Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1239/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

Số hiệu: 1239/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 08/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1239/QĐ-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUN LÝ CỦA SKẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ v việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính ph sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưng, Ch nhiệm Văn phòng Chính ph hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi b trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tnh An Giang tại Tờ trình số 58/TTr-SKHĐT ngày 04 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng qun lý của SKế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Bổ sung Danh mục thủ tục hành chính mới vào Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh An Giang.

- Bãi bdanh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam số 01 đến số 25. Mục III tại Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của SKế hoạch và Đầu tư.

- Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam số 83 đến số 107. Mục III Phần IV Phụ lục I tại Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thtrưởng các Sở Ban, ngành tnh; Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- N Điu 3;
- Cục ki
m soát TTHC - Văn phòng Chính ph;
- Bộ Kế hoạch v
à Đầu tư;
- TT. T
nh y, HĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN tnh; ĐĐB Quốc hội tnh;
- Ch
tịch, các Phó Ch tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Website t
nh;
- S
, Ban, ngành tnh;
- UBND cấp huyện;
- Lưu
: TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thời hạn gii quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn c pháp lý

1

Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

32 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 về việc Quy định mu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và Xúc tiến đầu tư.

2

Thủ tục điều chnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư ca UBND cấp tnh

32 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

3

Thủ tục chấp thuận chtrương đầu tư của UBND cấp tnh

35 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

4

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chtrương đầu tư của UBND cấp tnh

32 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

5

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chtrương đầu tư của UBND cấp tnh

10 ngày làm việc.

SKế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

6

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

32 ngày làm việc.

SKế hoạch và Đu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

7

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyn nhượng dự án đầu tư là tài sn bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tnh

32 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

8

Thủ tục điu chnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tnh

32 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

9

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tnh

32 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

10

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sdụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư đ góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tnh

32 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

11

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư đhợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tnh

32 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

12

Thtục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tnh (Khon 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

12 ngày làm việc.

SKế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

13

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bn án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ca UBND cấp tnh hoặc dự án đã được chấp thuận chtrương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khon 3 Điều 41 ca Luật Đu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

5 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

14

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đu tư của UBND cấp tnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

18 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

15

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chtrương đầu tư của UBND cấp tnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

5 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

16

Thtục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chtrương đầu tư của UBND cấp tnh hoặc SKế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Không quy định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

17

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chtrương đầu tư

15 ngày

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

18

Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

cấp lại 5 ngày và hiệu đính 3 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

19

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

20

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phn vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

22 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

21

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

15 ngày làm việc.

SKế hoạch và Đầu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

22

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đng BCC

15 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đu tư

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI B

STT

S hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Cơ quan thực hiện

1

2.001918.000.00.00.H01

Quyết định chtrương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định số 118/2015/NĐ-CP);

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam (Thông tư s 16/2015/TT-BKHĐT).

- Ủy ban nhân dân cấp tnh quyết định chủ trương đầu tư

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

1.004877.000.00.00.H01

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- Thủ tướng Chính phủ quyết định chtrương đầu tư

- SKế hoạch và Đầu tư

3

2.001910.000.00.00.H01

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- Quốc hội quyết định ch trương đầu tư

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

2.001869.000.00.00.H01

Điều chỉnh quyết định chtrương đầu tư của Thủ tướng chính ph, UBND cấp tnh (đối với dự án đu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- Thtướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

1.004635.000.00.00.H01

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

6

2.001853.000.00.00.H01

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chtrương đầu tư

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tnh quyết định chủ trương đầu tư

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

7

2.001831.000.00.00.H01

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chnhà đầu tư trong Giy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

8

2.001696.000.00.00.H01

Điều chỉnh nội dung dán đầu tư trong Giấy chng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

9

1.003940.000.00.00.H01

Điều chỉnh Giấy chng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chtrương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tnh

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- UBND cấp tnh quyết định chủ trương đầu tư

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

10

1.003912.000.00.00.H01

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chtrương đầu tư của Thtướng Chính ph

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- Thtướng Chính phquyết định điều chnh chtrương đầu tư

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

11

1.003811.000.00.00.H01

Chuyển nhượng dự án đầu tư

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

12

2.001581.000.00.00.H01

Điều chỉnh dự án đu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

13

1.005361.000.00.00.H01

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

14

1.003549.000.00.00.H01

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKT.

- SKế hoạch và Đầu tư

15

2.001361.000.00.00.H01

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

- S Kế hoạch và Đu tư

16

2.001351.000.00.00.H01

Nộp lại Giy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP .

- Sở Kế hoạch và Đu tư

17

2.001318.000.00.00.H01

Giãn tiến độ đầu tư

- Luật Đu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

18

1.003096.000.00.00.H01

Tạm ngừng hoạt động của dự án đu

- Luật Đầu tư;

-Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

19

2.001083.000.00.00.H01

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- SKế hoạch và Đầu tư

20

2.001056.000.00.00.H01

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đng BCC

- Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

- Sở Kế hoạch và Đu tư

21

2.001047.000.00.00.H01

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

- Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- SKế hoạch và Đầu tư

22

1.004569.000.00.00.H01

Đi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư. Giấy chng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

23

2.001031.000.00.00.H01

Cung cp thông tin về dự án đầu tư

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP .

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

24

1.002401.000.00.00.H01

Bo đm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Sở Kế hoạch và Đu tư

25

2.001018.000.00.00.H01

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT .

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1239/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


918

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188