tục hình thành công ty mẹ theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Điều 11. Thẩm quyền quyết định chuyển đổi

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng quyết định lộ trình và chuyển đổi doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

2. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lộ trình và chuyển đổi doanh nghiệp do mình quyết định thành lập và các công ty thành viên tổng công ty nhà nước, tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ủy quyền.

3. Hội đồng quản trị công ty mẹ, tổng công ty nhà nước quyết định lộ trình và chuyển đổi đối với các đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 7 Nghị định này.

Điều 12. Nhiệm vụ của doanh nghiệp trong xây dựng đề án chuyển đổi

1. Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập có nhiệm vụ:

a) Rà soát từng đơn vị thành viên, đối chiếu với các điều kiện chuyển đổi; xác định cơ cấu và lập phương án hình thành công ty mẹ dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; lập phương án hình thành công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ làm chủ sở hữu và phương án cổ phần hóa các đơn vị thành viên;

b) Kiểm kê, phân loại, xác định các loại vốn, tài sản, công nợ, lao động hiện có và diện tích đất do tổng công ty, từng đơn vị thành viên, các đơn vị dự kiến hình thành công ty mẹ đang quản lý; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi, bao gồm cả tình hình đầu tư, góp vốn của tổng công ty và đơn vị thành viên ở các doanh nghiệp khác;

c) Lập phương án xử lý tài sản, tài chính, công nợ, sắp xếp lại lao động; phương án chuyển giao quyền lợi, nghĩa vụ, tài sản, vốn, công nợ, lao động sang công ty mẹ; xác định số vốn dự kiến đăng ký thành vốn điều lệ của công ty mẹ; phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan chủ động xử lý theo thẩm quyền những tồn tại về vốn, tài chính và lao động của công ty mẹ khi chuyển đổi theo quy định tại Điều 13 Nghị định này;

d) Xây dựng dự thảo điều lệ của công ty mẹ, công ty con dự kiến chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

2. Các đối tượng quy định tại Điều 7 Nghị định này có nhiệm vụ:

a) Kiểm kê, phân loại, xác định các loại vốn, tài sản, công nợ, lao động hiện có và diện tích do công ty đang quản lý; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi; bao gồm cả tình hình đầu tư, góp vốn của công ty ở các doanh nghiệp khác;

b) Lập phương án xử lý tài sản, tài chính, công nợ, sắp xếp lại lao động và diện tích đất sử dụng; phương án chuyển giao quyền lợi, nghĩa vụ, tài sản, vốn, công nợ, lao động, diện tích đất sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; xác định số vốn dự kiến đăng ký thành vốn điều lệ của công ty; phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan chủ động xử lý theo thẩm quyền những tồn tại về vốn, tài chính, lao động và đất đai của công ty khi chuyển đổi theo quy định tại Điều 13 Nghị định này;

c) Xây dựng dự thảo điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Điều 13. Nguyên tắc xử lý vốn, tài sản, tài chính và lao động khi chuyển đổi

1. Việc xử lý vốn, tài sản, tài chính và lao động của tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập tổ chức lại theo hình thức công ty mẹ - công ty con được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Tất cả các tài sản của tổng công ty, đơn vị thành viên của tổng công ty khi chuyển đổi đều được tính bằng giá trị;

b) Tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của các đơn vị thành viên tổng công ty dự kiến chuyển đổi và hình thành công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: doanh nghiệp kiểm kê, phân loại, xác định số lượng, đánh giá thực trạng để chuyển giao sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Tài sản thuê, mượn, nhận giữ hộ, nhận ký gửi, nhận góp vốn liên doanh, liên kết: doanh nghiệp chuyển đổi phải thống nhất với người có tài sản cho thuê, cho mượn, gửi giữ hộ, góp vốn liên doanh, liên kết để công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếp tục kế thừa các hợp đồng đã ký hoặc thanh lý hợp đồng;

d) Tài sản không có nhu cầu sử dụng, ứ đọng, chờ thanh lý, hao hụt, mất mát, tổn thất: doanh nghiệp nhượng bán, thanh lý, xử lý theo chế độ quản lý hiện hành;

đ) Tài sản dôi thừa: doanh nghiệp hạch toán tăng vốn của chủ sở hữu tại doanh nghiệp;

e) Các khoản nợ phải thu: các đơn vị thành viên tổng công ty dự kiến chuyển đổi và hình thành công ty mẹ có trách nhiệm tiếp nhận các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp chuyển đổi và thu hồi những khoản nợ đến hạn trước khi chuyển đổi. Đến thời điểm chuyển đổi còn nợ tồn đọng phải thu khó đòi thì xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về xử lý nợ tồn đọng;

g) Các khoản nợ phải trả: doanh nghiệp có trách nhiệm kế thừa các khoản nợ phải trả cho các chủ nợ theo cam kết, kể cả các khoản nợ thuế, ngân sách, nợ cán bộ, công nhân viên; thanh toán các khoản nợ đến hạn. Các khoản nợ phải trả không có người đòi, giá trị tài sản không xác định được chủ sở hữu được tính vào vốn chủ sở hữu. Trường hợp công ty có khó khăn về khả năng thanh toán các khoản nợ quá hạn thì được xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về xử lý nợ tồn đọng;

h) Doanh nghiệp có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động và sắp xếp lại công ty nhà nước; thực hiện chế độ đối với lao động dôi dư theo nguyên tắc mỗi doanh nghiệp chỉ được Nhà nước cấp kinh phí một lần để giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

2. Việc xử lý vốn, tài sản, tài chính và lao động của các đối tượng chuyển đổi được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Tất cả tài sản của công ty khi chuyển đổi đều được tính bằng giá trị;

b) Tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của công ty: doanh nghiệp kiểm kê, phân loại, xác định số lượng, đánh giá thực trạng để chuyển giao sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Đất rừng và các tài sản trên đất rừng được chuyển giao nguyên trạng sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c) Các nguyên tắc quy định tại các điểm c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này.

3. Báo cáo tài chính được đại diện chủ sở hữu phê duyệt là báo cáo tại thời điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 14. Xác định vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của công ty mẹ được hình thành từ việc tổ chức lại, chuyển đổi tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập theo hình thức công ty mẹ - công ty con là số vốn nhà nước thực có sau khi xử lý tài chính theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này và ghi trong Điều lệ công ty mẹ.

2. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ công ty mẹ, công ty nhà nước độc lập hoặc công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty là số vốn chủ sở hữu thực có sau khi xử lý tài chính theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này và ghi trong Điều lệ công ty.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định vốn điều lệ cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ đơn vị hạch toán phụ thuộc.

3. Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển của công ty, người quyết định chuyển đổi doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất mức vốn điều lệ (điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn điều lệ) và nguồn bổ sung vốn điều lệ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 15. Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu phê duyệt; Điều lệ gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

2. Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh.

3. Vốn điều lệ; cách thức điều chỉnh vốn điều lệ.

4. Tên, địa chỉ, quyền và nghĩa vụ của tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu.

5. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty.

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty.

7. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

8. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và kiểm soát viên.

9. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh của công ty.

10. Các trường hợp giải thể và thủ tục thanh lý tài sản của công ty.

11. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

12. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật; của người đại diện tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.

13. Các nội dung khác do tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty quyết định nhưng không trái pháp luật.

Điều 16. Trình, phê duyệt và thực hiện đề án chuyển đổi

1. Doanh nghiệp chuyển đổi trình người có thẩm quyền quy định tại Điều 11 Nghị định này đề án chuyển đổi để ra quyết định chuyển đổi.

Nội dung quyết định chuyển đổi gồm:

a) Tên, địa chỉ, số tài khoản của doanh nghiệp được chuyển đổi; tên, địa chỉ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ của công ty;

d) Tên và địa chỉ tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu và các cá nhân được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty;

đ) Trách nhiệm của công ty đối với việc kế thừa các quyền, nghĩa vụ và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của doanh nghiệp được chuyển đổi.

2. Doanh nghiệp chuyển đổi chịu trách nhiệm thực hiện quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt.

Điều 17. Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp chuyển đổi đăng ký kinh doanh và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký kinh doanh phải bao gồm quyết định chuyển đổi và các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 18. Đăng ký lại quyền sở hữu tài sản

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đối với tài sản được chuyển từ doanh nghiệp chuyển đổi sang công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký. Việc đăng ký lại quyền sở hữu tài sản không phải chịu lệ phí trước bạ.

