Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 13/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành: 25/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 13/2010/QĐ-UBND  

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỜI GIAN LẬP THỦ TỤC VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 06 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ quy định bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Căn cứ Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1766/2005/QĐ-UBND ngày 28/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 về phân cấp, quản lý, trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
 - Thủ tướng Chính phủ;
 - Thanh tra Chính phủ;
 - Bộ KHĐT,Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính;
 - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
 - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
 - CT, các PCT UBND tỉnh;
 - Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
 - Vụ pháp chế Bộ Tài chính;
 - Các Sở, ban ngành tỉnh;
 - Trung tâm Công báo tỉnh;
 - Các Phòng nghiên cứu;
 - Lưu: VT, 5.04.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Đấu

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỜI GIAN LẬP THỦ TỤC VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2010/QĐ-UBND, ngày 25/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Những quy định chung.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh và giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phân cấp.

2. Thời gian để các Sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét giải quyết hoặc đề xuất, kiến nghị được nêu trong quy định này, phải thực hiện theo đúng quy định về cải cách thủ tục hành chính và quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Cơ quan có chức năng thực hiện công tác thẩm định, phải niêm yết công khai quy trình thực hiện công tác thẩm định. Trong đó quy định cụ thể nội dung, thời gian, số lượng của mỗi loại hồ sơ.

4. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư, cơ quan thực hiện công tác thẩm định phải kết luận hồ sơ hợp lệ hay chưa hợp lệ, ra biên nhận hoặc trả hồ sơ để chủ đầu tư bổ sung.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh.

1. Quy định này áp dụng cho các giai đoạn đầu tư và mọi hoạt động xây dựng (Bao gồm: Lập quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm chủ yếu của tỉnh, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình) trên địa bàn tỉnh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2. Đối với dự án quy hoạch đô thị: Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch đô thị thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009.

3. Đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quy định thực hiện theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

4. Đối với dự án của doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của các doanh nghiệp nhà nước, thì Nhà nước chỉ quản lý về chủ trương, quy hoạch, quy mô và tiến độ đầu tư.

Điều 3. Đối tượng áp dụng.

Quy định này áp dụng đối với các chủ đầu tư sử dụng vốn Nhà nước bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ chính thức, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của Nhà nước.

Điều 4. Giải thích từ ngữ.

1. Thời gian giải quyết các công việc theo quy định này là ngày làm việc, không kể ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ theo quy định.

2. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ đảm bảo đúng nội dung, số lượng quy định theo các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng của Nhà nước ban hành.

3. Chủ trương đầu tư xây dựng công trình là hồ sơ tóm tắt việc đầu tư xây dựng công trình để cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư.

4. Dự án đầu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định. Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở.

5. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình là dự án đầu tư xây dựng công trình rút gọn trong đó chỉ đặt ra các yêu cầu cơ bản theo quy định.

6. Thiết kế cơ sở là tập tài liệu bao gồm thuyết minh và bản vẽ thể hiện giải pháp thiết kế chủ yếu bảo đảm đủ điều kiện lập tổng mức đầu tư và là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

7. Thời gian thẩm định trong quy định này được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 5. Nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước.

1. Lập và trình phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, huyện, thành phố phù hợp với tình hình thực tế.

2. Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tổ chức thẩm định, xác định danh mục các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Xác định danh mục đầu tư xây dựng công trình và thứ tự ưu tiên cho từng năm của tỉnh, huyện, thành phố trong từng giai đoạn.

4. Quản lý chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch chuẩn bị đầu tư và vốn đầu tư hàng năm của tỉnh, huyện, thành phố.

5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có hành vi sai phạm khi thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường áp dụng các biện pháp chế tài đối với các chủ thể: Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn trong hoạt động xây dựng, đơn vị nhà thầu khi vi phạm trong quản lý, triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình.

6. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư và công tác giám sát đầu tư của cộng đồng. Quản lý chặt chẽ chất lượng các công trình, dự án trong quá trình thực hiện đầu tư, hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

7. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt thanh tra, kiểm tra trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, công tác đấu thầu theo chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định.

Chương II.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 6. Trình tự lập quy hoạch.

1. Công tác quy hoạch phải được lập theo đúng trình tự như sau:

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thành phố.

b) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

c) Quy hoạch xây dựng: (bao gồm)

- Quy hoạch vùng thuộc tỉnh.

- Quy hoạch chung xây dựng đô thị.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

- Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

d) Quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh.

2. Theo trình tự lập quy hoạch nêu tại khoản 1, điều này; Nếu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện chưa lập, trình duyệt, công bố thì không thẩm định, trình duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch chung xây dựng đô thị chưa lập, trình duyệt, công bố thì không thẩm định, trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tiếp theo. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (của xã, phường, thị trấn) chưa lập, trình duyệt, công bố thì không thẩm định, trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thành phố quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp khi triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị sau này.

Điều 7. Yêu cầu đầu tư xây dựng công trình.

1. Khi đầu tư các dự án, phải tuân thủ đúng định hướng phát triển theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển ngành và quy hoạch xây dựng trên địa bàn được cấp thẩm quyền xét duyệt. Dự án không có trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được duyệt thì do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

2. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài chính kế hoạch huyện, thành phố lập danh mục công trình đầu tư cho hàng năm và xếp thứ tự ưu tiên trên cơ sở dự báo khả năng nguồn vốn bố trí hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân xem xét trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt và thông báo cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện. Danh mục công trình xây dựng trong năm và danh mục công trình dự kiến bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư để đầu tư xây dựng vào năm kế tiếp, cả 02 danh mục trên phải được thông qua vào quý IV của năm trước. Quá trình lập danh mục công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Kiểm tra chặt chẽ việc bố trí kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng về:

- Điều kiện ghi kế hoạch danh mục và bố trí vốn đầu tư.

- Ưu tiên bố trí vốn cho công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, vốn đối ứng cho các dự án ODA và thanh toán khối lượng hoàn thành.

b) Bố trí vốn phải tập trung, phù hợp khả năng các nguồn vốn đã được cân đối trong kế hoạch thu - chi ngân sách địa phương hằng năm và đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Không được phân bổ vốn vượt tổng mức các nguồn vốn huy động trong năm kế hoạch.

