Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 94/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 94/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 05/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2021 TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Thực hiện Văn bản số 4936/BKHĐT-ĐTNN ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021; Văn bản số 466/BKHĐT-ĐTNN ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 308/SKHĐT-XTĐT ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Kon Tum (có Chương trình kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 thuộc dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các đơn vị (bổ sung khi có nhiệm vụ mới) và chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia (nếu có).

Các cơ quan được giao chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ, đạt hiệu quả và sử dụng kinh phí đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế, các địa phương trong quá trình thực hiện công tác quảng bá, thu hút đầu tư cần chú ý các ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 466/BKHĐT-ĐTNN ngày 26 tháng 01 năm 2021 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định và đạt hiệu quả.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Công Thương; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP;
- Lưu VT, KTTH.PTP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Các hoạt động xúc tiến đầu tư

Thời gian tổ chức

Đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện

Thời gian tổ chức thực hiện

Địa điểm tổ chức

Mục đích/Nội dung của hoạt động

Ngành/ lĩnh vực kêu gọi đầu tư

Địa bàn/ tỉnh/, vùng kêu gọi đầu tư

Căn cứ triển khai hoạt động

Đơn vị phối hợp

Kinh phí (triu đồng)

Ghi chú

Trong nước

Nước ngoài

Tổ chức/ cơ quan trong nước

Tổ chức/ cơ quan nước ngoài

Doanh nghiệp

Ngân sách cấp

Chương trình XTĐT quốc gia

Khác (tài trợ)

Trong nước

Nước ngoài

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,813

0

 

 

1

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

219

0

 

 

1.1

Thu thập thông tin, nghiên cứu, tổng hợp xây dựng các đề án, báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

66

0

0

 

-

Thu thập các thông tin về nhu cầu, xu hướng kinh doanh các nhà đầu tư trong và ngoài huyện

Năm 2021

UBND các huyện, thành phố, Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp

Định kỳ

x

 

Phân tích xu hướng và đối tác đầu tư

Tất cả các lĩnh vực

Các huyện, thành phố

Kế hoạch 05 năm và định hướng của Tỉnh, huyện.

Các Phòng chuyên môn và UBND các xã

 

 

 

66

 

 

 

-

Xây dựng các đề án, báo cáo ... thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Năm 2021

BQLKKT tỉnh Kon Tum

Định kỳ

x

 

Kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu, Cụm công nghiệp

Tất cả các lĩnh vực

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu, Cụm công nghiệp

Quy hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

103

0

0

 

-

Cử công chức, viên chức Ban quản lý đi nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, xu hưng của đối tác đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp.

Năm 2021

BQLKKT tỉnh Kon Tum

Quý II và IV

x

 

Xác định dự án, lĩnh vực để thu hút đầu tư

Tất cả các lĩnh vực

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu, Cụm công nghiệp

Quy hoạch

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

33

 

 

 

-

Tổ chức đoàn cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh đi khảo sát, thu thập thông tin, nghiên cứu tiềm năng, thị trường, định hướng đầu tư của các doanh nghiệp lớn.

Năm 2021

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp

Quý II hoặc IV

x

 

Dự báo và đề xuất dự án, lĩnh vực kêu gọi đầu tư

Tất cả các lĩnh vực

Địa bàn tỉnh Kon Tum

Quy định hiện hành

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

70

 

 

 

1.3

Các hình thức khác

 

 

 

 

 

 

 

 

50

0

 

 

-

Tổ chức đón tiếp các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu, nghiên cứu môi trường đầu tư và thực hiện đầu tư.

Năm 2021

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp, BQLKKT tỉnh

Khi có nhà đầu tư

x

 

Hỗ trợ nhà đầu tư

Tất cả các lĩnh vực

Địa bàn tỉnh Kon Tum

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

50

 

 

 

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

 

 

 

 

 

 

 

 

184

0

0

 

2.1

Thu thập, hệ thống hoá các số liệu; môi trường đầu tư; pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, cơ hội và đối tác đầu tư.

 

 

 

 

 

 

 

 

70

0

0

 

-

Thu thập, hệ thống hoá các số liệu; môi trường đầu tư; pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, cơ hội và đối tác đầu tư.

Năm 2021

BQLKKT tỉnh Kon Tum, trung tâm xúc tiến đầu

Thường xuyên

x

 

Thu hút đầu tư vào tỉnh

 

Địa bàn tỉnh Kon Tum

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu lên trang thông tin điện tử, báo, đài, thông qua tuyên truyền nhằm phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư để phục vụ tốt cho hoạt động quảng bá và xúc tiến đầu tư cũng như nhu cầu tham khảo của các nhà đầu tư

Năm 2021

UBND các huyện, thành phố

Định kỳ

x

 

Quảng bá, kết nối đầu tư; Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư

Tất cả các lĩnh vực

Các huyện, thành phố

 

Các Phòng chuyên môn và UBND các xã

 

 

 

 

 

 

 

-

Tổ chức cập nhật, chỉnh sửa tài liệu, thông tin phục vụ cho các hoạt động xúc tiến đầu tư .