Chương 3.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Điều 19. Áp dụng mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý công ty

1. Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ được chuyển đổi từ tổng công ty nhà nước có cơ cấu tổ chức gồm Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các Kiểm soát viên.

Đối với công ty mẹ hoạt động trong các ngành, lĩnh vực đặc thù, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty mẹ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Đối với các công ty không quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào quy mô, phạm vi địa bàn và số lượng ngành nghề kinh doanh của từng công ty, chủ sở hữu quyết định áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các Kiểm soát viên hoặc theo mô hình Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên; quyết định việc Chủ tịch công ty kiêm hoặc không kiêm Tổng giám đốc.

MỤC I. TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY THEO MÔ HÌNH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên

Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên tại khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp được quy định như sau:

1. Xây dựng và quyết định chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của công ty; quyết định phương án phối hợp kinh doanh của các đơn vị thành viên do công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối (nếu có) thông qua việc sử dụng quyền chi phối của công ty tại các doanh nghiệp này.

2. Quyết định việc xây dựng và sử dụng thương hiệu; các giải pháp phát triển thị trường và công nghệ; phân công chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và chia sẻ thông tin, thị trường, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ giữa công ty với các doanh nghiệp thành viên (nếu có); các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, hoặc không vượt quá mức giá trị tối đa quy định tại Điều lệ công ty.

3. Quyết định đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ; các đơn vị trực thuộc công ty mẹ; các chi nhánh, các văn phòng đại diện của công ty mẹ ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định các phương án huy động vốn có giá trị không vượt quá giá trị vốn điều lệ hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, hoặc không vượt quá mức giá trị tối đa quy định tại Điều lệ công ty.

5. Quyết định cơ cấu tổ chức, phương án tổ chức kinh doanh, quy chế quản lý nội bộ công ty, biên chế bộ máy quản lý.

6. Hội đồng thành viên công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền quyết định thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động và cán bộ quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trên cơ sở lương tối thiểu của Nhà nước và nguyên tắc tốc độ tăng tiền lương bình quân thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động, trừ các chức danh là Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng, Kiểm soát viên của công ty do chủ sở hữu công ty quyết định.

7. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và lợi ích khác đối với Tổng giám đốc công ty. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương và lợi ích khác đối với các Phó tổng giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng của công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc.

8. Cử người đại diện phần vốn góp của công ty ở doanh nghiệp khác theo đề nghị của Tổng giám đốc.

9. Quyết định những vấn đề quan trọng sau đối với các công ty con:

a) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty làm chủ sở hữu: quyết định việc áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý Hội đồng thành viên hay Chủ tịch công ty; số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và mức thù lao hoặc lương đối với thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên; phê duyệt Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh, việc điều chỉnh vốn điều lệ, các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác thuộc thẩm quyền quyết định của chủ sở hữu công ty; phê duyệt báo cáo quyết toán, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế hàng năm của công ty;

b) Đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có cổ phần hoặc phần vốn góp chi phối của công ty: chỉ đạo người đại diện của công ty sử dụng quyền chi phối hoặc phủ quyết trong việc quyết định phê duyệt Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên; huy động thêm cổ phần, vốn góp; phê duyệt báo cáo quyết toán, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế hàng năm của doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của công ty;

c) Đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp, công ty tài chính (nếu có): phê duyệt quy chế hoạt động của đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp; thông qua dự thảo Điều lệ của công ty tài chính (nếu có) trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

10. Kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc công ty: Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty làm chủ sở hữu, Giám đốc công ty tài chính (nếu có) và người đại diện phần vốn góp của công ty ở doanh nghiệp khác trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định này.

11. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của công ty; báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty hoặc tập đoàn kinh tế nhà nước.

12. Quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây phải được chủ sở hữu chấp thuận:

a) Quyết định chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của công ty; danh mục đầu tư, các ngành nghề kinh doanh chính và các ngành nghề không có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính; việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh chính của công ty; những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn, dự án có nguy cơ rủi ro cao;

b) Phê duyệt các dự án đầu tư; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác trên mức quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Phê duyệt các phương án huy động vốn trên mức quy định tại khoản 4 Điều này;

d) Các quyết định quy định tại khoản 3 Điều này; góp vốn đầu tư vào công ty khác; thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con làm mất quyền chi phối của công ty;

d) Quyết định việc điều chỉnh vốn điều lệ công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

e) Phê duyệt báo cáo quyết toán; phương án sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty; phương án xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh;

g) Quyết định việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty;

h) Quyết định bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc;

i) Các vấn đề khác quy định tại Điều lệ công ty.

13. Tổ chức thực hiện các quyết định được chủ sở hữu công ty chấp thuận.

14. Báo cáo chủ sở hữu công ty kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

15. Chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu công ty và pháp luật về thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của mình và về sự phát triển của công ty theo mục tiêu, nhiệm vụ chủ sở hữu giao hoặc hợp đồng quản lý công ty.

Trường hợp để công ty thua lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hoặc không thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ chủ sở hữu giao hoặc chỉ tiêu tại hợp đồng quản lý công ty mà không giải trình được nguyên nhân khách quan và được chủ sở hữu chấp nhận thì tùy theo mức độ, sẽ bị cách chức hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

16. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Điều 21. Thành viên Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên có các thành viên chuyên trách và không chuyên trách. Số lượng thành viên không quá 7 người; chủ sở hữu công ty quyết định số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng thành viên. Riêng đối với Hội đồng thành viên công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước có từ 05 người đến 09 người.

2. Thành viên Hội đồng thành viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản sau đây:

a) Thường trú tại Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng thành viên phải là công dân Việt Nam;

b) Tốt nghiệp đại học và có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng thành viên phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty;

c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

d) Không là cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc các chức vụ quản lý, điều hành tại doanh nghiệp thành viên;

đ) Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, đ, e, g khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;

e) Tiêu chuẩn khác quy định tại Điều lệ công ty.

3. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên được quy định tại Điều lệ công ty nhưng không quá 5 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại hoặc thay thế.

4. Thành viên Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm và được thay thế trong những trường hợp sau:

a) Vi phạm pháp luật đến mức bị truy tố hoặc các trường hợp bị miễn nhiệm, thay thế do Điều lệ công ty quy định; trong trường hợp này Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên có quyền đề nghị chủ sở hữu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng thành viên;

b) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Xin từ chức;

d) Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác;

đ) Không trung thực trong thực thi các quyền hạn hoặc lạm dụng địa vị, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác;

e) Khi công ty không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do chủ sở hữu giao mà không giải trình được nguyên nhân khách quan và được chủ sở hữu chấp nhận;

g) Các trường hợp khác theo quyết định của chủ sở hữu công ty phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty.

5. Các thành viên Hội đồng thành viên phải cùng chịu trách nhiệm trước người ra quyết định bổ nhiệm và pháp luật về các quyết định của Hội đồng thành viên gây thiệt hại cho công ty và chủ sở hữu công ty, trừ thành viên biểu quyết không tán thành quyết định này; thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 72 Luật Doanh nghiệp.

6. Chế độ làm việc của Hội đồng thành viên thực hiện theo quy định tại Điều 68 Luật Doanh nghiệp.

Điều 22. Chủ tịch Hội đồng thành viên

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty chỉ định trong số các thành viên Hội đồng thành viên. Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ được chuyển đổi từ tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập không kiêm Tổng giám đốc; đối với những công ty khác do chủ sở hữu công ty quyết định.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc phải đảm bảo các điều kiện:

a) Được doanh nghiệp đề nghị kiêm nhiệm và có đơn đề nghị của người dự kiến kiêm nhiệm;

b) Người được đề nghị kiêm nhiệm phải có sức khỏe và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với cả hai chức danh này;

c) Phải quy định cụ thể và tách bạch trong thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên và của Tổng giám đốc;

d) Người được đề nghị kiêm nhiệm phải chịu trách nhiệm đối với chức năng, nhiệm vụ và vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên thực hiện các quyền, nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Doanh nghiệp và các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ công ty; có trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu về việc chậm trễ hoặc không ký các quyết định của Hội đồng thành viên.

