Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Số hiệu: 04/2017/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 15/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn mới về sửa đổi hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT)

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Theo đó, khi cần sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu đăng nhập và chỉnh sửa trực tiếp trên Hệ thống sau khi có sự chấp thuận về nội dung của chủ đầu tư.

Cụ thể việc thực hiện như sau:

- Bên mời thầu phải đăng tải quyết định sửa đổi E-HSMT (kèm theo các nội dung sửa đổi) và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp.

- Việc sửa đổi phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT;

Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

Sau khi bên mời thầu hoàn thành việc sửa đổi thì hệ thống gửi thông báo tới địa chỉ email của nhà thầu đã nhấn nút “theo dõi” trong giao diện của E-TBMT trên Hệ thống.

Lưu ý nhà thầu cần thường xuyên cập nhật thông tin về sửa đổi trên Hệ thống để bảo đảm cho việc chuẩn bị E-HSDT phù hợp và đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ 01/3/2018).

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2017/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là "lựa chọn nhà thầu qua mạng") đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

2. Thông tư này không áp dụng đối với gói thầu chia thành nhiều phần. Trường hợp cần áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu chia thành nhiều phần thì phải tách các phần thành gói thầu riêng biệt để lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu qua mạng thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Thông tư này chọn áp dụng quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Từ ngữ viết tắt

1. E-TBMT là thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

2. E-HSMT là hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bảng yêu cầu báo giá đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

3. E-HSDT là hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, báo giá đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

4. E-HSĐXKT là hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

5. E-HSĐXTC là hồ sơ đề xuất tài chính đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Điều 4. Áp dụng các mẫu hồ sơ

1. Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

2. Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

3. Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

4. Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

5. Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

7. Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

Điều 5. Biện pháp bảo đảm dự thầu

1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. Đối với những ngân hàng, tổ chức tín dụng đã kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là Hệ thống), nhà thầu thực hiện bảo lãnh dự thầu qua mạng. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng chưa có kết nối đến Hệ thống, nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng và đính kèm khi nộp E-HSDT. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cam kết nộp bản gốc bảo lãnh dự thầu theo quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu cho bên mời thầu:

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng;

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Luật đấu thầu.

3. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên mời thầu, nếu nhà thầu từ chối nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu.

Điều 6. Quy định về định dạng, dung lượng của tệp tin (file) đính kèm lên Hệ thống

1. File do bên mời thầu, nhà thầu đăng tải lên Hệ thống phải bảo đảm:

a) Có định dạng MS Word, MS Excel, PDF, CAD, các định dạng ảnh; phông chữ thuộc bảng mã Unicode. Trường hợp các file có dung lượng lớn thì cần tải lên Hệ thống dưới dạng file nén định dạng *.zip, *.rar;

b) Không bị nhiễm virus, không bị lỗi, hỏng và không thiết lập mật khẩu.

2. Trường hợp file đính kèm trong E-HSDT không được lập theo định dạng quy định tại khoản 1 Điều này dẫn đến bên mời thầu không thể mở và đọc thì file này không được xem xét, đánh giá.

Điều 7. Xử lý kỹ thuật trong trường hợp Hệ thống gặp sự cố ngoài khả năng kiểm soát

Trường hợp Hệ thống gặp sự cố phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ, các gói thầu có thời điểm đóng, mở thầu trong thời gian sự cố được gia hạn như sau:

1. Trường hợp sự cố được khắc phục và Hệ thống bắt đầu hoạt động lại trong thời gian từ 0h00’ đến 12h00’ thì thời điểm đóng thầu, mở thầu mới là 15h00’ cùng ngày, trừ trường hợp nêu tại khoản 3 Điều này.

2. Trường hợp sự cố được khắc phục và Hệ thống bắt đầu hoạt động lại trong khoảng thời gian sau 12h00’ đến 24h00’ thì thời điểm đóng, mở thầu mới là 9h00’ của ngày tiếp theo, trừ trường hợp nêu tại khoản 3 Điều này.

3. Trường hợp sự cố được khắc phục và Hệ thống bắt đầu hoạt động lại trong các ngày thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết thì thời điểm đóng, mở thầu mới là 9h00’ của ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ.

4. Trường hợp phải gia hạn thời điểm đóng, mở thầu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở thời điểm đóng, mở thầu nêu trong E-HSMT đã đăng tải lên Hệ thống.

Chương II

QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

Mục 1. QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THEO QUY TRÌNH THÔNG THƯỜNG

Điều 8. Quy trình chi tiết

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Lập E-HSMT;

b) Thẩm định và phê duyệt E-HSMT.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT;

b) Sửa đổi, làm rõ E-HSMT;

c) Nộp E-HSDT;

d) Mở thầu.

3. Đánh giá E-HSDT, xếp hạng nhà thầu.

4. Thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

5. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Điều 9. Thành phần và định dạng file của E-HSMT

1. Thành phần E-HSMT bao gồm:

a) E-TBMT;

b) Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu;

c) Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu;

d) Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;

đ) Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;

e) Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật;

g) Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng;

h) Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

i) Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

2. Nội dung của Chương I, Chương VI là các file định dạng PDF và được đăng tải trên Hệ thống để áp dụng thống nhất đối với tất cả gói thầu. Chủ đầu tư không cần tổ chức thẩm định, phê duyệt hai chương này khi thẩm định và phê duyệt E-HSMT.

3. Chương II, Chương III (bao gồm Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm), Chương IV, Chương VII được số hóa dưới dạng các webform trên Hệ thống.

4. Chương III (không bao gồm Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm), Chương V, Chương VIII là các file theo định dạng MS Word, MS Excel, PDF, CAD, các định dạng file ảnh, file nén hoặc định dạng khác phù hợp với gói thầu, được bên mời thầu đính kèm và đăng tải lên Hệ thống.

Điều 10. Lập, thẩm định và phê duyệt E-HSMT

1. Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống, sau đó chọn mục "Hàng hóa" hoặc "Xây lắp" hoặc "Dịch vụ phi tư vấn" tương ứng để lập E-TBMT và các nội dung khác của E-HSMT.

2. Sau khi lập xong E-HSMT, bên mời thầu in E-HSMT trình chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt. Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung E-HSMT trên Hệ thống và bản E-HSMT mà chủ đầu tư phê duyệt.

3. Trường hợp cần sửa đổi E-HSMT, bên mời thầu đăng nhập và chỉnh sửa trực tiếp trên Hệ thống sau khi có sự chấp thuận về nội dung của chủ đầu tư.

4. Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSMT do bên mời thầu phát hành trên Hệ thống và các thông tin trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để lập, đánh giá E-HSDT.

Điều 11. Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT

1. Việc đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT được thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống.

2. E-HSMT được phát hành miễn phí từ thời điểm đăng tải E-TBMT trên Hệ thống. Thời gian chuẩn bị E-HSDT tối thiểu là 10 ngày đối với gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi và 05 ngày làm việc đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường, kể từ ngày đầu tiên đăng tải E-TBMT lên Hệ thống.

Điều 12. Sửa đổi, làm rõ E-HSMT

1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu phải đăng tải quyết định sửa đổi E-HSMT (kèm theo các nội dung sửa đổi) và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu thông qua Hệ thống tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. Nội dung làm rõ E-HSMT được bên mời thầu đăng tải lên Hệ thống. Trường hợp sau khi làm rõ dẫn đến sửa đổi E-HSMT thì việc sửa đổi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Hệ thống gửi thông báo sửa đổi E-HSMT, nội dung làm rõ E-HSMT tới địa chỉ email của nhà thầu đã nhấn nút "theo dõi" trong giao diện của E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu cần thường xuyên cập nhật thông tin về sửa đổi, làm rõ E-HSMT trên Hệ thống để bảo đảm cho việc chuẩn bị E-HSDT phù hợp và đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT.

Điều 13. Nộp E-HSDT

1. Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi tham gia lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (đại diện liên danh) hoặc thành viên được phân công trong thỏa thuận liên danh nộp E-HSDT.

2. Quy trình nộp E-HSDT:

a) Nhà thầu chọn số E-TBMT;

b) Nhà thầu nhập thông tin theo yêu cầu của E-HSMT và đính kèm các file để tạo thành bộ E-HSDT. Đối với nội dung liên quan đến tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, nhà thầu kê khai trên webform mà không cần đính kèm bản scan các văn bản, tài liệu liên quan;

c) Nhà thầu kiểm tra thông tin E-HSDT, nhấn vào nút "cam kết" trong giao diện đơn dự thầu và gửi E-HSDT lên Hệ thống.

3. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng nộp E-HSDT (thành công hay không thành công). Hệ thống sẽ ghi lại các thông tin sau đây về việc nộp E-HSDT của nhà thầu: thông tin về bên gửi, bên nhận, thời điểm gửi, trạng thái gửi, số file đính kèm lên Hệ thống để làm căn cứ giải quyết kiến nghị, tranh chấp (nếu có).

4. Rút E-HSDT:

Nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu.

5. Nộp lại E-HSDT:

Sau khi rút E-HSDT theo quy định tại khoản 4 Điều này, nhà thầu được nộp lại E-HSDT theo quy trình nêu tại khoản 2 Điều này. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi bên mời thầu thực hiện sửa đổi E-HSMT theo Điều 12 Thông tư này thì nhà thầu đó phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT đã được sửa đổi.

Điều 14. Mở thầu

1. Đến thời điểm mở thầu, bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và chọn gói thầu cần mở theo số E-TBMT. Sau đó, bên mời thầu giải mã E-HSDT của các nhà thầu tham dự thầu.

2. Biên bản mở thầu phải đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT;

- Tên gói thầu;

- Tên bên mời thầu;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu;

- Loại hợp đồng;

- Thời điểm hoàn thành mở thầu;

- Tổng số nhà thầu tham dự.

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự:

- Tên nhà thầu;

- Giá dự thầu;

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu;

- Thời gian thực hiện hợp đồng;

- Các thông tin liên quan khác (nếu có).

3. Việc mở thầu phải được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

4. Trường hợp có ít hơn 03 nhà thầu nộp E-HSDT thì bên mời thầu mở thầu ngay mà không phải xử lý tình huống theo quy định tại Khoản 4 Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Điều 15. Đánh giá E-HSDT

1. Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và tải E-HSDT của các nhà thầu để tổ chức đánh giá. Việc đánh giá E-HSDT được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và tiêu chuẩn đánh giá nêu trong E-HSMT.

2. E-HSMT, biên bản mở thầu, E-HSDT, kèm theo các văn bản làm rõ E-HSMT, E-HSDT là cơ sở pháp lý để đánh giá E-HSDT của nhà thầu.

3. Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh, thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu, thỏa thuận liên danh để đánh giá.

4. Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSDT do nhà thầu nộp trên Hệ thống và các thông tin kê khai trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để đánh giá E-HSDT, trừ trường hợp nêu tại khoản 3 Điều này.

5. Đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh. Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu và sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

6. Quy trình đánh giá E-HSDT:

Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp đánh giá E-HSDT quy định trong E-HSMT, bên mời thầu chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT:

a) Quy trình 01: áp dụng đối với phương pháp "giá đánh giá" và "giá thấp nhất":

- Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT.

- Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

- Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật.

- Bước 4: Xếp hạng nhà thầu.

b) Quy trình 02: áp dụng đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, đánh giá E-HSDT theo phương pháp "giá thấp nhất" và các E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào:

- Bước 1: Xếp hạng nhà thầu theo giá dự thầu thấp nhất (không phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo Điều 16 Thông tư này);

- Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

- Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

- Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.

7. Làm rõ E-HSDT: bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ E-HSDT trực tiếp trên Hệ thống.

8. Tổ chuyên gia vận dụng Mẫu báo cáo đánh giá (mẫu số 1) ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập báo cáo đánh giá E-HSDT.

Điều 16. Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Đối với quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Thông tư này, trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo Phụ lục số 5A ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT .

Điều 17. Thương thảo hợp đồng; trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Việc thương thảo hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

2. Việc trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Điều 18. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

1. Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT;

- Tên gói thầu;

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có);

- Tên bên mời thầu;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu;

- Thời điểm hoàn thành đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu.

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu;

- Giá dự thầu;

- Giá trúng thầu;

- Thời gian thực hiện hợp đồng.

c) Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, bên mời thầu phải đăng tải thông tin của mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu mua sắm hàng hóa:

- Tên hàng hóa;

- Công suất;

- Tính năng, thông số kỹ thuật;

- Xuất xứ;

- Đơn giá trúng thầu.

d) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Việc hoàn thiện và ký kết hợp đồng được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mục 2. CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THEO QUY TRÌNH RÚT GỌN

Điều 19. Thành phần và định dạng file của E-HSMT

1. Thành phần E-HSMT, gồm:

a) Chương I - Yêu cầu nộp báo giá;

b) Chương II - Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;

c) Chương III - Biểu mẫu hợp đồng.

2. Chương I áp dụng thống nhất đối với từng loại gói thầu (mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn), được cố định theo định dạng file PDF và đăng tải trên Hệ thống. Chủ đầu tư không cần phê duyệt nội dung chương này khi phê duyệt E-HSMT.

3. Chương II gồm các biểu mẫu mời thầu, dự thầu được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống.

4. Chương III là các file theo định dạng MS Word được bên mời thầu đính kèm lên Hệ thống.

Điều 20. Lập và phê duyệt E-HSMT

Quy trình lập và phê duyệt E-HSMT được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư này. Chủ đầu tư không cần tổ chức thẩm định khi phê duyệt E-HSMT.

Điều 21. Thông báo, phát hành E-HSMT

Thông báo, phát hành E-HSMT thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư này. Thời gian chuẩn bị E-HSDT tối thiểu là 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên phát hành E-TBMT lên Hệ thống.

Điều 22. Sửa đổi, làm rõ E-HSMT, nộp E-HSDT và mở thầu

1. Sửa đổi, làm rõ E-HSMT được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

2. Nộp E-HSDT và mở thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 Thông tư này.

Điều 23. Đánh giá E-HSDT, thương thảo, thẩm định, phê duyệt kết quả

lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Việc đánh giá E-HSDT, thương thảo hợp đồng, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chương III

QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG ĐỐI VỚI GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN, PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU RỘNG RÃI THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ

Điều 24. Quy trình chi tiết

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Lập E-HSMT;

b) Thẩm định, phê duyệt E-HSMT.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT;

b) Sửa đổi, làm rõ E-HSMT;

c) Nộp E-HSDT;

d) Mở E-HSĐXKT.

