Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 132/2005/NĐ-CP thực hiện quyền nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước

Số hiệu: 132/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2005

NGHỊ ĐỊNH

VỀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước, bao gồm công ty nhà nước độc lập và tổng công ty nhà nước, quy định tại Luật Doanh nghiệp Nhà nước.

Điều 2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước

1. Nhà nước là chủ sở hữu đối với công ty nhà nước. Chính phủ thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước. Chính phủ trực tiếp thực hiện, hoặc ủy quyền cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ); phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); giao cho Hội đồng quản trị tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập có Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là Hội đồng quản trị) thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu.

2. Thủ tướng Chính phủ trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho các Bộ liên quan thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với tổng công ty nhà nước và công ty nhà nước độc lập đặc biệt quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

3. Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu đối với công ty nhà nước do Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập; thực hiện một số quyền, nghãi vụ của chủ sở hữu đối với tổng công ty nhà nước và công ty nhà nước độc lập đặc biệt quan trọng do THủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Tài chính và các Bộ chức năng thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty nhà nước theo lĩnh vực được phân công.

5. Hội đồng quản trị là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại công ty nhà nước có Hội đồng quản trị và đại diện chủ sở hữu đối với công ty do mình đầu tư toàn bộ vốn điều lệ.

Chương 2:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 3. Các quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước

1. Quyết định thành lập mới, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, tổ chức lại giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước.

2. Quyết định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, ngềh kinh doanh của công ty nhà nước.

3. Phê duyệt Điều lệ, phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ của công ty nhà nước.

4. Quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của công ty nhà nước.

5. Quyết định việc đầu tư, góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết theo thẩm quyền; phê duyệt chủ trương vay, cho vay, thuê, cho thuê của công ty nhà nước.

6. Quy định chế độ tài chính đối với công ty nhà nước, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước.

7. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty nhà nước.

8. Quy định chế độ tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng trong công ty nhà nước; quyết định mức lương, phụ cấp lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty nhà nước.

9. Quy định chế độ đặt hàng, đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ, mức giá bán, mức bù chênh lệch để thực hiện sản xuất, cung ứng các sản pẩhm và dịch vụ công ích.

10. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, thực hiện các quyết định cảu chủ sở hữu và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty nhà nước.

Điều 4. Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước

1. Đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty nhà nước.

2. Thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ công ty nhà nước liên quan đến chủ sở hữu.

3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty nhà nước trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi quếyt định dự án đầu tư; phê duyệt chủ trương mua, bán, vay, cho vay, thuê và cho thuê theo thẩm quyền.

5. Đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm theo pháp luật của công ty nhà nước; không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kinh doanh của công ty.

6. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương 3:

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Mục 1: QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 5. Quyết định thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước

1. Chính phủ ban hành quy định về thành lập mới; ngành, lĩnh vực, địa bàn được xem xét thành lập mới; tổ chức lại; giải thể; chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước.

2. Thủ tướng Chính phủ:

a. Phê duyệt đề án thành lập mới công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.

b. Phê duyệt phương án tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân theo đề nghị của Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các công ty nhà nước độc lập và tổng công ty nhà nước do Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, công ty nhà nước độc lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; theo đề nghị của Hội đồng quản trị đối với tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, sau khi có ý kiến của Bộ Kế haọch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ quản lý ngành.

c. Quyết định thành lập mới các tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng và các công ty nhà nước độc lập đặc biệt quan trọng theo đề nghị của Bộ quản lý ngành.

d. Quyết định việc tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu các tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

đ. Quyết định việc tổ chức lại, giải thể các công ty nhà nước quan trọng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

3. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh:

a. Quyết định thành lập mới các công ty nhà nước (ngoài các công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập mới.

b. Xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phương án tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu các tổng công ty nhà nước do mình quyết định thành lập theo đề nghị của Hội đồng quản trị tổng công ty.

c. Xây dựng phương án tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu các công ty nhà nước độc lập do mình quyết định thành lập và các công ty nhà nước độc lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

d. Quyết định việc tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu các công ty nhà nước (ngoài các công ty nói tại các điểm d và đ khoản 2 Điều này) theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

4. Hội đồng quản trị tổng công ty nhà nước:

a. Xây dựng phương án thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu trong tổng công ty trình người quyết định thành lập tổng công ty triển khai thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.

b. Tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm thành viên của tổng công ty sau khi có sự chấp thuận của người quyết định thành lập tổng công ty.