Năm 2021

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp

Định kỳ và khi có yêu cầu

x

 

Bổ sung, hoàn thiện bộ tài liệu, thông tin ... nhằm phục vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh.

 

Toàn tỉnh

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

70

 

 

 

2.2

Xây dựng vận hành trang thông tin điện tử về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, đối tác đầu tư.

 

 

 

 

 

 

 

 

114

0

0

 

-

Cập nhật hệ thống các số liệu; môi trường đầu tư; pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, cơ hội và đối tác đầu tư .

Năm 2021

BQLKKT tỉnh Kon Tum

Định kỳ

x

 

Kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu, Cụm công nghiệp

 

Trong và ngoài Khu kinh tế

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

33

 

 

 

-

Duy trì tên miền, bảo mật và điều chỉnh, thiết lập thêm giao diện (khi có yêu cầu) Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (ipckontum.gov.vn)

Năm 2021

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp

Định kỳ

x

 

Phục vụ kịp thời các hoạt động xúc tiến đầu tư, khởi nghiệp của địa phương.

 

Trong và ngoài nước

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

81

 

 

 

-

Vận hành chuyên mục xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên trang điện tử của huyện

Năm 2021

UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

x

 

Quảng bá, kết nối để thu hút đầu tư

Tất cả các lĩnh vực

Các huyện, thành phố

 

Các phòng chuyên môn và UBND các xã

 

 

 

 

 

 

 

3

Rà soát xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

20

0

0

 

-

Rà soát xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong khu kinh tế và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Năm 2021

BQLKKT tỉnh Kon Tum; Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp

Định kỳ

x

 

Kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu, Cụm công nghiệp

Tất cả các lĩnh vực

Trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu, Cụm công nghiệp

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

10

 

 

 

-

Rà soát, đề xuất danh mục các dự án đầu tư mới có tiềm năng phù hợp với chủ trương phát triển, quy hoạch của huyện và điều chỉnh, bổ sung để kêu gọi đầu tư.

Năm 2021

UBND các huyện, thành phố, Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp

Định kỳ

x

 

Quảng bá, giới thiệu thu hút đầu tư

Tất cả các lĩnh vực

Các huyện, thành phố

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

-

Hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Năm 2021

Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp

Định kỳ

x

 

Quảng bá, giới thiệu thu hút đầu tư.

Tất cả các lĩnh vực

Tỉnh Kon Tum

Quy hoạch; định hướng

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

10

 

 

 

4

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:

 

 

 

 

 

 

 

 

574

0

0

 

4.1

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:

 

 

 

 

 

 

 

 

292

0

0

 

-

Xây dựng, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, phóng sự, tập gấp, tờ rơi, tóm tắt dự án thu hút đầu tư phục vụ các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Năm 2021

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp

Định kỳ hoặc theo yêu cầu của địa phương

x

 

Cung cấp thông tin; giới thiệu tiềm năng, chính sách; hướng dẫn thủ tục đầu tư; dự án kêu gọi đầu tư...

Tất cả các lĩnh vực

Tỉnh Kon Tum

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

270

 

 

 

-

Xây dựng, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, đĩa, tập gấp, tờ rơi, xây dựng nội dung chi tiết thuộc danh mục dự án, quà tặng, đồ lưu niệm, tài liệu hướng dẫn đầu tư và các tài liệu khác.

Năm 2021

BQLKKT tỉnh Kon Tum

Định kỳ

x

 

Kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu, Cụm công nghiệp

Các lĩnh vực có liên quan

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu, Cụm công nghiệp

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

22

 

 

 

-

Xây dựng, in ấn tài liệu phụ vụ làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi đến làm việc.

Năm 2021

UBND các huyện, thành phố

Khi có yêu cầu

x

 

Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư

Các lĩnh vực có liên quan

Các huyện, thành phố

 

Các phòng chuyên môn và UBND các xã

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Các hình thức khác

 

 

 

 

 

 

 

 

282

0

0

 

-

Số hóa bản đồ, dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Năm 2021

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

 

 

 

Kêu gọi, XTĐT vào các khu vực tiềm năng của tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

225

 

 

TT XTĐT là 121 triệu đồng, BQLKKT là 104 triệu đồng

-

Lựa chọn và tổ chức in ấn một số loại bản đồ để phục vụ các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

Năm 2021

Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp

Định kỳ

x

 

Quảng bá kêu gọi tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các khu vực tiềm năng của tỉnh

Một số lĩnh vực tiềm năng

Trên địa bàn tỉnh

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

57

 

 

 

5

Tổ chức tuyên truyền, quảng bá kêu gọi đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

609

0

0

 

5.1

Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo diễn đàn, tọa đàm trong nước và nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

410

0

0

 

-

Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 5

Sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh

 

x

 

Quảng bá, thúc đẩy các hoạt động XTĐT, thương mại và du lịch

 

 

 

 

 

 

 

240

 

560

 

-

Tổ chức các Đoàn công tác của tỉnh làm việc trực tiếp với các Tập đoàn có tiềm lực trong và ngoài nước để thu hút đầu tư.

