Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1206/KH-UBND về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2014 do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 1206/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Võ Thành Hạo
Ngày ban hành: 25/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1206/KH-UBND

Bến Tre, ngày 25 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2014

Thực hiện Quyết định số 486/QĐ-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2014; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật; tiếp tục thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2014.

b) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (gọt tắt là Hiến pháp), các văn bản Luật mới được ban hành; gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp.

c) Triển khai có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức PBGDPL, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, từng bước đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả.

2. Yêu cầu:

a) Bám sát nội dung, yêu cầu nêu trong các văn bản của Đảng về PBGDPL; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2014 và chương trình, đề án về PBGDPL đang được triển khai phù hợp với từng cấp, từng ngành, địa phương.

b) Phát huy vai trò chủ động tư vấn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; vai trò đầu mối tham mưu, phối hợp của Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức Tư pháp - Hộ tịch; tổ chức, cán bộ pháp chế, cán bộ được giao nhiệm vụ PBGDPL ở các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, đồng thời huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác PBGDPL và từng bước xã hội hóa công tác PBGDPL.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

1.1. Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung Hiến pháp, Luật Đất đai năm 2013, các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua và văn bản pháp luật quan trọng khác liên quan tới hoạt động và đời sống của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

1.1.1. Tập trung cao điểm giới thiệu phổ biến sâu rộng Hiến pháp tới cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn theo Kế hoạch số 1003/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Báo Đồng Khởi.

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

1.1.2. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu phổ biến về Luật Đất đai năm 2013, các văn bản Luật mới được Quốc hội thông qua và các văn bản pháp luật quan trọng khác liên quan tới hoạt động và đời sống của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

1.1.3. Tổ chức truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại.

a) Tổ chức quán triệt các nội dung, văn bản về chế định Thừa phát lại bằng các hình thức phù hợp để thống nhất nhận thức về chủ trương thí điểm Thừa phát lại của Đảng và Nhà nước cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 năm 2014 và đến hết thời gian thí điểm.

b) Thông tin, giới thiệu về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác động của chế định Thừa phát lại và việc triển khai thí điểm chế định này trên Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 tháng 2014 và đến hết thời gian thí điểm.

c) Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hoạt động thông tin, phổ biến về chế định Thừa phát lại cùng với hoạt động kiểm tra, đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

d) Tổng kết hoạt động truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại.

Báo cáo tổng kết hoạt động truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại trong 2 năm (2014, 2015).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2015.

1.1.4. Tổ chức tuyên truyền các văn bản về cải cách hành chính bằng các hình thức phù hợp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo Kế hoạch số 4167/KH-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

1.2. Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

1.2.1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian ban hành: Quý I năm 2014 (sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương).

1.2.2. Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014 (Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014).

a) Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014 trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn và tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014 trên địa bàn huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan và Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp.

- Thời gian thực hiện:

+ Ban hành văn bản hướng dẫn: Quý II năm 2014 (sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

+ Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014: Ngày 09 tháng 11 năm 2014.

1.2.3. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp năm 2014 và tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Ban hành kế hoạch quý I năm 2014 và tổ chức thực hiện kế hoạch cả năm 2014.

1.2.4. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật các cấp gắn với thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

1.2.5. Thực hiện PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các văn bản liên tịch giữa Ngành Tư pháp với các ngành, đoàn thể về PBGDPL cho một số đối tượng (nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, cán bộ, công chức, viên chức).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Theo phân công trong kế hoạch triển khai cụ thể của các cơ quan, đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

1.2.5. Tổ chức một số hoạt động xã hội hóa công tác PBGDPL theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với việc thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” do Trung ương Hội Luật gia chủ trì.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan theo kế hoạch cụ thể.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

1.3. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng), Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW (Quyết định số 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), Quyết định số 1133/QĐ- TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg (Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và các Đề án khác về PBGDPL.

1.3.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Quyết định số 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh được giao chủ trì đề án và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh theo Kế hoạch số 2330/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và theo kế hoạch triển khai cụ thể các đề án.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

1.3.2. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013-2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 1063/QĐ-BTP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” (ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ), Tiểu đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nước về quyền con người”, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Theo kế hoạch triển khai cụ thể các đề án.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

1.4. Tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan theo Kế hoạch.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 25 tháng 11 năm 2014.

2. Công tác hòa giải ở cơ sở:

2.1. Triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

2.1.1. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 6352/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành kế hoạch: Quý I năm 2014.

+ Thực hiện Kế hoạch: Cả năm 2014.

2.1.2. Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở.

a) Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, công chức tư pháp, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên và nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II năm 2014 đến hết năm 2014.

b) Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014 (sau khi Bộ Tư pháp biên soạn, phát hành tài liệu).

2.1.3. Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ quản lý, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, tổ hòa giải và hòa giải viên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

2.1.4. Tổ chức kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014.

3. Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở:

3.1. Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan theo Kế hoạch số 4240/KH- UBND ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014.

3.2. Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; tổ chức đánh giá, công nhận, xếp hạng, công bố, khen thưởng các địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014.

3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra theo thẩm quyền.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

4. Các nhiệm vụ công tác khác:

4.1. Rà soát, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện quy ước ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

a) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện quy ước ấp, khu phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014 (sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp)

b) Tổ chức rà soát, đánh giá, báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện quy ước ấp, khu phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2014.

4.2. Củng cố các thiết chế ở cơ sở có lồng ghép PBGDPL.

4.2.1. Phối hợp Bộ Tư pháp khảo sát, đánh giá toàn diện thực trạng xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn; đề xuất mô hình tủ sách pháp luật mới phù hợp, hiệu quả

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2014.

4.2.2. Phối hợp Bộ Tư pháp rà soát, đánh giá tổ chức và hoạt động của các mô hình câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đề xuất cách thức hoạt động phù hợp, hiệu quả.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh:

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp dự thảo báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 02 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 02 tháng 12).

Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp) giúp Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh thực hiện nhiệm vụ này.

- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014; chủ trì thực hiện và phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch này.

b) Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014; chủ trì thực hiện và phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch này.

Đối với các cơ quan chủ trì thực hiện các đề án PBGDPL cần chủ động, bám sát hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các đề án phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

- Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ gửi về Sở Tư pháp tổng hợp theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 25 tháng 5) và hằng năm (trước ngày 25 tháng 11).

c) Sở Tài chính:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL, kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở và kinh phí thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở để tạo điều kiện cho các công tác này đạt hiệu quả.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phân công theo Kế hoạch, căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai và thực hiện phù hợp với điều kiện của cấp mình; bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL, kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở và kinh phí thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ gửi về Sở Tư pháp tổng hợp theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 25 tháng 5) và hằng năm (trước ngày 25 tháng 11).

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Kinh phí thực hiện các Chương trình, Đề án thực hiện theo quy định tại các Quyết định ban hành, phê duyệt các Chương trình, Đề án đó.

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014, yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1206/KH-UBND về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2014 do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.816

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228