Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1652/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt quyết toán dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch kết hợp mô hình giảng dạy cho học sinh và cán bộ giáo viên của Trường trung học Thủy lợi 2 hoàn thành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1652/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 1652/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH KẾT HỢP MÔ HÌNH GIẢNG DẠY CHO HỌC SINH VÀ CÁN BỘ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC THỦY LỢI 2 HOÀN THÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11; và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành.
Căn cứ Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc Ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Căn cứ Quyết định số 3095/QĐ-BNN-TL ngày 17/10/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch kết hợp mô hình giảng dạy cho học sinh và cán bộ giáo viên của Trường trung học Thủy lợi 2;
Căn cứ Quyết định số 3409/QĐ-BNN-TL ngày 27/11/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch kết hợp mô hình giảng dạy cho học sinh và cán bộ giáo viên của Trường trung học Thủy lợi 2;
Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ-BNN-TL ngày 09/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp gói thầu số 1 thuộc dự án Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch kết hợp mô hình giảng dạy cho học sinh và cán bộ giáo viên của Trường trung học Thủy lợi 2;
Căn cứ Quyết định số 341a/QĐ-CKT-BQLDA ngày 30/11/2009 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng công nghệ kinh tế và Thủy lợi miền Trung về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh tổng mức đầu tư – dự toán dự án Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch kết hợp mô hình giảng dạy cho học sinh và cán bộ giáo viên của Trường trung học Thủy lợi 2;
Căn cứ kết luận Thanh tra số 28/KL-TTr ngày 10/9/2010 của Thanh tra Tổng cục Thủy lợi về kết luận thanh tra dự án Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch kết hợp mô hình giảng dạy cho học sinh và cán bộ giáo viên của Trường trung học Thủy lợi 2;
Xét đề nghị của Trường cao đẳng công nghệ kinh tế và Thủy lợi miền Trung tại tờ trình số 15/TT-CKT-TC-KT ngày 16/3/2010 về việc xin phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch kết hợp mô hình giảng dạy cho học sinh và cán bộ giáo viên của Trường trung học Thủy lợi 2; Biên bản xét duyệt quyết toán dự án hoàn thành ngày 19/10/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Tên dự án

:

Xây dựng hệ hống cung cấp nước sạch kết hợp mô hình thành giảng dạy cho học sinh và cán bộ giáo viên của Trường trung học Thủy lợi 2

Chủ đầu tư

:

Trường cao đẳng công nghệ kinh tế và Thủy lợi miền Trung

Địa điểm xây dựng

:

Số 14 Nguyễn Tất Thành, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Thời gian khởi công, hoàn thành thực tế

:

Năm 2008 - 2009

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nguồn

Được duyệt

Thực hiện

1

2

3

Tổng số

4.963.489.000

4.938.000.000

Trong đó: Ngân sách Nhà nước

4.963.489.000

4.938.000.000

2. Chi phí đầu tư.

Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Tổng dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

1

2

3

Tổng số

4.963.489.000

4.938.000.000

I. Xây lắp

4.508.641.000

4.508.528.000

II. Chi phí khác

454.847.571

429.472.000

1. Chi phí tư vấn

 

 

- Lập dự án đầu tư

88.238.732

75.412.000

- Khảo sát, thiết kế kỹ thuật

115.124.000

118.220.200

- Thẩm định, điều chỉnh dự án, dự toán

18.073.882

16.886.000

- Chi phí lựa chọn nhà thầu xây lắp

8.457.389

12.250.000

- Chi phí lựa chọn nhà thầu thiết bị

6.455.807

-

- Chi phí giám sát xây dựng

55.367.709

61.731.936

- Chi phí giám sát thiết bị

9.613.276

-

2. Chi phí ban quản lý dự án

78.974.652

78.974.652

3. Chi phí khác

 

 

- Chi phí bảo hiểm công trình

7.047.824

7.047.000

- Chi phí rà phá bom mìn

7.535.000

7.535.000

- Phí xây dựng

28.191.000

30.691.000

- Đào tạo chuyển giao công nghệ

3.245.000

4.841.052

- Kiểm toán

14.095.649

-

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

14.427.651

15.883.160

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.

Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý

Công trình giao đơn vị khác quản lý

 

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

4.938.000.000

 

 

 

Hệ thống cung cấp nước sạch

4.938.000.000

 

 

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các bên liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Trường cao đẳng công nghệ kinh tế và Thủy lợi miền Trung được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn

Số tiền (đồng)

Ghi chú

Tổng số

4.938.000.000

 

Trong đó: Ngân sách nhà nước

4.938.000.000

 

- Tổng các khoản công nợ: không

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Trường cao đẳng công nghệ kinh tế và Thủy lợi miền Trung được phép ghi tăng tài sản hữu hình là 4.938.000.000 đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chánh Thanh tra Tổng cục Thủy lợi, Hiệu trưởng Trường cao đẳng công nghệ kinh tế và Thủy lợi miền Trung và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- KBNN Quảng Nam;
- Lưu VT, TC (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Ngô Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1652/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt quyết toán dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch kết hợp mô hình giảng dạy cho học sinh và cán bộ giáo viên của Trường trung học Thủy lợi 2 hoàn thành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.250

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114