3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình. Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện, thành phố chịu trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp. Nội dung xin chủ trương đầu tư phải nêu được những căn cứ về sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình, các điều kiện thuận lợi, khó khăn, dự kiến quy mô đầu tư: Các hạng mục công trình, diện tích xây dựng, dự kiến địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; hình thức đầu tư, mục tiêu đầu tư, chủ đầu tư, sơ bộ tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện và hoàn thành dự án, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án mang lại. Chủ trương đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét quyết định.

4. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải thực hiện thực hiện đúng trình tự, quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Trường hợp đặc biệt phải xin phép cấp có thẩm quyền quyết định. Cấp nào vi phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp đó phải chịu trách nhiệm.

5. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm rà soát lại các dự án đã có quyết định đầu tư, xác định dự án để tiếp tục đầu tư hoặc điều chỉnh, bổ sung hoặc kết thúc dự án, không bố trí kế hoạch vốn cho các dự án, công trình chưa có chủ trương đầu tư, chưa đủ thủ tục theo quy định, không phù hợp quy hoạch hoặc dự án kém hiệu quả.

6. Đối với dự án đầu tư có thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong dự án phải thể hiện phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phương án khắc phục việc ảnh hưởng đến môi trường do dự án đầu tư gây ra và việc tái lập lại hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật sẵn có, sau khi dự án được đầu tư hoàn thành.

7. Dự án bố trí kế hoạch vốn phải đảm bảo các điều kiện:

a) Bố trí vốn quy hoạch phải có chủ trương lập quy hoạch, có đề cương, nhiệm vụ công tác quy hoạch và dự toán chi phí cho công tác lập quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phải có chủ trương đầu tư phù hợp với quy hoạch được duyệt.

c) Bố trí vốn chuẩn bị thực hiện dự án, phải có quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật.

d) Bố trí vốn thực hiện dự án phải có quyết định đầu tư xây dựng công trình, quyết định phê duyệt thiết kế dự toán được duyệt tại thời điểm 31 tháng 10 trước năm kế hoạch.

e) Không bố trí vốn bằng hình thức tạm ứng cho các dự án không có trong danh mục đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt và Ủy ban nhân dân quyết định giao kế hoạch từ đầu năm. Trường hợp đặc biệt phải ứng vốn để triển khai thực hiện dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét quyết định, trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Tài chính kế hoạch.

Điều 8. Nội dung và hồ sơ thiết kế cơ sở.

1. Căn cứ lập thiết kế cơ sở:

a) Đối với công trình thuộc đối tượng phải thi tuyển kiến trúc: Thiết kế cơ sở phải xuất phát từ phương án thiết kế kiến trúc đã được lựa chọn thông qua thi tuyển.

b) Đối với công trình không phải thi tuyển kiến trúc: Thiết kế cơ sở do chủ đầu tư lập hoặc thuê nhà thầu thiết kế lập.

Khi lập đề bài cho công trình phải thi tuyển hoặc nhiệm vụ thiết kế cho công trình không phải thi tuyển, chủ đầu tư cần dựa trên:

- Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quy hoạch xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định của ngành. Trường hợp sử dụng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng của nước ngoài cần thực hiện theo Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng về quy định áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng Việt Nam.

- Nhu cầu thực tế.

2. Đơn vị cá nhân lập thiết kế cơ sở:

Phải có đầy đủ điều kiện năng lực được quy định tại Điều 56 Luật Xây dựng, Điều 36, 37, 38, 39, 49 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Nghị định số 12/2009/NĐ-CP) và các điều, khoản được sửa đổi có liên quan có hiệu lực, cụ thể:

a) Trường hợp chọn tư vấn trong nước: Các cá nhân, đơn vị lập thiết kế cơ sở phải có năng lực phù hợp với công việc thực hiện, doanh nghiệp phải có đăng ký kinh doanh phù hợp, các chủ nhiệm đề án và chủ trì thiết kế phải có năng lực phù hợp với công việc đảm nhận, phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

b) Trường hợp chọn tư vấn là người nước ngoài (hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài): Đối với những đơn vị tư vấn không có giấy phép đầu tư hay không đăng ký pháp nhân hoạt động tại Việt Nam, phải có giấy phép thầu tư vấn xây dựng phù hợp. Trong trường hợp này, các cá nhân của đơn vị tư vấn phải có chứng chỉ hành nghề do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp.

3. Nội dung lập thiết kế cơ sở:

Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ theo Điều 8, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP .

Điều 9. Nội dung và hồ sơ thẩm định dự án đầu tư.

1. Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình theo Điều 11, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

2. Việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định dự án đầu tư, không phải tổ chức thẩm định riêng.

3. Hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định dự án theo mẫu tại Phụ lục 2, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

- Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.

- Văn bản chấp thuận về quy hoạch ngành đối với dự án nhóm A không có trong quy hoạch ngành; văn bản chấp thuận về quy hoạch xây dựng đối với dự án không có trong quy hoạch xây dựng (nếu có).

- Các văn bản pháp lý có liên quan như:

+ Các văn bản hoặc quyết định phê duyệt các quy hoạch có liên quan đến dự án (nếu có).

+ Chủ trương chấp thuận đầu tư của người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

+ Nội dung phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Điều 29 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, bao gồm: Diện tích các loại đất dự kiến thu hồi; tổng số người sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất; dự kiến nhu cầu, địa điểm, hình thức tái định cư; dự kiến số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng.

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Văn bản có liên quan xác định về nguồn vốn của dự án (nếu có).

+ Các văn bản của các sở chuyên ngành có liên quan đến dự án về các tiêu chuẩn, tiêu chí kinh tế kỹ thuật (nếu có).

+ Các văn bản khác có liên quan đến dự án.

Điều 10. Nội dung và hồ sơ thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật.

1. Nội dung thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật:

- Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả, bao gồm: Sự cần thiết phải đầu tư; các yếu tố đầu vào; quy mô, công suất, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện; phân tích tài chính, hiệu quả về kinh tế - xã hội.

- Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi, bao gồm: Sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên (nếu có); khả năng giải phóng mặt bằng; khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ; khả năng hoàn trả vốn vay; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

2. Hồ sơ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật bao gồm:

- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo mẫu tại Phụ lục 3, Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ.

