Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020

Số hiệu: 15/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Phan Văn Mãi
Ngày ban hành: 28/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2020/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 17

(KỲ HỌP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Thực hiện Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương;

Xét Tờ trình số 4660/TTr-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 về Kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020 là 4.084.756 triệu đồng (giảm 37.036 triệu đồng), trong đó:

1. Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 là 454.648 triệu đồng;

2. Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 150.000 triệu đồng;

3. Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.440.000 triệu đồng;

4. Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 387.797 triệu đồng;

5. Vốn đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia 460.647 triệu đồng;

6. Vốn bổ sung nguồn ngân sách trung ương năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn vốn còn tồn của giai đoạn 2016-2019 là 18.964 triệu đồng (tăng theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020);

7. Vốn nước ngoài (ODA) 373.600 triệu đồng;

8. Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang 530.000 triệu đồng (tăng 240.000 triệu đồng theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND);

9. Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất các năm trước chuyển sang năm 2020 là 4.000 triệu đồng (tăng theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND);

10. Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 100.000 triệu đồng;

11. Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước năm 2020 là 0.000 triệu đồng (giảm 300.000 triệu đồng);

12. Vốn ngân sách trung ương cho các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn và vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 165.100 triệu đồng (điều chỉnh nội dung nguồn vốn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND , với những nội dung cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND , nhưng có điều chỉnh một số nội dung đầu tư (chủ đầu tư, nguồn vốn hỗ trợ) của các dự án cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 01 dự án, bổ sung tăng kế hoạch vốn cho 01 dự án với tổng số vốn tăng/giảm là 2.000 triệu đồng;

- Bổ sung 05 danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 02 dự án để tăng kế hoạch vốn cho 05 dự án với tổng số vốn tăng/giảm là 700 triệu đồng.

b) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 01 dự án, bổ sung tăng kế hoạch vốn cho 01 dự án, với tổng số vốn tăng/giảm là 2.000 triệu đồng.

c) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn từ nguồn thu sử dụng đất: Bổ sung nội dung hỗ trợ và phân bổ hỗ trợ vốn điều lệ thành lập Quỹ phát triển đất của tỉnh 2.000 triệu đồng; Đo đạc bản đồ địa chính 1.500 triệu đồng; Phân bổ 11.500 triệu đồng bổ sung vào Quỹ phát triển đất của tỉnh quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

d) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài): Bổ sung 03 danh mục dự án, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 02 dự án để tăng kế hoạch vốn cho 03 dự án bổ sung với tổng số vốn điều chỉnh, bổ sung là 173.770 triệu đồng; trong đó, tăng/giảm là 104.700 triệu đồng.

(Chi tiết điều chỉnh, bổ sung theo Phụ lục I, II đính kèm)

Điều 3. Phân bổ kế hoạch vốn năm 2020

1. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 vốn ngân sách Trung ương từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn cho danh mục các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND với tổng số vốn 16.100 triệu đồng.

2. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 vốn ngân sách Trung ương trong nước theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 cho danh mục các dự án với tổng số vốn là 96.000 triệu đồng.

(Chi tiết danh mục dự án theo Phụ lục III, IV đính kèm)

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) thông qua ngày 28 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Văn Mãi

 

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Tên dự án, công trình

Kế hoạch năm 2020

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch năm 2020

Lý do điều chỉnh tăng (giảm)

Tổng cộng

Trong đó

Điều chỉnh tăng vốn

Điều chỉnh giảm vốn

1

2

3

4

5

6

7

 

TỔNG CỘNG

 47.300

 47.300

 4.700

 4.700

 

A

THỰC HIỆN DỰ ÁN

 45.900

 45.900

 4.000

 4.000

 

I

Điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg

 8.900

 8.900

 2.000

 2.000

 

1

Trường THCS thành phố Bến Tre

 3.500

 1.500

 

 2.000

 

2

Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre

 5.400

 7.400

 2.000

 

 

II

Điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư từ nguồn thu Xổ số kiến thiết

 22.000

 22.000

 2.000

 2.000

 

1

Bố trí vốn kế hoạch để hỗ trợ vốn điều lệ thành lập Quỹ phát triển đất của tỉnh

 2.000

 -

 

 2.000

Điều chỉnh giảm danh mục và giảm kế hoạch vốn

2

Xây dựng CSHT khu TĐC phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận

 20.000

 22.000

 2.000

 

 

III

Điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (Đầu tư phát triển quỹ đất và đo đạc bản đồ địa chính)

 15.000

 15.000

 

 

