Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2121/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 01/08/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2121/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 579/QĐ-BYT NGÀY 10/3/2022 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA BỘ Y TẾ NĂM 2022

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030;

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ sgiai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-BYT ngày 30/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi squốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa;

Căn cứ Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 5969/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-BYT ngày 10/3/2022 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2022;

Xét đề xuất của các đơn vị được giao triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 579/QĐ-BYT ngày 10/3/2022 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2022 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Q.Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, CNTT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 579/QĐ-BYT NGÀY 10/3/2022 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA BỘ Y TẾ NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

KINH PHÍ TRIỂN KHAI TẠI QUYẾT ĐỊNH 579/QĐ-BYT

ĐIỀU CHỈNH TĂNG (+)/GIẢM (-)

KINH PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ/LẬP KẾ HOẠCH THUÊ SAU ĐIỀU CHỈNH

KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2022 SAU ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

KINH PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ/LẬP KẾ HOẠCH THUÊ

KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Xây dựng, khai thác và quản trị kho dữ liệu y tế

 

500

11,000

 

500

7,817

 

1

Thuê lưu trữ dữ liệu từ một số hệ thống thông tin quy mô ngành

Cục CNTT

 

4,500

-3,600

 

900

 

2

Thuê lưu trữ dữ liệu khám, chữa bệnh phục vụ quản lý phương thức chi trả khám, chữa bệnh BHYT

Cục CNTT

 

1,000

-1,000

 

0

 

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu mã định danh y tế và mã danh mục chuyên ngành

Cục CNTT

 

2,000

 

 

2,000

 

4

Thuê kho dữ liệu phục vụ phân tích dữ liệu lớn

Cục CNTT

500

 

 

500

 

 

 

Kho dữ liệu y tế quốc gia (Data Lake)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu trữ liên thông dữ liệu hình ảnh chẩn đoán

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu trữ dữ liệu giá thuốc đã đăng ký lưu hành

 

 

 

 

 

 

 

5

Nâng cấp hạ tầng lưu trữ dữ liệu và bảo đảm đáp ứng an toàn thông tin mạng cấp độ 3 của Trung tâm dữ liệu y tế trực thuộc Cục CNTT

Cục CNTT

 

3,000

1,417

 

4,417

 

6

“Nâng cấp, vận hành cơ sở hạ tầng và các ứng dụng CNTT của Tổng cục hướng tới chuyển đổi số và kết nối với Bộ Y tế. Mua phần mềm giám sát máy chủ. Thuê tư vấn, thiết kế, xây dựng đề cương và dự toán chi tiết “Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành dân số”.

Tổng cục DS- KHHGĐ

 

500

 

 

500

 

II

Số hóa công tác quản trị và chỉ đạo điều hành Bộ Y tế

 

4,500

11,800

 

4,600

14,883

 

1

Thuê dịch vụ hệ thống quản lý văn bản điện tử

Văn phòng Bộ

 

 

600

 

600

 

2

Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

Văn phòng Bộ

 

 

100

100

 

 

3

Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Y tế

Cục CNTT

 

 

200

200

 

 

4

Số hóa lưu trữ văn bản ngành y tế

Văn phòng Bộ

 

1,500

 

 

1,500

 

4

Hệ thống thông tin phục vụ quản lý “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19”

Cục CNTT

 

400

-400

 

0

 

5

Nâng cấp Nền tảng Quản tiêm chủng Covid-19 hình thành Nn tảng Quản lý tiêm chủng Quốc gia

Cục CNTT

 

 

200

200

 

 

6

Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ giám sát dịch tễ: dữ liệu truy vết ca bệnh và liên thông dữ liệu xét nghiệm Covid-19

Cục YTDP

200

 

-200

0

 

 

7

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh hình thành kho dữ liệu quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Cục Quản KCB

300

 

 

300

 

 

8

Hệ thống thông tin quản lý khám, chữa bệnh y học cổ truyền kết nối Sổ sức khỏe điện tử

BV YHCT TƯ

200

 

2,200

 

2,400

Không chuẩn bị đầu tư và giao kinh phí thực hiện

9

Hệ thống thông tin quản lý bệnh không lây nhiễm kết nối Sổ sức khỏe điện tử

BV Nội tiết TƯ

200

 

 

200

 

 

10

Hệ thống thông tin quản lý và chăm sóc sức khỏe trẻ em kết nối Sổ sức khỏe điện tử

BV Nhi TƯ

200

 

 

200

 

 

11

Hệ thống thông tin quản lý khám, chữa bệnh ngoại trú chi trả BHYT kết nối Sổ sức khỏe điện tử

BV E

200

 

 

200

 

 

12

Hệ thống thông tin quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên kết nối Sổ sức khỏe điện tử

ĐH Y Hà Nội

200

 

 

200

 

 

13

Thuê dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống thông tin ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Cục CNTT

 

 

200

200

 

 

14

Xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế

Cục CNTT

 

3,000

-500

 

2,500

 

15

Nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành Dân số - kế hoạch hóa gia đình

Tổng cục DS- KHHGĐ

 

 

2,500

 

2,500

 