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật bao gồm: Phần thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công.

- Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, kèm theo văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan (nếu có) như: về môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng…

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Điều 11. Công tác giải phóng mặt bằng xây dựng công trình.

Đối với dự án có thực hiện giải phóng mặt bằng, công tác giải phóng mặt bằng phải đạt được tám mươi (80)% trở lên, Chủ đầu tư mới được duyệt hồ sơ mời thầu hoặc chỉ định thầu thi công công trình.

Điều 12. Hồ sơ mời thầu.

Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp được thực hiện như sau:

1. Nội dung hồ sơ mời thầu phải bao gồm các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 của Luật Đấu thầu và Khoản 2 Điều 23 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (Nghị định số 85/2009/NĐ-CP) và mẫu hồ sơ mời thầu tương ứng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành; tùy thuộc tính chất của từng gói thầu đơn giản hay phức tạp để đưa ra các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

2. Tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu không được đưa ra các điều kiện làm thiếu sự cạnh tranh trong đấu thầu.

3. Lựa chọn nhà thầu phải phù hợp, phải có đủ khả năng về tài chính, kinh nghiệm để đảm bảo thực hiện gói thầu.

4. Đối với gói thầu có nhiều hạng mục, thì chọn hạng mục có giá trị lớn nhất làm cơ sở để xác định về quy mô và tính chất kỹ thuật của các công trình tương tự trong tiêu chuẩn đánh giá của hồ sơ mời thầu.

Điều 13. Chỉ định thầu.

1. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng, gói thầu xây lắp, gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng, cấp quyết định đầu tư theo phân cấp quyết định hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 và Điều 41 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP .

2. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu từ trên 500 triệu đồng đến không quá 03 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu từ trên 01 tỷ đồng đến không quá 02 tỷ đồng, gói thầu xây lắp, gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) có giá gói thầu từ trên 01 tỷ đồng đến không quá 05 tỷ đồng trước khi tổ chức thực hiện theo trình tự và quy định tại Điều 41 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP , các chủ đầu tư/cấp quyết định đầu tư theo phân cấp trên địa bàn tỉnh phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương, trong đó phải thuyết minh rõ tính cấp bách, cần thiết và hiệu quả hơn so với đấu thầu (Trừ các dự án/ công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư sẽ được xem xét trong hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ).

3. Gói thầu mua sắm tài sản có giá không quá 100 triệu đồng để duy trì hoạt động thường xuyên quy định tại khoản 2, Điều 1 của Luật Đấu thầu được áp dụng theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 14. Công tác tạm ứng, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành và tất toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

1. Kiểm soát thanh toán vốn quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực hiện đầu tư, vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dự án một hoặc nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách, các công trình đặc thù, vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản, dự án ứng trước kế hoạch vốn và công tác quyết toán thì thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

a) Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long được từ chối thanh toán, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư đối với các dự án, công trình có hồ sơ đề nghị thanh toán không hợp lệ. Trường hợp đã được tạm ứng vốn, mà gói thầu không triển khai thi công theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng. Chủ đầu tư phải giải trình và chịu trách nhiệm trước cấp quyết định đầu tư.

b) Đối với những dự án hoàn thành (được tính từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng), quá thời hạn tối đa quy định mà chủ đầu tư không lập báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền quyết toán và sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành chủ đầu tư không làm thủ tục tất toán tài khoản vốn đầu tư của dự án, thì cơ quan thanh toán vốn đầu tư không thanh toán các chi phí của chủ đầu tư còn lại dự án cũ và các dự án mới mà không phải xin ý kiến của cấp quyết định đầu tư.

2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Đối với các hợp đồng xây dựng (giao nhận thầu) mà trong đó có quy định cụ thể về mức phạt do vi phạm hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có vi phạm mà chủ đầu tư và đơn vị thi công không thực hiện quyết định xử phạt thì cơ quan thanh toán, thẩm tra quyết toán được quyền từ chối hoặc loại khỏi giá trị quyết toán tương ứng mức độ vi phạm đã được quy định trong hợp đồng, đồng thời báo cáo cho cấp quyết định đầu tư.

Chương III.

QUY ĐỊNH THỜI GIAN LẬP THỦ TỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 15. Thời gian lập, thẩm định, phê duyệt (điều chỉnh) quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã.

1. Thời gian lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh không quá mười (10) tháng, điều chỉnh quy hoạch không quá sáu (06) tháng. Lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện không quá tám (08) tháng, điều chỉnh quy hoạch không quá bốn (04) tháng. Lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã không quá sáu (06) tháng, điều chỉnh không quá ba (03) tháng, kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thời gian thẩm định quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

3. Thời gian phê duyệt không quá sáu (06) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định.

Điều 16. Thời gian lập, điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt (điều chỉnh) quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chi phí khảo sát, cấm mốc và trích đo để lập hồ sơ đất.

1. Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

- Thời gian lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ban đầu đối với cấp huyện không quá mười hai (12) tháng và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất không quá mười (10) tháng; lập kế hoạch điều chỉnh sử dụng đất 05 năm không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày có chủ trương cho phép của cấp có thẩm quyền.

- Thời gian thẩm định, trình duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trong thời gian không quá bốn mươi (40) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không quá sáu (06) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Đối với công tác khảo sát, cấm mốc và trích đo để lập hồ sơ đất.

- Thời gian lập dự toán chi phí khảo sát, cắm mốc và trích đo lập hồ sơ đất không quá ba (03) tháng; Thời gian đo và hoàn thành hồ sơ chiết thửa không quá một (01) tháng.

- Thời gian thẩm định, trình duyệt chi phí khảo sát, cấm mốc và trích đo để lập hồ sơ đất không quá ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phê duyệt chi phí khảo sát, cấm mốc và trích đo để lập hồ sơ đất không quá sáu (06) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 17. Thời gian lập, thẩm định, phê duyệt (điều chỉnh) quy hoạch phát triển ngành.

1. Thời gian lập không quá mười (10) tháng, điều chỉnh quy hoạch không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thời gian thẩm định không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Thời gian phê duyệt không quá sáu (06) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định.