Điều 23. Tổng giám đốc công ty

1. Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên phù hợp với Điều lệ công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Tổng giám đốc có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 70 Luật Doanh nghiệp và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây đối với các đơn vị thành viên.

a) Xây dựng phương án phối hợp kinh doanh giữa các đơn vị thành viên trình Hội đồng thành viên; tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh chung, kế hoạch đầu tư giữa các đơn vị thành viên;

b) Kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá quy định trong nội bộ nhóm công ty hoặc tập đoàn;

c) Đề nghị Hội đồng thành viên quyết định cử người đại diện phần vốn góp của công ty ở doanh nghiệp khác.

3. Tổng giám đốc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 72 Luật Doanh nghiệp, các nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng ký với Hội đồng thành viên (nếu có).

Điều 24. Mối quan hệ giữa Hội đồng thành viên với Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành

1. Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho công ty thì Tổng giám đốc báo cáo với Hội đồng thành viên để xem xét, điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Hội đồng thành viên phải xem xét đề nghị của Tổng giám đốc. Trường hợp Hội đồng thành viên không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì Tổng giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng được quyền kiến nghị lên chủ sở hữu công ty.

2. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc tháng, quý, năm, Tổng giám đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động và dự kiến phương hướng thực hiện trong kỳ tới của công ty cho Hội đồng thành viên.

3. Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền tham dự hoặc cử đại diện Hội đồng thành viên tham dự các cuộc họp giao ban, cuộc họp chuẩn bị các đề án trình Hội đồng thành viên do Tổng giám đốc chủ trì. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người đại diện Hội đồng thành viên có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền kết luận cuộc họp.

4. Trường hợp Tổng giám đốc không là thành viên Hội đồng thành viên thì được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng thành viên và được quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.

Điều 25. Kiểm soát viên

1. Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm từ một đến ba Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá ba năm; số lượng kiểm soát viên tùy thuộc vào quy mô vốn, phạm vi địa bàn và số lượng ngành nghề kinh doanh. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi từ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thì bổ nhiệm ba kiểm soát viên. Trường hợp bổ nhiệm từ hai kiểm soát viên trở lên thì chủ sở hữu cử một người phụ trách chung để lập kế hoạch công tác, phân công, điều phối công việc của các kiểm soát viên. Kiểm soát viên không đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp hoặc là người có liên quan đến người quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định tại các điểm a, c và đ khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

2. Kiểm soát viên có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 71 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty. Kiểm soát viên có quyền sử dụng con dấu của công ty để thực hiện nhiệm vụ do pháp luật và Điều lệ công ty quy định đối với Kiểm soát viên.

Điều 26. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên

1. Các thành viên chuyên trách của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng hưởng chế độ lương theo năm. Các thành viên không chuyên trách của Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên không chuyên trách hưởng thù lao theo công việc, thời gian làm việc. Các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng hưởng chế độ thưởng theo nhiệm kỳ. Mức tiền lương và tiền thưởng tương ứng với kết quả, hiệu quả kinh doanh của công ty và kết quả hoạt động quản lý, điều hành hoặc kiểm soát.

2. Chế độ chi trả tiền lương, tiền thưởng như sau:

a) Hàng tháng, các thành viên chuyên trách của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng được tạm ứng 70% của số tiền lương tạm tính cho tháng đó; số 30% còn lại chỉ được quyết toán và chi trả vào cuối năm. Hàng năm, các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng được tạm ứng 70% tổng số tiền thưởng của năm; số 30% còn lại chỉ được quyết toán và chi trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ;

b) Số 30% tiền lương và tiền thưởng còn lại được chi trả cho các đối tượng tương ứng nêu trên căn cứ vào quy chế quản lý tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và quy chế giám sát, đánh giá đối với các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài chính ban hành.

Trường hợp kết quả xếp loại doanh nghiệp và kết quả đánh giá về quản lý, điều hành hoặc kiểm soát của Hội đồng thành viên và từng thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại quy chế quản lý tài chính và quy chế giám sát, đánh giá, thì những thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng không đáp ứng yêu cầu sẽ không được quyết toán 30% số tiền lương năm (đối với các đối tượng hưởng lương) và không được hưởng 30% số tiền thưởng còn lại của nhiệm kỳ.

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc thì chỉ được nhận lương của một chức danh.

MỤC II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY THEO MÔ HÌNH CHỦ TỊCH CÔNG TY

Điều 27. Chủ tịch công ty

1. Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại hoặc thay thế. Chủ tịch công ty có thể kiêm Tổng giám đốc công ty.

Điều lệ công ty quy định Chủ tịch công ty hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao

2. Chủ tịch công ty có quyền và nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức xây dựng và quyết định chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của công ty;

b) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của công ty; các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty hoặc không vượt quá mức giá trị tối đa quy định tại Điều lệ công ty;

c) Quyết định đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của các công ty con để công ty mẹ nắm 100% vốn điều lệ; các đơn vị trực thuộc công ty mẹ; các chi nhánh, các văn phòng đại diện của công ty mẹ ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

d) Quyết định các phương án huy động vốn có giá trị không vượt quá giá trị vốn điều lệ hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, hoặc không vượt quá mức giá trị tối đa quy định tại Điều lệ công ty;

đ) Quyết định cơ cấu tổ chức, phương án tổ chức kinh doanh, quy chế quản lý nội bộ công ty, biên chế bộ máy quản lý;

e) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng và quyết định mức lương và lợi ích khác đối với Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc hoặc Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng của công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc (Giám đốc);

g) Kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình;

h) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; phương án sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty; phương án xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh; thực hiện việc công bố công khai các báo cáo tài chính theo quy định của Chính phủ;

i) Đề nghị chủ sở hữu công ty chấp thuận các vấn đề quan trọng của công ty quy định tại Điều lệ công ty;

k) Tổ chức thực hiện các quyết định của chủ sở hữu công ty;

l) Báo cáo chủ sở hữu công ty kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;

m) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Quyết định của Chủ tịch công ty về các vấn đề sau đây phải được chủ sở hữu công ty chấp thuận:

a) Quyết định chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của công ty; việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh chính của công ty;

b) Phê duyệt các dự án đầu tư; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác trên mức quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Các quyết định quy định tại điểm c khoản 2 Điều này; góp vốn đầu tư vào công ty khác; thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con làm mất quyền chi phối của công ty;

d) Quyết định việc điều chỉnh vốn điều lệ công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

đ) Phê duyệt báo cáo quyết toán; phương án sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty; phương án xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh;

e) Quyết định việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty;

g) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc;

h) Các vấn đề khác quy định tại Điều lệ công ty.

4. Chủ tịch công ty phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định như Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Trường hợp Chủ tịch công ty kiêm Tổng giám đốc phải đảm bảo các điều kiện:

a) Được doanh nghiệp đề nghị kiêm nhiệm và có đơn đề nghị của người dự kiến kiêm nhiệm;

b) Người được đề nghị kiêm nhiệm phải có sức khỏe và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với cả hai chức danh này;

c) Phải quy định cụ thể và tách bạch trong thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch công ty và của Tổng giám đốc.

d) Người được đề nghị kiêm nhiệm phải chịu trách nhiệm đối với chức năng, nhiệm vụ và vai trò là Chủ tịch công ty và Tổng giám đốc công ty.

Điều 28. Tổng giám đốc công ty

Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo mục tiêu, kế hoạch phù hợp với Điều lệ công ty và các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch công ty và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Tổng giám đốc có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 70 Luật Doanh nghiệp.

Điều 29. Kiểm soát viên

Số lượng, nhiệm kỳ, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

Điều 30. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên

Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kiểm soát viên, Kế toán trưởng của công ty hưởng chế độ thù lao, tiền lương và lợi ích khác như thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kiểm soát viên, Kế toán trưởng quy định tại Điều 26 Nghị định này. Trường hợp Chủ tịch công ty kiêm Tổng giám đốc công ty thì chỉ được nhận lương của một chức danh.

Chương 4.

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT CỦA CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Điều 31. Nội dung quản lý, giám sát của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chủ sở hữu Nhà nước quản lý, giám sát những nội dung sau đây đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

1. Về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động:

a) Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh, chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính của công ty;

b) Danh mục đầu tư, việc đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề không liên quan tới ngành nghề kinh doanh chính; những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn, dự án có nguy cơ rủi ro cao;

c) Nhiệm vụ cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích;

d) Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao.

