Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 520/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Văn Hưng
Ngày ban hành: 21/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 520/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU PHẦN VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2011 CHO DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “HỆ THỐNG KÊNH TƯỚI BẮC SÔNG CHU - NAM SÔNG MÔ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc Hội
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-BNN-HTQT ngày 10/02/2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Phê duyệt dự án HTKT “Hệ thống kênh tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã” do Ngân hàng Phát triển Chấu Á (ADB) tài trợ;
Quyết định số 1991/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/7/2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Thành lập Ban Quản lý dự án HTKT “Hệ thống kênh tưới Bắc sông Chu – Nam sông Mã” do ADDB tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-BNN-TC ngày 28/3/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Phê duyệt và giao dự toán Ngân sách nhà nước (Vốn đối ứng) Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hệ thống tưới Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã.
Xét đề nghị tại Tờ trình số 425/CPO-ADB6 ngày 01/4/2011 của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi về việc xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (phần vốn đối ứng) dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Hệ thống kênh tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu phần vốn đối ứng dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã năm 2011 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các công việc tổ chức đấu thầu: 440.635.000 đồng

I

Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu cho gói thầu đã thực hiện năm 2010

Gói

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức thực hiện

Đề nghị điều chỉnh

Giá gói thầu đã phê duyệt (triệu đồng)

Giá gói thầu bổ sung (triệu đồng)

Giá gói thầu điều chỉnh

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói 4

Thuê văn phòng làm việc cho tư vấn quốc tế

Vốn NSNS

Mở rộng hợp đồng

291,06

41,58

332,64

Trọn gói

Hoàn thành trong quý III/2011

II

Kế hoạch đấu thầu cho gói thầu thực hiện năm 2011

Gói

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói 5

Sửa chữa văn phòng ban QLDA (CPO)

99,055

Vốn NSNN

Chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

Quý II/2011

Trọn gói

Hoàn thành trong quý III/2011

Gói 6

Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư

300

Chỉ định thầu

Dự thảo hợp đồng

Quý III năm 2011

Trọn gói

Hoàn thành trong quý IV/2011

2. Các công việc không tổ chức đấu thầu: 877.390.000 đồng.

+ Thuê ô tô: Ô tô sẽ được thuê căn cứ theo số ngày và khoảng cách cụ thể tùy vào từng đợt công tác, không thuê thường xuyên.

+ Các chi phí khác: Dịch vụ công cộng, thông tin liên lạc, công tác phí, chi khác…: thanh toán chứng từ, hóa đơn theo quy định.

Điều 2. Giao Trưởng Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi là Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi, Giám đốc Ban quản lý dự án nêu trên và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 520/QĐ-BNN-TC ngày 21/04/2011 về phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần vốn đối ứng ngày 21/04/2011 cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.608

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196