Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 321/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Văn Hưng
Ngày ban hành: 28/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT VÀ GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN (VỐN ĐỐI ỨNG) DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ DỰ ÁN HỆ THỐNG TƯỚI BẮC SÔNG CHU – NAM SÔNG MÃ DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ công văn số 12339/BTC-HCSN ngày 15/09/2010 của Bộ Tài chính về thẩm định phân bổ dự toán NSNN vốn đối ứng các dự án năm 2010 (lần 6);
Căn cứ Quyết định số 2523/QĐ-BNN-TC ngày 21/09/2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2010 vốn đối ứng (lần 6) cho các dự án;
Căn cứ Tờ trình số 277/CPO-ADB6 ngày 03/03/2010 của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi đề nghị phê duyệt dự toán chi NSNN vốn đối ứng dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Hệ thống tưới Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã năm 2011 do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi NSNN (vốn đối ứng) dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Hệ thống tưới Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ năm 2011 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên đơn vị: Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi.

2. Sự nghiệp: Thủy lợi và các hoạt động dịch vụ liên quan (010-016)

3. Mã số: 1029068

4. Bố trí cho: Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Hệ thống tưới Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã.

5. Số tiền: 1.318.025.000 VND (Một tỷ ba trăm mười tám triệu không trăm hai lăm nghìn đồng).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ dự toán được duyệt, Trưởng Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành để thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước (giao dịch);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Hưng

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI ỨNG NĂM 2011 DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT HỆ THỐNG TƯỚI BẮC SÔNG CHU – NAM SÔNG MÃ CỦA BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI
(Kèm theo Quyết định 321/QĐ-BNN-TC ngày 28/3/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT)

TT

Khoản mục chi phí

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Văn phòng

 

 

 

19.200.000

 

Hỗ trợ Ban QLDA (CPO)

Tháng

12

1.600.000

19.200.000

2

Thuê mướn

 

 

 

268.470.000

 

Thuê xe ô tô

Tháng

12

 

225.000.000

 

Thuê văn phòng làm việc cho Tư vấn

Tháng

1

 

43.470.000

3

Thông tin liên lạc

Tháng

12

1.100.000

13.200.000

4

Công tác phí

 

 

 

432.000.000

 

Thuê phòng nghỉ (Dự kiến 30 đoàn công tác, mỗi đoàn 12 người*3 đêm)

 

270.000.000

 

Phụ cấp lưu trú

 

 

 

162.000.000

5

Sữa chữa văn phòng Ban QLDA

 

 

 

99.055.000

6

Tài liệu, dịch thuật và in ấn

 

 

 

75.000.000

7

Thuê tư vấn thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư (do Tư vấn TA lập) theo Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg của Chính phủ

 

 

 

300.000.000

8

Chuẩn bị và đàm phán Hiệp định vay

 

 

 

63.100.000

9

Chi khác (Chuyển phát tài liệu, hoạt động văn phòng…)

Tháng

12

4.000.000

48.000.000

Tổng số

 

1.318.025.000

Số tiền bằng chữ: Một tỷ, ba trăm mười tám triệu, không trăm hai lăm nghìn đồng chẵn./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 321/QĐ-BNN-TC ngày 28/03/2011 về phê duyệt và giao dự toán chi (vốn đối ứng) dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Hệ thống tưới Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã do Ngân hàng phát triển châu Á tài trợ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.833
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159