16

Kết nối dữ liệu lĩnh vực quản lý khám, chữa bệnh và cổng Công khai Y tế

Cục Quản KCB

 

900

 

 

900

 

17

Kết nối dữ liệu lĩnh vực quản lý Dược và cổng Công khai Y tế

Cục CNTT phối hợp Cục QLD

 

500

-500

 

0

 

18

Kết nối dữ liệu lĩnh vực quản lý ATTP và cổng Công khai Y tế

Cục ATTP

 

500

-500

 

0

 

19

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin triển khai 06 dịch vụ công trực tuyến tại Cục Quản lý Dược

Cục Quản lý Dược

 

500

-377

 

123

 

20

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống 09 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực an toàn thực phẩm”

Cục ATTP

 

 

3,400

 

3,400

 

21

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý y dược cổ truyền

Cục QL YDCT

200

 

 

200

 

 

22

Nâng cấp và bảo trì hệ thống thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia Bộ Y tế

Cục CNTT

200

 

 

200

 

 

23

Số hóa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm trực tuyến

Thanh tra Bộ

300

 

 

300

 

 

24

Nâng cấp và duy trì vận hành hệ thống quản lý cấp chứng chỉ hành nghề, cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Cục Quản KCB

200

 

 

200

 

 

25

Nâng cấp quản lý chứng chỉ hành nghề Dược

Cục Quản lý Dược

200

 

-200

0

 

 

26

Nâng cấp, sửa đổi bổ sung dịch vụ công lĩnh vực trang thiết bị y tế theo yêu cầu của Ngh đnh 98/2021/NĐ-CP ;

Vụ TTB&CT Y tế

200

 

 

200

 

 

27

Xây dựng phương thức chi trả khám bệnh, chữa bệnh (DRG)

 

 

 

 

 

 

Bộ Y tế giao kinh phí sau khi thuyết minh đề cương được phê duyệt.

 

Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ phương thức chi trả khám bệnh, chữa bệnh

Cục CNTT

 

 

 

 

 

 

Xây dựng hệ thống DRG V1

Cục CNTT

 

 

 

 

 

 

Triển khai thử nghiệm hệ thống DRG ở bệnh viện

Cục CNTT

 

 

 

 

 

 

Thuê xây dựng hệ thống giám sát phương thức chi trả

Cục CNTT

 

 

 

 

 

 

Đào tạo DRG cho các tỉnh, địa phương

Cục CNTT

 

 

 

 

 

 

Xây dựng và vận hành trung tâm DRG (thu thập - xử lý - tính toán vận hành hệ thống DRG)

Cục CNTT

 

 

 

 

 

28

Thiết lập phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu phục vụ khai thác dữ liệu ngành y tế

ĐH YTCC

200

 

960

200

960

 

29

Thuê dịch vụ áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực quản lý Dược

Cục Quản lý Dược

 

1,500

-1,300

200

 

 

30

Thuê dịch vụ áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực quản lý Trang thiết bị y tế

Vụ TTB & CT Y tế

 

1,500

-1,500

 

0

 

31

Thuê dịch vụ áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch

Cục CNTT

 

1,500

-1,500

 

0

 

32

Thuê dịch vụ áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán sớm và điều trị một số bệnh ung thư thường gặp ở Việt nam

BV K

200

 

-200

0

 

 

33

Thuê dịch vụ áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán sớm và điều trị bệnh da liễu

BV Da liễu TƯ

200

 

 

200

 

 

34

Thuê dịch vụ áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán sớm và điều trị bệnh lao phổi

BV Phổi TƯ

200

 

-200

0

 

 

35

Thuê dịch vụ triển khai hoạt động áp dụng trí tuệ nhân tạo AI thiết lập hệ thống cố vấn học tập y khoa ảo

ĐH Y HN

200

 

 

200

 

 

36

Thuê kho dữ liệu và dịch vụ kết nối, trao đổi dữ liệu Trạm y tế xã/phường với các hệ thống thông tin chuyên ngành của Bộ Y tế

Cục CNTT

200

 

 

200

 

 

37

Xây dựng nền tảng Quản lý điều hành Hệ thống y tế

Văn phòng Bộ

 

 

300

300

 

 

38

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân lực y tế kết nối mạng Y tế Việt nam

Cục CNTT

200

 

 

200

 

 

39

Nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin cơ quan Bộ Y tế

Văn phòng Bộ

300

 

-100

200

 

 

III

Bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu y tế

 

200

2,000

 

200

2,000

 

1

Mua sắm phần mềm giám sát, kiểm tra tài khoản sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu của các Hệ thống thông tin do Bộ Y tế là cơ quan chủ quản

Cục CNTT

 

2,000

 

 

2,000

 

2

Thuê dịch vụ Trung tâm giám sát An toàn thông tin mạng (SOC) đối với các hệ thống thông tin Bộ Y tế là cơ quan chủ quản

Cục CNTT

200

 

 

200

 

 

Tổng kinh phí

5,200

24,800

0

5,300

24,700

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2121/QĐ-BYT ngày 01/08/2022 sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định 579/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2022

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.139

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74