3. Đánh giá E-HSĐXKT, trình, thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

4. Mở E-HSĐXTC.

5. Đánh giá E-HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu.

6. Thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

7. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Điều 25. Lập, thẩm định, phê duyệt E-HSMT

Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt E-HSMT được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

Điều 26. Thông báo và phát hành E-HSMT

Thông báo và phát hành E-HSMT thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư này. Thời gian chuẩn bị E-HSDT tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành E-TBMT lên Hệ thống.

Điều 27. Sửa đổi, làm rõ E-HSMT, nộp E-HSDT

Việc sửa đổi, làm rõ E-HSMT, nộp E-HSDT thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư này.

Điều 28. Mở E-HSĐXKT

1. Đến thời điểm mở thầu, bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và chọn gói thầu cần mở theo số E-TBMT. Sau đó, bên mời thầu giải mã E-HSĐXKT của các nhà thầu tham dự thầu.

2. Biên bản mở E-HSĐXKT phải được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT;

- Tên gói thầu;

- Tên bên mời thầu;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu;

- Loại hợp đồng;

- Thời điểm hoàn thành mở thầu;

- Tổng số nhà thầu tham dự.

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự:

- Tên nhà thầu;

- Thời gian thực hiện hợp đồng;

- Giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu (gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thì không yêu cầu mục này);

- Các thông tin liên quan khác (nếu có).

3. Việc mở E-HSĐXKT phải được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

Điều 29. Đánh giá E-HSĐXKT

1. Việc đánh giá E-HSĐXKT được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 15 Thông tư này.

2. Tổ chuyên gia vận dụng Mẫu báo cáo đánh giá (mẫu số 2) ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT để lập báo cáo đánh giá E-HSĐXKT. Trên cơ sở báo cáo đánh giá E-HSĐXKT của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo Phụ lục số 3A, 3B ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT .

3. Làm rõ E-HSDT: bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ E-HSDT trực tiếp trên Hệ thống.

Điều 30. Công khai danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật

Sau khi có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, bên mời thầu phải đăng tải công khai danh sách này trên Hệ thống theo trình tự sau:

1. Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và chọn gói thầu cần đăng tải theo số E-TBMT.

2. Chọn phần đăng tải danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật để nhập thông tin và đính kèm bản chụp (scan) văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật rồi đăng tải công khai trên Hệ thống. Sau khi đăng tải thành công, Hệ thống gửi thông báo đến các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Điều 31. Mở E-HSĐXTC

1. Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và chọn gói thầu cần mở theo số E-TBMT. Bên mời thầu giải mã E-HSĐXTC của các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

2. Biên bản mở E-HSĐXTC phải đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT;

- Tên gói thầu;

- Tên bên mời thầu;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu;

- Loại hợp đồng;

- Thời điểm hoàn thành mở thầu.

b) Thông tin về các nhà thầu được mở hồ sơ đề xuất về tài chính:

- Tên nhà thầu;

- Giá dự thầu của nhà thầu.

Điều 32. Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính và phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

1. Việc đánh giá E-HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu được thực hiện trực tiếp và tuân thủ theo quy định của Luật đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP .

2. Tổ chuyên gia vận dụng Mẫu báo cáo đánh giá (mẫu số 2) ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT để lập báo cáo đánh giá E-HSĐXTC. Chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo Phụ lục số 5B ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT .

Điều 33. Thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quy trình thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 Thông tư này.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 34. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thay thế Chương III Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

2. Căn cứ tình hình thực tế, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể chỉnh sửa các biểu mẫu dưới dạng webform trên Hệ thống nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên tham gia vào hoạt động lựa chọn nhà thầu qua mạng, giảm thủ tục hành chính, tăng cường hơn nữa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, đồng thời bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đấu thầu.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời hướng dẫn./.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 04/2017/TT-BKHDT

Hanoi, November 15, 2017

 

CIRCULAR

ON GUIDELINES FOR SELECTION OF BIDDERS THROUGH NATIONAL BIDDING NETWORK SYSTEM

Pursuant to the Law on Bidding No. 43/2013/QH13 dated November 26, 2013 of the National Assembly;

Pursuant to the Law on Electronic Transactions No. 51/2005/QH11 dated November 29, 2013 of the National Assembly;

Pursuant to the Government's Decree No. 63/2014/ND-CP dated June 26, 2014 on guidelines for the Law on Bidding in terms of selection of bidders;

Pursuant to the Government's Decree No. 86/2017/ND-CP dated July 25, 2017 on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Planning and Investment;

The Minister of Planning and Investment promulgates a Circular on guidelines for selection of bidders through National bidding network system.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

1. This Circular provides specific provisions for selection of preferred bidders through National bidding network system (hereinafter referred to as “e-selection of preferred bidders”) in procurement of consulting services, non-consulting services, procurement of goods, construction under scope of regulation of the Law on Bidding in the form of competitive bidding or domestic shopping method under single-stage and one-envelope bidding procedure or single-stage and two-envelope bidding procedure.

2. This Circular does not apply to procurements divided into smaller packages. If e-selection of preferred bidders needs to be applied to procurement divided into smaller packages, each package shall have separate selection of preferred bidders.

Article 2. Regulated entities

1. Entities relating to e-selection of preferred bidders subject to scope of regulation prescribed in Article 1 hereof.

2. Entities engaging in bidding not subject to scope of regulation prescribed in Article 1 hereof but choose to apply this Circular.

Article 3. Abbreviations

1. E-ITB means Invitation to Bid or Notice of Proposed Procurement of procurement applying e-selection of preferred bidders.

2. E-Bidding Document means Bidding Document, Request for Proposals, and Request for Quotation of procurement applying e-selection of preferred bidders.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. E-Technical Proposal means Technical Proposal of procurement applying e-selection of preferred bidders under single-stage and two-envelope bidding procedure.

5. E-Financial Proposal means Financial Proposal of procurement applying e-selection of preferred bidders under single-stage and two-envelope bidding procedure.

Article 4. Application of forms

1. Form 01 issued herewith applies to small-scale construction procurements in the form of competitive bidding, or e-shopping method under single-stage and one-envelope bidding procedure.

2. Form 02 issued herewith applies to small-scale procurement of goods in the form of competitive bidding, or e-shopping method under single-stage and one-envelope bidding procedure.

3. Form 03 issued herewith applies to small-scale procurement of non-consulting services in the form of competitive bidding, or e-shopping method under single-stage and one-envelope bidding procedure.

4. Form 04 issued herewith applies to construction procurements in the form of competitive bidding, or e-competitive bidding under single-stage and two-envelope bidding procedure.

5. Form 05 issued herewith applies to procurement of goods in the form of competitive bidding, or e-competitive bidding under single-stage and two-envelope bidding procedure.

6. Form 06 issued herewith applies to procurement of consulting services in the form of e-competitive bidding.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Bid Security

1. When submitting an e-Bid, the bidder shall furnish a Bid Security before the deadline for submission of bids in the form of bank guarantee from a bank or credit institution lawfully operating in Vietnam. The bidder may furnish an e-Bid Security directly to a bank or credit institution that has connected to national bidding network system (hereinafter referred to as the System). With regard to a bank or credit institution that has not connected to the System, the bidder shall scan the bank guarantee and enclose it to the e-Bid. In this case, the bidder must undertake to submit the original copy of Bid Security as prescribed in Clause 3 of this Article.

2. The original copy of Bid Security must be submitted to Procuring Entity in the following cases:

a) The bidder is invited to enter into negotiation;

b) The bidder violates laws and regulations on bidding so serious that it is not returned the Bid Security as prescribed in Clause 8 Article 11 of the Law on Bidding.

3. Within 5 working days from the date on which a Procuring Entity’s request is received, if the bidder refuses to submit the original copy of Bid Security, the bidder shall be sanctioned in conformity with its undertakings in the Letter of Bid.

Article 6. Format and size of files enclosed posted in the System

1. A file posted in the System must meet the following conditions:

a) It is in the format of MS Word, MS Excel, PDF, CAD, or image with texts in a Unicode font. Large-size files must be posted in the System in the *.zip or *.rar format;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. If a file enclosed in the e-Bid is not made in the given format prescribed in Clause 1 of this Article leading to the fact that Procuring Entity cannot open and read this file, it will not be evaluated anymore.

Article 7. Technical handling in case of system failure beyond control

In case of a system failure leads to suspension of service, procurements of which bid closing time or bid opening time falls to the failure duration are extended as follows:

1. If the failure is remedied and the System resumes operation in the period from 0h00’ to 12h00’, the new bid closing or opening time is 15h00’ on the same date, except for the case prescribed in Clause 3 of this Article.

2. If the failure is remedied and the System resumes operation in the period from 12h00’ to 24h00’, the new bid closing or opening time is 9h00’ on the next date, except for the case prescribed in Clause 3 of this Article.

3. If the failure is remedied and the System resumes operation in Saturday, Sunday, or a holiday, the new bid closing or opening time is 9h00' on the first working date after holidays.

4. If the bid closing or opening time must be extended as prescribed in Clauses 1, 2 and 3 of this Article, the evaluation of e-Bid must be carried out according to the bid closing or opening time specified in the e-Bidding Document that has been posted in the System.

Chapter II

E-SELECTION OF PREFERRED BIDDERS UNDER SINGLE-STAGE AND ONE-ENVELOPE BIDDING PROCEDURE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Detailed procedures

1. Prepare the selection:

a) Make e-Bidding Document;

b) Evaluate and approve e-Bidding Document.

2. Hold the selection:

a) Post e-ITB and issue e-Bidding Document;

b) Amend and clarify e-Bidding Document;

c) Submit e-Bid;

d) Open bids.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Enter into negotiation; present, evaluate, approve and publish contract award.

5. Finalize and enter into contract.

Article 9. Composition and format of e-Bidding Document

1. Composition of e-Bidding Document:

a) e-ITB;

b) Chapter I: Instructions to Bidders;

c) Chapter II: Bid Data Sheet;

d) Chapter III: Evaluation and Qualification Criteria;

dd) Chapter IV: Forms of Bidding Document and Bids;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Chapter VI: General Conditions of Contract;

h) Chapter VII: Special Conditions of Contract;

i) Chapter VIII: Contract Forms.

2. Contents of Chapters I and VI are included in PDF files and posted in the System for consistent application for all kinds of procurements. The Employer shall not be required to evaluate these two Chapters when evaluating e-Bidding Document for approval.

3. Chapter II, Chapter III (including Evaluation and Qualification Criteria), Chapter IV, Chapter VII are digitized as webforms in the System.

4. Chapter III (excluding Evaluation and Qualification Criteria), Chapter V, Chapter VIII are included in MS Word, MS Excel, PDF, CAD files, or in image, compressed files, or other formats in conformity with procurement, which are enclosed and posted in the System by the Procuring Entity.

Article 10. Making, evaluating and approving e-Bidding Document

1. The Procuring Entity signs in the System, and then select corresponding item “goods”, “construction”, or “non-consulting services” to make an e-ITB and other contents of e-Bidding Document.

2. After completing the e-Bidding Document, Procuring Entity shall print and submit it to the Employer for evaluation and approval. Procuring Entity shall take responsibility for consistency between the e-Bidding Document in the System and e-Bidding Document approved by the Employer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. In the event of any inconsistency between the e-Bidding Document enclosed in the System by Procuring Entity and the webform, the contents in the webform shall prevail for preparation and evaluation of e-Bids.

Article 11. Post e-ITB and issue e-Bidding Document;

1. The posting of e-ITBs and issuance of e-Bidding Documents shall be applied in accordance with guidelines in the System.

2. E-Bidding Document will be delivered free of charge after it is posted in the System. The minimum period for preparation of e-Bids is 10 working days in case of procurement in form of competitive bidding and 5 working days in case of procurement in form of shopping method under normal procedures from the first date on which the e-ITB is posted in the System.

Article 12. Amendments to and clarification of e-Bidding Document

1. The procuring entity must post the decision on approval of amendment e-Bidding Document (including amendment contents) and an updated version of e-Bidding Document which has already been revised (webform and enclosed files). Amendment must be completed within at least 03 working days prior to the bid closing time provided that bidders have enough time to prepare a complete e-Bid; if not, the closing time must be extended.

2. A bidder requiring any clarification of the e-Bidding Document shall send a request to Procuring Entity through the System at least 3 working days before the bid closing time for consideration. The clarification of e-Bidding Document shall be posted in the System by Procuring Entity. Should the amendment to the e-Bidding Document be deemed necessary as a result of a clarification, procedure prescribed in Clause 1 of this Article shall apply.

3. The system must send a notification of amendment to e-Bidding Document and clarification of e-Bidding Document to the bidder who has clicked “theo dõi” ("follow") on the e-ITB page, a subsidiary page of this online System via email.  It is noted that bidders are advised to frequently keep themselves updated with any correction made on the System in order to prepare correct e-Bid and meet e-Bidding Document requirements.

Article 13. Submission of e-Bid

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Procedures for submission:

a) The bidder chooses the number of e-ITB;

b) The bidder inserts information as required by e-Bidding Document and encloses files to form a set of e-Bid. With respect to the content relating to the bidder’s qualifications, the bidder will declare it in a given webform without enclosing scans of relevant documents.

c) The bidder checks the information in e-Bid, and then click the button “cam kết” (“commit") on the letter of bid page, and submit e-Bid to the system.

3. The System notifies the bidder of whether the submission of e-Bid is successful or unsuccessful. The System will record the following information on the bidder’s submission of e-Bid: sender, recipient, sending time, sending status, number of enclosed files in the System as the basis for further settlement of motion or dispute (if any).

4. Withdrawal of e-Bid:

The bidder is entitled to withdraw e-Bid before the deadline for submission of bids. The System notifies the bidder of whether the withdrawal of e-Bid is successful or unsuccessful. The System will record the withdrawal time.

