Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 30/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Đàm Văn Eng
Ngày ban hành: 11/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2019/NQ-ND

Cao Bằng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (LẦN 4) VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BNG
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn c Nghị định số 77/2015/NĐ-CP , ngày 10 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định s 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điu của Luật đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg , ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b vốn đu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Xét tờ trình số 4032/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 4) và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tnh Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 4) và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 4):

a) Nguồn vốn ngân sách địa phương:

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg:

+ Điều chỉnh giảm chỉ tiêu 26 dự án với số vốn 6.263,534 triệu đồng;

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 19 dự án với số vốn 6.263,534 triệu đồng;

+ Số vốn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 còn lại là 78.402,9993 triệu đồng được phân bổ chi tiết cho 6 dự án và vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới của giai đoạn 2021 - 2025.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất:

+ Điều chỉnh giảm vốn cấp huyện, thành phố thuộc chỉ tiêu vốn kế hoạch năm 2018 và vốn kế hoạch năm 2019 với số vốn 18.000 triệu đồng;

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 3 dự án với số vốn 18.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết:

+ Điều chỉnh giảm chỉ tiêu 4 dự án với số vốn 8.450 triệu đồng.

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 6 dự án với số vốn 8.450 triệu đồng.

- Tăng thu ngân sách địa phương:

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 4 dự án với số vốn 29.739,9300 triệu đồng.

- Hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (từ 20% vốn tăng thu sử dụng đất dành cho đầu tư):

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 5 dự án với số vốn 3.300 triệu đồng.

- Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác:

+ Điều chỉnh giảm chỉ tiêu 3 dự án với số vốn 5.128 triệu đồng.

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 40 dự án với số vốn 720.066,015 triệu đồng.

+ Đổi tên 1 dự án theo văn bản số 298/HĐND ngày 28/10/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng.

(Số liệu chi tiết các dự án như biểu s 1 kèm theo).

b) Nguồn vốn ngân sách Trung ương:

- Vốn dự phòng ngân sách trung ương: Bổ sung tên dự án, chỉ tiêu vốn trung hạn 2016 - 2020 của 6 dự án theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 201/QĐ-TTg ngày 14/02/2017, số 1146/QĐ-TTg ngày 08/8/2017, số 1313/QĐ-TTg ngày 07/9/2017, số 1304/QĐ-TTg ngày 07/10/2019. Chỉ tiêu vốn trung hạn 2016 - 2020 b sung là 105.000 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết các dự án như biểu s 2 kèm theo).

- Vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách trung ương (không bao gồm vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước): Bổ sung chỉ tiêu vn nước ngoài cp phát từ NSTW của 3 dự án theo Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 04/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ tiêu vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW được bổ sung là 197.459,822 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết các dự án như biểu s 3 kèm theo).

- Vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) theo cơ chế tài chính vay lại: Bổ sung chỉ tiêu vốn nước ngoài theo cơ chế tài chính cho vay lại của 7 dự án. Chỉ tiêu vốn nước ngoài theo cơ chế tài chính cho vay lại được bổ sung là 109.453,175 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết các dự án như biểu số 4 kèm theo).

- Vốn ngân sách trung ương: Hỗ trợ đồng bào dân tộc vùng núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg , ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát trin kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu s và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; Hỗ trợ đồng bào dân tộc vùng núi theo Quyết định 2086/QĐ-TTg , ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025; Phân bổ chỉ tiêu vốn trung hạn 2016-2020 cho 5 dự án (theo mức vốn được thông báo tại Quyết định số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Số vốn thông báo là 258.016 triệu đồng.

(S liệu chi tiết các dự án như biểu số 5 kèm theo).

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng (10%):

+ Điều chỉnh giảm chỉ tiêu 9 dự án với số vốn 5.000 triệu đồng.

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 3 dự án với số vốn 5.000 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết các dự án như biểu số 6 kèm theo).

2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019:

a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg:

+ Điều chỉnh giảm chỉ tiêu 27 dự án với số vốn 39.955,285 triệu đồng;

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 15 dự án với số vốn 39.955,285 triệu đồng.

b) Nguồn thu xổ số kiến thiết:

+ Điều chỉnh giảm chỉ tiêu 2 dự án với số vốn 1.376,395 triệu đồng;

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 2 dự án với số vốn 1.376,395 triệu đồng.

c) Nguồn thu tiền sử dụng đất:

+ Điều chỉnh giảm vốn cấp huyện, thành phố thuộc chỉ tiêu vốn kế hoạch năm 2019; dự phòng để hỗ trợ các dự án tại các xã về đích nông thôn mới năm 2019 với số vốn 12.924 triệu đồng;

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu 6 dự án với số vốn 12.924 triệu đồng.

d) Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: Bổ sung chỉ tiêu vốn cho 20 dự án với số vốn 508.905 triệu đồng.

e) Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh: Bổ sung chỉ tiêu vốn từ nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh cho 2 dự án với số vốn 142.174,900 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết các dự án như biểu số 7 kèm theo).

Các nội dung khác về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2019 không điều chỉnh thì thực hiện theo các Nghị quyết: số 37/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, số 21/2018/NQ; HĐND ngày 12/12/2018, số 30/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018, số 28/2019/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng:

1. Căn cứ nghị quyết này thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (lần 4); điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 của địa phương mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

3. Căn cứ tình hình thực tế, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 của các dự án do tỉnh bố trí vốn theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất; Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn của các dự án do huyện, thành phố bố trí theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân cấp huyện, Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
-
UBND tnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND,
UBND các huyện, Thành phố;
- Lãnh đạo và Chuyên viên VP HĐND tỉnh;
- Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 4) và kế hoạch đầu tư công ngày 11/12/2019 tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


646

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8