Điều 18. Thời gian lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

1. Thời gian lập dự án đầu tư xây dựng công trình không quá mười hai (12) tháng đối với dự án nhóm A; không quá sáu (06) tháng đối với dự án nhóm B và không quá ba (03) tháng đối với dự án nhóm C, kể từ ngày có chủ trương của cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư.

2. Thời gian thẩm định dự án:

- Đối với dự án nhóm A: không quá bốn mươi (40) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó thời gian xem xét của các cơ quan liên quan kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án không quá (20) ngày.

- Đối với dự án nhóm B: không quá ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó thời gian xem xét của các cơ quan liên quan kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án không quá (15) ngày.

- Đối với dự án nhóm C: không quá hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó thời gian xem xét của các cơ quan liên quan kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án không quá (10) ngày.

- Trường hợp dự án sử dụng vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, thực hiện theo quy định của Ngân hàng phát triển Việt Nam.

3. Thời gian phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình không quá sáu (06) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định.

4. Thời gian lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình không quá hai (02) tháng, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư.

5. Thời gian thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình không quá mười ngày (10) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Thời gian phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình không quá sáu (06) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan trình thẩm định.

Điều 19. Thời gian khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.

1. Thời gian khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình không quá mười hai (12) tháng đối với dự án nhóm A; không quá sáu (06) tháng đối với dự án nhóm B và không quá ba (03) tháng đối với dự án nhóm C.

2. Thời gian thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng dự toán đối với những công trình xây dựng không quá ba mươi (30) ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá hai mươi (20) ngày làm việc đối với dự án nhóm B và không quá mười lăm (15) ngày làm việc đối với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 20. Thời gian giải phóng mặt bằng xây dựng công trình.

1. Thời gian lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đo đạc, kiểm kê, áp giá, phương án tái định cư (nếu có) tối đa không quá sáu (06) tháng đối với dự án nhóm A, không quá bốn (04) tháng đối với dự án nhóm B, không quá ba (03) tháng đối với dự án nhóm C kể từ khi có quyết định đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt cùng với phê duyệt dự án đầu tư).

2. Thời gian thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tối đa không quá mười lăm (15) ngày làm việc đối với dự án nhóm A, không quá mười (10) ngày làm việc đối với dự án nhóm B, không quá tám (08) ngày làm việc đối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Thời gian phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tối đa không quá sáu (06) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định.

Điều 21. Thời gian trong công tác đấu thầu.

1. Thời gian thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

a) Thời gian thẩm định kế hoạch đấu thầu không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Thời gian phê duyệt kế hoạch đấu thầu không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ báo cáo của cơ quan thẩm định.

2. Thời gian thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

a) Thời gian thẩm định hồ sơ mời thầu tối đa không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Thời gian phê duyệt hồ sơ mời thầu tối đa không quá sáu (06) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của cơ quan thẩm định.

3. Thời gian trong đấu thầu.

a) Thời gian sơ tuyển nhà thầu tối đa là hai mươi (20) ngày, đối với đấu thầu trong nước.

b) Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là mười (10) ngày, trước khi phát hành hồ sơ mời thầu; thời gian từ khi gửi thư mời thầu tối thiểu là năm (05) ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu.

c) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là mười lăm (15) ngày, đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu.

d) Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là ba mươi (30) ngày, đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày mở thầu đến khi có báo cáo về kết quả đấu thầu trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

e) Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

f) Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không quá sáu (06) ngày làm việc, kể từ khi nhận được báo cáo của cơ quan thẩm định.

g) Thời gian phê duyệt hồ sơ yêu cầu không quá sáu (06) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình xin phê duyệt hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu.

h) Thời gian thẩm định kết quả chỉ định thầu không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và thời gian phê duyệt kết quả chỉ định thầu không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận được báo cáo của cơ quan thẩm định.

Điều 22. Thời gian trong đấu thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ

Thời gian trong đấu thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá không quá 05 tỷ đồng, gói thầu xây lắp hoặc gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng có giá trị không quá 08 tỷ đồng):

1. Hồ sơ mời thầu được phát hành kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

2. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu. Trường hợp cần sửa đổi hồ sơ mời thầu, bên mời thầu cần thông báo cho các nhà thầu trước thời điểm đóng thầu là ba (03) ngày làm việc để nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

3. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là mười hai (12) ngày làm việc, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có báo cáo về kết quả đấu thầu trình chủ đầu tư xem xét, quyết định.

Điều 23. Thời gian thực hiện dự án.

Không chấp nhận công trình kéo dài quá thời gian theo quyết định đầu tư. Trường hợp đã được bố trí đủ vốn nhưng thời gian thi công kéo dài so với quy định mà không có lý do chính đáng thì chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm và bị xử phạt vi phạm do kéo dài tiến độ xây dựng công trình.

Điều 24. Thời gian tạm ứng, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành và tất toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

1. Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

a) Chủ đầu tư phải thanh toán giá trị khối lượng công việc đã thực hiện cho nhà thầu trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định.

b) Chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục và chuyển đề nghị giải ngân tới cơ quan cấp phát, cho vay vốn trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của nhà thầu.

c) Cơ quan cấp phát cho vay vốn có trách nhiệm thanh toán trong thời hạn năm (05) ngày làm việc.

2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

a) Thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành không quá chín (09) tháng đối với dự án nhóm A; sáu (06) tháng đối với dự án nhóm B, C; ba (03) tháng đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới năm (05) tỷ đồng và hạng mục công trình độc lập, kể từ khi công trình hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng.

b) Thời gian thẩm tra quyết toán vốn đầu tư không quá chín mươi (90) ngày đối với dự án nhóm A; sáu mươi (60) ngày đối với các dự án nhóm B, C; ba mươi (30) ngày đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới năm (05) tỷ đồng và hạng mục công trình độc lập, kể từ ngày cơ quan chủ trì thẩm tra nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

c) Thời gian phê duyệt quyết toán vốn đầu tư không quá sáu (06) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư do cơ quan thẩm định trình.