5. Re-submission of e-Bid:

After withdrawing the e-Bid as prescribed in Clause 4 of this Article, the bidder is entitled to re-submit the e-Bid in accordance with procedures prescribed in Clause 2 of this Article. If the bidder has submitted e-Bid before the Procuring Entity amends e-Bidding Document as prescribed in Article 12 of this Circular, the bidder must submit a new e-Bid in accordance with the amended e-Bidding Document.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Upon the bid opening time, Procuring Entity shall sign in the System and choose the procurement to be opened according to number of e-ITB. Procuring Entity shall thereafter decode e-Bids of bidders.

2. The bid opening record must be published in the System, at least containing:

a) Procurement's details:

- Number of e-ITB;

- Procurement’s name;

- Procuring Entity’s name;

- Method of selection of preferred bidders;

- Type of contract;

- Bid opening completion time;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Participating bidder’s details:

- Bidder’s name;

- Bid price;

- Value and validity of Bid Security;

- Contract duration;

- Others (if any).

3. The bid opening must be completed within 2 hours from the bid closing time.

4. If there are less than 3 bidders submitting e-Bid, Procuring Entity will open bids immediately without following regulations prescribed in Clause 4 Article 117 of Decree No. 63/2014/ND-CP.

Article 15. Evaluation of e-Bid

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. e-Bidding Document, bid opening record, e-Bids, and clarifications of e-Bidding Document, e-Bids will serve as legal basis for evaluation of e-Bids.

3. In the event of any inconsistency between Bid Security, joint venture agreement declared in the System by the bidder and scans of bank guarantee, joint venture agreement, the texts in scans will prevail.

4. In the event of any inconsistency between files enclosed to e-Bid submitted to the System by the bidder and the webform, the contents in the webform shall prevail for evaluation of e-Bids, except for the case prescribed in Clause 3 of this Article.

5. Regarding contents of qualifications, the e-Bid will be evaluated according to bidder’s declaration in the e-Bid without requiring the bidder to enclose any file as evidence. If any untruthful information provided by the bidder is detected, the bidder will be considered committing fraud acts as prescribed in Clause 4 Article 89 of the Law on Bidding and be liable for ban from bidding for a period of 3 to 5 years as prescribed in Clause 1 Article 122 of Decree No. 63/2014/ND-CP. A bidder to be invited to enter into negotiation must submit documents justifying its qualifications and technical capacity to Procuring Entity for comparison with its corresponding declaration in the e-Bid.

6. Process of evaluation of e-Bids:

According to e-Bids submitted in the System and method of evaluation specified in e-Bidding Document, Procuring Entity will choose one of two process below:

a) Process 01: to be applied in case of “cost-based selection” and lowest-evaluated selection”

- Step 1: Evaluate if e-Bid is eligible

- Step 2: Evaluate qualifications.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Step 4: Rank bidders.

b) Process 2: to be applied in case of procurement under single-stage and one-envelope bidding procedure, in which e-Bid is evaluated according to “lowest-evaluated selection” and e-Bids have no incentives:

- Step 1: Rank bidder according to the lowest bid price (without approving the list of ranked bidders prescribed in Article 16 hereof);

- Step 2: Evaluate if e-Bid of the first-ranked bidder is eligible;

- Step 3: Evaluate qualifications of the first-ranked bidder;

- Step 4: Evaluate technical aspects of the first-ranked bidder.

If the first-ranked bidder is considered unresponsive, the second-ranked will thereafter be evaluated using the above steps.

7. Clarification of e-Bid: Procuring Entity and bidders will ask for and make clarifications of e-Bid directly in the System.

8. Expert group will employ the form of evaluation report (form 1) issued together with Circular No. 23/2015/TT-BKHDT dated December 21, 2015 of the Ministry of Planning and Investment to make a report on evaluation of e-Bid.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

With regard to the process 01 prescribed in Point a Clause 6 Article 15 of this Circular, Procuring Entity shall, according to report on evaluation of e-Bid sent by the expert group, submit the list of ranked bidders using form in Appendix 5A issued together with Circular No. 23/2015/TT-BKHDT for Employer’s approval.

Article 17. Entering into negotiation, presenting, evaluating and approving contract award

1. The negotiation of contract shall be done in accordance with Article 19 of Decree No. 63/2014/ND-CP.

2. The presentation, evaluation and approval for contract award shall be done in accordance with Article 20 of Decree No. 63/2014/ND-CP.

Article 18. Publication of the contract award, finalization and conclusion of contract

1. After the contract award is approved, Procuring Entity must publish it in the System, at least containing:

a) Procurement's details:

- Number of e-ITB;

- Procurement’s name;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Procuring Entity’s name;

- Method of selection of preferred bidders;

- Contract award posting completion time.

b) Information on the successful bidder:

- Bidder’s name;

- Bid price;

- Successful bid;

- Contract duration.

c) In case of procurement of goods, Procuring Entity shall publish information on every type of goods and equipment in the procurement of goods:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Capacity;

- Functions, specifications;

- Origin;

- Unit of successful bid.

d) Decision on approval for contract award.

2. The finalization and conclusion of contract shall be done in accordance with the Law on Bidding, Decree No. 63/2014/ND-CP and relevant law provisions.

Section 2. SIMPLIFIED SHOPPING METHOD

Article 19. Composition and format of e-Bidding Document

1. Composition of e-Bidding Document:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Chapter II - Forms of Bidding Document and Bids;

c) Chapter III - Contract Forms.

2. Chapter I applies to procurements (procurement of goods, construction works, non-consulting services) consistently, with unchanged contents, in the form of PDF and to be posted in the System. The Employer shall not be required to approve this Chapter when considering e-Bidding Document for approval.

3. Chapter II includes forms of bidding documents and bids which are digitized as webforms in the System.

4. Chapter III includes MS Word files enclosed by Procuring Entity in the System.

Article 20. Preparation and approval for e-Bidding Document

The preparation and approval for e-Bidding Document shall be done in accordance with Article 10 hereof. The Employer shall not be required to evaluate this Chapter when evaluating e-Bidding Document for approval.

Article 21. Notification and issuance of e-Bidding Document

Notification and issuance of e-Bidding Document shall be done in accordance with Article 11 hereof. The preparation of e-Bid is within 3 working days from the first date on which e-ITB is posted in the System.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The amendments to and clarification of e-Bidding Document shall be done in accordance with Article 12 hereof.

2. The submission of e-Bid and bid opening shall be done in accordance with Article 13 and Article 14 hereof.

Article 23. Evaluating e-Bid, entering into negotiation, evaluating and approving contract award, finalizing and concluding contract

The evaluation of e-Bid, negotiation of contract, evaluation and approval for contract award shall be done in accordance with Article 59 of Decree No. 63/2014/ND-CP.

Chapter III

PROCEDURES FOR E-SELECTION OF PREFERRED BIDDERS FOR PROCUREMENTS OF CONSULTING SERVICES, NON-CONSULTING SERVICES, PROCUREMENT OF GOODS, CONSTRUCTION PROCUREMENT IN THE FORM OF COMPETITIVE BIDDING UNDER SINGLE-STAGE AND TWO-ENVELOPE BIDDING PROCEDURE

Article 24. Detailed procedures

1. Prepare the selection:

a) Make e-Bidding Document;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Hold the selection:

a) Invite to bid and issue e-Bidding Document;

b) Amend and clarify e-Bidding Document;

c) Submit e-Bid;

d) Open e-Technical Proposal.

3. Evaluate e-Technical Proposal, present, evaluate and approve the list of technically-responsive bidders.

4. Open e-Financial Proposal.

5. Evaluate e-Financial Proposal and rank bidders.

6. Enter into negotiation; present, evaluate, approve and publish contract award.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 25. Making, evaluating and approving e-Bidding Document

The preparation, evaluation and approval for e-Bidding Document shall be done in accordance with Article 10 hereof.

Article 26. Notification and issuance of e-Bidding Document

Notification and issuance of e-Bidding Document shall be done in accordance with Article 11 hereof. The preparation of e-Bid is within 20 working days from the first date on which e-ITB is posted in the System.

Article 27. Amendments to and clarification of e-Bidding Document, submission of e-Bid

The amendments to and clarification of e-Bidding Document and submission of e-Bid shall be done in accordance with Article 12 and Article 13 hereof.

Article 28. Opening e-Technical Proposal

1. Upon the bid opening time, Procuring Entity shall sign in the System and choose the procurement to be opened according to number of e-ITB. Procuring Entity shall thereafter decode e-Technical Proposals of bidders.

2. The e-Technical Proposal opening record must be published in the System, at least containing:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Number of e-ITB;

- Procurement’s name;

- Procuring Entity’s name;

- Method of selection of preferred bidders;

- Type of contract;

- Bid opening completion time;

- Total participating bidders.

b) Participating bidder’s details:

- Bidder’s name;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Value and validity of Bid Security (not applied to procurement of consultancy services);

- Others (if any).

3. The e-Technical Proposal opening must be completed within 2 hours from the bid closing time.

Article 29. Evaluation of e-Technical Proposal

1. The evaluation of e-Technical Proposal shall be done in accordance with Clauses 1, 2, 3, 4, and 5 Article 15 hereof.

2. Expert group will employ the form of evaluation report (form 2) issued together with Circular No. 23/2015/TT-BKHDT to make a report on evaluation of e-Technical Proposal. According to the report on evaluation of e-Technical Proposal issued by the expert group, Procuring Entity shall submit the list of technically-responsive bidders in accordance with Appendixes 3A, 3B issued together with Circular No. 23/2015/TT-BKHDT for Employer's approval.

3. Clarification of e-Bid: Procuring Entity and bidders will ask for and make clarifications of e-Bid directly in the System.

Article 30. Publishing the list of technically-responsive bidders

Upon the decision on approval for the list of technically-responsive bidders, Procuring Entity must publish this list in the System according to the following orders:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Choose the list of technically-responsive bidders to insert information and enclose scans of the responsive approval, and then publish it in the System. Upon the successful post, the System will send notifications to technically-responsive bidders named in the list.

Article 31. Opening e-Financial Proposal

1. Procuring Entity shall sign in the System and choose the procurement to be opened according to number of e-ITB. Procuring Entity decodes e-Financial Proposal of bidders named in the list of technically-responsive bidders.

2. The e-Financial Proposal opening record must be published in the System, at least containing:

a) Procurement's details:

- Number of e-ITB;

- Procurement’s name;

- Procuring Entity’s name;

- Method of selection of preferred bidders;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Bid opening completion time.

b) Information of bidders whose Financial Proposal are opened:

- Bidder’s name;

- Bid price.

Article 32. Evaluation of Financial Proposal and approval for the list of ranked bidders

1. The evaluation of e-Financial Proposal and ranking of bidders shall be done directly and in accordance with the Law on Bidding and Decree No. 63/2014/ND-CP.

2. Expert group will employ the form of evaluation report (form 2) issued together with Circular No. 23/2015/TT-BKHDT t to make a report on evaluation of e-Financial Proposal. The Employer considers approving the list of ranked bidder using the Appendix 5B issued together with Circular No. 23/2015/TT-BKHDT.

Article 33. Entering into negotiation; presenting, evaluating and approving contract award

The negotiation of contract, presentation, evaluation and approval for contract award, finalization and conclusion of contract, publication of the contract award shall be done in accordance with Articles 17 and 18 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTATION

Article 34. Entry in force

1. This Circular comes into force as of March 1, 2018. This Circular supersedes Circular No. 07/2016/TT-BKHDT dated June 28, 2016 of the Ministry of Planning and Investment and supersedes Chapter III of Joint Circular No. 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC dated September 8, 2015 of the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance.

2. According to actual situation, Public Procurement Agency and the Ministry of Planning and Investment may modify forms as webforms in the System to enable parties to participate in e-selection of preferred bidders, simplify administrative procedures, and enhance the competitiveness, equality, transparency and economic efficiency in bidding, and effective management of bidding.

3. Ministries, ministerial-level agencies, governmental agencies, other agencies of central government, People’s Committees at all levels and relevant units shall implement this Circular. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Planning and Investment for guidelines./.

 

 

MINISTER
Nguyen Chi Dung

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Issued together with Circular No. 04/2017/TT-BKHDT dated November 15, 2017 of the Ministry of Planning and Investment)

E-BIDDING DOCUMENTS

Procurement number and invitation to bid number (on the System):

 

_______________

Name of procurement (according to invitation to bid on the System):

 

_______________

Name of project (according to invitation to bid on the System):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

_______________

Issued on (according to invitation to bid on the System):

 

_______________

Issued together with Decision (according to invitation to bid on the System)

 

_______________

 

CONTENTS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Abbreviations

Part 1. BIDDING PROCEDURES

Chapter I. Instructions to Bidders (E-ITB)

Chapter II. E-Bid Data Sheet (E-BDS)

Chapter III. Evaluation and Qualification Criteria

Chapter IV. Bidding Documents and Bid Forms

Part 2. Terms of Reference

Chapter V. Terms of Reference

Part 3. CONDITIONS OF CONTRACT AND CONTRACT FORMS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter VII. Special Conditions of Contract

Chapter VIII. Contract Forms

 

SUMMARY

Part 1. BIDDING PROCEDURES

Chapter I. Instructions to Bidders (E-ITB)

This Chapter provides information to help Bidders prepare their bids.   Information is also provided on the preparation, submission, opening, and evaluation of bids and on the award of Contracts.   This Chapter contains provisions that are to be used without modification.

This Chapter applies to every e-procurement of consulting services, is made in PDF file and posted on the System.

Chapter II. E-Bid Data Sheet (E-BDS)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II includes forms which are digitized as webforms on the System. The Employer shall make entries in e-BDS on the System.

Chapter III. Evaluation and Qualification Criteria

This Chapter specifies the criteria to evaluate the E-Bids.

This Chapter consists of: Section 1 (Evaluation of Eligibility of E-Bid), Section 2 (Technical Evaluation Criteria), Section 3 (Financial Evaluation Criteria), made in PDF/Word and posted on the System.