2. Về vốn và tài chính:

a) Việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty;

b) Tình hình đầu tư, nợ và khả năng thanh toán nợ của công ty;

c) Kết quả hoạt động tài chính, hiệu quả kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước;

d) Tổng quỹ tiền lương thực hiện của công ty; tốc độ tăng tiền lương bình quân so với tốc độ tăng năng suất lao động của công ty;

đ) Tăng hoặc chuyển nhượng một phần vốn điều lệ công ty.

3. Về tổ chức và cán bộ:

a) Việc tổ chức lại, giải thể, phá sản công ty; chuyển đổi hình thức pháp lý của công ty; sửa đổi điều lệ công ty; thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con làm mất quyền chi phối của công ty;

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, mục tiêu, nhiệm vụ hoặc hợp đồng quản lý công ty, chế độ lương, thưởng, thực hiện nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chế độ lương, thưởng, thực hiện nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Tổng giám đốc công ty.

4. Việc chấp hành các quyết định của chủ sở hữu và Điều lệ công ty.

5. Những nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Điều 32. Chế độ thông tin, báo cáo của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và trách nhiệm của chủ sở hữu trong giải quyết kiến nghị của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty

1. Chế độ thông tin, báo cáo của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty với chủ sở hữu:

a) Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày kết thúc quý, năm, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh quy định tại khoản 14 Điều 20 Nghị định này và dự kiến phương hướng thực hiện trong kỳ tới của công ty;

b) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phải gửi báo cáo bằng văn bản về quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty về cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty; về thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động và cán bộ quản lý, khen thưởng, kỷ luật đối với Tổng giám đốc; các vấn đề phải được chủ sở hữu công ty chấp thuận quy định tại Nghị định này.

2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các kiến nghị phê duyệt của Hội đồng thành viên quy định tại khoản 12 Điều 20 của Hội đồng thành viên hoặc của Chủ tịch công ty tại khoản 3 Điều 27 Nghị định này, Chủ sở hữu phải quyết định bằng văn bản phê duyệt hoặc trả lời công ty.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2010.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Điều 34. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị tổng công ty nhà nước, công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước có trách nhiệm lập tiến độ, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để hoàn thành việc chuyển đổi các công ty nhà nước do mình quản lý thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trước ngày 01 tháng 7 năm 2010. Đối với doanh nghiệp đang thực hiện cổ phần hóa dự kiến được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 thì không chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục cổ phần hóa và đăng ký kinh doanh là công ty cổ phần sau ngày 01 tháng 7 năm 2010.

2. Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có thể áp dụng Nghị định này để chuyển các doanh nghiệp thuộc diện cần nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu. Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể vận dụng các quy định của Nghị định này để chuyển các đơn vị sự nghiệp có thu không thuộc diện chuyển thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu có trách nhiệm chỉ đạo các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi, thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện việc rà soát, điều chỉnh tổ chức quản lý và sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định của Nghị định này.

4. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi thực hiện Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh các HTX Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (10).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 25/2010/ND-CP

Hanoi, March 19, 2010

 

DECREE

ON TRANSFORMATION OF STATE COMPANIES INTO ONE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANIES AND MANAGEMENT OF STATE-OWNED ONE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANIES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 26, 2003 Law on State Enterprises;
Pursuant to the November 29, 2005 Law on Enterprises;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Subjects of application

1. Enterprises eligible for transformation as defined in Article 7 of this Decree.

2. State-owned one-member limited liability companies.

3. Organizations and individuals involved in the transformation, management and operation of State-owned one-member limited liability companies.

Article 3. The owner and assignment and decentralization of the exercise of  lights and performance of obligations of the owner towards one-member limited liability companies

The State is the owner of one-member limited liability companies whose charter capital is wholly held by it. The Government shall uniformly organize the exercise of rights and performance of obligations towards one-member limited liability companies whose charter capital is wholly held by the State. The rights and obligations of the owner of a one-member limited liability company transformed from a state company or newly established shall be exercised and performed by only one organization assigned or decentralized as follows:

1. The Prime Minister or a specialized organization assigned by the Government shall exercise the rights and perform the obligations of the owner of one-member limited liability companies transformed from parent companies of state economic groups, state corporations or large-sized or important state companies established under the Prime Minister's decisions.

2. Ministries and People's Committees of provinces and centrally run cities (below referred to as provincial-level People's Committees) shall be decentralized to exercise the rights and perform the obligations of the owner of one-member limited liability companies transformed from:

a/ State companies directly serving national defense and security or performing public-utility tasks, which are established under decisions of ministries or provincial-level People's Committees;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Parent companies in the parent-affiliate company model, parent companies of state economic groups are owners of one-member limited liability companies transformed or reorganized from independent-accounting member companies, dependent-accounting member units of state corporations or state economic groups; parent companies in state corporations belonging to state economic groups; affiliate companies and dependent-accounting member units of parent companies; one-member limited liability companies newly established by parent companies.

4. The Slate Capital Investment Corporation is the owner of one-member limited liability companies transformed from independent state companies established under decisions of ministries or provincial-level People's Committees, except companies specified in Clauses 1, 2 and 3 of this Article and other companies as decided by the Prime Minister.

5. Owners of one-member limited liability companies have the rights and obligations provided for in Articles 64.65 and 66 of the Law on Enterprises, this Decree and the company charters.

6. State management agencies not assigned or decentralized to exercise the rights and perform the obligations of the owner of one-member limited liability companies mentioned in Clauses 1 and 2 of this Article may only perform the state management function under the Law on Enterprises and relevant laws regarding one-member limited liability companies in sectors they are in charge of. The Ministry of Finance shall guide the financial and profit distribution mechanisms applicable to one-member limited liability companies.

Article 4. Transformation expenses

1. Transformation expenses shall be accounted as a decrease in equity capital.

2. Transformation expense items and levels
shall be prescribed by the Ministry of Finance.

Article 5. Inheritance of rights and obligations of enterprises before transformation

One-member limited liability companies shall inherit legitimate rights and interests and obligations of transformed enterprises in accordance with law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The transformation of state companies into one-member limited liability companies and management and operation of State-owned one-ember limited liability companies comply with the Law on State Enterprises, the Law on Enterprises, this Decree and other relevant laws.

2. In case of inconsistency between this Decree's provisions and relevant provisions of the law on state economic groups regarding the management, supervision and valuation by the State owner of parent companies being wholly state-owned enterprises of state economic groups: the rights and obligations of the State owner's direct representatives at parent companies of state economic groups, the latter will prevail.

Chapter II

ELIGIBLE SUBJECTS OF. CONDITIONS. ORDER AND PROCEDURES FOR TRANSFORMATION

Article 7. Eligible subjects

1. Independent slate companies.

2. State companies being parent companies of state economic groups: parent companies in state corporations; parent companies in corporations belonging to state economic groups; parent companies operating after the parent-affiliate company model (below collectively referred to as parent companies).

3. Independent-accounting member companies of state corporations or state economic groups.

4. Dependent-accounting member units of state corporations, parent companies of state economic groups and parent companies of state corporations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Transformation conditions

1. Enterprises specified in Article 7 of this Decree may be reorganized or transformed into one-member limited liability companies when fully meeting the following conditions:

a/ Being subjects specified in Clauses 1. 2 and 5. Article 7 of this Decree in sectors, domains or areas in which the State needs to hold 100% of their capital: and approved by the Prime Minister.

Parent companies in corporations belonging to state economic groups and subjects specified in Clauses 3 and 4. Article 7 of this Decree whose charter capital needs not to be wholh held by the State and which play a particularly important role in production or business operations or development strategies or hold business know-how, technologies and information of these corporations or groups and whose charter capital needs to be wholly held by these corporations or groups;

b/ Still having state capital after die financial handling. In case they have no state capital left, they shall report such to the Prime Minister for decision on addition of state capital. It capital addition is not allowed, they may undergo the form of ownership transformation specified in Article 80 of the Law on State Enterprises.

In case they conduct business lines for which legal capital levels are specified by law, their (projected) charter capital must not be fewer than those legal capital levels.