3. Tất toán tài khoản vốn đầu tư xây dựng công trình.

a) Sau sáu (06) tháng kể từ khi có Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành chủ đầu tư phải hoàn thành giải quyết công nợ và làm thủ tục tất toán tài khoản vốn đầu tư của dự án tại cơ quan thanh toán, cho vay vốn đầu tư.

b) Thời gian giải quyết tất toán tại cơ quan thanh toán, cho vay vốn đầu tư không quá sáu (06) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư.

c) Căn cứ quyết định phê duyệt quyết toán hoặc thông tri quyết toán. Hàng năm chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cân đối vào kế hoạch vốn thanh toán khối lượng hoàn thành (nếu thiếu) trình cấp có thẩm quyền quyết định. Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kế hoạch vốn thanh toán khối lượng hoàn thành để chủ đầu tư thực hiện hoàn tất công nợ và tất toán tài khoản vốn đầu tư của dự án đó.

Chương IV.

PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 25. Phân cấp thẩm định quy hoạch.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý và phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị, phê duyệt đề cương, dự toán chi phí cho công tác lập quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh, huyện, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh.

2. Các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, cấp huyện, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh do Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức thẩm định (Theo quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 20/05/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh); lấy ý kiến bằng văn bản của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan và có thể thuê các tổ chức tư vấn, cá nhân có năng lực tham gia thẩm định các dự án quy hoạch trong trường hợp cần thiết:

a) Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh: Sau khi có kết quả thẩm định và ý kiến thỏa thuận của Bộ, ngành Trung ương, Hội đồng thẩm định tỉnh lập báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh: Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tổ chức thẩm định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Riêng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện trước khi trình chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phải thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp.

3. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định, trình duyệt các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thẩm định, trình duyệt và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo phân cấp. Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thẩm định, trình duyệt và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết xã không thuộc diện quy hoạch phát triển đô thị .

Điều 26. Thẩm quyền thẩm định và quyết định dự án đầu tư xây dựng công trình.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định, trình phê duyệt các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trình phê duyệt các dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã quyết định đầu tư các dự án trong phạm vi và khả năng cân đối ngân sách của huyện, xã đến quy mô dự án nhóm A, sau khi thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp.

4. Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện tổ chức thẩm định dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

5. Các dự án sử dụng vốn khác, vốn hỗn hợp, chủ đầu tư tự quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm.

6. Công trình sửa chữa, nâng cấp mở rộng thuộc nguồn vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản, kiến thiết thị chính và công trình thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản có tổng mức đầu tư từ 150 triệu đồng trở xuống, chủ đầu tư chỉ cần lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tự tổ chức thẩm định và phê duyệt sau khi có chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền.

7. Đối với công tác duy tu, sửa chữa công trình giao thông (do đặc thù riêng nhằm đảm bảo tiến độ, không bị ách tắc giao thông) thì chủ đầu tư chỉ đạo lập hồ sơ và thực hiện công tác duy tu, sữa chữa theo kế hoạch (không phải xin chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền).

8. Cho phép đơn vị trực tiếp quản lý các công trình giao thông theo phân cấp chủ động và tự thực hiện việc lập hồ sơ khảo sát, thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình sau:

a) Lắp dựng, sửa chữa đèn tín hiệu giao thông, sơn vạch kẻ đường; lắp dựng, sửa chữa biển báo giao thông.

b) Sửa chữa cục bộ các cống, ổ gà và một số công trình, hạng mục hư hỏng đột xuất khác có giá trị dự toán dưới 100 triệu đồng.

c) Các công trình sửa chữa khác có giá trị trên 100 triệu đồng thì Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ định đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân và năng lực lập.

9. Cho phép mỗi hạng mục công trình duy tu, sửa chữa được lập chung một hồ sơ bao gồm khảo sát thiết kế kỹ thuật và dự toán nhưng phải được đơn vị tư vấn thẩm tra và trình Sở Giao thông vận tải phê duyệt làm cơ sở thanh quyết toán.

Điều 27. Thẩm quyền thẩm định và quyết định báo cáo kinh tế - kỹ thuật

1. Phân cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thẩm định các công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư.

- Thẩm định và quyết định đầu tư các công trình có mức vốn đầu tư không quá 10 tỷ đồng.

2. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Quyết định đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh có mức vốn đầu tư không quá 05 tỷ đồng (Trừ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng giao thông nông thôn theo Nghị quyết TW7 đã có quy chế riêng).

3. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Quyết định đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên không quá 500 triệu đồng.

4. Đối với các công trình do Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã quyết định đầu tư theo phân cấp, Phòng Tài chính kế hoạch tổ chức thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã quyết định đầu tư.

5. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, trường hợp cần thiết thì có thể thuê tư vấn thẩm tra để làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt.           

Điều 28. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.

1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, cắm mốc và trích đo đạc phục vụ công tác bồi thường, thu hồi đất, giao đất (thuê đất) để xây dựng công trình. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực theo quy định có thể thuê cơ quan có chức năng để thẩm định (Khung mức thu phí thẩm định theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí cam kết bảo vệ môi trường, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho các cơ sở đang hoạt động (Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường).

2. Chủ đầu tư tự tổ chức việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán đối với những công trình đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án theo quy định.

- Kết quả thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật được thể hiện bằng văn bản, bao gồm các nội dung theo đúng khoản a, mục 1, Điều 18, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP .

- Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực theo quy định có thể thuê các tổ chức tư vấn để thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán trước khi phê duyệt.

Điều 29. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở.

1. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A.

2. Đối với dự án nhóm B, nhóm C:

- Sở Công thương tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các công trình đường dây điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các công trình nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp. Riêng công trình có tính chất dân dụng giao cho Sở Xây dựng tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở.

- Sở Giao thông Vận tải tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các công trình giao thông và cống ngang đường thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (Riêng cống ngang đường có chức năng tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hoặc thoát nước thải, trước khi tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở phải phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng thống nhất về quy mô và có văn bản cụ thể).

- Sở Xây dựng tham gia ý kiến thiết kế cơ sở, các dự án nhóm A có công trình dân dụng dưới 20 tầng, các dự án nhóm B, C đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp khác (trừ các công trình do Sở Công thương có ý kiến về thiết kế cơ sở) và các dự án đầu tư xây dựng khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Công trình bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và các công trình khác.

- Sở Thông tin và Truyền thông tham gia ý kiến thiết kế cơ sở được thực hiện theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường.