Điều 6. Quyết định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của công ty nhà nước

1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của công ty nhà nước có Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Hội đồng quản trị và một số công ty nhà nước đặc biệt quan trọng khác theo đề nghị của Bộ quản lý ngành, sau khi có ý kiến của Bộ quản lý ngành (trường hợp do hội đồng quản trị đề nghị) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Danh mục các công ty nhà nước nói trên do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a. Phê duyệt mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của công ty nhà nước có Hội đồng quản trị do mình quyết định thành lập theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

b. Quyết định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành nghề kinh doanh của công ty nhà nước độc lập không có Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và của công ty nhà nước độc lập không có Hội đồng quản trị do mình quyết định thành lập.

3. Hội đồng quản trị quyết định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của công ty sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và của doanh nghiệp do công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ.

Điều 7. Phê duyệt Điều lệ, phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ của công ty nhà nước

1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ, phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Hội đồng quản trị và ý kiến của Bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tùy trường hợp cụ thể, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

2. Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Điều lệ, phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty nhà nước do mình quyết định thành lập và công ty nhà nước không có Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

3. Hội đồng quản trị phê duyệt Điều lệ, phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ của công ty thành viên do Tổng công ty nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ.

Điều 8. Quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của công ty nhà nước

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động đối với công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Bộ quản lý ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến của Bộ quản lý ngành (nếu người đề nghị là Hội đồng quản trị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Tài chính thực hiện việc đầu tư đủ vốn điều lệ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định mức vốn điều lệ của công ty nhà nước do mình quyết định thành lập.

Bộ Tài chính thực hiện việc đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty nhà nước do Bộ quản lý ngành quyết định thành lập theo đề nghị của Bộ quản lý ngành.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

3. Hội đồng quản trị tổng công ty quyết định sử dụng, đầu tư và điều chỉnh vốn, các nguồn lực khác do tổng công ty đầu tư đối với các công ty thành viên, nhưng phải đảm bảo yêu cầu mức vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp hoặc mức vốn pháp định đối với các ngành, nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quyết định việc đầu tư, góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết theo phân cấp; phê duyệt chủ trương vay, cho vay, thuê, cho thuê

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định các dự án đầu tư của công ty nhà nước, các dự án đầu tư ra ngoài công ty nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2. Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a. Quyết định các dự án đầu tư của công ty nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 66 của Luật Doanh nghiệp nhà nước và theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b. Phê duyệt đề án góp vốn của công ty nhà nước do mình quyết định thành lập để thành lập mới các công ty cổ phần nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước hai thành viên trở lên ngoài ngành, lĩnh vực, địa bàn quy định tại Điều 6 Luật Doanh nghiệp nhà nước.

c. Quyết định các dự án của công ty nhà nước góp vốn, mua cổ phần của công ty khác, góp vốn liên doanh với chủ đầu tư nước ngoài, dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 5 Điều 66 của Luật Doanh nghiệp nhà nước.

d. Quyết định chủ trương bán tài sản, việc vay, cho vay, thuê, cho thuê của công ty nhà nước theo quy định tại khoản 6 Điều 66 của Luật Doanh nghiệp nhà nước.

đ. Phê duyệt phương án công ty nhà nước mua công ty thuộc thành phần kinh tế khác.

3. Hội đồng quản trị:

a. Quyết định hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của công ty khác, bán tài sản của công ty, các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê và các hợp đồng kinh tế khác theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 30 của Luật Doanh nghiệp nhà nước và theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b. Quyết định sử dụng vốn của tổng công ty để đầu tư thành lập đơn vị thành viên do tổng công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ nhưng không vượt quá mức vốn đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị và sau khi có sự chấp thuận của người quyết định thành lập tổng công ty.

c. Phê duyệt đề án góp vốn của công ty thành viên do mình nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ để thành lập mới các công ty cổ phần nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước hai thành viên trở lên ngoài ngành, lĩnh vực, địa bàn quy định tại Điều 6 Luật Doanh nghiệp nhà nước.

d. Quyết định hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các dự án góp vốn liên doanh với chủ đầu tư nước ngoài, dự án đâu tư ra nước ngoài của công ty thành viên do mình nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ.

Điều 10. Quy định chế độ tài chính đối với công ty nhà nước, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước

1. Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với công ty nhà nước, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước, chế độ báo cáo và công khai tài chính của công ty nhà nước, báo cáo tài chính hợp nhất của tổng công ty và cơ chế kiểm tra thực hiện.

2. Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện các chế độ tài chính, chế độ báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Hội đồng quản trị công ty nhà nước quy định quy chế quản lý tài chính áp dụng trong công ty; thông qua thông cáo tài chính hàng năm của công ty; phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế hoặc xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh của công ty.