Bổ sung nội dung hỗ trợ và phân bổ hỗ trợ vốn điều lệ thành lập Quỹ phát triển đất của tỉnh 02 tỷ đồng; Đo đạc bản đồ địa chính 1,5 tỷ đồng; Phân bổ 11,5 tỷ đồng bổ sung vào Quỹ phát triển đất của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

B

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

 1.400

 1.400

 700

 700

 

1

Xây dựng tuyến đê bao chống ngập kiểm soát mặn, trữ ngọt kết hợp đường giao thông xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm

700

300

 

400

Điều chỉnh tên chủ đầu tư là BQLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Đường giao thông kết hợp đê bao ngăn mặn liên huyện Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

700

400

 

300

 

3

ĐH.04, huyện Châu Thành

 

100

100

 

Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn

4

Cống ngang lộ QL.57B, huyện Bình Đại

 

100

100

 

Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn

5

Cầu Rạch Bần trên ĐH.22, huyện Mỏ Cày Nam

 

100

100

 

Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn

6

Cầu Bình Đông trên ĐH.23, huyện Mỏ Cày Nam

 

200

200

 

Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn

7

Đường Đê Tây, huyện Bình Đại (Đoạn từ giáp xã Châu Hưng đến xã Thạnh Trị)

 

200

200

 

Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn

 

PHỤ LỤC II

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(VỐN NƯỚC NGOÀI)
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Tên dự án, công trình

Kế hoạch năm 2020

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài)

Lý do điều chỉnh tăng, giảm

Tổng cộng

Trong đó

Điều chỉnh tăng vốn

Điều chỉnh giảm vốn

1

2

3

4

5

6

7

 

TỔNG CỘNG

 173.770

 173.770

 104.700

 104.700

 

I

Bổ sung danh mục và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) năm 2020

 173.770

 173.770

 104.700

 104.700

 

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre

 100.000

 19.417

 

 80.583

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

2

Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (MD-ICRSL) WB9

 73.770

 49.653

 

 24.117

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

3

Dự án AMD (dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu Đồng bằng Sông Cửu Long)

 

 55.022

 55.022

 

Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng công trình và hoàn thành kết thúc dự án

4

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) vay vốn WB - tại tỉnh Bến Tre

 

 9.678

 9.678

 

Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng công trình

5

Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

 

 40.000

 40.000

 

Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng công trình

 

PHỤ LỤC III

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG CHUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Phân loại dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định đầu tư ban đầu

Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2020

Ghi chú

 

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Trong đó: ngân sách Trung ương

 

Tổng số

Trong đó: NSTW

 

 

Thanh toán nợ đọng XDCB

Thu hồi vốn ứng trước

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

34.000

30.060

16.100

 

 

 

 

A

Thực hiện dự án

 

 

 

 

 

 

34.000

30.060

16.100

 

 

 

 

a)

Dự án khởi công mới 2017 - 2020 hoàn thành sau giai đoạn

 

 

 

 

 

 

34.000

30.060

16.100

 

 

 

 

1

Gia cố chống sạt lở bờ sông khu vực xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre

C

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thành phố Bến Tre

Chiều dài kè là 480m

2020 - 2022

 Số 1810/QĐ-UBND ngày 29/7/2020

34.000

30.060

16.100

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC IV

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 797/NQ-UBTVQH14
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Phân loại dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu

Kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2020

Ghi chú

 

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Trong đó: NSTW

 

Tổng số

Trong đó: NSTW

 

 

Thanh toán nợ đọng XDCB

Thu hồi vốn ứng trước

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

250.942

224.702

96.000

 

 

 

 

A

THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

 

 

 

 

 

203.055

182.702

90.000

 

 

 

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

203.055

182.702

90.000

 

 

 

 

1

Kè chống xói lở bờ sông Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (bờ Nam)

B

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Huyện Mỏ Cày Nam

Chiều dài khoảng 960m

2020 - 2024

Số 1808/QĐ-UBND ngày 29/7/2020

110.780

99.702

40.000

 

 

 

 

2

Củng cố, nâng cấp và bổ sung khép kín tuyến đê biển huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

B

Huyện Bình Đại

Tuyến đê kết hợp đường giao thông dài khoảng 2.450m

2020 - 2024

Số 1811/QĐ-UBND ngày 29/7/2020

92.275

83.000

50.000

 

 

 

 

B

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

 

 

 

 

 

47.887

42.000

6.000

 

 

 

 

1

Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư vùng có nguy cơ bị thiên tai xã Long Hòa, Bình Đại

C

Huyện Bình Đại

Quy mô 4,805 ha

2020 - 2022

Số 1141/QĐ-UBND ngày 20/5/2020

47.887

42.000

6.000

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


127

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182