3. Đơn vị được lấy ý kiến thiết kế cơ sở phải tham gia đúng thời hạn quy định, quá thời hạn 15 ngày không có ý kiến tham gia bằng văn bản, được xem là thống nhất với ý kiến của đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm về phần việc của mình.

Điều 30. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền quyết định đầu tư, người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư theo phân cấp thì Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình do cấp huyện quyết định đầu tư theo phân cấp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu trên cơ sở báo cáo thẩm định của Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện.

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình do cấp xã quyết định đầu tư theo phân cấp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu trên cơ sở ý kiến thẩm định của Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện.

4. Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư thì chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án, có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người đứng đầu cơ quan mình để xem xét phê duyệt.

5. Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định (Chủ đầu tư giao cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình việc tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao thẩm định không đủ năng lực thì chủ đầu tư tiến hành lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định. Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về việc thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu).

Điều 31. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

1. Người quyết định đầu tư là người có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

2. Sở Tài chính là cơ quan thẩm định hồ sơ quyết toán công trình thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tài chính kế hoạch là cơ quan thẩm định hồ sơ quyết toán công trình thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư thì quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sau khi có ý kiến thẩm định của Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với các công trình có mức vốn đầu tư không quá 10 tỷ đồng.

Chương V.

CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

Điều 32. Yêu cầu đối với công tác quy hoạch.

1. Quy hoạch phải đảm bảo cụ thể hóa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phải thiết thực và đi vào cuộc sống người dân, phù hợp kinh tế thị trường. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch xây dựng tại đô thị và nông thôn phải đạt yêu cầu về chất lượng, trong đó yếu tố dự báo phát triển phải được tính toán khoa học và định hướng phát triển; quy hoạch đảm bảo yêu cầu mở và động.

2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của tỉnh; Giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, phải đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh; Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu phải đảm bảo tính thống nhất; Phải định hướng phát triển cụ thể từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, đồng thời phải xác định được danh mục công trình trọng điểm và nhu cầu vốn đầu tư trong từng giai đoạn 05 năm, 10 năm. Đối với quy hoạch 05 năm phải cụ thể hoá được từng năm.

3. Đối với quy hoạch xây dựng: Đồ án quy hoạch phải tổ chức cho nhiều thành phần tham gia trong quá trình nghiên cứu như: nhân dân trong vùng quy hoạch, các thành phần kinh tế…; quy hoạch phải đảm bảo các yếu tố để thực hiện được công tác quản lý, đồng thời không quá cứng để dễ điều hành khi triển khai thực hiện.Thời gian triển khai và hoàn thành công trình theo đúng quy định của Luật Xây dựng.

4. Việc lấy ý kiến nhân dân trong công tác lập quy hoạch thực hiện theo điều 25 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ.

5. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng, Ủy ban nhân dân các cấp phải công bố rộng rãi quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý để tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch biết, kiểm tra và thực hiện.

6. Định kỳ hằng năm, các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch phải sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đánh giá việc thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn, để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 33. Tăng cường hiệu quả quản lý công tác đấu thầu và thực hiện hợp đồng giao nhận thầu.

1. Trong công tác đấu thầu:

a) Cần công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

- Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu phải được thực hiện theo đúng nội dung quy định, hướng dẫn.

2. Bên mời thầu (chủ đầu tư) và các cơ quan chuyên môn phải tuân thủ nguyên tắc đánh giá và lựa chọn nhà thầu như: Đánh giá năng lực về kinh nghiệm, kỹ thuật và khả năng tài chính; đánh giá các tiêu chí về tiến độ thực hiện, giá dự thầu, tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, điều kiện hợp đồng…theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước hiện hành.

3. Chủ đầu tư khi ký hợp đồng thi công xây dựng công trình phải đưa vào nội dung hợp đồng các cam kết về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và thưởng, phạt vi phạm hợp đồng theo quy định tại các điều 108, 110 của Luật Xây dựng để làm cơ sở cho Chủ đầu tư giải quyết các phát sinh trong thực hiện hợp đồng.

Điều 34. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

1. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên và sử dụng nguồn vốn khác được thực hiện tại mục 1 và mục 2, chương 2 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát đánh giá đầu tư.

2. Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư: Được thực hiện theo chương 3 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát đánh giá đầu tư.

3. Công tác báo cáo giám sát đánh giá đầu tư:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng tài chính kế hoạch cấp huyện làm đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh, huyện, hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với các cấp, đơn vị trực thuộc, các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp dưới.

b) Chủ đầu tư sử dụng Ban quản lý dự án hoặc chỉ định bộ phận chịu trách nhiệm thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của mình.

Điều 35. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng.

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin của nội dung dự án công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến tận xã, phường nơi công trình xây dựng, để mọi người dân trong vùng dự án biết.

2. Đánh giá sự phù hợp của quyết định đầu tư đối với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn cấp xã.

3. Đánh giá việc chủ đầu tư, chính quyền địa phương chấp hành về: Chế độ quản lý, sử dụng đất; về thực hiện việc công bố công khai quy hoạch được duyệt; thực hiện theo quy hoạch xây dựng; về bảo vệ môi trường; về bồi thường, giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư; về tiến độ, kế hoạch đầu tư; về việc thực hiện quy định công khai dân chủ trong đầu tư xây dựng. Phát hiện những việc làm xâm hại đến lợi ích cộng đồng, những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống trong quá trình thực hiện đầu tư và vận hành dự án.

4. Theo dõi, phát hiện và kiến nghị xử lý đối với những việc làm sai trái gây thất thoát, lãng phí vốn, tài sản thuộc dự án; những trường hợp không thực hiện việc công khai minh bạch các quy hoạch, kế hoạch và dự án đầu tư trên địa bàn mình quản lý.

5. Công tác báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của cộng đồng.

a) Ban giám sát, đánh giá đầu tư của cộng đồng cấp xã tổng hợp ý kiến của cộng đồng bằng văn bản và gửi đến các cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan giám sát đầu tư của tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tài trợ có liên quan.

b) Các Sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp lập báo cáo kết quả giám sát, đánh giá đầu tư của cộng đồng tại đơn vị mình quản lý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (theo phụ lục số 2 của quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ).