Điều 11. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty nhà nước

1. Thủ tướng Chính phủ:

a. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của công ty nhà nước có Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Bộ quản lý ngành và thẩm định của Bộ Nội vụ.

b. Chấp thuận để Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc của công ty nhà nước có Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

c. Chấp thuận để Bộ trưởng Bộ quản lý ngành bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty nhà nước không có Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

2. Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị của công ty nhà nước có Hội đồng quản trị do mình quyết định thành lập.

b. Chấp thuận để Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc hoặc Giám đốc đối với công ty nhà nước có Hội đồng quản trị do mình quyết định thành lập.

c. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng của công ty nhà nước độc lập không có Hội đồng quản trị do mình quyết định thành lập và của công ty nhà nước độc lập không có Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

3. Hội đồng quản trị:

a. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc công ty nhà nước sau khi được người quyết định thành lập công ty chấp thuận.

b. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng công ty nhà nước theo đề nghị của Tổng giám đốc.

c. Chấp thuận để Tổng giám đốc công ty nhà nước quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật đối với giám đốc, kế toán trưởng các công ty thành viên và các đơn vị sự nghiệp do công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ và đối với các chức danh quản lý chủ chốt khác được quy định tại Điều lệ công ty.

d. Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của công ty ở doanh nghiệp khác theo đề nghị của Tổng giám đốc.

4. Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, kế toán trưởng và các chức danh quản lý chủ chốt khác trong công ty nhà nước.

Điều 12. Quy định chế độ tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng trong công ty nhà nước; quyết định mức lương, phụ cấp lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty nhà nước

1. Chính phủ quy định chế độ tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng trong công ty nhà nước; quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty nhà nước.

2. Người quyết định bổ nhiệm nhân sự quy định tại Điều 11 của Nghị định này quyết định việc xếp lương, nâng lương, phụ cấp lương cho nhân sự đó.

Điều 13. Quy định chế độ đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ thực hiện sản xuất, cung ứng các sản phẩm và dịch vụ công ích

1. Chính phủ quy định danh mục sản phẩm công ích, dịch vụ công ích phục vụ kinh tế - xã hội; công ty nhà nước được thành lập và đăng ký kinh doanh để thực hiện mục tiêu chủ yếu, thường xuyên và ổn định là cung cấp sản phẩm công ích, dịch vụ công ích; công ty nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích, dịch vụ công ích.

2. Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý sản phẩm công ích, dịch vụ công ích tổ chức giao nhiệm vụ cho tổng công ty, công ty nhà nước độc lập có đủ điều kiện thực hiện hoặc tổ chức đấu thầu, đặt hàng.

Tổng công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng các sản phẩm công ích, dịch vụ công ích, tổ chức giao nhiệm vụ cho các công ty thành viên có đủ điều kiện thực hiện.

Điều 14. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, thực hiện các quyết định của chủ sở hữu và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty nhà nước

1. Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ kiểm tra, giám sát công ty nhà nước thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; chế độ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn ở công ty nhà nước; các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và điều hành của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc.

2. Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy chế thực hiện việc tổ chức kiểm tra, giám sát công ty nhà nước theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động và quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc hoặc Giám đốc theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; xem xét, đánh giá báo cáo tài chính hàng năm; đánh giá tình hình tài chính, lap động, năng lực sản xuất kinh doanh, hiệu quả hoạt động vào cuối năm tài chính của công ty.

3. Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước.

4. Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc, Giám đốc đơn vị thành viên trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước và Điều lệ công ty.

Mục 2: NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 15. Nghĩa vụ đầu tư đủ vốn điều lệ của chủ sở hữu nhà nước cho công ty nhà nước

1. Bộ quản lý ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định đúng, đủ mức vốn điều lệ để đảm bảo hiệu quả hoạt động của công ty nhà nước do mình quyết định thành lập.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện việc đầu tư và bổ sung vốn điều lệ cho công ty nhà nước quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 8 Nghị định này và các quy định khác của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định đúng, đủ mức vốn điều lệ để đảm bảo hiệu quả hoạt động của công ty nhà nước do mình quyết định thành lập.

b. Đầu tư đủ vốn để thành lập mới công ty nhà nước do mình quyết định thành lập.

c. Bổ sung đủ vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định đối với công ty nhà nước do mình quyết định thành lập

Điều 16. Nghĩa vụ thực hiện đúng và đủ các quy định tại Điều lệ công ty nhà nước liên quan đến chủ sở hữu

1. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng theo thẩm quyền các quy định tại Điều lệ công ty nhà nước.

2. Đối với các vấn đề chưa được quy định tại Điều lệ công ty nhà nước, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thực hiện theo quy định của pháp luật và sau đó phải yêu cầu công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ trong thời gian sớm nấht để phê duyệt theo đúng quy định.

3. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định hoặc phê duyệt sai, không đúng thẩm quyền, làm công ty lâm vào tình trạng lỗ, mất vốn nhà nước, công ty hoạt động không hiệu quả.