2. In addition to the conditions specified in Clause 1 of this Article, the subjects specified in Clause 4. Article 7 of this Decree must also meet the following conditions:

a/ They can be divided into independent-accounting units:

b/ The transformation of dependent-accounting member units into one-member limited liability companies will neither cause difficulties to nor affect production or business efficiency of state corporations or parent companies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

After being transformed into one-member limited liability companies, enterprises specified in Clause 3 of this Article shall be further transformed into join-stock companies according to roadmaps approved by the Prime Minister.

Article 9. Order for transformation of independent state companies, parent companies, independent-accounting member companies, dependent-accounting member units of state corporations or state economic groups

1. Notification of transformation plans and roadmaps:

Based on the Prime Minister-approved overall scheme on reorganization of wholly state-owned enterprises, persons assigned to exercise the rights and perform the obligations of the owner shall notify enterprises of transformation plans and roadmaps.

2. Setting up of an enterprise transformation committee:

a/The Prime Minister shall authorize Boards of Directors of parent companies of state economic groups or corporations established under the Prime Minister's decisions to decide to set up transformation committees of these companies. Ministers or chairpersons of provincial-level People's Committees shall decide to set up transformation committees of enterprises established under their decisions. Boards of Directors of parent companies of state economic groups or corporations shall decide to set up transformation committees of member enterprises of state economic groups or corporations.

b/ An enterprise transformation committee is composed of the head who is the Chairman of the Board of Directors or Director General (Director) of the company, a standing member who is the Chief Accountant, and members who may be the grassroots trade union leader, heads of sections or divisions for enterprise renewal and development, planning, business, organization and personnel, and labor. The committee may invite the secretary of the Party Committee (Party cell) to join as a member.

The enterprise transformation committee shall organize the performance of jobs involved in the transformation of the enterprise into a one-member limited liability company.

3. Transformed enterprises shall notify their employees of transformation plans and roadmaps within 10 days after being notified under Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Preparing dossiers and documents related to the enterprise transformation;

b/ Inventorying, classifying and identifying capital and assets currently managed or used by the enterprise.

Assets currently managed or used by an enterprise include assets currently used by the enterprise; assets not needed for use; assets awaiting liquidation; wasted or lost assets and other asset losses of the enterprise: leased or borrowed assets, assets kept for. consigned to safe-keeping by or received as joint-venture or association capital contributed by other enterprises; redundant assets; receivables; payables; and irrecoverable receivables;

c/ Listing and classifying employees, and working out a plan on the use of land areas currently managed by the enterprise;

d/ Working out a plan on financial and asset handling: a plan on employee rearrangement: and a financial statement and projected charter capital.

Enterprises specified in Clause 3. Article 8 of this Decree are not required to plan and conduct the asset and financial handling, employee rearrangement and land use.

5. Building of an organizational model and structure of the one-member limited liability company; drafting of the charter.

Appraisal, approval and implementation of the transformation scheme and decision:

a/ The person who has decided on the enterprise establishment shall appraise and approve the transformation scheme submitted by the independent state company or parent company;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ The enterprise transformation committee shall organize the implementation of the transformation scheme.

7. Appointment of an authorized representative of the owner and managerial and executive post holders:

The Prime Minister shall appoint members of the Members' Council, controllers and the Chairman of the Members' Council of the one-member limited liability company being a parent company of a state economic group or a parent company transformed from a corporation established under the Prime Minister's decision at the request of the line minister. Agencies and organizations assigned or decentralized to exercise the rights and perform the obligations of the owner specified in Article 3 of this Decree shall appoint members of the Members" (Council, controllers, the Chairman of the Members Council or the President.

The Members' Council or the President shall appoint or hire the Director General.

For enterprises with a board of directors, the owner shall issue decisions to re-appoini members of Boards of Directors as members of the Members' Councils and Chairmen of Boards of Directors as Chairmen of the Members' Councils.

8. Business registration.

9. Sending of the transformation decision to the enterprise's creditors and notification thereof to its employees:

Within 15 days after the transformation decision is issued, the enterprise shall send the decision to its creditors and notify its employees thereof.

Article 10. Order for transformation of corporations which have been invested in and established by the State into State-owned one-member limited liability companies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The order and procedures for the reorganization and transformation of state corporations after the parent-affiliate company model comply with the Government's Decree

No. 111/2007/ND-CP of June 26, 2007, on the organization and management of state corporations and transformation of state corporations, independent state companies and parent companies being state companies after the parent-affiliate company model to operate under the Law on Enterprises.

3. The order and procedures for the formation of parent companies in the form of one-member limited liability companies comply with Article 9 of this Decree.

Article 11. Competence to decide on transformation

1. The Prime Minister shall decide or authorize ministers to decide on the transformation and transformation roadmaps of enterprises established under his/her decisions.

2. Ministers and chairpersons of provincial-level People's Committees shall decide on the transformation and transformation roadmaps of enterprises established under their decisions and of member companies of state corporations or economic groups when so authorized by the Prime Minister.

3. Boards of Directors of parent companies or state corporations shall decide on the transformation and transformation roadmaps of subjects specified in Clauses 3 and 4, Article 7 of this Decree.

Article 12. Tasks of enterprises in elaborating transformation schemes

1. A corporation which has been established and invested in by the State has the following tasks:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To inventory, classify and identify existing capital, assets, debts and employees and land areas currently managed by the corporation, member units or units expected to make up the parent company; to make a financial statement up to the time of transformation, covering the actual situation of investment and capital contribution by the corporation and member units to other enterprises;

c/ To work out a tentative plan on asset, financial and debt handling and employee rearrangement, and a tentative plan on the transfer of rights, obligations, assets, capital, debts and employees to the parent company; to determine a capital amount to be registered as the parent company's charter capital; to coordinate with concerned state agencies in addressing according to their competence existing capital, financial and employee problems of the parent company at the time of transformation under Article 13 of this Decree;

d/ To draft the charters of the parent company and affiliate companies expected to be transformed into one-member limited liability companies.

2. The subjects specified in Article 7 of this Decree have the following tasks:

a/To inventory, classify and identify existing capital, assets, debts and employees and land areas currently managed by the company; to make a financial statement up to the time of transformation, covering the actual situation of investment and capital contribution by the corporation to other enterprises:

b/ To work out a tentative plan on asset, financial and debt handling and employee and used land rearrangement, and a tentative plan on the transfer of rights, obligations, assets, capital, debts, employees and land areas to the one-member limited liability company: to determine a capital amount to be registered as the company's charter capital; to coordinate with concerned state agencies in addressing according to their competence existing capital, finance, employee and land problems of the company at the time of transformation under Article 13 of this Decree;

c/ To draft the charters of one-member limited liability companies.

Article 13. Principles of handling capital, assets, finance and employees upon transformation

1. Capital, assets, finance and employees of a corporation which has been established and invested in by the State and is reorganized after the parent-affiliate company model shall be handled on the following principles:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ For assets managed and used by the corporation's member units expected to be transformed to form a parent company being a one-member limited liability company, the enterprise shall inventory, classify, quantify, and evaluate the state of, them for transfer to the one-member limited liability company;

c/ For assets which are leased, borrowed, kept for or consigned by others for safe-keeping, or received as joint-venture or partnership capital contributions, the transformed enterprise shall reach agreement with the lessors, lenders, consignors, depositors and contributors on letting the one-member limited liability company to take over or liquidate the signed contracts;

d/ For assets no longer needed, left unsold, awaiting liquidation, wasted or lost, the enterprise shall transfer, sell, liquidate or handle them under current regulations:

e/ For redundant assets, the enterprise shall account them as an increase in the equity capital in the enterprise;

f/ For receivable debts, the corporation's member units expected to be transformed to form a parent company shall take up receivable debts of the transformed enterprise and seek measures to recover due debts before transformation. By the time of transformation, any bad debts shall be handled under the State's current regulations on the handling of bad debts;

g/ For payable debts, the enterprise shall take over debts payable to its creditors as committed, including also tax and state budget remittance arrears, debts owed to its officials and employees: and pay due debts. Unclaimed debts and assets with unidentifiable owners shall be included into equity capital. In case the company encounters difficulties in paying overdue debts, these debts shall be handled under the State's current regulations on the handling of outstanding debts;

h/ The enterprise shall rearrange and employ its existing employees under the laws on labor and reorganization of state companies; implement regimes towards laid-off employees on the principle that each enterprise may receive only a once-off allocation from the State for implementing these regimes; and take over all rights and obligations towards its employees under the labor law.