According to the entries made by the Employer, the System will automatically create bidding forms corresponding to the evaluation criteria.

Chapter IV. Bidding Forms

This Chapter includes the forms which, once completed, will form part of the E-Bid.

In this Chapter, certain forms shall be digitized as webforms and certain forms shall be made in PDF/Word. The Bidder must make entries into the forms and submit the E-Bid on the System.

Part 2. TERMS OF REFERENCE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Terms of Reference (TOR) includes introduction about procurement, scope of work, report, time for performance, experience and personnel of the Bidder, responsibilities of the Employer. TOR shall be displayed in PDF/Word, prepared and enclosed by the Employer on the System.

Part 3. CONDITIONS OF CONTRACT AND CONTRACT FORMS

Chapter VI. General Conditions Of Contract

This Chapter includes the general clauses to be applied in all contracts of different procurements. This Chapter contains provisions that are to be used without modification.

This Chapter applies to every e-procurement of consulting services, is made in PDF file and posted on the System.

Chapter VII. Special Conditions of Contract

This Chapter includes contract data and special conditions, containing clauses specific to each contract. The Special Conditions of Contract modify or supplement but not replace General Conditions of Contract.

This Chapter shall be digitized as webform. The Employer shall make entries in Special Conditions of Contract on the System.

Chapter VIII. Contract Forms

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Chapter includes PDF/Word files prepared by the Employer.

ABBREVIATIONS

E-ITB

Instructions to Bidders

E-BDS

Bid Data Sheet

E-GCC

General Conditions of Contract

E-SCC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VND

Vietnamese dong

The Public Procurement Law

The Public Procurement Law No. 43/2013/QH13

Decree No. 63

Decree No. 63/2014/ND-CP dated June 26, 2014

Circular No. 07

Joint Circular No. 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC dated September 8, 2015 of the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance on guidelines for supply and posting of procurement information and e-selection of preferred bidders

System

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PDF

Document format that is fixed to Adobe Systems standards so that documents are displayed the same in all working environments.

Excel

Document format as sheets and tables of Microsoft used in calculating and importing data

Word

Document format as texts of Microsoft used in presenting and entering data

Webform

Document format as pre-entered forms on the System, through the internet, interaction between the user's computer and the System's server

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I. INSTRUCTIONS TO BIDDERS

1. Scope of Bid

1.1. The Employer, indicated in the E-BDS, issues these E-Bidding Documents for selection of preferred bidder to perform the consulting service under single-stage and two-envelope bidding procedure.

1.2. The name of procurement, project, contract duration shall comply with the E-BDS.

2. Interpretation of terms

2.1. Submission deadline means the time and date for submission of the E-Bids, which is specified in the Invitation to Bid on the System.

2.2. Day means calendar day, including weekends, public holidays in accordance with labor law.

2.3. Time and date on the System means time and date displayed on the System (GMT+7).

2.4. Bidders in e-procurement mean bidders whose account registered on the System are still valid.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sources of Funds (or capital-raising methods) to be used for the procurement are specified in the E-BDS.

4. Fraud and Corruption

4.1. Corrupt practice.

4.2. Take advantage of positions, powers aiming to interfere illegally in a procurement process.

4.3. Collusive practice, including the following acts:

a) Agreeing on bidding withdrawal or withdrawal of Bid Submission Form already been submitted so that one party or parties in agreement win bid;

b) Agreeing that one party or parties jointly prepare(s) E-Bidding Documents so that one party may win bid;

c) Agreeing on refusal for supply of service, refusal for concluding  contracts with subcontractors, or other difficulties to parties which refuse to participate in agreement.

4.4. Fraudulent practice, including the following acts:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Individuals who directly assess the E-Bidding Documents and results of Bidder selection provide wrong reports or untrue information falsifying the results of Bidder selection;

c) Bidders intentionally provide dishonest information in the E-Bidding Documents;

d) The Bidder uses a digital certificate of another Bidder to participating in e-bidding;

dd) The Employer intentionally provides falsifying information upon notification and issuance of E-Bidding Documents on the System compared with the E-Bidding Documents which have been approved;

e) The Employer provides falsifying information of E-Bidding Documents compared to the original Bidding Documents on the System for the Expert Group.

4.5. Interference, including the following acts:

a) Destroying, cheating, changing, hiding proof or reporting contrary to the truth; threatening, disturbing or suggesting with any Bidder with the aim to prevent the clarification of corrupt, fraudulent or conclusive practice with authorities in charge of supervisions,  inspections and audit;

b) Impeding Bidders, authorities in charge of supervision, inspection and audit.

c) Attacks to the System to sabotage and impede the Bidders from participation in bidding.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Employer makes a Bid as a Bidder or perform tasks of a Bidder for its own Invitation for bids;

b) Engaging in evaluation of the E-Bidding Documents and assessing the results of Bidder selection of the same procurement;

c) Any individual of the Employer, Investor directly participates in the Bidder selection process, or participates in an expert group or evaluation group for results of Bidder selection, or a Head of the Employer has procurements of which his or her biological parent, parent-in-law, spouse, biological child, adoptive child, son- or daughter-in-law or sibling is a Bidder or a legal representative of the Employer;

d) Any individual makes a bid in his/her name for the procurement of a project whose Employer or Investor is his/her workplace within 12 months, from the date on which he/she quits his/her job from such workplace;

Disclosing or receiving the following documents in terms of the Bidder selection process, other than the cases prescribed in Point b Clause 7 of Article 73, Clause 12 of Article 74, Point i Clause 1 of Article 75, Clause 7 of Article 76, Clause 7 of Article 78, Point d Clause 2 of Article 92 of the Law on Public Procurement:

a) Contents of the E-Bidding Documents before the issuing time as prescribed;

b) Contents of Bid, notebooks and minutes of bid consideration meetings, comments and evaluation regarding each Bid prior to the announcement of the results of Bidder selection;

c) Contents of Requests for Clarification of E-Bids made by the Employer and responses of the Bidder during the process of evaluation of E-Bids prior to announcement of the results of Bidder selection;

d) Reports of the Employer and expert group, evaluation reports, reports of consulting Bidder, reports of relevant specialized agencies during the Bidder selection process prior to announcement of the results of Bidder selection;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Other documents during the Bidder selection process which are stamped "confidential" as prescribed by law.

4.8. Bid transfer, including the following acts:

a) Any Bidder transfers to another Bidder a part of work under procurement at value of 10% or more (after deducting part of work under responsibilities of subcontractors) calculated on the Contract Price;

b) The investment owner or the supervision consultant permits the Bidder to transfer work under their duties, except for the part of work under duties of sub-contractors as stated in contract.

4.9. Holding selection of Bidder when the Sources of Funds for the procurement has not yet been determined, resulting in insolvency of the Bidder.

5. Eligible Bidders

5.1. The Bidder is keeping independent accounting records.

5.2. The Bidder is not undergoing dissolution process, is not thrown into bankruptcy, and does not incur bad debts as prescribed by law.

4.4. Competitiveness in bidding is ensured as prescribed in the E-BDS Section 6.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5. The Bidder has an account registered and still active on the System. In case of JV Bidder, all JV’s Parties must satisfy this requirement.

6. Assurance of competitiveness in bidding

6.1. The Bidder making a bid shall be legally and financially independent from the Investor or Employer as follows:

a) Be not affiliated to an agency, if the Bidder is a public sector entity;

b) Do not hold more than 30% of shares or stakes of each other.

6.2. The Bidder making a bid shall be legally and financially independent from other Bidders as follows:

a) Be not affiliated to an agency, if the Bidder is a public sector entity;

b) Do not hold shares or stakes of each other; do not hold more than 20% of shares or stakes of the same other party.

7. Contents of E-Bidding Documents

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Part 1. Bidding Procedures:

- Chapter I. Instructions to Bidders (E-ITB);

- Chapter II. Bid Data Sheet (E-BDS);

- Chapter III. Evaluation and Qualification Criteria;

- Chapter IV. E-Bidding Documents and Bid Forms.

Part 2. Terms of Reference:

- Chapter V. Terms of Reference.

Part 3. Conditions of Contract and Contract Forms:

- Chapter VI. General Conditions of Contract (E-GCC);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Chapter VIII. Contract Forms.

7.2. The Employer is responsible for the accuracy and completeness of the E-Bidding Documents and their addenda or documents on amendments to the E-Bidding Documents as prescribed in E-ITB Section 8.

8. Amendment to and clarification of E-Bidding Documents

8.1. The Employer must post the decision on approval of amendment to E-Bidding Documents (including amendment contents) and an updated version of E-Bidding Documents which has already been revised (webform and enclosed files). Amendment must be completed within at least 03 working days prior to the submission deadline provided that bidders have enough time to prepare a complete E-Bid; if not, the submission deadline must be extended.

8.2. A bidder requiring any clarification of the E-Bidding Document shall send a request to the Employer through the System at least 3 working days before the submission deadline for consideration. The clarification of E-Bidding Documents shall be posted in the System by the Employer. Should the amendment to the E-Bidding Documents be deemed necessary as a result of a clarification, procedure prescribed in Clause 8.1 of this Article shall apply.

8.3. The System must send a notification of amendment to E-Bidding Documents and clarification of E-Bidding Documents to the Bidder who has clicked “theo dõi” ("follow") on the E-ITB page, a subsidiary page of this online System via email.  It is noted that bidders are advised to frequently keep themselves updated with any correction made on the System in order to prepare correct E-Bids and meet E-Bidding Documents requirements.

9. Cost of Bidding

E-Bidding Documents are distributed free of charge on the System right after the Employer posts them successfully on the System. The Bidder shall bear all costs associated with the preparation of its bid. The E-Bid submission fee is VND 330,000 (tax inclusive).

The Employer shall not be responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the E-Bidding process.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The E-Bid, as well as all correspondence and documents relating to the E-Bid exchanged by the Bidder and the Employer, shall be written in Vietnamese. Supporting documents and printed literature that are part of the E-Bid may be in another language provided they are accompanied by an accurate translation of the relevant passages into Vietnamese. In case of absence of the translation, the Employer may request the Bidder to supplement by fax, via email or document.

11. Documents comprising the E-Bid

The E-Bid includes E-Technical Proposal and E-Financial Proposal:

11.1. E-Financial Proposal shall include the following:

- Joint venture agreement (for any Bidder in a joint venture) using form 02 Chapter IV;

- E-Technical Proposal using forms of Chapter IV:

-  Bid Submission Form in E-Technical Proposal exported from the System;

-  Any other document specified in the E-BDS.

11.2. E-Financial Proposal shall include the following:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-  Bid Submission Form in E-Financial Proposal exported from the System;

12. Bid Submission Form and Schedules

The Bidder shall fill in the forms of Chapter IV. The System will automatically export a Bid Submission Form to the Bidder. The Bidder shall check entries in the Bid Submission Form to complete the E-Bid.

13. Bid Prices and Discounts

13.1. Bid Price means the price to be quoted in the E-Financial Proposal Submission Form (excluding any discounts offered), including the total price of the E-Bid to perform the contract. The System will automatically export the E-Bid Price from form 13 Chapter IV to the E-Bid Submission Form.

Discount (%) offered by the Bidder shall be written directly in the E-Bid Submission Form. This discount shall be understood that every item or component in the Grand Schedule will receive equal discount.

13.2. Remuneration paid to experts shall be analyzed in accordance with the E-BDS.

13.3. If the procurement applies Fixed-Budget Selection (FBS), the E-Bid Price may not exceed the fixed budget specified in the E-BDS.

14. Bid currency and Payment currency payment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15. Documents Establishing the Qualifications of the Bidder

15.1. The Bidder’s qualifications shall be declared in forms 03 and 08 of Chapter IV. Qualifications of a JV shall be total qualifications of all JV’s Parties on the basis of the scope of work performed by each JV’s Party, in which each JV’s Party must prove that their qualifications satisfy the E-Bidding Documents requirements as to their assigned work in the JV.

15.2. Other documents specified in the E-BDS.

16. Period of Validity of E-Bids

16.1. E-Bids shall remain valid for the period specified in the E-ITB.

16.2. In exceptional circumstances, prior to the expiration of the E-Bid Validity Period, the Employer may request bidders to extend their bid validity period. If the Bidder refuses the request, its E-Bid shall not be considered further. The Bidder accepting the request may not change any content of the E-Bid.  The request and the responses shall be made in writing.

17. Submission deadline

The Bidder must submit the E-Bid on the System before the submission deadline specified in the E-ITB.

18. Submission, Withdrawal and Modification of E-Bids

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18.2. Modification and re-submission of Bid: Where it is necessary to modify the E-Bid that has been submitted, the Bidder shall withdraw the entire E-Bid for modification. After completing the E-Bid, the Bidder shall re-submit a new Bid. If the Bidder has submitted the E-Bid before the Employer amends the E-Bidding Documents, the Bidder must submit a new E-Bid in accordance with the amended E-Bidding Documents.

18.3. Withdrawal of Bid: The Bidder is entitled to withdraw the E-Bid before the submission deadline. The System notifies the Bidder of whether the withdrawal of E-Bid is successful or unsuccessful. The System will record the withdrawal time. After the submission deadline, every E-Bid that has been successfully submitted on the System must be opened for evaluation.

19. Opening of E-Technical Proposal

19.1. The Employer shall open E-Technical Proposals on the System as soon as possible after the submission deadline. If there are fewer than 3 bidders submitting E-Bids, the Employer will open bids immediately without following regulations prescribed in Clause 4 Article 117 of Decree No. 63/2014/ND-CP. If no E-Bid is submitted, the Employer shall request the Investor to consider re-holding the e-selection of preferred bidders.

19.2.The E-Technical Proposal opening record must be published in the System, at least containing:

a) Procurement's details:

- Number of E-ITB;

- Procurement’s name;

- Employer’s name;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Type of contract;

- Bid opening completion time;

- Total participating bidders.

b) Participating bidder’s details:

- Bidder’s name;

- Validity Period of E-Technical Proposal;

- Contract duration;

- Others (if any).

19.3. The E-Technical Proposal opening must be completed within 2 hours from the submission deadline.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20.1. The Employer shall apply the method of selection as prescribed in the E-BDS to evaluate the E-Technical Proposal.

