Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 141/2014/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2015 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 141/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Tư
Ngày ban hành: 11/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/2014/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 3/12/2004;

Căn cứ nội dung Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Thực hiện Văn bản số 7642/BKHĐT-TH ngày 23/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 10779/TTr-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2014 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2015; Tờ trình số 11353/TTr-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về điều chỉnh tờ trình về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2014 và nội dung phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2014; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2015 (kèm theo Tờ trình số 10779/TTr-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2014 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2015; Tờ trình số 11353/TTr-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về điều chỉnh tờ trình về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2014 và nội dung phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2015), cụ thể như sau:

1. Thống nhất phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2015 gồm các nội dung chính sau đây:

a) Tổng số là 5.445,04 tỷ đồng gồm các nguồn vốn sau đây:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 3.070 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 1.200 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất là 500 tỷ đồng.

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 75 tỷ đồng.

- Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 là 25,5 tỷ đồng.

- Nguồn vốn vay từ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phân bổ cho giai đoạn đầu tư công năm 2015 là 574,54 tỷ đồng.

b) Thống nhất phân bổ chỉ tiêu kế hoạch các nguồn vốn nêu tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1 như sau:

- Vốn đầu tư do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2015, tổng số là 3.436,2 tỷ đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách tập trung là 2.025 tỷ đồng, trong đó:

. Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa là 200 tỷ đồng.

. Hoàn trả vốn tạm ứng ngân sách đã tạm ứng là 228 tỷ đồng.

. Bố trí vốn thanh toán lãi vay đối với các khoản vay trong năm 2014 là 60 tỷ đồng.

. Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu đối với các dự án là 1.537 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 1.155 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 75 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 là 25,5 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn vay từ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phân bổ giai đoạn đầu tư công năm 2015 cho cấp tỉnh là 155,70 tỷ đồng.

(đính kèm các phụ lục 1, 2, 3, 4, 5)

- Vốn đầu tư do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2015 là 1.708,84 tỷ đồng. Bao gồm:

+ Nguồn vốn ngân sách tập trung là 1.045 tỷ đồng (trong đó cơ cấu giáo dục và đạo tạo là 505,7 tỷ đồng).

+ Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2015 là 200 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 45 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn vay từ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phân bổ giai đoạn đầu tư công năm 2015 cho cấp huyện là 418,84 tỷ đồng.

- Hình thành các quỹ theo chủ trương của Trung ương và địa phương:

+ Quỹ phát triển đất của tỉnh là 150 tỷ đồng.

+ Quỹ phát triển nhà ở xã hội của tỉnh là 150 tỷ đồng.

2. Nội dung kế hoạch do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu:

a) Thống nhất mức vốn đầu tư phân bổ cho từng huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (kể cả phần vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh) tại phụ lục 4 kèm theo nghị quyết này.

b) UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Bố trí vốn thanh toán cho các dự án sau quyết toán.

- Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ khối lượng năm trước, các khoản tạm ứng, ứng vốn đầu tư trong các năm từ 2014 trở về trước.

- Bố trí vốn cho các dự án thực hiện chuyển tiếp từ năm trước năm kế hoạch sang năm kế hoạch.

- Bố trí vốn đảm bảo cơ cấu tối thiểu của ngành giáo dục và đào tạo do UBND tỉnh giao chỉ tiêu.

- Bố trí đủ vốn đối ứng đối với các dự án đầu tư hạ tầng xã điểm nông thôn mới đã được UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch từ nguồn vốn vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong giai đoạn 2014 - 2016.

- Trên cơ sở bố trí vốn đủ cho các ưu tiên nêu trên nếu còn vốn mới cân đối cho các dự án khởi công mới thực sự cấp bách tập trung cho hạ tầng xã điểm nông thôn mới.

c) Về nguyên tắc bố trí vốn đối với các dự án khởi công mới phải thực hiện đảm bảo tỷ lệ bố trí vốn tối thiểu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8301/UBND-CNN ngày 23/11/2011 (dự án bố trí khởi công mới trong năm 2015 phải có quyết định đầu tư được phê duyệt trước ngày 31/10/2014; bố trí vốn đối với các dự án khởi công mới phải đảm bảo tỷ lệ tối 35% tổng mức vốn đầu tư đối với dự án nhóm C và tối thiểu 20% tổng mức vốn đầu tư của dự án nhóm B).

3. Danh mục dự án trọng điểm năm 2015 gồm các dự án trọng điểm năm 2014 chuyển qua năm 2015, cụ thể như sau:

a) Xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

b) Dự án Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 25A (ĐT 769 đoạn từ bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51).

c) Dự án Nạo vét suối Săn Máu.

d) Hệ thống xử lý chất thải y tế cho các trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015.

đ) Dự án hạ tầng trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai, giai đoạn 1.

e) Dự án hồ chứa nước Gia Măng huyện Xuân Lộc.

f) Dự án Đầu tư mở rộng Trường Cao đẳng Y tế.

4. Giải pháp chủ yếu: Thống nhất các giải pháp tại Tờ trình số 10779/TTr-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2014 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2015 trình tại kỳ họp; Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp đến các sở, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, các đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

Điều 2. Số liệu phân bổ kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 nêu trong nghị quyết là số liệu dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2015 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, chưa có số liệu chính thức. Khi có quyết định chính thức của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính nếu có khác biệt về số liệu, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh, đảm bảo khớp đúng số liệu theo quyết định của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2015; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân khoá VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11/12/2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 141/2014/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2015 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.843

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113