2. Capital, assets, finance and employees of a transformed company shall be handled on the following principles:

a/ All assets of the company shall be valuated upon its transformation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ The principles specified at Points c. d. e. f. g and h. Clause 1 of this Article.

3. Financial statements approved by the owner's representatives are those made at the time one-member limited liability companies receive business registration certificates.

Article 14. Determination of charter capital

1. The charter capital of a parent company formed from the reorganization or transformation of a corporation which has been established and invested in by the State after the parent-affiliate company model is a state capital amount actually existing after the financial handling on the principles specified in Clause 1, Article 13 of this Decree and stated in the parent company's charter.

2. The charter capital of a one-member limited liability company transformed from a parent company, independent state company or independent-accounting member company of a corporation is an equity capital amount actually existing after the financial handling on the principles specified in Clause 2. Article 13 of this Decree and stated in the company's charter.

The Ministry of Finance shall guide the determination of the charter capital of a one-member limited liability company transformed a dependent-accounting unit.

3. Based on the objectives, tasks and development strategy of a company, the person who has decided on the transformation or his/ her authorized person shall reach agreement with the Ministry of Finance on its charter capital level (increased or decreased) and sources for charter capital supplementation under the Ministry of Finance's guidance.

Article 15. Charters of one-member limited liability companies

The charter of a one-member limited liability company shall be approved by its owner and contains the following principal details:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Business objectives and lines.

3. Charter capital: methods of charter capital adjustment.

4. Name, address, rights and obligations of the organization assigned or decentralized to exercise the rights and perform the obligations of the owner.

5. Organizational and managerial structure of the company.

6. The representative at law of the company.

7. Mode of adoption of the company's decisions; principle(s) for resolving internal disputes.

8. Bases for and methods of determining remunerations, wages and bonuses for managers and controllers.

9. Principle(s) for division of after-tax profits and handling of business losses of the company.

10. Cases of dissolution and procedures for liquidation of assets of the company.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Full names and signatures of the representative at law and representatives of organizations assigned or decentralized to exercise the rights and perform the obligations of the company owner.

13. Other lawful details as decided by the organization assigned or decentralized to exercise the rights and perform the obligations of the company owner.

Article 16. Submission, approval and implementation of transformation schemes

1. To-be-transformed enterprises shall submit their transformation schemes to competent persons defined in Article 11 of this Decree for issuance of transformation decisions.

A transformation decision must contain:

a/ Name, address and account number of the transformed enterprise; name and address of the one-member limited liability company;

b/ Business lines;

c/ Charter capital of the company;

d/ Name and address of the organization assigned or decentralized to exercise the rights and perform the obligations of the owner and individuals appointed as authorized representatives to exercise the rights and perform the obligations of the company's owner;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To-be-transformed enterprises shall
implement approved transformation decisions.

Article 17. Business registration

Transformed enterprises shall make business registration and publicly announce it in the mass media under the Law on Enterprises. \ business registration dossier must comprise the transformation decision and other documents specified by the Law on Enterprises.

Article 18. Re-registration of asset ownership

After being granted a business registration certificate, a one-member limited liability company shall carry out procedures for re­registering the ownership of assets transferred from the transformed enterprise to the company at a state agency competent to grant registration. The re-registration of asset ownership is free from registration fee.

Chapter III

MANAGEMENT OF STATE-OWNED ONE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANIES

Article 19. Application of company management models and structures

1. Parent companies of economic groups or those transformed from state corporations have a structure consisting of a Members' Council, Director General and controllers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For companies not mentioned in Clause 1 of this Article, based on the scale, geographical scope and number of business lines of each company, the owner shall decide to adopt a management structure after the model of Members' Council. Director General and controllers or the model of President. Director

General (Director) and controllers; and decide whether or not the Company President will concurrently act as the Director General.

Section I. COMPANY MANAGEMENT AFTER THE MODEL OF MEMBERS' COUNCIL

Article 20. Tasks, powers and obligations of the Members' Council

The tasks, powers and obligations of the Members' Council in Clause 1. Article 68 of the Law on Enterprises are specified as follows:

1. To elaborate and decide on development strategies; long-term, medium-term and annual plans of the company; to decide on plans on business coordination among member units whose charter capital is wholly owned by the company or in which the company holds shares or to which the company contributes controlling capital portions (if any) by exercising the control right of the company to dominate these enterprises.

2. To decide on the development and use of brands; market and technological development solutions: specialization, cooperation, access to, expansion and sharing of information, market, scientific and technological research and application between the company and its member enterprises (if any); investment projects, purchase and sale, borrowing, lending and other contracts valued at under 50% of total asset value stated in the latest financial statement of the company or at a lower percentage stated in the company charter, or not exceeding the maximum value stated in the company charter.

3. To decide to establish, reorganize, dissolve or transform affiliate companies being one-member limited liability companies; one-member limited liability companies owned by affiliate companies whose charter capital is wholly held by the parent company; dependent units of the parent company: domestic or overseas branches and representative offices of the parent company under law.

4. To decide on tentative plans on raising capital amounts not exceeding the charter capital or a smaller value stated in the company charter, or not exceeding the maximum value level stated in the company charter.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. The Members' Council of a parent company of a state economic group transformed into a one-member limited liability company may decide on salary grades and ranks, unit salary and salary payment regime applicable to employees and managers of the one-member limited liability company based on the State-prescribed minimum wage level and on the principle that the average salary increase rate is lower than the labor productivity increase rate, except those of the titles of Company President. Members' Council members. Director General. Deputy Director General (directors in charge of specific lines or domains), Chief Accountant and Controller of the company which shall be decided by the company owner.

7. To decide on the appointment, dismissal or removal from duty of, signing of contracts or termination of existing contracts with, commendation, disciplining, salaries and other benefits of the Director General of the company. To decide on the appointment, dismissal or removal from duty of, signing of contracts or termination of existing contracts with, salaries and other benefits of Deputy Directors General

(directors in charge of specific lines or domains) and Chief Accountant of the company at the request of the Director General.

8. To nominate representatives of the company's capital contributions to other enterprises at the request of the Director General.

9. To decide on the following important matters of affiliate companies:

a/ For a one-member limited liability company owned by the company: To decide on the application of a management structure after the model of Members' Council or Company President; membership of the Members' Council; appointment, dismissal, removal from duty, commendation, disciplining, remunerations or salaries of members of the Members' Council. Company President and controllers; approval of the company charter as well as amendments and supplementations thereto; objectives, orientations, development strategies, long-term plans, addition of business lines, adjustment of the charter capital, investment projects, purchase/ sale contracts, borrowing or lending contracts or other contracts falling within the deciding competence of the company's owner; approval of the company finalization reports and annual plans on the use of after-tax profits;

b/ For a joint-stock company or a limited liability company with two or more members in which the company has a dominant shares or capital portions: To direct the company's representative in using the dominant right or veto in deciding to approve, amend or supplement the company charter: objectives, orientations, development strategies, long-term plans, addition of business lines, investment projects, purchase and sale contracts, borrowing or lending contracts and other contracts falling within the deciding competence of the Board of Directors or the

Members' Council; to mobilize more shares or make more capital contributions: to approve finalization reports and tentative annual plans on the use of after-tax profits of enterprises in which the company has dominant shares or capital contributions:

c/ For dependent-accounting units, non-business units and financial companies (if any): To approve operation statutes of dependent-accounting units and non-business units: lo adopt draft charters of financial companies (if any) before submitting them to the State Bank Governor for approval.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. To adopt annual financial statements of the company; consolidated financial statements of a group of companies or a state economic group.

12. The Members' Council's decisions on the following issues must be approved by the owner:

a/ Development strategies: long-term, medium-term or annual plans of the company; the portfolio and main business lines and lines unrelated to main business lines: adjustment or addition of main business lines of the company; highly risky sectors, domains, geographical areas and projects:

b/Approval of investment projects; purchase and sale, borrowing or lending contracts and other contracts of a value exceeding the level specified in Clause 2 of this Article;

c/ Approval of plans to raise capital exceeding the level specified in Clause 4 of this Article;

d/ Decisions specified in Clause 3 of this Article; making of capital contributions to other companies: a change in the ownership structure of affiliate companies which will paralyze the dominating right of the company:

e/ Adjustment of the company's charter capital: transfer of part or the whole of the company's charter capital to other organizations and individuals;

f/ Approval of finalization reports; tentative plans on the use of profits after fulfillment of tax obligations and other financial obligations of the company; tentative plans on the offsetting of losses in business operation;

g/ Amendments and/or supplements to the company charter;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i/ Other issues specified in the company charter.