20.2. Process to evaluate E-Technical Proposal:

a) Step 1: Evaluation of eligibility specified in Section 1 Chapter III;

b) Step 2: Evaluation of technical aspects specified in Section 2 Chapter III;

- If the procurement applies Least-Cost Selection(LCS), Fixed-Budget Selection (FBS) or Quality- and Cost-Based Selection (QCBS), the list of technically-responsive Bidders shall be approved in writing. The Employer shall notify every bidder of the list of technically-responsive bidders and post the list on the System, and then open the E-Financial Proposals of these Bidders for evaluation in accordance with E-ITB Section 22.

- If the procurement applies Quality-Based Selection (QBS): according to the approved statement, report on assessment of the list of technically-responsive bidders, the Bidder with the highest ranked E-Technical Proposal shall be approved in writing. The Employer shall notify every bidder making bid of the list of technically-responsive bidders and post the list on the System, and then open the E-Financial Proposal of these Bidders for evaluation in accordance with E-ITB Section 26.

- Qualifications of a JV shall be total qualifications of all JV’s Parties on the basis of the scope of work performed by each JV’s Party, in which each JV’s Party must prove that their qualifications satisfy the E-Bidding Documents requirements as to their assigned work in the JV.

- The Bidder having a nonresponsive E-Technical Proposal may not be evaluated further.

21. Opening of E-Financial Proposal

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21.2. Record of bid opening

After completing the opening of bid, the System will upload the record of E-Financial Proposal opening, at least containing:

a) Procurement's details:

- Number of Invitation to Bid;

- Procurement’s name;

- Employer’s name;

- Method of selection of preferred bidders;

- Type of contract;

- Bid opening completion time;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Bidder’s name;

- Bid price;

- Bid price after discounts (if any);

- Technical score of Bidder passing technical evaluation;

- Validity Period of E-Financial Proposal;

- Others (if any).

22. Evaluation of E-Financial Proposal and Ranking of Bidders

22.1. Evaluation of E-Financial Proposal specified in Section 3 Chapter III;

22.2. After E-Financial Proposal evaluation, the ranking of bidders shall conform to the E-BDS. The Investor shall approve the ranking list and post it on the System. The Employer shall invite the first-ranked Bidder in writing to negotiate a contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23.1. Information relating to the evaluation of bids, and recommendation of contract award, shall not be disclosed to bidders or any other persons not officially concerned with such process until publication of the Contract Award. No information mentioned in the E-Bid of the successful Bidder is disclosed to any other bidders, except for information disclosed at the E-Bid opening.

23.2. Except for case of the E-Bid clarification prescribed in  E-ITB Section 24 and the negotiation of contract, the Bidder is not permitted to contact to the Employer on any matter related to its bid and the procurement from the E-Bid opening time until the publication of Contract Award.

24. Clarification of Bid

24.1. After opening the E-Bid, the Bidder is responsible for clarifying the E-Bid at the request of the Employer. In the event that there is no documentary evidence establishing the Bidder’s qualifications and eligibility in the E-Bid, the Employer shall request the Bidder to clarify and supplement that documentary evidence in the negotiation of contract if the Bidder is ranked first. Regarding technical and E-Financial Proposal mentioned in the E-Bid, the clarification may not change essential information about the Bidder, E-Bid and Bid price.

24.2. During the evaluation process, the clarification of E-Bid between the Bidder and Employer shall be done directly on the System.

24.3. The Clarification of E-Bids shall only be made between the Employer and the Bidder having the bid that needs clarifying. The contents of the Clarification of E-Bids shall be treated as an integral part of the E-Bid by the Employer. Regarding clarification that causes a direct effect on evaluation of technical proposal or financial proposal, if the deadline for clarification expires, but the Bidder fails to send any clarification or the clarification does not satisfy requirements of the Employer, the Employer shall evaluate the E-Bid sent prior to the submission deadline by the Bidder.

25. Incentives in bidder selection

32.1. Rules for preferential treatment:

a) If the Bidder is eligible for more than one incentive as indicated in this item, only the highest incentive may apply;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25.2. Eligible entities and method of determination of incentives:

a) Entities eligible for incentives: Bidders having total staff headcounts being females or wounded soldiers, disabled people accounting for at least 25% and they will be employed for a period no shorter than the duration of the performance of the procurement; bidders being small enterprises as specified in the law on enterprises;

b) Incentives: Bidders eligible for incentives will be ranked higher than bidders ineligible for incentives if these bidders are ranked equally.

25.3. The Bidder shall declare the incentives (if any) in the E-Technical Proposal as prescribed in Clause 2.

26. Negotiation of Contract and Collation of Documents

26.1. The negotiation of contract is based on:

a) E-Bid evaluation report;

b) The E-Bid and Clarification of Bids (if any) submitted by the Bidder;

c) E-Bidding Documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26.3. Contract negotiation rules:

a) The bidder’s proposals that are conformable with Bidding Documents shall not be negotiated;

b) In the negotiation process, the Bidder may not replace key employees proposed in the E-Bid, unless Bid evaluation period lasts longer than prescribed period or a force majeure event occurs leading key employees proposed fail to participate in the contract execution. In this event, the Bidder is entitled to replace other personnel provided that be expected personnel satisfies at least qualification requirements acquired by the proposed personnel and the Bid price does not change.

26.4. Contract negotiation contents:

a) Tasks and scope of work to be performed by the Bidder;

b) Technology and knowledge transfer (if any);

c) Work plan and staffing;

d) Rate of progress;

dd) Solutions to staff replacement (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Negotiations on consulting service costs in conformity with the procurement requirements and actual conditions, including clarification of foreign contractor withholding taxes to be paid in accordance with regulations of law on taxation of Vietnam (if any), method of payment of tax (the Bidder pays tax on their own or the Investor will withhold an amount equivalent to the tax and pay tax on behalf of the bidder as per the law), the tax amount and all matters concerning the tax liability shall be specified in the contract;

h) Negotiation on nonclarification or nonconformities between the E-Bidding Documents and the E-Bid, between different contents in the E-Bid possibly leading dispute or affecting the duties of contracting parties during the performance of the contract;

i) Negotiation on issues incurring from the bidder selection (if any) to complete the detailed contents of the procurement;

k) Negotiation on other essential contents.

26.5. During the contract negotiations, both parties shall make a draft contract; E-SCC of contract, and contract appendices.

26.6. A bidder to be invited to enter into negotiation must submit documents justifying its eligibility, qualifications and experience, technical capacity to the Employer for comparison with its corresponding declaration in the E-Bid. If the Bidder is found declaring untrue information leading the falsifying the results of bidder selection, the Bidder shall be presumed committing fraudulent practice as prescribed in E-ITB Section 4.4 (c).

26.7. If the negotiation is not successful, the Employer shall request the Investor to invite the next ranked bidder to contract negotiation; if the negotiation with the next bidder is not successful, the Employer shall request the Investor to consider canceling the bidding as prescribed in clause 1 Article 17 of the Public Procurement Law.

27. Conditions for successful bidder

A bidder shall be proposed for contract award when following conditions are satisfied:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27.2. The bidder has a responsive Technical Proposal as prescribed in Section 2 of Chapter III;

27.3. The bidder has the lowest bid price in case of Least-Cost Selection; achieves the highest technical score in case of Fixed-Budget Selection and Quality-Based Selection; or achieves the highest combined score in case of Technical- and Quality-Based Selection;

27.4. The proposed bid-winning price may not exceed the fixed-budget as the basis for consideration for contract award as established in E-BDS.

28. Bidding cancellation

28.1. The Employer shall notify the bidding cancellation in the following cases: a) No bidder making a bid or every E-Bid fails to satisfy the requirements in the E-Bidding Documents;

b) The Employer changes objectives and scope of investment specified in the Bidding Documents;

c) Bidding Documents fail to comply with law on bidding or other regulations of relevant law provisions leading the nonsatisfaction of the successful bidder;

d) There is any evidence for corrupt, fraudulent or conclusive practice, or taking advantage of positions, powers aiming to interfere illegally in a procurement process to falsify results of bidder selection.

28.2. Any organization or individual violating law on bidding leading bidding cancellation (as prescribed in Point c and Point d of ITB Section 28.1) must compensate relevant contracting parties and face penalties as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

29.1. Before the deadlines prescribed in the E-BDS, the Employer shall send notifications of bidder selection result to related bidders by post or fax and post it on the System. The notification of results of bidder selection shall contain:

a) Procurement's details:

- Number of ITB;

- Procurement’s name;

- Procurement price or approved estimate (if any);

- Employer’s name;

- Method of selection of preferred bidders;

- Contract duration;

- Contract award posting completion time;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Business identification number or business registration number of the bidder;

- Bidder’s name;

- Bid price;

- Bid price after discounts (if any);

- Technical score;

- Successful bid;

- List of unsuccessful bidders and brief explanation for each of them.

29.2. Regarding bidding cancellation prescribed in Point a ITB Section 28.1, the explanation for the bidding cancellation shall be provided in the notification of bidder selection result.

29.3. The list of unsuccessful bidders and brief explanation for each of them must be specified in the notification.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30. Finalization and signing of contract

Finalization and signing of contract:

30.1. The finalization and signing of contract shall be based on:

a) Draft Contract;

b) Matters to be discussed between the Employer and successful bidder;

c) The approved results of bidder selection;

d) Contract negotiation record;

dd) Matters specified in the E-Bid and clarifications of Bid of the successful bidder (if any);

e) Requirements specified in E-Bidding Documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30.3. If the successful bidder refuses to finalize and sign the contract without justifiable reasons, the Employer shall post the information about the violating bidder on the National E-procurement System as the ground for investors and employers to evaluate the prestige of that bidder in the subsequent bidding.

30.4. After finalization of contract, the Investor and Bidder shall sign the contract.

31. Handling complaints in bidding

Bidders are entitled to file complaints against the bidder selection progress and result to the Investor, competent persons, advisory board at the address prescribed in the E-BDS when they found their lawful rights and interests are infringed. The complaints in bidding shall be handled as prescribed in Section 1 of Chapter XII of the Public Procurement Law and Section No. 2  Chapter XII of Decree No. 63.

32. Monitoring bidder selection progress

When any act or content inaccordant with law on bidding is detected, the Bidder shall notify organizations or individuals of monitoring bidder selection progress as prescribed in the E-BDS.

 

Chapter II. BID DATA SHEET

E-ITB 1.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E-ITB 1.2

Name of procurement:______[specified in E-ITB].

Name of project:_____[specified in E-ITB].

Contract duration: _____[insert detail time according to the approved plan for bidder selection].

E-ITB 3

Sources of funds (or capital-raising methods):___ [specified in E-ITB].

E-ITB 6.2

The Bidder shall be legally and financially independent from other contractors:_____________

[Depending on nature of the procurement, regulations governing assurance of competitiveness in accordance with Article 6 of the Public Procurement Law and Article 2 of Decree 63 shall be set forth. For example: Regarding a supervision consultant for a construction work procurement, bidders shall be independent from the construction contractor; from the contractor preparing and assessing Bidding Documents of the supervision consulting procurement (if any); from the contractor evaluating Bids of supervision consulting procurement (if any); or from the contractor evaluating results of bidder selection with regard to the supervision consulting procurement (if any)].

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Bidder shall submit the following documents in conjunction with the E-Bid: _____ [insert other documents in conjunction with the E-Bid as required by the scope and nature of the procurement without any restriction on participation of the Bidder. If there is no requirement, clearly mark it “no requirement”].

E-ITB 13.2

Estimate the remuneration paid to experts: __________

If not required, clearly mark it “no requirement”

If required, clearly mark “The Bidder must estimate the remuneration paid to experts using Form No. 11B Chapter IV”].

E-ITB 13.3

Fixed budget:___________

[In case of Fixed-Budget Selection, insert the fixed budget specified in the approved plan for selection of preferred bidders.  

E-ITB 15.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Report on tax statement of the bidder in the latest financial year;

- Annual tax statement certified by the tax authority or the e-annual tax statement and proof of tax payment in conformity with the tax statement.

- Certification of payment of tax liability issued by the tax authority (certifying amount paid in the whole year) in the latest financial year;

- Audit report].

E-ITB 20.1

Method of selection:________

The Employer shall, according to scope and nature of the procurement, apply Least-Cost Selection or Fixed-Budget Selection or Quality- and Cost-Based Selection or Quality-Based Selection that is conformable with evaluation criteria as prescribed in Chapter III].

E-ITB 22.2

Ranking of bidders: [The System will export the ranking of bidders upon choosing the method of selection in Section 20.1:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If the Fixed-Budget Selection is chosen, then export: “the Bidder with the highest technical score and the bid price after discounts (if any) not exceeding the fixed budget specified in E-ITB 13.3 shall be ranked first”].

- If the Quality-Based Selection is chosen, then export: ““the Bidder having the highest technical score shall be ranked first”].

- If the Quality- and Cost-Based Selection is chosen, then export: “the Bidder having the highest combined score shall be ranked first”].

E-ITB 26.2

The Bidder must come to negotiate a contract no later than ____ days after receiving a notification of negotiation of contract.

[depending on a specific procurement, neither sooner than 03 days nor later than 07 days].

E-ITB 27.4

Fixed budget as the basis for consideration for contract award:_____

[- Regarding a fixed-price contract, the fixed budget for consideration of contract award “includes all costs incurred related to risk factors and slippage possibly occurring during the performance of contract; in case of simple consulting procurement, short performance of contract, no risk factor or slippage, the cost related to risk factors and slippage shall be considered 0 (dong)”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E-ITB 29.1

Time limit for sending notification of results of bidder selection is _________working days, from the date on which the bidder selection result is approved by the Investor___[insert number of days not later than 07 working days].

E-ITB 30.2

The Bidder shall send a notification of acceptance of contract finalization within ___ days [insert number of days no later than 20 days] after receiving the notice of award.

E-ITB 31

- Mailing address of the Investor: ____[insert complete name, address, phone number, fax];

- Mailing address of the competent person: ____[insert complete name, address, phone number, fax];

- Mailing address of the Standing division assisting the advisory board: ____[insert complete name, address, phone number, fax].