Điều 17. Trách nhiệm của chủ sở hữu về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

1. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, đánh giá về các khoản nợ và nghĩa vụ về tài sản của công ty; trường hợp pháp hiện khả năng của công ty về thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác thấp thì yêu cầu công ty có đề án khắc phục, báo cáo chủ sở hữu phê duyệt.

3. Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hội đồng quản trị phải chỉ đạo Tổng giám đốc, Giám đốc công ty thông báo tình hình tài chính của công ty cho tất cả chủ nợ biết; yêu cầu Tổng giám đốc, Giám đốc nộp đơn hoặc tự nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 16 của Luật Phá sản ngày 15 tháng 6 năm 2004.

4. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không thực hiện đúng các yêu cầu tại các khoản 2 và 3 Điều này.

Điều 18. Trách nhiệm của chủ sở hữu khi quyết định việc đầu tư; bảo lãnh vay; phê duyệt chủ trương mua, bán, vay, cho vay, thuê và cho thuê theo thẩm quyền

1. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm đúng thẩm quyền, đúng pháp luật khi quyết định các dự án đầu tư, bảo lãnh vay, phê duyệt chủ trương mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết, phê duyệt phương án công ty nhà nước mua công ty thuộc thành phần kinh tế khác; có trách nhiệm giám sát thực hiện các uyết định và phê duyệt của mình.

2. Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty nhà nước chịu trách nhiệm đúng thẩm quyền, đúng pháp luật và hiệu quả khi quyết định các dự án đầu tư, bảo lãnh vay, phê duyệt chủ trương mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê, góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết, phê duyệt phương án công ty nhà nước mua công ty thuộc thành phần kinh tế khác; có trách nhiệm giám sát thực hiện các quyết định và phê duyệt của mình.

3. Trường hợp không đảm bảo đúng các yêu cầu trên mà không có các biện pháp khắc phục kịp thời, dẫn đến dự án đầu tư và các hoạt động mua, bán vay, cho vay, thuê, cho thuê, góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết kém hiệu quả, không thu hồi được vốn đầu tư, không trả được nợ, gây thiệt hại đến tài sản của công ty, công ty hoạt động thua lỗ, thì Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị liên đới chịu trách nhiệm.

Điều 19. Nghĩa vụ đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm của công ty; không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kinh doanh của công ty

Thủ trưởng cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước xây dựng quy chế thực hiện các quyền của chủ sở hữu nhà nước được phân công, phân cấp, ủy quyền, đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm cảu công ty nhà nước trong quá trình hoạt động.

Cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước không can thiệp trái pháp luật vào các công việc của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc của công ty nhà nước.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 21. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội
- Văn phòng Quốc hội; - Tổng công ty 91;
- Tòa án nhân dân tối cao
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể
- Học viện Hành chính Quốc gia
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). A. 330.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 132/2005/ND-CP

Hanoi, October, 20 2005

 

DECREE

ON EXERCISING RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE STATE OWNER AT STATE OWNED ENTERPRISES

GOVERNMENT

Pursuant to the Law of the Organisation of Government, 25 December 2001;
Pursuant to the Law of State Owned Enterprises, 26 November 2003;
At the request of the Minister of Planning and Investment,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of Application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Practicing rights and obligations of the State Owner at State Owned General Corporations

1. The State is the Owner of the State Owned Enterprises. The Government uniformedly manage and organize the practicing of the State Owner at the State Owned Enterprises. The Government shall directly exercise the rights and obligations or authorize the Ministries, Ministry-equivalent agencies (hereinafter called “Ministries”), or delegate such rights and obligations to the People’s Committees of the provinces, centrally administered cities (hereinafter called Provincial People’s Committees); or assign the Board of Directors of the General Corporations, Autonomous Companies that have Board of Directors in their structure (hereinafter referred to as Board of Directors) to exercise the rights and obligations of the Owner.

2. The Prime Minister directly exercises or delegate his power to the relevant ministries to exercise a number of the rights and obligations of the Owner at the State Owned General Corporations or State Owned Autonomous Companies of extreme importance whose establishment was by his decisions.

3. Ministries, Provincial People’s Committees are the representative Owner of the State Owned Enterprises established by their decisions; under the authorization of the Prime Minister, exercise a number of rights and obligations of the Owner at State Owned General Corporations or State Owned Autonomous Companies of extreme importance, established by the Prime Minister.

4. Ministry of Finance and other Line Ministries shall exercise a number of rights and obligations of the Owner at State Owned Companies on the areas of their assignments.

5. The Board of Directors is the direct representative of the State Owner at State Owned Enterprise that has Board of Directors and the representative owner at affiliate companies in which they invest their whole charter-capital.

Chapter II

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE STATE OWNER AT STATE OWNED COMPANIES

Article 3. Rights of the State Owner at State Owned Companies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To decide the goals, strategies, long term plans and scope of business of the State Owned Enterprise.

