Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Số hiệu: 03/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Chung
Ngày ban hành: 12/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 03/2008/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 12 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 8 tại Tờ trình số 306/TTr-QLĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 về việc đề nghị ban hành Quy định quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 70/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận 8 về việc ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 8, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8, Thủ trưởng các đơn vị thuộc quận, Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Chung

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 8)

Phần I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các dự án đầu tư phát triển không nhằm mục đích kinh doanh (kể cả các dự án xây dựng nhà ở) sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau nhưng trong đó vốn ngân sách nhà nước có tỷ lệ lớn nhất và chiếm từ 30% tổng vốn đầu tư trở lên thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8, bao gồm các dự án sau:

- Sử dụng nguồn vốn ngân sách quận.

- Dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Thành phố phân cấp cho quận quản lý, các dự án sử dụng nguồn thu được thành phố để lại cho quận chi đầu tư phát triển và nguồn vốn huy động của các thành phần kinh tế để chi cho đầu tư, khi danh mục dự án được Hội đồng nhân dân quận thông qua.

- Dự án nhóm C do các đơn vị trực thuộc quận làm chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Thành phố, sau khi các dự án này đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và Ủy ban nhân dân thành phố giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Phần II.

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Điều 3. Kế hoạch đầu tư

1. Lập kế hoạch đầu tư:

a) Đầu tháng 6 trước năm kế hoạch, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 và Phòng Quản lý đô thị quận 8 gửi biểu mẫu đăng ký nhu cầu đầu tư, sửa chữa đến các cơ quan, đơn vị thuộc quận.

b) Đầu tháng 7 trước năm kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị quận 8 tiếp nhận nhu cầu đầu tư đối với công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 tiếp nhận nhu cầu đầu tư đối với các công trình còn lại của các đơn vị thuộc quận.

c) Cuối tháng 10 trước năm kế hoạch, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận 8 và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, thẩm định các nhu cầu đầu tư và giải quyết cụ thể như sau:

- Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 danh mục các dự án đầu tư (kể cả danh mục chuẩn bị đầu tư) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố để đăng ký nhu cầu đầu tư.

- Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chủ trì phối hợp Phòng Quản lý đô thị quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định danh mục các dự án sẽ tổ chức thực hiện trong năm sau (kể cả danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư) và Ủy ban nhân dân quận 8 trình Hội đồng nhân dân xem xét thông qua. 

- Đối với các dự án cấp bách cần bổ sung vào danh mục dự án, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân quận 8 trình Hội đồng nhân dân quận 8 xem xét, quyết định trong kỳ họp giữa năm kế hoạch.

2. Điều kiện ghi kế hoạch đầu tư:

Các dự án được ghi kế hoạch vốn để thực hiện phải có quyết định đầu tư trước ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch và phải có đủ thiết kế, dự toán, tổng dự toán được phê duyệt theo quy định. Các dự án có quyết định đầu tư sau ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch phải được Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định việc ghi kế hoạch vốn để thực hiện dự án đối với từng trường hợp cụ thể.

Các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng chưa có thiết kế, dự toán, tổng dự toán được duyệt thì chỉ được ghi kế hoạch vốn để làm công tác chuẩn bị thực hiện dự án.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 là đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định kế hoạch đầu tư xây dựng công trình, thực hiện việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm.

3. Phòng Quản lý đô thị quận 8 là đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 lập kế hoạch phát triển, xây dựng, sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn quận.

Điều 4. Lập, thẩm định và phê duyệt dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

1. Lập dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Căn cứ vào quyết định giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8, cơ quan được giao làm chủ đầu tư tự phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí lập dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Cơ quan được giao làm chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc lựa chọn đơn vị tư vấn lập và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung, chất lượng và thời gian lập dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

2. Thẩm định thiết kế cơ sở:

a) Phòng Quản lý đô thị quận 8 là đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế cơ sở các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8. Thời gian thực hiện công tác thẩm định thiết kế cơ sở là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Khi thẩm định thiết kế cơ sở, Phòng Quản lý đô thị quận 8 có trách nhiệm kết luận thiết kế cơ sở có đủ điều kiện hay không đủ điều kiện để xem xét phê duyệt cùng với dự án đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp không đủ điều kiện, Phòng Quản lý đô thị quận 8 có thông báo bằng văn bản (chỉ một lần) tất cả các nội dung yêu cầu cơ quan được giao làm chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hoàn thiện để đảm bảo thiết kế cơ sở đủ điều kiện xem xét phê duyệt. Cơ quan được giao làm chủ đầu tư có trách nhiệm chỉnh sửa và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Phòng Quản lý đô thị quận 8 trong thời gian không quá 20 ngày làm việc.

c) Trường hợp chất lượng hồ sơ được đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở không đạt yêu cầu, phải điều chỉnh nhiều hơn hai lần nhưng vẫn không đạt yêu cầu, Phòng Quản lý đô thị quận 8 được quyền ra văn bản không thẩm định nhưng vẫn thu lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định. Đồng thời có báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân quận 8 hướng xử lý đối với các trường hợp này.

