Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2003/QĐ-BTS quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 17/2003/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 05/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2003/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trung tâm Tin học là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu, thực hiện hoạt động thông tin, ứng dụng tin học trong ngành thủy sản để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Thủy sản và hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy sản.

Trung tâm Tin học có con dấu riêng, được mở tài khoản tạiNgân hàng và Kho bạc Nhà nước .

Tên giao dịch quốc tế: Fisheries Informatic Center,viết tắt là: FiCen.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trung tâm Tin học có các nhiệm vụ sau:

1. Tham gia xây dựng chiến lược, qui hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn và các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin, ứng dụng tin học trong ngành thủy sản.

2. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án và văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Xây dựng, quản lý, hướng dẫn kết nối, sử dụng mạng tin học, hệ thống thông tin của ngành thủy sản;

Phổ cập, bồi dưỡng kiến thức ứng dụng công nghệ tin học cho công chức, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị trong ngành.

4. Tích hợp các cơ sở dữ liệu của ngành và liên quan đến ngành, thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích, tổng hợp các thông tin về khoa học kỹ thuật và kinh tế thủy sản trong và ngoài nước; xây dựng và quản lý thư viện của Bộ.

5. Cung cấp cho Bộ và các đơn vị doanh nghiệp, các thành phần kinh tế những thông tin về: sản xuất, kinh doanh, khoa học tổ chức quản lý, khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật và kinh tế thủy sản trong và ngoài nước.

6. Thực hiện nghiên cứu, áp dụng các đề tài khoa học về thông tin, tin học phục vụ cho nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển sản xuất kinh doanh của ngành.

7. Tư vấn cho các đơn vị trong ngành tiến hành triển khai công tác thông tin, tin học theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện hợp tác quốc tế về thông tin, tin học theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện nhiệm vụ dịch vụ về:

a. Thông tin tuyên truyền về ngành; phổ biến khoa học kỹ thuật và kinh tế thủy sản;

b. Xuất bản sản phẩm thông tin thủy sản.

10. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học gồm có:

1. Văn phòng Trung tâm;

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

3. Phòng Thông tin - Xuất bản - In ấn;

4. Phòng Tin học;

5. Thư viện.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế các văn bản sau:

Quyết định số 662 TS/QĐ ngày 24/11/1993 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc chuyển phòng thông tin khoa học kỹ thuật thuộc Vụ kỹ thuật thành Trung tâm thông tin khoa học kỹ thuật và kinh tế thủy sản trực thuộc Bộ Thủy sản;

Quyết định số 257/2000/QĐ/BTS ngày 14 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc chuyển nhiệm vụ thống kê từ Vụ Kế hoạch và Đầu tư sang Trung tâm Thông tin Khoa học kỹ thuật và Kinh tế thủy sản;

Quyết định số 1062 QĐ/BTS ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc thành lập Trung tâm Tin học Bộ Thủy sản;

Và những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 5,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ,
- Văn phòng TW Đảng,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Công báo,
- Đảng uỷ cơ quan Bộ,
- Công đoàn Thuỷ sản VN,
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
 



Tạ Quang Ngọc

 

MINISTRY OF FISHERIES
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 17/2003/QD-BTS

Hanoi, August 5, 2003

 

DECISION

REGARDING THE FUNCTIONS, DUTIES, AUTHORITIES AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE FISHERIES INFORMATIC CENTER

MINISTER OF FISHERIES

Pursuant to Decree 86/2002/ND-CP dated 5 November 2003 of Government regulating the functions, duties, authorities and organizational structure of Ministries and ministerial-level agencies,
Pursuant to Decree 43/2003/ND-CP dated 2 May 2003 of Government regulating the functions, duties, authorities and organizational structure of Ministry of Fisheries,
Considering the proposals of Director of Organization and Personnel

HAS DECIDES:

Article 1.

The Fisheries Informatic Center (FICEN) is an profit-making scientific administration performing the information, informatic application to the fisheries sector served the State managment of Ministry of Fisheries as well as supporting the organizations and individuals involved in fisheries activities.

Fisheries Informatic Center has its own stamp and account settled in State Treasure and Bank.

The international name: The fisheries informatic center (FICEN).




..................................................

..................................................

..................................................




Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.



Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2003/QĐ-BTS ngày 05/08/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.193

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.210