Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 394/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 394/2003/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC DU LỊCH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 394/2003/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH 

Căn cứ Pháp lệnh Du lịch, ngày 08 tháng 02 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 94/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1.Trung tâm Tin học là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tin học và thông tin trong ngành Du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch và hỗ trợ các dịch vụ thông tin cho tổ chức, cá nhân trong ngành Du lịch.

Tên giao dịch quốc tế: Tourism Information Technology Center

Tên viết tắt: TITC

Trụ sở của Trung tâm Tin học đặt tại thành phố Hà Nội.

2. Trung tâm Tin học là tổ chức sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm của Trung tâm Tin học; tổ chức hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các dự án ứng dụng và đầu tư phát triển công nghệ tin học và thông tin của Tổng cục Du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch;

2.Tham gia xây dựng, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa trong ngành Du lịch;

3.Tham gia thẩm định các dự án công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Du lịch;

4.Tổ chức xây dựng hệ thống ngân hàng dữ liệu về du lịch và liên quan đến du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch và hoạt động khác của ngành Du lịch;

5.Làm đầu mối kết nối mạng thông tin của Tổng cục Du lịch với mạng thông tin của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan. Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động hệ thống mạng máy tính của Tổng cục Du lịch và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch;

6.Xây dựng, quản lý, khai thác các dịch vụ thông tin để phát triển trang thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch (Website) phục vụ cho việc quản lý và điều hành của Tổng cục Du lịch;

7.Tổ chức phổ cập kiến thức, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ tin học cho công chức của Tổng cục Du lịch và đội ngũ làm công tác tin học trong ngành Du lịch;

8.Nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học về công nghệ tin học phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch và hoạt động kinh doanh du lịch;

9.Cung cấp các dịch vụ tư vấn, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tin học, thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, quảng cáo du lịch theo quy định của Tổng cục Du lịch và của pháp luật;

10.Thực hiện một số dịch vụ công của ngành Du lịch về công nghệ tin học và thông tin theo qui định của pháp luật;

11.Thực hiện hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao, phối hợp với các đơn vị xây dựng cơ chế, chính sách liên quan về công nghệ tin học và thông tin trong hội nhập kinh tế quốc tế;

12.Tổ chức và tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về tin học; phổ biến, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tin học và thông tin trong ngành Du lịch;

13.Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất với Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật;

14.Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản được giao, quản lý hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Tin học theo chế độ của Nhà nước và của Tổng cục Du lịch;

15.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Tổ chức và chế độ trách nhiệm

a) Trung tâm Tin học có Giám đốc, một số Phó Giám đốc, các công chức, viên chức, người lao động;

b) Các đơn vị thuộc Trung tâm Tin học gồm:

1. Phòng Hệ thống thông tin

2. Phòng Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ

3. Phòng Kế hoạch

4. Phòng Tổ chức- Hành chính

5. Phòng Tài vụ

6. Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng

7. Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

c) Chế độ trách nhiệm:

- Giám đốc Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; xây dựng, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Trung tâm Tin học; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, chi nhánh và từng công chức, viên chức và người lao động đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc uỷ quyền lãnh đạo hoạt động của Trung tâm.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 220/QĐ-TCDL ngày 11/8/1995 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin Du lịch và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Xúc tiến du lịch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch và Giám đốc Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH 
Võ Thị Thắng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 394/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.856
DMCA.com Protection Status