E-ITB 32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III. E-BID EVALUATION CRITERIA

Section 1. Evaluation of the eligibility of the E-Technical Proposal

An E-Technical Proposal is considered eligible when all of the requirements below are satisfied:

1. The Bidder shall not have its name included in multiple Bids as a primary Bidder (an independent Bidder or a JV’s Party) for the same procurement.

2. There is a joint venture agreement which is signed and stamped (if any) by the duly legal representative of each JV’s Party. The joint venture agreement must clarify the detailed tasks and value thereof to be performed by each JV’s Party and responsibility of the representing JV’s Party for using their digital certificate to make a bid;

In the event of any inconsistency between the joint venture agreement declared in the System by the bidder and scan of joint venture agreement, the texts in scan will prevail.

3. The Bidder’s qualifications are satisfied as prescribed in E-ITB Section 5.

4. The Bidder is eligible for performance capacity in compliance with special law (if any).

The Bidder having an eligible E-Bid shall be evaluated further.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The technical evaluation for each Bid shall apply weighted scoring method (on a scale of 100 or 1,000), in specific:

Item No.

Criteria

Maximum score

Score (if any)

Minimum score

1

Experience and qualifications of Bidder
(from 10 to 20% of total score)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

a. Performed similar contract in the last … years (characteristics, scope, value, etc)

 

 

 

b. Performed contract with similar geographical conditions

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

d. Other factors

 

 

 

2

Method and methodology
(from 30% to 40% of total score)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

a. Understanding of the procurement purpose

 

 

 

 

b. Approach and methodology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

c. Innovation

 

 

 

 

d. Presentation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

dd. Plan for implementation

 

 

 

 

e. Personnel

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

g. Other factors1

 

 

 

3

Personnel
(From 50 to 60% of total score)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

a. Chief consultant, head

 

 

 

b. Experts in varied fields

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Total (100%)

 

 

 

Key personnel specified in the item 3 of this table must have long-term or indefinite-term employment contracts with the Bidder. In case certain key personnel not employed by the Bidder are engaged, the Bidder shall provide explanation.

b) Technical evaluation criteria must meet the following requirements:

- Regarding procurement which applies Least-Cost Selection (LCS), Fixed-Budget Selection (FBS), or Quality- and Cost-Based Selection (QCBS):

+ The minimum score of experience and qualification, solution and methodology, or personnel criterion may not be lower than 60% of the maximum score of that criterion. An E-Bid does not achieve the minimum score of any of experience and qualification, solution and methodology, or personnel criterion shall be declared technically-nonresponsive.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If the procurement applies Quality-Based Selection (QBS):

+ The minimum score of experience and qualification, solution and methodology, or personnel criterion may not be lower than 70% of the maximum score of that criterion. An E-Bid does not achieve the minimum score of any of experience and qualification, solution and methodology, or personnel criterion shall be declared technically nonresponsive.

+ The minimum technical score shall be not lower than 80% of the total technical score. An E-Bid achieving a technical score not lower than the minimum score will be considered technically-responsive.

Section 3. Financial evaluation criteria

According to the scope and nature of each procurement, one of the two methods below may be applied:

Section 3.1. Least-Cost Selection (LCS)

LCS includes following steps:

Step 1: Determine the bid price, bid price after discounts (if any);

Step 2. Determine incentives (if any) as prescribed in E-ITB Section 25;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 3.2. Fixed-Budget Selection (FBS)2

FBS includes following steps:

Step 1: Determine the bid price, bid price after discounts (if any);

Step 2. Determine incentives (if any) as prescribed in E-ITB Section 25;

Step 3: Rank bidders: E-Bid with the highest technical score and the bid price after discounts (if any) not exceeding the fixed budget specified in E-ITB 13.3 shall be ranked first.

Section 3.3. Quality- and Cost-Based Selection (QCBS)3

Use the same scale of 100 or 1,000 with technical evaluation criteria.

The financial score shall be determined as follows:

Step 1: Determine the bid price, bid price after discounts (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The financial score shall be determined according to the bid price, in specific:

Financial score = [Lowest bid price x (100 or 1,000)]/Bid price

Where:

- Financial score: score of the Financial Proposal;

- Lowest bid price: The lowest bid price after discounts (if any) among the financial proposals being evaluated;

- Bid price: bid price after discounts (if any) of the Financial Proposal.

Step 3. Determine combined score:

The combined score shall be determined according to the following formula:

Combined score = K x Technical score + G x Financial score

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Technical price:  score determined at the technical evaluation step;

+ Financial score: score determined at the financial evaluation step;

+ K: weight given to technical proposal mentioned in the combined scale system, accounting for 70% to 80%;

+ G: weight given to financial proposal mentioned in the combined scale system, accounting for 20% to 30%;

+ K + G = 100%.

Step 4. Determine incentives (if any) as prescribed in E-ITB Section 25.

Step 5: Rank bidders: The Bid achieving the highest combined price shall be ranked first.

Chapter IV. BID FORMS

Item No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scan/Webform

I

Forms of E-Technical Proposal

1

Form No. 01. Power of Attorney

Scan

2

Form No. 02. Joint Venture Agreement

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Form No. 04. Comments (if any) to complete the Terms of Reference

5

Form No. 05. Solutions and general methodology proposed by the Bidder to perform the consulting service

6

Form No. 06. Resume of consultant

7

Form No. 07. Assignment of duties in joint venture agreement

Webform

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form No. 08. List of experts performing the consulting service

9

Form No. 09. Performance schedule

10

Form No. 10. Bid Submission Form (Technical Proposal)

II

Forms of E-Financial Proposal

11

Form No. 11A. Schedule of remuneration paid to experts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

Form No. 11B. Estimate of remuneration paid to experts

13

Form No. 12. Extraordinary costs paid to experts

14

Form No. 13. Grand schedule of costs

15

Form No. 14. Bid Submission Form (Financial Proposal)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

POWER OF ATTORNEY(1)

Today, on _________[date] at__________[location]

I am __________[insert name, ID/passport number, position of bidder’s legal representative], the legal representative of _______ [insert name of bidder] at _____________ [insert address of bidder] hereby authorizes _____________ [insert name, ID/passport number, position of authorized person] to perform the following tasks during the participation in the process of bidding for ____________ [insert name of the procurement] of _____________ [insert name of the project] held by ____________ [insert name of the Employer]:

[Sign the Joint Venture Agreement (if any);

- Sign documents with the Employer during the procurement process, including the request for Clarification of E-Bidding Documents and E-Bids; sign requests for E-Bid withdrawal;

- Participate in contract negotiation and finalization;

- Sign complaint letter (if any);

- Sign contract with the Investor if the Bidder is successful](2).

The authorized person only performs the tasks within the area of competence of a legal representative of __________ [insert name of bidder]. ____________ [insert name of bidder’s legal representative] is totally responsible for the tasks performed by ___________ [insert name of authorized person] within the authorization scope.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Authorized person
[Full name, position, signature and seal] (if any)

Principal
[Full name, position, signature and seal of the legal representative]

 

Notes:

(1) In case of authorization, a scan of original power of attorney enclosed with the E-Bid is required. The original of power of attorney must be typed or written in indelible ink, with pages numbered in sequence, and signed and sealed by the legal representative of the Bidder. The Bidder’s legal representative may authorize their deputies, subordinates, directors of branches, and heads of representative offices of the Bidder to perform the tasks on behalf of the Bidder. The authorized person may use the seal of the Bidder or their seal. The authorized person may not authorize another person.

(2) Area of authorization includes one or multiple tasks above.

(3) Insert the effective date and expiration date of the Power of Attorney in conformity with the bidding process.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

JOINT VENTURE AGREEMENT(1)

[Location and date]_______________

Procurement: ______[insert name of the procurement]

Under Project:______________[insert name of project]

Pursuant to(2) ____[the Law on Public Procurement No. 43/2013/QH13 dated November 26, 2013];

Pursuant to(2)____ [the Government's Decree No. 63/2014/NĐ-CP dated June 26, 2014 on implementation of some Articles on contractor selection of the Law on Public Procurement];

Pursuant to the E-Bidding Documents _______[insert name of procurement] dated_______[insert the date on the Bidding Documents];

Representatives of signatories to the joint venture agreement include:

Name of JV’s Party ____[insert name of each JV’s Party]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Position:                                                                                                                          

Address:                                                                                                                          

Phone number:                                                                                                                 

Fax:                                                                                                                                 

Email:                                                                                                                              

Account:                                                                                                                          

TIN:                                                                                                                                 

Power of Attorney No. ___________ dated ___________ (in case of authorization).

The Parties have reached a consensus on entering into a Joint Venture Agreement with the following contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Members voluntarily establish this joint venture to participate in the process of bidding for __________ [insert name of procurement] of _______________ [insert name of project].

2. Official name of the joint venture used in every transaction related to the procurement: ______________ [insert the agreed name of the joint venture].

3. Every Party is committed not to unilaterally participate or establish a joint venture with another Party to participate in this procurement. If awarded the contract, no Party is entitled to refuse to fulfill the duties and obligations prescribed in the contract. Any JV’s Party that refuses to perform their duties as agreed must:

- Pay damages to other parties in the joint venture;

- Pay damages to the Investor as prescribed by the contract;

- Incur other disciplinary actions __________ [specify the action].

Article 2. Assignment of duties

All JV’s Parties unanimously to undertake joint and separate responsibility to execute __________ [insert name of procurement] of _______________ [insert name of project] as follows:

1. Leading JV’s Party:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[- Sign documents with the Employer during the procurement process, including the request for Clarification of E-Bidding Documents and E-Bids; sign requests for E-Bid withdrawal;

- Participate in contract negotiation and finalization;

- Sign complaint letter (if any);

- Perform other tasks except for contract conclusion: _______________ [specify other tasks (if any)].

2. Party using the digital certificate to make a bid:_____[insert name of Party which is assigned to use the digital certificate].

3. Tasks of JV's Parties with the consent of all parties are specified in the table below(4):

Item No.

Name

Tasks

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Name of leading JV’s Party

- _______

- _______

- _____%

- _____%

2

Name of second JV’s Party

- _______

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- _____%

- _____%

....

....

....

......

Total

All tasks of the procurement

100%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Joint Venture Agreement takes effect from the day on which it is signed.

2. The Joint Venture Agreement expires in the following cases:

- All parties have fulfilled their duties and finalize the contract;

- The agreement is unanimously terminated by all parties;

- The joint venture is not awarded the contract;

- The bidding for ____________ [insert name of the procurement] of ___________ [insert name of the project] is cancelled as notified by the Employer.

The Joint Venture Agreement is made into _______ copies with equal legal value, each party keeps _________ copies.

 

LEGAL REPRESENTATIVE OF LEADING JV’S PARTY
[insert name, position, signature and seal]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

LEGAL REPRESENTATIVE OF JV’S PARTY
[insert name, position, signature and seal]

 

 

Notes:

(1) According to the scope and nature of the procurement, this Joint Venture Agreement may be amended.

(2) Update legislative documents in force.

(3) Area of authorization includes one or multiple tasks above.

(4) The Bidder shall specify detailed tasks and estimate equivalent value of tasks performed by every JV's Party, common and private responsibilities of member, including the leading JV's Party.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form No. 03

 ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND EXPERIENCE OF BIDDER

A. Organizational structure of Bidder

 [Brief description of the process of formation and organization of the Bidder (in case of a joint venture, describe the organization of each JV’s Party).  Describe the number of specialized consultants for which the contractor signs a long-term or indefinite employment contract and clearly state the number of years of experience of each expert].

B. Experience of Bidder

Similar consulting services performed by the Bidder within the last ___ [insert number of years]1 years.

The Bidder must use the following table to declare for each consulting service that the Bidder performed as similar as the service required in this procurement (as an independent contractor or in joint venture with another contractor or subcontractor).

Project’s name:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Investor’s name:

 

Procurement’s name:

 

Contract price (in case of joint venture, state the value of consulting service performed by the Bidder)

 

Eligibility to make a bid

(specify making bid independently, in joint venture or subcontractor)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Contract duration as stated in the contract

(specify from … to……[date])

 

Actual time of performance

(specify from … to……[date]) Explanation in case of delay in contract performance)

 

Summary of specific work performed by the Bidder under the contract

 

The Bidder must enclose copies of relevant documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form No. 04

COMMENTS (IF ANY) TO COMPLETE THE TERMS OF REFERENCE

[The Bidder presents revisions to complete the Terms of Reference for the performance of the contract]

Proposed revisions of Terms of Reference:

1.

 

2.

 

3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.

 

5.

 

Form No. 05

SOLUTIONS AND GENERAL METHODOLOGY PROPOSED BY THE BIDDER TO PERFORM THE CONSULTING SERVICE

The Bidder prepares a Technical Proposal (including charts), consisting of 3 parts:

 

1. Solutions and methodology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Organization and personnel

 

Form No. 06

RESUME OF CONSULTANT

Expected position: ____________________________________________________________

Bidder’s name: ________________________________________________________________  

Expert’s name:________________________________________________________________

Occupation:___________________________________________________________________

Date of birth: _________________________________________________________________

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

_____________________________________________________________________________

Working process:

Duration

Workplace

Reference information

Position

From…to….[month and year]

......

(insert name, phone number, email of the referee to verify the information provided)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The tasks expected to be assigned in the procurement:

The tasks expected to be assigned in the procurement:

State experience in performing the related tasks done before to prove the ability to perform the assigned tasks.

[Indicate the work items in the Form No. 09 that the expert is assigned to perform]

 

 

Capacities:

[Detailed description of experience and training courses attended to meet assigned scope of work.  The experience description should clearly state the tasks to be assigned specifically in each project and the name/address of the investor/employer.]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[Indicate relevant qualifications, issuer, and length of study and degree type]

_______________________________________________________________________

Foreign language:

[state language proficiency]

_______________________________________________________________________

Contact information:

[Clearly state the name, phone number, e-mail of the contact person]

________________________

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct, if false or untrue, I shall take responsibility before the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

_____[location],______[date]
Made by
[Signature, position and full name]

 

Notes:

- Each individual consultant on the list stated in Form No. 08 must declare this Form.