To organize the implementation of decisions adopted by the company owner.

To report to the company owner on the company's business results.

To be held responsible before the company owner and law for the exercise of its powers and performance of its tasks and for the company's development according to the objectives and tasks assigned by the owner or under the company management contract.

In case it lets the company suffer losses or a decrease in the ratio of profits to equity capital or fails to fulfill the objectives and tasks assigned by the owner or targets stated in the company management contract but is unable to give objective reasons acceptable to the owner, its members shall be removed from duty or obliged to pay damages under law.

16. Other rights and tasks as specified in the company charter, the Law on Enterprises and relevant laws.

Article 21. Members of the Members' Council

1. A Members' Council is composed of not more than 7 persons including full-time and part-time members. The company owner shall decide on the number and structure of members of the Members' Council. Particularly, the Member’s Council of a parent company of a state economic group is composed of between 5 and 9 persons.

2. A member of a Members' Council must satisfy the following basic criteria:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Possessing a university degree and being capable of conducting business operations and managing enterprises. The Chairman of the Member's Council must have at least 3 years' experience in managing and administering an enterprise operating in the company's main business lines;

c/ Having good ethical quality and a good sense of law observance, and being physically fit, honest, incorruptible and knowledgeable about law;

d/ Being neither leading officials in the state apparatus or political or socio-political organizations nor managers or executives in member enterprises:

e/ Not being banned from holding managerial or executive posts in enterprises under Points b. c. e, f and g. Clause 2. Article 13 of the Law on Enterprises:

f/ Other criteria indicated in the company charter.

3. The Chairman and members of the Members' Council shall be appointed, dismissed, commended or disciplined under the company owner's decisions. The term of office of a member of the Members' Council shall be indicated in the company charter but must not exceed 5 years. Members of the Members' Council may be re-appointed or replaced.

4. A member of the Members' Council shall be dismissed and replaced in the following cases:

a/ He/she violates law seriously enough to be prosecuted or is dismissed or replaced in cases indicated in the company charter; in this case, the Members' Council and controllers may request the owner to add or replace such member of the Members' Council;

b/ He/she is incapable or unqualified for performing assigned tasks; his/her civil act capacity is lost or restricted;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ There is a decision to transfer or rearrange him/her to another job;

e/ He/she is dishonest in exercising his/her powers or abusing his/her position or powers for self-seeking purposes or for gaining benefits for others:

f/ The company fails to fulfill its obligations or objectives assigned by the owner but cannot give objective reasons acceptable to the owner:

g/ Other cases decided by the company owner and compliant with the company charter.

5. Members of the Members' Council shall take joint responsibility before the person(s) having issued decisions on their appointment and before law for the Members' Council decisions which cause damage to the company and its owner, except those who vote against these decisions: and perform the obligations specified in Article 72 of the Law on Enterprises.

6. The working regime of the Members Council must comply with Article 68 of the Law on Enterprises.

Article 22. Chairman of the Members Council

1. The Chairman of the Members" Council shall be appointed by the company owner among members of the Member’s Council. The company charter must state that the Chairman of the Members' Council or the Director General is the company's representative at law.

The Chairman of the Members' Council of a parent company of an economic group or a parent company transformed from a corporation established under the Prime Minister's decision may not concurrently act as Director General: for other companies, whether the Chairman of the Members' Council concurrently acts as Director General shall be decided by the company owner.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ He/she is requested by the enterprise and expresses in writing his/her wish to concurrently act as Director General ;

b/ He/she is physically fit and satisfies the criteria and conditions specified for both posts:

c/ Functions, tasks, powers and responsibilities of the Chairman of the Members' Council and the Director General are separately specified:

d/ He/she will be responsible for the functions, tasks and roles of the Chairman of the Members' Council and the Director General.

2. The Chairman of the Members' Council shall exercise the rights and perform the tasks specified in Clause 2, Article 49 of the Law on Enterprises and other rights and tasks specified in the company charter; explain and take responsibility to the owner for delaying or refusing to sign decisions of the Members' Council.

Article 23. Director General

1. The Director General is the person administering the company's day-to-day operations according to the objectives, plans and resolutions and decisions of the Members' Council and in compliance with the company charter; and shall take responsibility before the Members' Council and law for the exercise of his/her vested rights and performance of his/her assigned tasks.

2. The Director General has the tasks and powers specified in Article 70 of the Law on Enterprises and the following tasks and powers toward member units:

a/ To work out and submit to the Member's Council tentative plans on business coordination among member units; to organize the implementation of common business coordination plans and investment plans among member units;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ To request the Members" Council to decide on the appointment of representatives of the company's capital contributions to other enterprises.

3. The Director General shall perform the obligations specified in Article 72 of the Law on Enterprises and other obligations specified in the company charter and the contract signed with the Members' Council (if any).

Article 24. Relationship between the Members' Council and the Director General in management and administration

1. When organizing the implementation of a resolution or decision of the Members' Council, if detecting a matter unfavorable to the company, the Director General shall report it to the Members' Council for consideration and modification of that resolution or decision. The Members' Council shall consider the Director General's report on the unfavorable matter. In case the Members' Council refuses to modify that resolution or decision, the Director General shall still implement it but may further report it to the company owner.

2. Within 15 days after the end of a month, quarter or year, the Director General shall send a written report on the company's current operation and orientations for the coming period to the Members' Council.

3. The Chairman of the Members' Council may attend or send a representative of the Members' Council to attend briefing meetings or meetings chaired by the Director General for preparing schemes to be submitted to the Member’s Council. The Chairman or representative of the Members' Council may present his/her opinions at these meetings but may not make final conclusions.

4. In case the Director General is not concurrently a member of the Members' Council, he/she may be invited to attend meetings of the Members' Council and may present his/her opinions but may not vote at these meetings.

Article 25. Controllers

1. The company owner shall appoint between one and 3 controllers working for a term of office of up to 3 years. The number of controllers depends on the company's capital size, geographical scope and number of business lines. For a one-member limited liability company transformed from a parent company of a state economic group or corporation, 3 controllers shall be appointed. In case 2 or 3 controllers are appointed, the company owner shall appoint a person in overall charge to formulate working plans, assign or coordinate jobs of other controllers. Controllers may neither concurrently hold managerial or executive posts nor be related to managers or executive officers as specified at Points a. c and e. Clause 17, Article 4 of the Law on Enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 26. Remunerations, salaries and other benefits of members of the Members* Council. Director General and controllers

1. Full-time members of the Members' Council, full-time controllers. Director General, Deputy Directors General (directors in charge of specific lines or domains) and the Chief Accountant will enjoy annual salaries. Part-time members of the Members' Council and part-time controllers will enjoy job-based or working time-based remunerations. Members' Council members, controllers. Director General. Deputy Directors General (directors in charge of specific lines or domains) and the Chief Accountant will enjoy term of office-based bonuses Salary and bonus levels depend on the company's business results and the efficiency and results of management, administration or control activities.

2. Salaries and bonuses shall be paid as follows:

a/ Every month, full-time members of the Members' Council, full-time controllers. Director General. Deputy Directors General (directors in charge of specific lines or domains) and the Chief Accountant will be advanced 70% of salaries temporarily calculated for the month while the remaining 30% shall only be settled and paid at the year-end. Every year. Members' Council members, controllers, Director General. Deputy Directors General (directors in charge of specific lines or domains) and the Chief Accountant will be advanced 70% of bonuses for the year while the remaining 30% shall only be settled and paid upon the expiration of their term of office;

b/The remaining 30% of salaries and bonuses shall be paid based on the Ministry of Finance-promulgated regulations on the financial management of one-member limited liability companies and regulations on the supervision and appraisal of Members' Council members, controllers. Director General. Deputy Directors General (directors in charge of specific lines or domains) and Chief Accountant of one-member limited liability companies.

