Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2017 Kế hoạch đầu tư công trung hạn Cà Mau

Số hiệu: 12/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Văn Hiện
Ngày ban hành: 08/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số 105/BC-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Năm đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau, gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

a) Mục tiêu

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, góp phần hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và những năm tiếp theo của tỉnh Cà Mau.

b) Định hướng

- Tập trung bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ và thực hiện hoàn thành các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với thực hiện các mục tiêu, định hướng đã được xác định tại Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

- Hỗ trợ vốn đầu tư có mục tiêu cho các huyện, thành phố để thực hiện các dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Nguyên tắc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

a) Tuân thủ Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020;

b) Thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020;

c) Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt;

d) Tập trung bố trí vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng, cần thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tnh;

đ) Các huyện, thành phố được bố trí vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ giai đoạn 2016- 2020 phải bố trí phần vốn đối ứng còn lại từ nguồn ngân sách cấp huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

3. Phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Ưu tiên bố trí vốn để hoàn trả các khoản vốn ứng trước ngân sách, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản;

b) Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; vốn đối ng cho dự án sử dụng vốn ngoài nước (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP);

c) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

d) Dự án khởi công mới có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

4. Tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 13.636.166 triệu đồng, bao gồm:

a) Vốn ngân sách trung ương bổ sung 5.991.328 triệu đồng, trong đó:

- Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 169.164 triệu đồng (ban hành danh mục đầu tư theo Phụ lục I);

- Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia 591.159 triệu đồng (ban hành danh mục đầu tư theo Phụ lục II);

- Vốn các Chương trình mục tiêu 2.815.312 triệu đồng (ban hành danh mục đầu tư theo Phụ lục III);

- Vốn trái phiếu Chính phủ 962.000 triệu đồng (ban hành danh mục đầu tư theo Phụ lục IV);

- Vốn nước ngoài (ODA) 1.453.693 triệu đồng (ban hành danh mục đầu tư theo Phụ lục V).

b) Vốn cân đối ngân sách địa phương 7.644.838 triệu đồng; gồm:

- Chi bổ sung Quỹ Phát triển đất 304.065 triệu đồng (ban hành danh mục đầu tư theo Phụ lục VI);

- Chi đầu tư từ bội chi ngân sách 51.000 triệu đồng (ban hành danh mục đầu tư theo Phụ lục VII);

- Vốn ngân sách tập trung và nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý 2.428.858 triệu đồng (ban hành danh mục đầu tư theo Phụ lục VIII);

- Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết (không bao gồm vốn đã hỗ trợ ngân sách huyện, thành phố) 3.567.337 triệu đồng (ban hành danh mục đầu tư theo Phụ lục IX);

- Vốn ngân sách tnh hỗ trợ và cân đối ngân sách huyện, thành phố 1.293.578 triệu đồng (ban hành danh mục đầu tư theo Phụ lục X).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh dự án công trình bức xúc ngoài danh mục hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án, công trình, Ủy ban nhân dân báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định và trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- B
Tài chính;
-
TT. Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- B
TT. Ủy ban MTTQ VN tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.500

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!