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng hợp, lập báo cáo kết quả giám sát, đánh giá đầu tư của cộng đồng tại tỉnh, gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (theo phụ lục số 2 của quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ Tướng chính phủ).

Điều 36. Giải pháp chống lãng phí, thất thoát.

1. Cơ cấu đầu tư và các dự án đầu tư quan trọng hoặc có vốn đầu tư lớn phải được trình ra Hội đồng nhân dân cùng cấp thảo luận, quyết định và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Ủy ban nhân dân các cấp, chủ đầu tư phải công bố công khai tại địa điểm xây dựng công trình: Các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách; danh mục và kế hoạch vốn đầu tư; tổng mức đầu tư và tổng dự toán của dự án; kết quả đấu thầu nhà thầu tư vấn thiết kế, thi công, tư vấn giám sát.

3. Việc giao đất để thực hiện các dự án đầu tư, phải đảm bảo đúng vị trí đã được xác định theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát triển của ngành.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra phải kết hợp chặt chẽ với giám sát, đánh giá đầu tư, tiến hành từ khâu xem xét lại quyết định đầu tư có phù hợp với chiến lược và kế hoạch đầu tư; đến khâu thực hiện và khai thác dự án có đúng trình tự thủ tục theo quy định. Từ đó đưa ra kết luận và kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

5. Thanh tra, kiểm tra trong đầu tư xây dựng cần kết hợp với việc phổ biến giải thích pháp luật, để ngăn ngừa những hành vi vi phạm. Đồng thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, thay thế bằng văn bản mới cho phù hợp tình hình thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Điều 37. Công tác lập kế hoạch vốn và báo cáo định kỳ, đột xuất.

1. Chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm việc lập kế hoạch vốn và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất cho các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp, đề xuất xử lý các vướng mắc, phát sinh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Giao sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối và các ngành có liên quan xử lý hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không tiếp tục bố trí vốn đầu tư cho các công trình, dự án đối với Chủ đầu tư không thực hiện đúng chế độ báo cáo.

Chương VI.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 38. Trách nhiệm và biện pháp xử lý hành vi vi phạm đối với các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng.

1. Đối với người quyết định đầu tư: Quy định rõ trách nhiệm cá nhân của người ra quyết định đầu tư, chỉ quyết định đầu tư các dự án khi đã xác định rõ nguồn vốn, đúng quy hoạch, bảo đảm có hiệu quả và không trái với quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng. Người quyết định đầu tư phải bị xử phạt hành chính, cách chức hoặc miễn nhiệm và bồi thường thiệt hại vật chất khi quyết định những dự án đầu tư không đúng quy định, gây lãng phí kinh phí của Nhà nước.

2. Đối với chủ đầu tư: Chịu trách nhiệm trước người quyết định đầu tư và luật pháp Nhà nước về chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực hiện xây dựng dự án.

- Tổ chức quản lý dự án đảm bảo chặt chẽ theo quy trình được quy định, thực hiện đầy đủ các thủ tục, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm của các đơn vị có liên quan khi tham gia thực hiện xây dựng dự án.

3. Đối với nhà thầu thi công:

a) Phải có đủ điều kiện về năng lực tài chính theo điều 53, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng xây dựng công trình và tiến độ thời gian.

b) Không được mua bán tư cách pháp nhân để tham gia dự thầu hoặc thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, để được trúng thầu… Nếu phát hiện, tùy theo mức độ sai phạm sẽ có hình thức xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật.

4. Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn:

a) Tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn, phải có đủ điều kiện về năng lực chuyên môn và tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

b) Chịu trách nhiệm trực tiếp trước chủ đầu tư và luật pháp nhà nước về các nội dung đã ký kết trong hợp đồng xây dựng, để thực hiện các sản phẩm tư vấn.

Điều 39. Tăng cường chế độ trách nhiệm trong quản lý đầu tư và xây dựng.

1. Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát của các Sở, ngành có liên quan của tỉnh trong quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình.

2. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả, chất lượng và tiến độ xây dựng công trình. Lựa chọn Giám đốc điều hành dự án là người có đủ điều kiện về năng lực, phù hợp với từng loại và cấp công trình theo quy định.

3. Khi thẩm định dự án đầu tư, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến về thiết cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 6, Điều 10 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và lấy ý kiến các cơ quan liên quan để thẩm định dự án.

4. Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các ngành có liên quan và các chủ đầu tư, nhất là các ngành tổng hợp như Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các Sở chuyên ngành.

5. Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Ban chỉ đạo XDCB) theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện. Hàng tháng hoặc quý, tổ chức họp Ban chỉ đạo để báo cáo những việc làm được, chưa được, nguyên nhân và đề xuất giải pháp chỉ đạo thực hiện cho tháng, quý tiếp theo.

Điều 40. Tổ chức thực hiện.

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Theo dõi việc tổ chức thực hiện quy định này; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành triển khai thực hiện; đôn đốc các đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức việc sơ, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Là cơ quan thường trực, thực hiện chương trình chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng.

a) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và cấp huyện rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, kế hoạch kinh tế - xã hội cấp huyện, quy hoạch các sản phẩm chủ yếu, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

b) Chủ trì nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch các sản phẩm chủ yếu theo kịp yêu cầu đổi mới.

c) Rà soát, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước về sự phù hợp với quy hoạch được duyệt, đúng mục đích, đảm bảo khả năng vốn đầu tư, thủ tục đầu tư và đảm bảo nâng cao hiệu quả đầu tư;

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

e) Chủ trì phối hợp với Sở, ngành, xây dựng các dự án đầu tư và các đề án thuộc các chương trình mục tiêu để tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ Trung ương và các tổ chức tài trợ khác.

f) Vốn phân bổ phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không để lãng phí, thất thoát; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trãi và bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành các năm trước; Chủ trì thực hiện kiểm tra tình hình bố trí kế hoạch vốn và thanh toán vốn đầu tư của cấp huyện theo đúng quy định hiện hành.