3. Thẩm định và trình duyệt dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

a) Đối với các dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8, Phòng Quản lý đô thị quận 8 là đơn vị có trách nhiệm thẩm định và trình duyệt dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 có trách nhiệm thẩm định và trình duyệt các dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các công trình còn lại. Thời gian để thực hiện công tác thẩm định và trình duyệt dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Khi thẩm định dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nếu tổng mức đầu tư thực tế vượt hơn so với tổng vốn đầu tư đã được chấp thuận trong kế hoạch chuẩn bị đầu tư, nhưng giá trị xây lắp và thiết bị vượt không quá 15% so với dự kiến ban đầu, không làm thay đổi tính chất nhóm của dự án và không làm ảnh hưởng đến mục tiêu đầu tư của dự án thì đơn vị thẩm định tiếp nhận hồ sơ để thẩm định và trình duyệt dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định. Trường hợp giá trị xây lắp và thiết bị vượt quá 15% so với dự kiến ban đầu, cơ quan được giao làm chủ đầu tư phải báo cáo Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét quyết định.

c) Khi thẩm định dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trường hợp chưa đủ điều kiện để xem xét thẩm định hoặc cần phải sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đơn vị thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (chỉ một lần) tất cả các nội dung yêu cầu chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung.

d) Trường hợp dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã chỉnh sửa nhiều hơn hai lần nhưng vẫn không đạt yêu cầu, đơn vị thẩm định được quyền ra văn bản không thẩm định nhưng vẫn thu lệ phí thẩm định. Đồng thời có báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân quận 8 hướng xử lý đối với các trường hợp này.

Điều 5. Về công tác đấu thầu và chỉ định thầu

Phòng Quản lý đô thị quận 8 chịu trách nhiệm thẩm định, trình Ủy ban nhân dân quận 8 phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), kết quả lựa chọn nhà thầu (kể cả trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu) của các gói thầu thuộc dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8, trừ các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của chủ đầu tư. Đồng thời, Phòng Quản lý đô thị quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 xử lý tình huống và giải quyết các kiến nghị trong đấu thầu.

Điều 6. Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Giao Phòng Quản lý đô thị quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình do Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định đầu tư hoặc cấp giấy phép xây dựng, cụ thể như sau:

- Định kỳ tổ chức kiểm tra việc tuân thủ trình tự đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình các công trình xây dựng trên địa bàn quận 8 theo kế hoạch hàng năm đã được Ủy ban nhân dân quận 8 phê duyệt. Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình tuân thủ trình tự đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình có báo cáo cho Ủy ban nhân dân quận 8 và Sở Xây dựng.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan đơn vị quản lý nhà, chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng nhà để tiến hành kiểm tra, thống kê tình trạng nhà công sở, nhà ở, các khu nhà tập thể cũ, chung cư xuống cấp không đảm bảo an toàn để có giải pháp khắc phục; hướng dẫn giải quyết những hư hỏng công trình lân cận do việc thi công xây dựng công trình mới gây ra và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân quận 8 và Sở Xây dựng.

Điều 7. Cấp phép xây dựng

Phòng Quản lý đô thị quận 8 có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 thực hiện việc cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân quận 8. Thời gian để thực hiện công tác cấp phép xây dựng là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định phải xin phép xây dựng, cơ quan được giao làm chủ đầu tư nộp hồ sơ xin phép xây dựng tại Phòng Quản lý đô thị quận 8 để được cấp phép xây dựng trước khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

Điều 8. Về giám sát, đánh giá đầu tư

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 có trách nhiệm thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8 và định kỳ hàng quý tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 9. Về điều chỉnh, ngừng, đình chỉ dự án đầu tư (hoặc Báo cáo kinh tế -kỹ thuật)

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 xử lý các trường hợp điều chỉnh, ngừng, đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Điều 10. Quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình hoàn thành

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chịu trách nhiệm thẩm định và trình Ủy ban nhân dân quận 8 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận 8.

Phần III.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Các vấn đề về quản lý đầu tư xây dựng không nêu trong Quy định này, được áp dụng thực hiện theo các quy định hiện hành tương ứng trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

2. Thủ trưởng các Phòng, ban thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, các cơ quan được giao làm chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc, yêu cầu các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân quận 8 để Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét, xử lý và kịp thời nghiên cứu bổ sung, cập nhật khi có sự điều chỉnh về quy định quản lý đầu tư của các cơ quan có thẩm quyền.

4. Giao Phòng Nội vụ quận 8 phối hợp các đơn vị có liên quan nghiên cứu chuyển đổi bộ máy, tổ chức của Ban Quản lý dự án Khu vực đầu tư xây dựng quận 8 theo quy định hiện hành./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.742
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6