3. To approve the Charter of the State Owned Enterprise and its amendments.

4. To decide the investment made to form up the charter capita and changes in the charter capital of the State Owned Enterprise.

5. To make decision on investment, joint-investment, join-venture, cooperation, borrowing and lending and lease policies of the State Owned Enterprise.

6. To provide the financial policies, income distribution, establishing and using funds of the State Owned Enterprise. 

7. To decide the nomination, dismissal, removal, reward and punishment of the Chairman of the Board of Directors, Member of the Board of Directors, General Director or Director of the State Owned Enterprise.

8. To provide the policies on wages, allowance and bonus in the State Owned Enterprise; wage and allowance scales for the Chairman of the Board of Directors, Members of the Board of Directors, General Director or Directors of the State Owned Enterprise.

9. To provide the regulations on placement of supply order, tender or assignments, selling price and price gap subsidy to run the production and supplying of public goods and services.

10. To organize the check, supervision of the achievement of objectives, and implementation of decisions of the Owner and appraisal of the performance of the State Owned Enterprise.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To make full charter capital available for the State Owned Enterprise.

2. To fully implement all provisions of the Charter of the State Owned Enterprise in connection to the rights and obligations of the State Owner.

3. To be liable for the debts and other obligations I connection to the assets of the State Owned Enterprise within the scope of the Charter Capital of the Enterprise.

4. To be legally responsible for investment decision, approval of procurements, sales, borrowing and lending and leasing under its authority.

5. To ensure the business autonomy and self-responsible before laws of the State Owned Enterprise; not to illegally intervene into the operation of the Enterprise.

6. To conduct other obligations as per provisions of the laws.

Chapter III

DIVISION OF RESPONSIBILITIES TO EXERCISE THE RIGHTS AND OBLIGATIOS OF THE STATE OWNER AT STATE OWNED ENTERPRISES

SECTION 1. RIGHTS OF THE STATE OWNER AT STATE OWNED ENTERPRISE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Government promulgates the regulations on the establishment, restructuring, dissolving and changing of the ownership of the State Owned Enterprise.

2. The Prime Minister:

a) Approves the establishment plan of the State Owned Enterprise as per provisions of the Decree 180/2004/NĐ-CP, 28 October 2004 of the Government on new establishment, restructuring, dissolving of the State Owned Enterprise.

 b) At the request of the relevant line Ministries or Provincial People’s Committees Approves the plans of restructuring, dissolving and changing of ownership of the State Owned Enterprises in the national economy for those State Owned Independent Companies and State Owned General Corporations established by the Decisions of these Ministries or People’s Committees, and State Owned Independent Companies established by the Decisions of the Prime Minister; at the request of the Board of Directors of the State Owned General Corporations established by the Decisions of the Prime Minister after consultation of the Ministries of Planning and Investment, Finance and the relevant Line Ministry.

c) Decides to establish new State Owned General Corporations of special importance at the request of the Line Ministry.

d) Decides the restructuring, dissolving and changing of ownership at the request of the relevant Board of Directors.

đ) Decides the restructuring, dissolving important State Owned Companies that directly serve the national defense and security.

3. Minister, Chairman of the Provincial People’s Committee:

a) Decides to establish new State Owned Companies (other than those established by the Decisions of the Prime Minister) upon the approval of the establishment plan by the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Builds the plans of restructuring dissolving changing of ownership of State Owned Independent Companies established by his/its Decisions or State Owned Autonomous Companies established by the Decisions of the Prime Minister, to submit to the Prime Minister for his approval.

d) Decides the restructuring, dissolving and changing of ownership of State Owned Companies (other than those provided for in d and đ of 2 paragraph 2 of this Article) as per the plan approved by the Prime Minister, then organizes the implementation of such plans.

4. Board of Directors of the State Owned General Corporations:

a) Builds the plans for new establishment, restructuring, dissolving and changing of ownership in the General Corporation to submit to the relevant body by whose Decision the General Corporation was established; implement the approved plans.

b) Incorporates new voluntary member company into the General Corporation upon the approval of the relevant body by whose Decision the General Corporation was established.

Article 6. To decide the goals, strategies, long term plans and scope of business of State Owned Enterprises

1. The Prime Minister approves the goals, strategies, long term plans and scope of business of State Owned Enterprises that have Board of Directors established by the Decision of the Prime Minister at the request of their relevant Boards of Directors and a number of State Owned Enterprises of special importance at the request of the Line Ministry after consultation with the Line Ministry (for those cases requested by the relevant Boards of Directors) and Ministry of Planning and Investment.

The Prime Minister will decide the list of such enterprises.

2. Ministry, Provincial People’s Committee:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Decides the goals, strategies, long term plans and scope of business of State Owned Autonomous Company without Board of Director, established by the Decision of the Prime Minister, after the approval of the Prime Minister and of the State Owned Autonomous Company without Board of Directors, established by his/its Decision.