- The Bidder scans the employment contract; copies of the diplomas and practice certificates of the above consultants attached to the E-Bid.

 

Form No. 07 (Webform on the System)

ASSIGNMENT OF DUTIES IN JOINT VENTURE AGREEMENT (1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Item No.

Name

Business identification number

Tasks

Percentage of task value out of total bid price

1

Name of leading JV’s Party

 

- _______

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Name of second JV’s Party

 

- _______

- _____%

....

....

 

....

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total

All tasks of the procurement

100%

Notes:

Based on the signed Joint Venture Agreement.

 

Form No. 08 (Webform on the System)

LIST OF EXPERTS PERFORMING CONSULTING SERVICES

Item No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID number

Title

Work place

Man-month

Total man-month

Work item 1 (1)

Work item 2 (2)

(1) (n)

At company2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

I. Key employees employed by bidder4

1

[Example: Mr. Nguyen Van A]

[Vietnam]

[Chief consultant]

[Company]

[2.0 months]

[1.0 month]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

[At site]

[0.5 month]

[2.5 months]

 

2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

II. Key employees mobilized by bidder

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

[Company]

[2.0 months]

[1.0 month]

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[0.5 month]

[2.5 months]

 

2

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

III. Other employees

1

 

 

 

[Company]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

[At site]

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total (III)

 

 

 

Total

 

 

 

_________

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 This column shows the number of man-months of each employee working at the company (sum of columns (1) + (2) + ... + (n)).

3 This column shows the number of man-months of each employee working at the job site (sum of columns (1) + (2) + ... + (n)).

4 Key employees with long-term or indefinite-term employment contracts with the bidder. In case certain key employees not employed by the Bidder are engaged, the Bidder shall declare according to Section II and provide explanation.

 

Form No. 09 (Webform on the System)

PERFORMANCE SCHEDULE

Item No.

Description1

Month2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

3

4

5

.....

n

Total

1

[Example: Work 1:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Collect data

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Prepare report

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Interim report

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Summary of comments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

5)...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Final report]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

2

[Example: Work 2:…]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

...

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

n

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract duration

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Notes:

(1) List all work items, state the progress of specific work in each work item.

(2) The timeline for each job is shown in a chart, if necessary, the bidder should note and explain the chart.

 

Form No. 10 (Webform on the System)

BID SUBMISSION FORM1
(of E-Technical Proposal)

Date:_____ [exported from the System]

Name of procurement:___[exported from the E-ITB]

To:____[name of Employer exported from E-ITB]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Name of Bidder:____[exported from the System];

- Business registration number:____[exported from the System];

Undertake to perform the procurement____[exported from the E-ITB] with the following information:

- Number of E-ITB:____[exported from the E-ITB].

- Submission deadline:_____[exported from the submission deadline in the E-ITB];

Contract duration______[exported from the Bid Submission Form].

Validity of E-Technical Proposal:_____[automatically exported]

We hereby declare that:

1. Only make this E-Bid as a primary contractor or JV’s representative.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. We do not commit violations against regulations on assurance of competitiveness in bidding.

4. We are not involved in corrupt, fraudulent or conclusive practice and other violations against law on bidding.

5. Every information provided in E-Bid is truthful to be the best of our knowledge. Notes:

(1) The Bid Submission Form has been signed with digital signature of the legal representative of the Bidder.

 

Form No. 11A (Webform on the System)

REMUNERATION PAID TO EXPERTS

Item No.

Full name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Work place

Remuneration/month-person (1)

Number of months – person (2)

Remuneration paid to expert (3) = (1) x (2)

Total 1 (4)

I

Key experts

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At company

 

 

(a)

(a)+(b)

At site

 

 

(b)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

At company

 

 

 

 

At site

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

II

Other experts

1

 

 

At company

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

At site

 

 

 

2

 

 

At company

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

At site

 

 

 

Total

(A)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3), (4): calculated by the System

 

Form No. 11B (Webform on the System)

ESTIMATE OF REMUNERATION PAID TO EXPERTS

Currency:      

Item No.

Expert’s name

Position

Base salary

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

General administration expenses10 % of (3)

Sum =(3)+(4)+(5)

Profit % of (6)

Living-away-from-home allowance

Remuneration paid to expert/month =(6)+(7)+(8)

Number of months - person

Remuneration paid to expert = (9) x (10)

 

(1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

__________

Social expenses, general administration expenses include expenses such as social insurance, health insurance, unemployment insurance under the responsibility of the employer in accordance with current law; administration costs of management units, employing experts… The bidder shall list these costs together with supporting documents.

 

Form No. 12 (Webform on the System)

EXTRAORDINARY COSTS PAID TO EXPERTS

Item No.

Description

Unit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quantity (2)

Cost (3)

1

[Per diem]

[date]

 

 

(1) x (2)

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[Flight]

 

 

 

3

[Communication cost]

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

[Equipment, documents…]

 

 

 

 

5

[Domestic travel expenses]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

6

[Rent office, secretary]

 

 

 

 

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Total

(B)

(3): calculated by the System

 

Form No. 13 (Webform on the System)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Item

Cost

Remuneration paid to experts

(A)

Extraordinary costs paid to experts

(B)

Taxes

(C)

Total

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A + B + C

A and B are exported from Form 11a and 12.

 

Form No. 14

BID SUBMISSION FORM (1)

(of Financial Proposal)

Date:_____ [exported according to the time on the System]

Name of procurement:___[exported from the E-ITB]

To:____[name of Employer exported from E-ITB]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Name of Bidder:____[exported from the System];

- Business registration number:____[exported from the System];

Undertake to perform the procurement____[exported from the E-ITB] with the following information:

- Number of E-ITB:____[exported from the E-ITB].

- Submission deadline:_____[exported from the submission deadline in the E-ITB];

in accordance with the requirement stated in the E-Bidding Documents with the total amount of _____ [exported by the System when the Bidder inserts the bid price in the bid forms on the System] together with the Grand Summary.

In addition, we voluntarily reduce the bid price with a discount of _______ [insert discount rate].

The bid price after deducting discount is: ________[calculated by the System].

Contract duration______[exported from the Bid Submission Form].

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

We hereby declare that:

1. Only make this E-Bid as a primary contractor or JV’s representative.

2. We are not undergoing dissolution process, are not thrown into bankruptcy, and do not incur bad debts as prescribed by law.

3. We do not commit violations against regulations on assurance of competitiveness in bidding.

4. We are not involved in corrupt, fraudulent or conclusive practice and other violations against law on bidding.

5. Every information provided in E-Bid is truthful to be the best of our knowledge.

Notes:

(1) The Bid Submission Form has been signed with digital signature of the legal representative of the Bidder.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHAPTER V. TERMS OF REFERENCE

“Terms of Reference” include the following:

I. Introduction:

General description of project and procurement.

Description of purpose of bidder selection.  

II. Scope of work:

1. Detailed description of scope of work, sources of funds, implementing agency, time for performance, number of months and head counts (if any).

2. Description of specific tasks to be performed by the Bidder during the performance of the consulting service contract.

3. Expected time for experts to provide consulting service (usually no more than 30 days from the date on which the contract is signed).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Types of report to be submitted and schedule of report:

IV. Experience and personnel of Bidder:

Requirements pertaining to personnel and positions in the procurement.

V. Responsibilities of the Employer:

The Employer will provide working conditions and supporting personnel and relevant documents on duties of the consultant, including existing documents to enable the Bidder to perform their assignment.

 

PART 3. CONDITIONS OF CONTRACT AND CONTRACT FORMS

Chapter VI. GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT

Article 1. Interpretation of terms:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. “Contract” means the Contract Agreement entered into between the Investor and the Contractor, made in writing, including all attachments, appendices, and all documents incorporated therein.

2. “Contract price” means the gross amount as specified in the Contract as agreed upon between the Investor and the Contractor.

3. “Investor” means the organization specified in the Special Conditions of Contract (E-SCC).

4. “Contractor” means the organization providing consulting service for the Investor in accordance with this Contract and specified in E-SCC.

5. “Subcontractor” means a contractor which enters into a contract with the primary contractor to perform part of tasks as estimated in the E-Bid.

6. “Effective contract date” means the date as prescribed in E-SCC.

7. “Day” means calendar day, counted continuously, including holidays and weekends.

8. “Other costs” are all costs, other than salaries paid to the consultant, incurred during the performance of consulting service.

Article 2. Governing Law and Language

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The language of the Contract shall be Vietnamese.

Article 3. Confidential Information

1. Documents which are products of the Contractor within framework of this Contract are under ownership of the Investor, except as otherwise provided in E-SCC. The Contractor may retain copies of above documents but may not use any document or other information for any other purposes without written prior consent of the Employer.

2. The Contractor shall not, without the written consent of the Employer hereto, divulge to any third party unrelated to the performance of the Contract any content of the Contract. The Contractor may only provide information for persons related to the performance of the Contract in conformity with the confidential regime and necessary scope for the performance of the Contract.

Article 4. Copyright

The Contractor shall totally take responsibility for any damage incurring by complaints of a third party in terms of violations against intellectual property copyright of consulting service provided for the Investor by the Contractor.

Article 5. Type of contract

The type of contract is specified in E-SCC.

Article 6. Payment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. In the event that the Investor fails to pay the Contractor any payment by its due date as prescribed in Clause 1, the Investor shall pay to the Contractor interest on the such delayed payment according to the benchmark rate quoted by the State bank of Vietnam. The duration shall be determined from the first day of delayed payment to the day on which the Investor actually pays to the Contractor.

Article 7. Contract Price

The Contract price shall be agreed by the Contractor and Investor through contract finalization in conformity with the approved successful bid and specified in the Contract.

Article 8. Contract duration

Contract duration shall comply with the E-SCC.

Article 9. Contract amendment

1. During the performance of the Contract, if it is necessary to amend the contract, within the period specified in E-SCC after receiving the request for contract amendment from the Investor or Contractor, the recipient of the proposal is responsible for reviewing and giving specific requirements for this amendment as a basis for the two parties to negotiate and sign the contract amendment addendum.

2. Adjustment of contract price must be consistent with the type of contract and conditions specified in Article 5 E-SCC.

3. The adjustment of performance schedule may only be done in the following cases:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) In case of changes to scope of work upon objective requirements that affect the performance schedule.

4. During the performance of the Contract, in case there is a change in the state's tax policy affecting the contract price, the Investor and the Contractor will consider increasing or decreasing the contract price respectively.

5. In the event that the performance schedule is adjusted not resulting in extension of the project schedule, the contracting parties shall agree the adjustment. In the event that the performance schedule is adjusted resulting in extension of the project schedule, the contracting parties may agree the adjustment only after obtaining the consent of the competent authority.

Article 10. Personnel

1. The Contractor must engage all personnel as proposed in the E-Bid to perform tasks unless otherwise agreed by the Employer. Where appropriate to replace personnel according to Section 26 Chapter I, the Contractor must report and obtain the approval of the Investor.  The alternative personnel must have qualifications equivalent or higher than the proposed personnel.

2. If any expert is lack of legal capacity or fails to perform his/her task properly, the Investor may require an alternative. On receiving the written request for alternative from the Investor, within the given period of time stated in E-SCC, the Contractor shall replace another expert who has equivalent or higher qualifications accepted by the Investor. Unless otherwise agreed, any costs incurred from the replacement shall be borne by the Contractor.

Article 11. Rights and obligations of the Contractor

1. Contractor's rights:

a) Request the Investor to provide information and documents related to the performance of consulting service;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Ensure copyright in accordance with the law (for consulting service related to copyright);

d) Request the Investor to make payment in due time as prescribed in Article 6 of this Chapter.

2. Contractor's obligations:

a) Take responsibility for the quality of its consulting service;

b) Submit reports and documents to the Investor with the quantity and time required specified in the Contract.  The Contractor fully and promptly communicates all information related to the consulting work that may delay or hinder the completion of scheduled works and propose implementation solutions;

c) Complete the work on schedule and deliver consulting products as prescribed in the Contract. The Contractor is responsible for presenting and defending the views on the contents of the consulting work in the approval meetings of the competent authorities held by the Investor (if any);

d) Undertake that when requested by the Investor, the Contractor or subcontractor will appoint a competent and qualified representative to handle the problematic works at any time at the request of the Investor (including holidays) until the date of acceptance testing of consulting products;

dd) Provide documents intended for meetings, reports, appraisal ... with the quantity requested by the Investor;

e) Collect necessary information intended for consulting work under the Contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Contractor is entitled to conclude agreements with subcontractors mentioned in the list of subcontractors as prescribed in E-SCC to perform part of tasks as specified in the E-Bid. The employment of subcontractors shall not change any duty or obligation of the Contractor. The Contractor shall be accountable to the Employer for quantity, quality, schedule and other obligations performed by the subcontractors.

Replacement and addition of subcontractors beyond the list mentioned in E-SCC is subject to permission by the Employer with appropriate reasons.

2. The value of work performed by the subcontractors specified in Clause 1 of this Article must not exceed the percentage according to the contract price stated in E-SCC.

3. The Contractor may not employ the subcontractors for any task other than those tasks performed by the subcontractors as mentioned in the Invitation for E-Bid.

4. Other requirements pertaining to the subcontractors specified in the E-SCC.

Article 13. Compensation for damage caused by breach of contract

1. Except for force majeure events provided under Article 16, if the Contractor fails to perform any or all of tasks within the period specified in the Contract, the Investor may deduct from the contract price, as liquidated damages, a sum equivalent to the percentage specified in the E-SCC of the unperformed service for each week or part thereof of delay until actual performance. The Investor shall deduct up to a maximum deduction of the percentage specified in those E-SCC.  Once the maximum is reached, the Employer may terminate the Contract pursuant to Article 14 of this Chapter.

2. Regarding consulting service procurement to prepare design documents, Bidding Documents, Request for Proposals for procurement of construction with fixed-price contract, the Contractor must be liable for the accuracy of the quantity and amount of the construction work. The Contractor shall compensate for any incorrect calculation of quantity and amount of work as prescribed in E-SCC.