Năm 2021

UBND tỉnh

Định kỳ

x

 

Kêu gọi thu hút đầu tư

Lĩnh vực trọng tâm, thế mạnh của tỉnh.

 

 

Các đơn vị có liên quan

 

x

x

 

 

 

Kinh phí thuộc dự toán chi 2021 của các đơn

-

Tham dự các Hội nghị, Hội thảo diễn đàn trong và ngoài nước để quảng bá kêu gọi đầu tư.

Năm 2021

Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp

Khi có yêu cầu

x

 

Quảng bá, thu hút đầu tư

Tất cả các lĩnh vực tỉnh có nhu cầu

 

 

Các đơn vị có liên quan

 

x

x

137

 

 

 

-

Tham gia các diễn đàn, tọa đàm trong và ngoài nước để giới thiệu, quản bá và kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp.

Năm 2021

BQLKKT tỉnh Kon Tum

Khi có yêu cầu

x

 

Kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu, Cụm công nghiệp

Các lĩnh vực có liên quan

 

 

Đơn vị tổ chức

 

x

x

33

 

 

 

-

Kết nối quảng bá tiềm năng thế mạnh thông qua các hội nghị, hội thảo về các hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư.

Năm 2021

UBND các huyện, thành phố

Khi có sự kiện

x

 

Quảng bá cơ hội đầu tư đến các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

Các lĩnh vực có liên quan

Các huyện, thành phố

 

Đơn vị tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Thực hiện tuyên truyền quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

177

0

0

 

-

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, quảng bá thu hút đầu tư trên một số kênh đài truyền hình, báo, tạp chí trong nước và website của tham tán Việt Nam ở một số nước.

Năm 2021

Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp

Thường xuyên

x

x

Quảng bá, thu hút đầu tư

Tất cả các lĩnh vực tỉnh có nhu cầu

Tỉnh Kon Tum

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

100

 

 

 

-

Thực hiện tuyên truyền quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước

Năm 2021

BQLKKT tỉnh Kon Tum

Thường xuyên

x

x

Quảng bá, kêu gọi và thu hút đầu tư

Các lĩnh vực có liên quan

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu, Cụm công nghiệp

 

Các cơ quan thông tin đại chúng trong

 

 

 

77

 

 

 

5.3

Lắp đặt Pa no, áp phích

 

 

 

 

 

 

 

 

22

0

0

 

-

Lắp đặt Pa no, áp phích các quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Năm 2021

BQLKKT tỉnh Kon Tum

Khi có quy hoạch

x

 

Quảng bá, kêu gọi và thu hút đầu tư

 

Vùng quy hoạch

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

22

 

 

 

6

Tham gia các lớp tập huấn về các hoạt động xúc tiến đầu tư.

 

 

 

 

 

 

 

 

155

0

0

 

6.1

Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực, chuyên môn xây dựng tài liệu và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư do Bộ, Ngành Trung ương tổ chức.

Năm 2021

Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố.

Khi có lớp tập huấn

x

 

Nâng cao kỹ năng xây dựng tài liệu và tổ chức các sự kiện;

 

 

 

Đơn vị tổ chức lớp

 

 

 

55

 

 

 

6.2

Phối hợp với Đơn vị có chức năng tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ năng tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan.

Năm 2021

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp

Quý II và IV

x

 

Nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư

 

Các đơn vị có liên quan

 

Đơn vị có chức năng

 

 

 

100

 

 

 

7

Thực hiện tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

 

 

 

 

 

 

 

 

52

0

0

 

7.1

Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục đầu tư và hỗ trợ triển khai dự án sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Năm 2021

BQLKKT tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư , các huyện, thành phố

Thường xuyên

x

 

Hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư, lập thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư

 

 

 

Các đơn vị có liên quan

 

x

x

32

 

 

 

7.2

Tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Định kỳ

x

 

Hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

 

Trong và ngoài tỉnh

 

Doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị có liên

 

x

x

20

 

 

 

8

Thực hiện hợp tác xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

 

8.1

Tổ chức thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Kon Tum và các địa phương

Năm 2021

UBND tỉnh Kon Tum

Định kỳ

x

 

Đẩy mạnh hợp tác, đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức giữa địa phương.

 

 

 

Các đơn vị có liên quan

 

x

 

 

 

 

Kinh phí thuộc dự toán chi 2021 của các đơn vị

8.2

Triển khai các Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Kon Tum với các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Năm 2021

UBND tỉnh Kon Tum

Thường xuyên

x

x

Đẩy mạnh hợp tác đầu tư.

 

Trong và ngoài tỉnh

 

Các đơn vị có liên quan

 

x

x

 

 

 

Kinh phí thuộc dự toán chi 2021 của các đơn vị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 94/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


109

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57