Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 117/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 07/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trung tâm Tin học trực thuộc Bộ Công nghiệp là đơn vị sự nghiệp có thu, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có con dấu riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính: Số 54, phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội,

Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trung tâm Tin học có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm về đầu tư phát triển tin học phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước của Bộ; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Hướng dẫn việc sử dụng, khai thác thông tin phục vụ quản lý hành chính nhà nước của Bộ bảo đảm thuận tiện, an toàn, hiệu quả;

3. Xây dựng, vận hành, phát triển các hệ thống thông tin và cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ tại thành phố Hà Nội, Văn phòng Đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ;

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành công nghiệp;

5. Thực hiện các quan hệ hợp tác trao đổi công nghệ thông tin với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

6. Tham gia thẩm định các dự án công nghệ thông tin do Bộ quản lý; tiếp nhận, quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin được bàn giao cho Bộ thông qua các dự án công nghệ thông tin của Chính phủ hoặc của các tổ chức ở trong và ngoài nước;

7. Tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến công nghệ mới, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành công nghiệp;

8. Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện về chuyên môn tin học cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ;

9. Cung cấp dịch vụ tư vấn và kỹ thuật về công nghệ thông tin;

10. Cung cấp và phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin;

11. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học, gồm có:

1. Lãnh đạo:

a) Giám đốc,

b) Các Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

Phó Giám đốc giúp việc phụ trách từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công;

Giám đốc, Phó Giám đốc do Bộ trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm.

2. Các bộ phận giúp việc, gồm có một số phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ.

Giám đốc Trung tâm Tin học có trách nhiệm xây dựng trình Bộ phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động; bố trí, sắp xếp cán bộ, nhân viên của Trung tâm bảo đảm nguyên tắc gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 2551/QĐ-TCCB ngày 09 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Trung tâm Tin học có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Khoa học-Công nghệ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Kho bạc Nhà nước,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

Hoàng Trung Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 117/2003/QĐ-BCN ngày 07/07/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm tin học do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.920

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222