3. The Board of Directors decides the goals, strategies, long term plans and scope of business of the affiliates whose charter capital is solely from the mother company.

Article 7.  To approve the Charter, changes and amendment of the Charter of the State Owned Enterprise

1. The Prime Minister shall approve the Charter, changes and amendment of the Charter of the State Owned Enterprise established by the Prime Minister at the request of the Board of Director and consultation of the Line Ministry, Ministries of Finance, Planning and Investment.

Case by case, the Prime Minister may authorize the Line Ministry or relevant Provincial People’s Committee to approve the changes or amendment of the Charter of the State Owned Enterprises established by the Decision of the Prime Minister.

2. Line Ministry, Provincial People’s Committee shall approve the Charter, changes and amendment of the Charter of the State Owned Enterprises that has no Board of Directors, established by the Decision of the Prime Minister.

3. The Board of Directors shall approve the Charter, changes and amendment of the Charter of the affiliate company whose charter capital is solely from the mother company.

Article 8. To decide investment to make up the charter capital and changes of the charter capital of the State Owned Enterprise

1. The Prime Minister shall decide to form up  the charter capital and the changes of the charter capital in the operation of the State Owned Enterprise established by the Prime Minister at the request of the Board of Directors, Line Ministry or Provincial People’s Committee after consultation of the Line Ministry (if its establishment is proposed by the Board of Directors or the Provincial People’s Committee), Ministries of Finance, Planning and Investment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Line Ministry, Provincial People’s Committee shall, in cooperation with Ministry of Finance, define the level of the charter capital of the State Owned Enterprise established by its Decision.

Ministry of Finance shall arrange sufficient fund for the Charter capital of the enterprise as requested by the Line Ministry.

Provincial People’s Committee shall arrange sufficient fund for the Charter capital of the enterprise established by its own Decision.

3. Board of Directors shall decide the use and changes of the capital and other resources it invests into the affiliate companies, on the condition that sufficient fund must be made available for the charter capital or legal capital as required by laws for each sector of the economy

Article 9. To decide the investment, capital contribution, joint-venture, partnership by authority; approve borrowing and lending, lease and leasing policies

1. The Prime Minister shall decide the investment project of State Owned Enterprises, investment project into other businesses than the State Owned Enterprises that are under the authority of the Prime Minister as per provisions of the Law on Investment.

2. Line Ministry, Provincial People’s Committee:

a) Shall decide investment projects of the State Owned Enterprise as per provision of section 4 Article 66 of the Law on State Owned Enterprise and those of the Law on Investment.

b) Shall approve the project on capital contribution by the State Owned Enterprise established by its Decision to establish new State Owned holding companies, State Owned one-membered liability limited company, State Owned two or more - membered liability limited company that operates outside the areas or sectors as provided for at Article 6 of the Law on State Owned Enterprise.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Shall decide the plan of selling assets, borrowing, lending, lease and leasing of the State Owned Enterprise as per provisions of Section 6, Article 66 of the Law on State Owned Enterprise.

đ) Shall approve the plan of the State Owned Enterprise to buy up business in other sectors of the economy.

3. Board of Directors:

a) Shall decide or authorize the General Director to decide the investment project, capital contribution, buying shares of other businesses, selling assets, borrowing or lending contracts, lease and leasing agreements as well as other economic arrangements as per provisions at b, Section 2, Article 30 of the Law on State Owned Enterprise and those of the Law on Investment.

b) Shall decide the use of capital of the General Corporation for investment to establish member company whose charter capital is wholly owned by the General Corporation and not exceeding the amount under the authority of the Board of Directors after the approval of the relevant body who decided the establishment of the General Corporation.

c) Shall approve the plan of capital contribution of the member company whose charter capital is wholly owned by the General Corporation to establish new State Owned Joint-Stock Company, State Owned one-membered Liability Limited Company, two or more membered Liability Limited Company that operates outside the areas or sectors provided for at Article 6 of the Law on State Owned Enterprise.

d) Shall decide or authorize the General Director to decide projects of joint-ventures with foreign investors, investment into foreign countries of the member company whose charter capital is wholly owned by the mother business.

Article 10. To stipulate the financial arrangements for the State Owned Enterprises, income distribution and use of funds in State Owned Enterprise

1. The Government shall stipulate the financial arrangements for the State Owned Enterprise, its income distribution, establishment and use of the funds in State Owned Enterprise, reporting mechanism and financial transparency of the State Owned Enterprise, integrated financial report of the General Corporation and the monitoring and supervising mechanism.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Board of Directors of the State Owned Enterprise shall provide the regulations on financial maters for application I the enterprise; approve annual financial report; approve the plan of the use of after tax profit or deal with losses of the enterprise in its business.

