Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2149/QĐ-BGTVT 2020 thông báo văn bản hết hiệu lực về công tác lựa chọn nhà thầu

Số hiệu: 2149/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 17/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2149/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG BÁO CÁC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, LỰA CHỌN NHÀ THẦU DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ; số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét Văn bản số 2805/CQLXD-PCDT ngày 16/11/2020 của Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông báo hết hiệu lực các văn bản liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành (gồm 03 Quyết định, chi tiết theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục Quản lý chuyên ngành, Giám đốc các Ban Quản lý dự án, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Lưu: VT, CQLXD (05b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 2149/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Bộ GTVT)

TT

Tên loại

Số hiệu văn bản, ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 2920/QĐ-BGTVT ngày 13/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải

Về thời gian bảo hành công trình đối với các dự án xây dựng công trình đường bộ

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

2

Quyết định

Số 3480/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải

Thành lập Tổ tư vấn thẩm định của Bộ Giao thông vận tải trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn Nhà nước, giai đoạn thực hiện đầu tư

Thực hiện theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

3

Quyết định

Số 3494/QĐ-BGTVT ngày 01/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng khai thác của các cầu khi quyết định đầu tư nâng cấp, mở rộng các Quốc lộ

- Thời điểm thành lập Hội đồng căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải đến nay đã hết hiệu lực; Chủ tịch hội đồng và 05/09 thành viên đã nghỉ hưu theo chế độ.

- Về trách nhiệm thị sát, kiểm tra đánh giá hiện trạng, khả năng khai thác và đề xuất phương án đảm bảo tải trọng, phát huy hiệu quả dự án thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư, Ban QLDA và Nhà thầu tư vấn thiết kế. Việc thành lập Hội đồng chỉ nên áp dụng cho dự án cụ thể, có tính chất kỹ thuật phức tạp, áp dụng công nghệ mới.

* Ghi chú: Thực hiện thời gian bảo hành công trình đối với các dự án xây dựng công trình như sau:

- Đối với các gói thầu đóng thầu trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, thực hiện theo quy định của Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu và hợp đồng đã ký kết.

- Đối với các gói thầu đã phê duyệt Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu nhưng chưa đóng thầu các Chủ đầu tư/Ban QLDA căn cứ tính chất kỹ thuật, cấp hạng công trình, điều kiện thực tế của gói thầu, dự án quyết định việc điều chỉnh Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu về thời gian bảo hành công trình, đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định và yêu cầu tiến độ dự án.

- Đối với gói thầu chưa duyệt Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu các Chủ đầu tư/Ban QLDA thực hiện thời gian bảo hành công trình theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Trường hợp cần thiết các Chủ đầu tư/Ban QLDA căn cứ tính chất kỹ thuật, cấp hạng công trình, điều kiện thực tế để quy định cụ thể trong Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu, hợp đồng về thời gian bảo hành công trình riêng cho một hoặc một số hạng mục công trình trình hoặc gói thầu thi công xây dựng và mức tiền bảo hành công trình phù hợp thực tiễn quản lý đảm bảo đúng quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2149/QĐ-BGTVT ngày 17/11/2020 về thông báo các văn bản hết hiệu lực liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.739

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198