Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 816/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Hà Ban
Ngày ban hành: 22/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 816/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26/2/2009 của Văn phòng Chính phủ, về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kèm theo quyết định này bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính được ban hành thì áp dụng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2.

Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 - Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 - Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.

Giao Sở Thông tin - Truyền thông công bố các thủ tục hành chính này trên trang thông tin điện tử của tỉnh để phục vụ nhu cầu tra cứu, sử dụng của tổ chức, nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn của tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG

ÁP DỤNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (CẤP XÃ) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 816 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

STT

Tên thủ tục hành chính

Áp dụng tại xã

Áp dụng tại phường

Áp dụng tại thị trấn

I- LĨNH VỰC HỘ KHẨU (CÔNG AN) (14)

01

Thủ tục khai báo tạm vắng

x

Áp dụng tại các xã, phường thuộc thành phố Kon Tum

x

02

Thủ tục Đăng ký tạm trú đối với cá nhân

x

x

03

Thủ tục Đăng ký tạm trú đối với hộ gia đình (tổ chức)

x

x

04

Thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú

x

x

05

Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú

x

x

06

Thủ tục lưu trú và tiếp nhận lưu trú

x

x

07

Thủ tục xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú tại địa phương (đã cắt chuyển khẩu hoặc bị xoá tên trong sổ hộ khẩu).

x

x

08

Thủ tục xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú tại địa phương (vẫn còn hộ khẩu thường trú ở địa phương)

x

x

09

Thủ tục đăng ký thường trú

x

x

10

Thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú

x

x

11

Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu

x

x

12

Thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu.

x

x

13

Thủ tục tách sổ hộ khẩu

x

x

14

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

x

x

II- LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO (4)

01

Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

x

x

x

02

Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

x

x

x

03

Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

x

x

x

04

Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

x

x

x

III- LĨNH VỰC KHIẾU NẠI - TỐ CÁO (4)

01

Thủ tục tiếp dân

x

x

x

02

Thủ tục xử lý đơn thư

x

x

x

03

Thủ tục giải quyết tố cáo

x

x

x

04

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1

x

x

x

IV- LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI (4)

01

Thủ tục xác nhận giấy lãnh thay lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội

x

x

x

02

Thủ tục xác nhận đơn đề nghị chuyển nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho công dân chuyển từ địa phương khác đến.

x

x

x

03

Thủ tục xác nhận đối với đối tượng hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí đối với người tham gia BHXH bắt buộc

x

x

x

04

Thủ tục xác nhận đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

x

x

x

V- LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (09)

01

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho đối tượng: trẻ em mồ côi, người già từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội, người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo...

x

x

x

02

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho người tàn tật, người bị tâm thần mãn tính

x

x

x

03

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo,

x

x

x

04

Thủ tục xác nhận cấp lại Sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên

x

x

x

05

Thủ tục lập hồ sơ Đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

x

x

x

06

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị trợ cấp đột xuất cho đối tượng là những người, hộ gia đình gặp khó khăn do bệnh tật, thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác dẫn đến bị thiệt hại về người, tài sản, lâm vào hoàn cảnh thiếu đói

x

x

x

07

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị trợ cấp mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

x

x

x

08

Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm bảo trợ xã hội (Trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật)

x

x

x

09

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

x

x

x

VI- LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (25)

01

Thủ tục xác lập hồ sơ công nhận liệt sỹ

x

x

x

02

Thủ tục xác nhận cấp lại, đổi Bằng Tổ quốc ghi công

x

x

x

03

Thủ tục xác nhận cấp lại Sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên

x

x

x

04

Thủ tục xác nhận đề nghị giải quyết trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng

x

x

x

05

Thủ tục xác lập hồ sơ công nhận tù đày

x

x

x

06

Thủ tục xác lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiểm chất độc hoá học

x

x

x

07

Thủ tục xác lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

x

x

x

08

Thủ tục xác lập hồ sơ có công giúp đỡ cách mạng

x

x

x

09

Thủ tục xác lập hồ sơ công nhận thương binh

x

x

x

10

Thủ tục xác lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến, hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc, bị dịch bắt tù đày chết trước ngày 01/01/1995

x

x

x

11

Thủ tục xác lập hồ sơ người có công cách mạng từ trần

x

x

x

12

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ

x

x

x

13

Thủ tục xác nhận giấy đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sỹ

x

x

x

14

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

x

x

x

15

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị xét cấp sổ ưu đãi trong Giáo dục - Đào tạo cho học sinh sinh viên là con người có công với cách mạng

x

x

x

16

Thủ tục xác nhận đơn đề nghị xét cấp lại sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho học sinh sinh viên là con người có công với cách mạng

x

x

x

17

Thủ tục xác nhận đơn cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng do mất, rách, hư hỏng

x

x

x

18

Xác nhận và lập thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công an nhân nhân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ chưa hưởng chế độ, chính sách

x

x

x

19

Xác nhận và lập thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với thân nhân quân nhân, công an nhân nhân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa hưởng chế độ, chính sách

x

x

x

20

Xác nhận và lập thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đã nghỉ hưu.

x

x

x

21

Xác nhận và lập thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đã nghỉ hưu.

x

x

x

22

Xác nhận và lập thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với du kích tập trung ở miền nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình.

x

x

x

23

Xác nhận và lập thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với thân nhân của du kích tập trung ở miền nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình.

x

x

x

24

Xác nhận và lập thủ tục thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

x

x

x

25

Xác nhận và lập thủ tục thực hiện chế độ mai táng phí đối với các đối tượng quy định tại Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

x

x

x

VII- LĨNH VỰC NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (7)

