Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11741/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020" do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 11741/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 29/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11741/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN TỪ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA, TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2015-2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014;

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 (Chương trình);

Căn cứ Quyết định số 6341/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020;

Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 8769/BKHĐT-KTCN ngày 29 tháng 10 năm 2015 về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo thực hiện giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Tờ trình số 4131/TTr-EVN ngày 05 tháng 10 năm 2015 về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 kèm Hồ sơ Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án lập tháng 9 năm 2015 và điều chỉnh tháng 10 năm 2015; Báo cáo kết quả thẩm định Đề xuất chủ trương đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 của Tổ thẩm định, ngày 12 tháng 10 năm 2015;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020” với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: cấp điện nông thôn từ lưi điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 (Dự án).

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Bộ Công Thương.

3. Cơ quan điều phối dự án: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);

4. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC).

5. Quản lý dự án, quản lý vận hành bán điện đến hộ dân: Công ty Điện lực Lạng Sơn.

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng

Mục tiêu tổng quát: Phát triển lưới điện trung, hạ áp cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào tại các thôn/ấp chưa có điện, đáp ứng nhu cu cung cp điện cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm từng bước nâng cao đời sống dân trí cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, đảm bảo an ninh, n định chính trị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Mục tiêu cụ thể: cấp điện cho khoảng 9.096 hộ dân nông thôn thuộc 210 thôn/bản của tỉnh Lạng Sơn.

7. Địa điểm xây dựng: Triển khai trên địa bàn 55 xã thuộc 10 huyện của tỉnh Lạng Sơn.

8. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

- Trạm biến áp: 84 trạm;

- Đường dây trung áp: 282 km;

- Đường dây hạ áp: 608 km;

- Phần công tơ nhánh rẽ cấp cho: 9.096 hộ.

9. Tổng vốn đầu tư (TMĐT): 640.992.161.824 đồng (Sáu trăm bn mươi tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, tám trăm hai mươi bn đồng).

10. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư

- 85% TMĐT từ ngân sách Trung ương (cấp trực tiếp hoặc cấp từ ODA, hoặc vốn ưu đãi khác), tương ứng 544.843.337.550 đồng;

- 15% TMĐT do Chủ đầu tư thu xếp phù hp với kế hoạch cấp vốn từ ngân sách Trung ương, tương ứng 96.148.824.274 đồng.

11. Thời gian thực hiện

- Chuẩn bị đầu tư: Năm 2015;

- Thực hiện đầu tư: Giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị liên quan:

- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vận động nhân dân đóng góp phần đền bù, tự giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên/Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND tnh Lng Sơn;
- Lưu: VT, TCNL (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11741/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020" do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


547
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196