Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2876/QĐ-BNN-KHCN thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2010 - Lĩnh vực Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2876/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 29/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2876/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2010 - LĨNH VỰC THỦY LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quy chế quản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kèm theo quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 05 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Chỉ thị số 1140/CT-BNN-VP ngày 28/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2010 - Lĩnh vực Thủy lợi (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nội dung và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2010 của các đơn vị so với kế hoạch được phê duyệt; đề xuất và báo cáo, kiến nghị Bộ biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

Đoàn kiểm tra được hưởng chế độ theo quy định và được mời chuyên gia về lĩnh vực chuyên môn tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Trưởng đoàn và các thành viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

 

DANH SÁCH

ĐOÀN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2010 - LĨNH VỰC THỦY LỢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2876/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 10 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị

Nhiệm vụ trong Đoàn kiểm tra

1

PGS.TS Đinh Vũ Thanh

Phó Vụ trưởng - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Trưởng đoàn

2

Đại diện Vụ Tài chính

Thành viên

3

Chuyên viên theo dõi đơn vị của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Thành viên

4

Đại diện Tổng cục Thủy lợi

Thành viên

5

TS Vũ Hồng Sơn

Phó trưởng phòng QL Khoa học - Vụ Khoa học, CN và MT

Thành viên, Thư ký

Danh sách các đơn vị kiểm tra:

- Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam

- Trường Đại học Thủy lợi

- Viện Quy hoạch Thủy lợi

- Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam

- Trung tâm NC tư vấn cơ điện và xây dựng, TCT cơ điện XD Nông nghiệp và Thủy lợi

- Hội Thủy lợi Việt nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2876/QĐ-BNN-KHCN thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2010 - Lĩnh vực Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


357

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240