Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 198/QĐ-BNN-TCLN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 10/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG “THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2010/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LÂM SINH”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh;
Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 3485/QĐ-BNN-PC ngày 28/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011;
Theo đề nghị của Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng “Thông tư hướng dẫn Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh”. (Danh sách thành viên Tổ soạn thảo kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ soạn thảo được thực hiện theo quy định của Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tổ soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí xây dựng Thông tư theo các quy định hiện hành và kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác do Tổ soạn thảo huy động từ các nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Hứa Đức Nhị

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN TỔ SOẠN THẢO
(Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Ông Nguyễn Quang Dương - Vụ trưởng Vụ Phát triển rừng, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Hữu Thiện - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển rừng, Tổng cục Lâm nghiệp, Thành viên;

3. Đại diện Vụ Kế hoạch tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp, thành viên;

4. Đại diện Cục Quản lý xây dựng công trình, Thành viên;

5. Đại diện Vụ Pháp chế, Thành viên;

6. Đại diện Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Nam Sơn - chuyên viên Vụ Phát triển rừng, Thư ký.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 198/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/02/2011 thành lập Tổ soạn thảo xây dựng “Thông tư hướng dẫn Quyết định 73/2010/QĐ-TTg về Quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.673
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74