Article 11. To nominate, dismiss, remove, reward and punish the Chairman of the Board of Directors, Members of the Board of Directors, General Director or Director of the State Owned Enterprise

1. The Prime Minister:

a) Shall decide to nominate, dismiss, remove from post, punish the Chairman and the Members of the Board of Directors of the State Owned Enterprise that has Board of Directors, established by the Decision of the Prime Minister at the request of the Line Ministry and appraisal of the Ministry of Internal Affairs.

b) Shall approve the Decision of the Board of Directors on nomination, dismissal, removal from post, signing of employment contract, reward and punishment of the General Director of the State Owned Enterprise established  by the Decision of the Prime Minister.

c) Shall approve to authorise the Minister of the Line Ministry to nominate, dismiss, remove from post, reward and punish the General Director (Director) of the State Owned Enterprise established by the Decision of the Prime Minister, that has no Board of Directors.

2. Ministry, Provincial People’s Committee:

a) Shall decide to nominate, dismiss, remove from post, reward and punish the Chairman, Members of the Boards of Directors of the State Owned Enterprise that was established by its Decision and has Board of Director.

b) Shall approve to authorise the Board of Directors to nominate, dismiss, remove from post, sign employment contracts, reward or punish the General Director or Director of the State Owned Enterprise that was established by its Decision and has Board of Directors,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Board of Directors:

a) Shall decide to nominate, dismiss, remove from post, sign employment contract, reward and punish the General Directors of the State Owned Enterprise upon the approval of the body who decided the establishment of the State Owned Enterprise.

b) Shall decide to nominate, dismiss, remove from post, sign employment contract, reward and punish the Deputy General Directors, Chief Accountant of the State Owned Enterprise at the request of the General Director of that State Owned Enterprise.

c) Shall approve to authorise the General Director of the State Owned Enterprise to decide the nomination, dismissal, removal from post, signing of the employment contract, rewards and punishment of the Director, Chief Accountant  of the member company and other subordinate units whose charter capital is wholly owned by the mother State Owned Enterprise and other key persons of management posts as per the provisions of the Charter of the Enterprise.

d) Shall decide to nominate the representative for the investment capital of the Enterprise into other businesses at the request of the General Director.

4. Ministry of Internal Affairs shall guide the procedure of nomination, dismissal, removal from post, rewards and punishment applicable to the Chairman of the Board of Directors, Member of the Board of Directors, General Director or Director, Deputy General Director or Deputy Director, Chief Accountant and other key persons of management in the State Owned Enterprise.

Article 12. To provide the rules on wages, allowance for application to the Chairman, members of the Board of Directors, General Director or Director of the State Owned Enterprise.

1. The Government shall provide the rules on wages, wage allowance, bonus in the State Owned Enterprise; provide the rules on wages, bonus, allowance and other benefits applicable to the Chairman, Member of the Board of Directors, General Director or Director of State Owned Enterprise.

2. The person who has the power to nominate the personnel as provided for at the Article 11 of this Decree shall decide the wage rate, wage rate promotion and allowance  for these personnel.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Government shall provide the list of public goods and services for the society and the economy, the list of State Owned Enterprises established and operated to achieve the main, constant and stable target that is to provide public goods and services and the list of the State Owned enterprises that serve the national defense and security.

The Prime Minister shall provide the mechanism for tender, order placement or assignment of tasks to produce and supply of public goods and services.

2. Line Ministry, Provincial People’s Committee in charge of the public goods and services shall assign the task to the State Owned General Corporations, Autonomous Company that are capable to conduct the tender or placement of order for public goods and services.

The State Owned General Corporations assigned with the task of producing and supplying public goods and services shall reassign such tasks to its member companies that are capable of doing the job.

Article 14. To organise the check and supervision of the achievement of the objectives, implementation of tasks and decisions of the owner and appraise the performance of the State Owned Enterprise

1. The Prime Minister shall provide the mechanism of check and supervision on State Owned Enterprise for their implementation of assigned tasks and achievement of the targets, the mechanism of check and supervision on use of capital at State Owned Enterprise; the criteria to assess the business performance of the Enterprise and the management of the Board of Directors and the execution work of the General Director or Director.

2. Line Ministry, Provincial People’s Committee shall build up the regulations for check and supervision of the State Owned Enterprise by authority; cooperate with Ministry of Finance to organise for the assessment of performance, management and operation work of the Board of Directors, General Directors or Directors as per regulations approved by the Prime Minister; appraise the annual financial reports, financial status, labor, operation capability and performance of the State Owned Enterprise at the end of the financial year.

3. Ministry of Finance shall organise the check and supervision on the use and management of capital, establishment and use of funds at State Owned Enterprise.