01

Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

x

x

x

02

Đăng ký bổ sung đối với người sẵn sàng nhập ngũ

x

x

x

03

Đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự

x

x

x

04

Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ

x

x

x

05

Đăng ký vắng mặt đối với quân nhân dự bị

x

x

x

06

Đăng ký bổ sung đối với quân nhân dự bị

x

x

x

07

Đăng ký di chuyển đối với quân nhân dự bị

x

x

x

VIII- LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH (3)

01

Lập dự toán ngân sách nhà nước

x

x

x

02

Lập quyết toán ngân sách nhà nước

x

x

x

03

Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước

x

x

x

IX- TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG (23)

01

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

02

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

03

Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

04

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

05

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

06

Thủ tục xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

07

Thủ tục gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép.

x

x

x

08

Thủ tục gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép.

x

x

x

09

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn (hợp thức hoá quyền sử dụng đất)

x

x

x

10

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

x

x

x

11

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại Điểm k, l Khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

x

x

x

12

Thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

x

x

x

13

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính

x

x

x

14

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

x

x

x

15

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

x

x

x

16

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

17

Thủ tục giao đất trồng cây hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

x

x

x

18

Thủ tục giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

19

Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

20

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

21

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

22

Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

23

Thủ tục giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

X- LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (1)

01

Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất

x

x

x

XI- LĨNH VỰC TÔN GIÁO (6)

01

Đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm nhóm

x

x

x

02

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

x

x

x

03

Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng (đối với những lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại Điều 4 khoản 1 Nghị định 22/2005/NĐ-CP)

x

x

x

04

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã

x

x

x

05

Thủ tục thông báo việc sửa chữa nhỏ cơ sở tôn giáo (gồm những công trình không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình).

x

x

x

06

Thủ tục đăng ký người vào tu.

x

x

x

XII- LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (20)

01

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt hoặc giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp bằng tiếng Việt có xen một số từ bằng tiếng nước ngoài

x

x

x

02

Chứng thực di chúc

x

x

x

03

Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

x

x

x

04

Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà ở nông thôn

x

x

x

05

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở nông thôn

x

x

x

06

Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

x

x

x

07

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

x

x

x

08

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

x

x

x

09

Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở nông thôn

x

x

x

10

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

x

x

x

11

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở nông thôn

x

x

x

12

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở nông thôn

x

x

x

13

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

x

x

x

14

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở nông thôn

x

x

x

15

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

x

x

x

16

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

x

x

x

17

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng đã được chứng thực

x

x

x

18

Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản

x

x

x

19

Sửa lỗi kỹ thuật đối với hợp đồng đã được chứng thực

x

x

x

20

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

x

x

x

XIII- LĨNH VỰC HỘ TỊCH (26)

01

Đăng ký kết hôn

x

x

x

02

Đăng ký lại việc kết hôn

x

x

x

03

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

x

x

x

04

Đăng ký kết hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Chỉ áp dụng tại các xã vùng sâu, vùng xa

05

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Chỉ áp dụng tại các xã biên giới

06

Đăng ký khai sinh đúng hạn

x

x

x

07

Đăng ký lại việc khai sinh

x

x

x

08

Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

x

x

x

09

Đăng ký khai sinh quá hạn

x

x

x

10

Đăng ký cải chính nội dung Giấy khai sinh của người dưới 14 tuổi

x

x

x

11

Đăng ký điều chỉnh nội dung Giấy khai sinh

x

x

x

12

Đăng ký thay đổi họ, tên, chữ đệm trong Giấy khai sinh của người dưới 14 tuổi

x

x

x

13

Đăng ký bổ sung nội dung Giấy khai sinh

x

x

x

14

Đăng ký khai tử đúng hạn

x

x

x

15

Đăng ký khai tử quá hạn

x

x

x

16

Đăng ký lại việc tử

x

x

x

17

Đăng ký giám hộ

x

x

x

18

Đăng ký chấm dứt việc giám hộ

x

x

x

19

Đăng ký nhận nuôi con nuôi

x

x

x

20

Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi

x

x

x

21

Đăng ký nhận nuôi con nuôi cho người đồng bào dân tộc thiểu số

Chỉ áp dụng tại các xã vùng sâu, vùng xa

22

Đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Chỉ áp dụng tại các xã biên giới

23

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

x

x

x

24

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Chỉ áp dụng tại các xã biên giới

25

Đăng ký điều chỉnh nội dung giấy tờ hộ tịch khác (không phải Giấy khai sinh)

x

x

x

26

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

x

x

x

XIV- LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (2)

01

Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý xã

x

x

x

02

Thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý xã

x

x

x

XV- LĨNH VỰC VĂN HOÁ (1)

01

Cấp Giấy công nhận danh hiệu gia đình văn hoá.

x

x

x

XVI- LĨNH VỰC XÂY DỰNG (6)

01

Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt.

x

x

x

02

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt.

x

x

x

03

Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt.

x

x

x

04

Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn.

x

x

x

05

Cấp Giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở nông thôn

x

x

x

06

Hòa giải, giải quyết tranh chấp đối với các hoạt động xây dựng

x

x

x

XVII - LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ (3)

01

Thành lập tổ hợp tác

x

x

x

02

Chấm dứt tổ hợp tác

x

x

x

03

Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác

x

x

x

Tổng cộng: 158 thủ tục hành chính.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 816/QĐ-UBND ngày 22/07/2009 công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.325

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!