In case enterprise classification results and results of appraisal of the management, administration or control by the Members' Council and each individual member of the Members' Council, controllers, Director General, Deputy Directors General (directors in charge of specific lines or domains) and Chief Accountant are not up to requirements set in the financial management, supervision and appraisal regulations. Members' Council members, controllers. Director General, Deputy Directors General (directors in charge of specific lines or domains) and Chief Accountant who fail to meet requirements may not receive the remaining 30% of their annual salaries (for salaried ones) or the remaining 30% of their term of office's bonuses.

3. In case the Chairman of the Members' Council concurrently acts as Director General, he/she may receive only the salary for either post.

Section II. COMPANY MANAGEMENT ORGANIZED AFTER THE MODEL OF PRESIDENT

Article 27. Company President

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The company charter states that the President or Director General is the company's representative at law.

The President of a company shall exercise the rights and perform the obligations of the company owner on the latter's behalf; exercise the rights and perform the obligations of the company; and shall be held responsible before the owner and law for the exercise of his/her vested rights and performance of his/her assigned tasks.

2. The President has the following rights and tasks:

a/ To organize the elaboration of and decide on development strategies; long-term, medium-term and annual plans of the company;

b/ To decide on market, marketing and technological development solutions; investment projects, purchase and sale, borrowing, lending and other contracts valued at under 50% of total book asset value of the company or at a lower percentage stated in the company charter, or not exceeding the maximum value stated in the company charter.

c/ To decide to establish, reorganize, dissolve or transform affiliate companies being one-member limited liability companies; one-member limited liability companies owned by affiliate companies whose charter capital is wholly held by the parent company; dependent units of the parent company; domestic or overseas branches and representative offices of the parent company under law.

d/ To decide on tentative plans on raising capital amounts not exceeding the charter capital or a smaller value stated in the company charter, or not exceeding the maximum value level stated in the company charter.

e/ To decide on organizational structure, business organization plans, internal management regulations and payrolls of the management apparatus.

f/ To decide on appointment, dismissal or removal from duty of, signing of contracts with.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g/ To examine and supervise the Director General in exercising his/her rights and performing his/her tasks:

h/ To adopt annual financial statements; tentative plans on the use of profits after fulfillment of the company's tax obligation and other obligations; tentative plans on the offsetting of losses in business operations; and publicize financial statements under the Government's regulations;

i/ To request the company owner to approve the company's important matters stated in the company charter;

j/To organize the implementation of decisions of the company owner;

k/ To report to the company owner on the company's business results:

l/ Other rights and tasks specified by law and the company charter.

3. The President's decisions on the following issues must be approved by the company owner:

a/ Development strategies; long-term, medium-term or annual plans of the company; adjustment or addition of main business lines of the company;

b/Approval of investment projects; purchase and sale, borrowing or lending contracts and other contracts of a value exceeding the level specified at Point b. Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Adjustment of the company's charter capital; transfer of part or the whole of the company's charter capital to other organizations and individuals;

e/ Approval of finalization reports; tentative plans on the use of profits after fulfillment of the tax obligation and other financial obligations of the company; tentative plans on the offsetting of losses in business operations:

g/ Amendments and/or supplements to the company charter;

h/Appointment, dismissal, removal from duty of, or signing or termination of a contract with, the Director General;

i/ Other matters specified in the company charter.

4. The President must satisfy the criteria specified for the Chairman of the Members' Council.

In case the President concurrently acts as Director General, he/she must satisfy the following conditions:

a/ He/she is requested by the enterprise and expresses in writing his/her wish to do so;

b/ He/she is physically fit and satisfies the criteria and conditions specified for both posts;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ He/she takes responsibility for his/her functions, tasks and roles as the President and the Director General.

Article 28. Director General

The Director General is the person administering the company's day-to-day operations according to the objectives and plans indicated in the company charter and resolutions and decisions of the President: and shall be held responsible before the President and law for the exercise of his/her vested rights and performance of his/her assigned tasks.

The Director General has the tasks and powers specified in Article 70 of the Law on Enterprises.

Article 29. Controllers

The number, term of office, tasks, powers, responsibilities, criteria and conditions of controllers comply with Article 25 of this Decree.

Article 30. Remunerations, salaries and other benefits of the President. Director General and controllers

The President, Director General, Deputy Directors General (directors in charge of specific lines or domains), controllers and the Chief Accountant of a company are entitled to remunerations, salaries and other benefits like Members' Council members. Director General. Deputy Directors General (directors in charge of specific lines or domains), controllers and the Chief Accountant as specified in Article 26 of this Decree. In case the President concurrently acts as Director General, he/she may receive only the salary for either post.

Chapter IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 31. Management and supervision of one-member limited liability companies by their owners

The State owner shall manage and supervise a one-member limited liability company in the following areas:

1. Fulfillment of operation objectives, tasks and orientations:

a/ Operation objectives, business lines, development strategies, and production, business, investment and financial plans of the company:

b/ Portfolio and investment in main business lines and lines unrelated to main business lines; and highly risky business lines, sectors, geographical areas and projects;

c/ Supplying public-utility products and services;

d/ Results of fulfillment of objectives and tasks assigned by the owner.

2. Capital and finance:

a/ Capital preservation and development by the company;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Results of financial operations, business efficiency and ratio of profit to state capital;

d/ Total fund of salaries paid by the company; the company's average salary raise rate compared with the labor productivity increase rate:

e/ Increase or transfer of part of the company's charter capital.

3. Organization and personnel:

a/ The company's reorganization, dissolution and bankruptcy; change of the company's legal status: modification of the company charter; change of ownership structure of affiliate companies which will paralyze the company's dominating right;

b/ The appointment, dismissal, removal from duty, company management objectives, tasks or contract, salaries, bonuses, task performance and results of operation of the Members' Council. President and controllers; the appointment, dismissal, removal from duty, signing of labor contract, salary, bonus, task performance and results of operation of the Director General.

4. Abidance by the owner's decisions and the company charter.

5. Other issues specified by the Law on Enterprises and relevant laws.

Article 32. Notification and reporting by the Members' Council and the President and responsibilities of the owner for responding to proposals of the Members' Council and the President

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Within 30 days after the end of a quarter or year, the Chairman of the Members' Council or the President shall send a written report on the company operation and business results as specified in Clause 14, Article 20 of this Decree and orientations for its operation in the coming period;

b/ Within 5 working days after issuing a decision on the company's organizational structure and internal management regulation; salary grade and rank, basic salary and salary payment for employees and managers: commendation and disciplining of the Director General; or a matter subject to the company owner's approval as specified in this Decree, the

Chairman of the Members' Council or the President shall send a written report on such decision.

2. Within 30 days after receiving a report of the Members' Council or the President and a request for approval of a decision of the Members" Council as specified in Clause 12, Article 20, or of the President as specified in Clause 3. Article 27. of this Decree, the owner shall decide to approve in writing or issue a reply.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 33. Effect

1. This Decree takes effect on May 5. 2010.

2. This Decree replaces Decree No. 95/2006/ ND-CP of September 8. 2006. on transformation of state companies into one-member limited liability companies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Ministries, provincial-level People's Committees and Boards of Director of state corporations or parent companies of state economic groups shall schedule, direct and organize the transformation of state companies under their management into one-member limited liability companies so as to complete it before July 1. 2010. Enterprises currently undergoing equitization and expected to have their equitized values recognized by competent authorities before July 1. 2010. will not be transformed into one-member limited liability companies but continue carrying out procedures for equitization and business registration as joint-stock companies after July I. 2010.

2. Political organizations and socio-political organizations may apply this Decree in transforming enterprises of which they need to hold 100% of charter capital into one-member limited liability companies. Ministries and provincial-level People's Committees may apply certain provisions of this Decree in transforming their revenue-generating non-business units, which are ineligible for transformation into science and technology enterprises, into one-member limited liability companies after obtaining the Prime Minister's approval.

3. Agencies and organizations assigned or decentralized to exercise the rights and perform the obligations of the owner shall direct one-member limited liability companies transformed or founded before the effective date of this Decree in reorganizing their management and modifying their charters to comply with this Decree.

4. The Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance, the Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Agriculture and Rural Development shall coordinate with relevant agencies in guiding the implementation of this Decree.

5. Ministers, heads of ministerial-level agencies and government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People's Committees and Boards of Directors of parent companies of state economic groups and corporations shall implement this Decree.

The Minister of Planning and Investment shall monitor the implementation of this Decree.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


38.160

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!