4. The Board of Directors shall check and supervise over the General Director or Director of the Member company in their implementing the tasks and functions as per provisions of the Law on State Owned Enterprise and the Charter of the Enterprise.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. To invest adequate charter capital of the state owner to the State Owned Enterprise

1. Line Ministry shall be the authority in charge to cooperate with Ministry of Finance to define correctly the adequate amount of the Charter Capital to ensure the effective operation of the State Owned Enterprise it decides to establish.

2. Ministry of Finance shall make first and any additional investment to the charter capital of the State Owned Enterprise as per provisions at Sections 1 and 2, Article 8 of this Decree and other relevant provisions of the Laws.

3. Provincial People’s Committee:

a) Shall be the authority in charge to cooperate with Ministry of Finance to define correctly the adequate amount of the Charter Capital to ensure the effective operation of the State Owned Enterprise it decides to establish.

b) Shall make adequate investment into new State Owned Enterprise it decides to establish.

c) Shall make additional investment into the Charter Capital as defined by itself for the State Owned Enterprise it decides to establish.

Article 16. To implement full and correctly all provisions of the Charter of the State Owned Enterprise in connection with ownership.

1. Minister, Chairman of the Provincial People’s Committee, the Board of Directors shall be responsible to implement the provisions of the Charter of the State Owned Enterprise under their authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Minister, Chairman of the Provincial People’s Committee shall be responsible before the laws for his wrong decisions or unduly approvals that bring the Enterprise into in profitability, loss of State capital and inefficient operation..

Article 17. To be responsible for liabilities and other asset obligations

1. The Owner shall be responsible for the liabilities, asset obligations, maximum to the charter capital of the Enterprise

2. Minister. Chairman of the Provincial People’s Committee, Board of Directors shall organise regular or special check to assess debts and assets obligations of the Enterprise; In case low ability to pay the debts and other assets obligations is detected, he would immediately request the Enterprise to apply necessary remedy measures and report to the owner of the Enterprise for approval.

3. When the Enterprise is unable to pay due debts and other assets obligations, the Minister, Chairman of the Provincial People’s Committee, Board of Directors shall instruct the General Director, Director of the Enterprise to inform the financial status of the Enterprise to all its debtors; request the General Director or Director of the Enterprise to apply, or does it himself, for the bankruptcy as per provisions of Article 16 of the Law on Bankruptcy, 15 June, 2004.

4. Minister, Chairman of the Provincial People’s Committee, Board of Directors shall bear legal responsibility for non-conformity with provisions of  Clauses 2 and 3 of this Article.

Article 18. To make decision on investment, borrowing guaranty; approve the policy on procurement, selling, borrowing and lending, lease and leasing by authority

1. Minister, Chairman of the Provincial People’s Committee shall, in his authority, be responsible for his decision on investment project, borrowing guaranty, approval of procurement and selling, borrowing and lending, lease and leasing, joint capital contribution, partnership and approval of procurement of business in other economic sectors by the Enterprise; supervise the implementation of his decision or approval.

2. Board of Directors, Director of the State Owned Enterprise shall be in his authority, be responsible for his decision on investment project, borrowing guaranty, approval of procurement and selling, borrowing and lending, lease and leasing, joint capital contribution, partnership and approval of procurement of business in other economic sectors by the Enterprise; supervise the implementation of his decision or approval.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 19. To ensure the autonomy in business and self-responsibility of the enterprise; not to intervene illegally into the operation of the enterprise

The Head of the State Authority that hold the rights of the State Owner shall build the regulations to implement the rights of the State Owner assigned, delegated or authorized to him to ensure the business autonomy and self-responsibility of the State Owned Enterprise in its operation.

The State Authority holding the rights of the State Owner shall not illegally intervene into the work of the Board of Directors, General Director or Director of the State Owned Enterprise.

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 20. Effect

This Decree shall be in effect 15 days since the date it is published in the Gazette. All previous provisions in contrary to this Decree shall void.

Điều 21. Implementation

Ministers, head of Ministry-equivalent Agencies, Chairman of the People’s Committees of provinces and centrally administered cities shall implement this Decree./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 
To :
- Party Central Executive Committee;
- Prime Minister, Deputy Prime Ministers;
- Ministries, Ministry-equivalent Agencies, Government Agencies;
- People's Councils and People’s Committees of provinces and centrally-administered cities;
- Party Central Office and Commissions;
- President’s Office;
- Ethnicity Council and Committees of the National Assembly; National Assembly Central Office, State Owned general Corporation
- Supreme People’s Court;
- Supreme People’s Procurator
- Central Offices of Mass Organizations;

- National Academy of Public Administration; Government Office: Minister – Chairman, Vice Chairmen,
   PM’s Research Committee,
   Steering Committee 112,
   PM’s Spokesman,
   Departments of OOG, Public Gazette;
- Archive: Office, State Owned Enterprise Restructuring Committee (5 copies). A.
 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.554

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!