3. Sở Xây dựng:

a) Chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các văn bản pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

b) Chủ trì đánh giá tình hình lập, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng.

c) Tổ chức theo dõi, đánh giá và thông tin đến các chủ đầu tư và các cơ quan quản lý về kết quả tự đánh giá và báo cáo năng lực của đơn vị tư vấn, đơn vị thầu thi công; thực hiện việc kiểm soát các hoạt động tư vấn đối với các cá nhân được cấp phép hành nghề.

d) Nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ chức kiểm định độc lập để quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của ngành.

f) Hướng dẫn cho các chủ đầu tư thực hiện ký kết hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo các văn bản pháp quy Nhà nước ban hành.

g) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định và hướng dẫn thực hiện công tác khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 12/2006/CT-BXD ngày 11/9/2006 của Bộ Xây dựng.

h) Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy mới ban hành, các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng về đầu tư xây dưng cơ bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hướng dẫn cụ thể.

4. Sở Tài chính:

a) Chịu trách nhiệm chính rà soát tình hình thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình từ nguồn ngân sách Nhà nước. Nghiên cứu đổi mới cơ chế, phương thức thanh toán đối với các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước; xây dựng và thực hiện cơ chế chuyển từ cấp phát vốn ngân sách như hiện nay sang vay vốn đầu tư xây dựng đối với dự án có khả năng thu hồi vốn.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quyết toán dứt điểm vốn đầu tư còn nợ đọng, đối với các dự án đã hoàn thành và thực hiện quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình, dự án theo đúng thời gian quy định.

c) Thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, cân đối vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án đã thi công xong đưa vào sử dụng của các năm trước.

d) Giám đốc sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền trong việc quy trách nhiệm chủ đầu tư và nhà thầu do vi phạm hợp đồng theo quy định tại các điều 108, 110 của Luật Xây dựng (ngoài các mức phạt được quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà ở và công sở; Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ quy định bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư); nguồn kinh phí để khen thưởng và nguồn thu tiền xử phạt, Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền quyết định để triển khai thực hiện.

5. Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long:

a) Chịu trách nhiệm kiểm soát chi đối với các dự án được ghi kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm do các chủ đầu tư gửi hồ sơ theo quy định của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành và tất toán vốn đầu tư đối với các dự án đã hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng dự án, đảm bảo đủ điều kiện giải quyết nhu cầu đầu tư phát triển của xã hội có liên quan đến chế độ quản lý, sử dụng đất.

7. Thanh tra tỉnh:

a) Tổ chức thanh, kiểm tra thường xuyên theo chương trình, kế hoạch năm nhằm ngăn ngừa, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật của các đơn vị tham gia hoạt động đầu tư có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

b) Tiến hành thanh tra các công trình, dự án có biểu hiện tiêu cực do công luận phản ánh.

c) Công bố công khai các kết luận và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý với mức độ khác nhau khi có sai phạm.

8. Các Sở có quản lý xây dựng chuyên ngành.

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc lập kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dưng cơ bản hàng năm, 5 năm theo đúng trình tự xây dưng cơ bản, đúng quy hoạch được duyệt và phương hướng, mục tiêu của tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý giám sát, đánh giá đầu tư các công trình xây dưng cơ bản do ngành quản lý.

b) Rà soát điều chỉnh, rút ngắn quy trình thực công tác thẩm định, phải niêm yết công khai quy trình thực hiện công tác thẩm định.

c) Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức của đơn vị, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phân công cán bộ thực hiện công tác chuyên môn, phải phù hợp với trình độ được đào tạo.

9. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Rà soát quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển kinh xã - hội cấp huyện để đảm bảo nhiệm vụ phát triển ngành, địa phương với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

b) Rà soát danh mục các dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý để điều chỉnh cho phù hợp; có kế hoạch xử lý dứt điểm nợ tồn đọng trong đầu tư xây dựng và những tồn tại, vướng mắc khác.

c) Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu đảm bảo đủ điều kiện thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định.

d) Kiểm tra, thanh tra các công trình, dự án có biểu hiện tiêu cực, lãng phí trong phạm vi quản lý.

e) Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể quy định cụ thể hơn tại địa phương nơi mình quản lý, theo đúng các văn bản pháp quy của Nhà nước.

10. Chủ đầu tư:

a) Tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án do đơn vị đã và đang triển khai thực hiện về: Sự phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, kiến nghị biện pháp xử lý những dự án không phù hợp quy hoạch xây dựng; báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc tiếp tục đầu tư. Không được triển khai xây dựng đối với các dự án, công trình, hạng mục công trình không phù hợp quy hoạch, không có hiệu quả, không sát với yêu cầu thiết thực, chưa được ghi kế hoạch vốn đầu tư hoặc chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Chủ động báo cáo cấp thẩm quyền quyết định đình chỉ những dự án đang xây dựng dang dở nếu xét thấy không có hiệu quả.

b) Chủ động báo cáo việc phân bổ và ghi vốn theo kế hoạch đầu tư đầu năm và kế hoạch điều chỉnh 06 tháng cuối năm, đảm bảo việc đầu tư được tập trung, tránh dàn trãi.

- Rà soát, kiện toàn, cũng cố bộ máy, nhân sự của đơn vị để đủ điều kiện về năng lực, đảm nhận điều hành dự án theo đúng quy định.

c) Tích cực triển khai thực hiện dự án, chủ động cùng các ngành, các cấp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời.

d) Thực hiện nghiêm việc lựa chọn, giao thầu tư vấn và thi công phải đảm bảo đủ năng lực; thực hiện việc ký kết hợp đồng trong hoạt động xây dựng phải rõ ràng, ràng buộc đầy đủ các trách nhiệm và các thủ tục trong quản lý đầu tư, xây dựng theo đúng quy định, đảm bảo đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý khi thực hiện chế tài trong các quan hệ.

10 . Các cơ quan Báo, Đài:

a) Tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện quy định về chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng; giới thiệu các điển hình tiên tiến, đề cao các gương sáng của tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Kịp thời phát hiện, phản ánh các công trình kém chất lượng; các dự án đang triển khai nhưng có dấu hiệu tiêu cực đến công luận và cấp có thẩm quyền.

Điều 41. Xử lý chuyển tiếp.

1. Các dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và báo cáo kinh tế kỹ thuật trước ngày quyết định này có hiệu lực nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dỡ dang thì không làm lại thủ tục, các công việc tiếp theo được thực hiện theo quy định tại quyết định này.

2. Các dự án đầu tư xây dựng công trình chưa được phê duyệt thì thực hiện theo quy định tại quyết định này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162