Article 14. Termination of contract due to contractor’s breach

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Investor may send a notice of contract termination to the Contractor when it is discovered that the Contractor goes bankrupt without incurring any compensation costs.  All the rights of the Investor prescribed in the Contract and regulations of law shall be reserved regardless of the termination of the Contract.

3. In the event the Investor terminates the Contract in whole or in part, pursuant to Clause 1, the Investor may enter into a contract with another contractor to complete the terminated part of the contract.  The Contractor  shall be liable to the Investor for any additional costs for the terminated part of the contract. However, the Contractor must continue to perform the terminated part of the contract.

Article 15. Termination of contract due to the Investor's breach

The Contractor may terminate the performance of part or the whole of the contract by notifying the Investor in writing when the Investor does not perform the work contents as prescribed in E-SCC.

Article 16. Force majeure events

1. For the purpose of this contract, force majeure is understood as events beyond the control and foreseeable ability of a party, such as:  war, riot, strike, fire, natural disaster, flood, epidemics, quarantine or adverse weather conditions.

2. If a force majeure situation arises, the suffering party shall promptly notify the other in writing of such condition and the cause thereof.   Concurrently, a certification of such force majeure situation issued by a competent agency where the force majeure situation arises shall be sent to the other party.

During the period of failure to perform obligations due to the force majeure event, the Contractor shall, under instructions of the Investor, continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the force majeure event. In this event, the Investor shall consider refunding to the Contractor necessary and reasonable additional fees borne by the Contractor.

3. The suffering party shall not be liable for liquidated damages, or termination for default if the failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of force majeure.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Dispute settlement

1. The Contractor and the Investor shall make every effort to resolve by direct informal negotiation or conciliation any disagreement or dispute arising between them.

2. If the disagreement or dispute cannot be settled by direct informal negotiation or conciliation within the time limit prescribed in the E-SCC from the date on which the disagreement  or dispute arise, any party may request the regime for dispute settlement specified in the E-SCC.

Article 18. Notice

1. Any notice given by one party to the other pursuant to the Contract shall be in writing to the address specified in the E-SCC. 

2. A notice shall be effective when received or on the notice’s effective date, whichever is later.

 

Chapter VII. SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT

Article

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Description

1

3

Investor:________

 [insert name of the Investor]

4

Contractor: ___________

[insert name of the successful bidder]

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[subject to nature of the procurement, for example: The Contractor takes effect from the date of signing...]

3

1

Use of documents related to the Contract:_______[insert other requirements (if any)]

5

 

Type of contract: ____[insert the type of contract according to the approved plan for selecting preferred bidder].

6

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[Depending on the nature and requirements of the procurement.

Payment to the Contractor may be in cash, by letter of credit, by bank transfer.

If there is a provision on advance payment to the Contractor, it is necessary to state clearly the value, duration of the advance and the method of refunding the advance in accordance with the law.]

- Currency of payment: VND.

- Payment period: _______[Payment may be made immediately or after a certain period of time after the Contractor presents all necessary documents.  Further, proof of payment must be specified].

8

 

Contract duration:____________[specify the contract duration that is conformable with E-BDS Section 1.2, E-Bid and the result of contract completion process]

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Time for the recipient to respond to the request for contract amendment from the Investor or Contractor: ____________ [specify number of days from the date of receipt of request for contract amendment based on request specific content of amendment]

 

2

Contract amendment: ____________ [For fixed-price contract, output result and contract price cannot be changed.  In case of applying a time-based contract or a reasonable arising of work outside the scope of the Bidding Documents, it must clearly specify the scope of adjustment as prescribed by law].

10

2

Time for replacement of personnel: _______ [insert number of days for the replacement from the date on which the request for replacement of personnel made by the Investor is received].

12

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

The total value of work performed by the subcontractor does not exceed: _______ contract price [based on the size and nature of the procurement, write the percentage accordingly].

 

4

Other requirements applied to subcontractors_______[insert other requirements applied to the subcontractors (if any)].

13

1

Deduction rate: ______% per week (or day, month, etc.)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

Compensation amount:_____[insert compensation amount].

14

1

Termination of contract due to contractor’s breach: ________

[Specify the specific contents that when the Contractor breaches, the Investor has the right to terminate the contract.  Example: the Contractor fails to employ the key employees listed on the E-Bid or an alternate employee does not have equivalent experience and qualifications].

15

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[Specify the specific contents that when the Investor breaches, the Contractor has the right to terminate the contract].

17

2

Settlement of disputes: ____________ [specify time and dispute settlement depending on the nature and requirements of the procurement; in which it is necessary to state the time to send the dispute settlement request, the dispute settlement agency, and the cost incurred in the dispute settlement. The settlement of dispute at arbitral body is recommended].

18

1

Address for both parties to inform each other of information as prescribed:

- Investor's address: ___________

Phone number: ____________________________

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Email:_________________

- Contractor's address: ___________

Phone number: _____________________________

Fax:________________________________

Email:_________________

 

Chapter VIII. CONTRACT FORMS

Depending on the nature and requirements of the procurement, consulting service fixed-price contract or time-based contract will be used.

In case the contract has one or more sub-contracts, the Investor will use the forms of consulting service fixed-price contract or time-based contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Form No. 22

CONSULTING SERVICE CONTRACT
(For fixed-price contract)

[Location and date]_______________

Contract No. __________

Procurement: ______[insert name of the procurement]

Project’s name: _________[insert the project's name]

- - Pursuant to 1 _____________________________________________ [Civil Code No. 91/2015/QH13 dated June 14, 2005 of the National Assembly];

- - Pursuant to 1 _____________________________________________ [Law on Public Procurement No. 43/2013 / QH13 dated 26/11/2013 of the National Assembly];

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Pursuant to Decision No. _____ date _____ month ____ year _____ of ______ on approving the result of preferred bidder selection of procurement ______ [Insert name of procurement] and notification of result of preferred bidder selection number ________ day ____ month _____ year _____ of the Employer;

- Pursuant to the Contract Negotiation Record entered into between Investor and the successful bidder dated_____________;

Representatives for the parties to which contract include:

Investor:

Investor’s nam­e:_____________________________ [insert name of the Investor]

Represented by Mr./Ms. ______________________________________________________

Position: ___________________________________________________________________

Address:  __________________________________________________________________

Phone number: _____________________________________________________________

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Email: _____________________________________________________________________

Account: ___________________________________________________________________

TIN: _______________________________________________________________________

Power of Attorney No. ___________ dated ___________ (in case of authorization).

Contractor:

Contractor's name __________ [Insert name of the selected bidder]

Represented by Mr./Ms. ______________________________________________________

Position: ___________________________________________________________________

Address:  __________________________________________________________________

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fax: _______________________________________________________________________

Email: _____________________________________________________________________

Account: ___________________________________________________________________

TIN: _______________________________________________________________________

Power of Attorney No. ___________ dated ___________ (in case of authorization).

Both parties agree to conclude a Consulting Service Contract with the following contents:

Article 1. Subject matter of contract

Subject matter of the contract means the services detailed in Appendix A "Terms of Reference".

Article 2. Contract documents

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Contract:

2. Contract addendum, including terms of reference, Contractor's personnel, and Contractor’s responsibility for reporting;

3. Contract finalization record;

4. Decision on approval for Bidder selection result;

5. Written agreement of the parties on the contract conditions, including general conditions and special conditions;

6. E-Bid and Clarification of E-Bid of the selected Bidder;

7. E-Bidding Documents and amendments thereto;

8. Relevant documents.

Article 3. Responsibilities of the Contractor

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Employ and arrange personnel listed in Appendix B "Contractor's Personnel" to perform the service;

3. Submit the report to the Investor within the time limit and in the forms specified in Appendix C "Contractor's Reporting Responsibilities";

4. Fulfill other obligations and responsibilities specified in E-GCC and E-SCC of the contract.

Article 4. Responsibilities of the Investor

1. The Investor commits to pay the Contractor according to the contract price and the method specified in Article 5 of this contract as well as fulfills other obligations and responsibilities specified in E-GCC and E-SCC of the contract.

2. The Investor appoints Mr. / Ms. ________ [Full name] as the officer in charge of the Investor to coordinate the activities under this contract.

Article 5. Contract price, period and method of payment

1. The Contract price:_________[insert a value in number, in words, and currency]. This amount includes all costs, interest and any taxes payable by the Contractor.

2. Payment period:       

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

____________ [Insert value/percentage and currency] when the Investor receives and approves the draft report prepared by the Contractor.

____________ [Insert value/percentage and currency] when the Investor receives and approves the final report.

Total payment amount ____________ [Insert value and currency]

[Payment term is subject to change to comply with output reports detailed in Annex C].

3. Method of payment:

Method of payment is specified in Article 6 of E-SCC

Article 6. Type of contract

This contract is a fixed-price contract.

Article 7. Contract duration

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Effect of contract

1. This Contract comes into force from _______ [insert effective date of the Contract in accordance with Clause 6 Article 1 E-SCC].

2. The contract expires when it is finalized by both parties as prescribed by law.

The contract is made into _____ sets, the Investor keeps ______ sets, the Contractor keeps ________ sets, and these sets have the same legal value.

 

Legal representative of Contractor
[Full name, position, signature and seal]

Legal representative of Investor
[Full name, position, signature and seal]

 

_____________

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX

Appendix : Terms of Reference

Appendix B: Contractor’s personnel

Appendix C: Contractor’s Reporting Responsibilities.

 

Form No. 23

CONSULTING SERVICE CONTRACT
(For time-based contract)

[Location and date]_______________

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Procurement: ______[insert name of the procurement]

Under Project:______________[insert name of project]

- - Pursuant to 1 _____________________________________________ [Civil Code No. 91/2015/QH13 dated June 14, 2005 of the National Assembly];

- Pursuant to1  _____________________________________________ [Law on Public Procurement No. 43/2013 / QH13 dated 26/11/2013 of the National Assembly];

- Pursuant to1_____________[the Government's Decree No. 63/2014/ND-CP dated June 26, 2014 on guidelines for the Law on Public Procurement in terms of selection of bidders];

- Pursuant to Decision No. _____ date _____ month ____ year _____ of ______ on approving the result of preferred bidder selection of procurement ______ [Insert name of procurement] and notification of result of preferred bidder selection number ________ day ____ month _____ year _____ of the Employer;

- Pursuant to the Contract Negotiation Record entered into between Investor and the successful bidder dated_____________;

Representatives for the parties to which contract include:

Investor:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Represented by Mr./Ms. ______________________________________________________

Position: ___________________________________________________________________

Address:  __________________________________________________________________

Phone number: _____________________________________________________________

Fax: _______________________________________________________________________

Email: _____________________________________________________________________

Account: ___________________________________________________________________

TIN: _______________________________________________________________________

Power of Attorney No. ___________ dated ___________ (in case of authorization).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Contractor's name __________ [Insert name of the selected bidder]

Represented by Mr./Ms. ______________________________________________________

Position: ___________________________________________________________________

Address:  __________________________________________________________________

Phone number: _____________________________________________________________

Fax: _______________________________________________________________________

Email: _____________________________________________________________________

Account: ___________________________________________________________________

TIN: _______________________________________________________________________

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Both parties agree to conclude a consulting service contract with the following contents:

Article 1. Subject matter of contract

Subject matter of the contract means the services detailed in Annex A "Terms of Reference".

Article 2. Contract documents

Contract documents include:

1. Contract:

2. Contract addendum, including terms of reference, budget estimate, list of Contractor's personnel, and Contractor’s responsibility for reporting;

3. Contract finalization record;

4. Decision on approval for Bidder selection result;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. E-Bidding Documents and amendments thereto;

7. Relevant documents.

Article 3. Responsibilities of the Contractor

1. Perform the obligations specified in Article 1 of this contract;

2. Submit the report to the Investor within the time limit and in the forms specified in Appendix B " Budget estimate, list of personnel of Contractor”;

3. Employ and arrange personnel, estimate budget listed in Appendix C "Contractor's Reporting Responsibilities”;

4. Fulfill other obligations and responsibilities specified in E-GCC and E-SCC of the contract.

Article 4. Responsibilities of the Investor

1. The Investor commits to pay the Contractor according to the contract price and the method specified in Article 5 of this contract as well as fulfills other obligations and responsibilities specified in E-GCC and E-SCC of the contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Contract price, term and method of payment

1. The Contract price:_________[insert a value in number, in words, and currency]. This amount includes all costs, interest and any taxes payable by the Contractor, in specific:

- Remuneration paid to experts:

The Investor shall pay the Contractor monthly, daily or hourly remuneration (choose any of three options and delete the others) as agreed in Appendix B.

- Extraordinary costs other than remuneration:

The Investor shall pay the Contractor extraordinary costs up to [insert the value and currency] as incurred or with a fixed amount1 as follows:

+ Per diem (including travel allowance, business and accommodation allowance), stationery and photocopy, printing, communication. This allowance will be reimbursed and need to be certified by the Investor;

+ Other costs approved by the Investor.

2. Period and method of payment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Time sheet

During the working process, including business trips, the Investor shall keep track of timesheets or other valid documentation to determine the working time of the Contractor.

Article 7. Type of contract

This contract is a time-based contract.

Article 8. Contract duration

[State the contract duration in accordance with Clause 2 Section 1 E-BDS, E-Bid and result of contract finalization between the two parties].

Article 9. Effect of contract

1. This Contract comes into force from _______ [insert effective date of the Contract in accordance with Clause 6 Article 1 E-SCC].

2. The contract expires when it is finalized by both parties as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Legal representative of Contractor
[Full name, position, signature and seal]

Legal representative of Investor
[Full name, position, signature and seal]

 

APPENDIX

Appendix : Terms of Reference

Appendix B: Budget estimate, list of personnel of Contractor

Appendix C: Contractor’s Reporting Responsibilities

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 Skip this clause in case of LCS, QCBS or QBS.

3 Skip this clause in case of LCS, QCBS or QBS.

1 Update legislative documents in force.

1 State which cost is paid as incurred or which cost is paid with fixed amount.

 

 

ATTACHED FILE

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


385.836

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!