Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 766/QĐ-UBND 2020 triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai 2021

Số hiệu: 766/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Đỗ Tiến Đông
Ngày ban hành: 28/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 766/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 28 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/4/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HCQT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Tiến Đông

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 766/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Kết quả công việc

Thời gian thực hiện

I. Công bố, công khai thủ tục hành chính, kiểm soát chất lượng TTHC và cập nhập TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

1

Xây dựng dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh hoặc Quyết định công bố TTHC được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong VBQPPL của địa phương (trong trường hợp được Luật giao)

Các Sở, ban, ngành (trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC hoặc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

Hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC hoặc công bố TTHC

Thường xuyên trong năm 2021

2

Kiểm soát chất lượng hồ sơ trình công bố TTHC hoặc công bố danh mục TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

 

Văn bản góp ý

Thường xuyên trong năm 2021

3

Nhập, đăng tải công khai, tích hợp, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

 

Công khai TTHC trên CSDLQG về thủ tục hành chính

Thường xuyên trong năm 2021

4

Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại cơ quan, đơn vị

- Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

- Cơ quan, tổ chức được nhà nước ủy quyền thực hiện dịch vụ công.

 

Đảm bảo các hình thức công khai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, dễ tiếp cận theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT- VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thường xuyên trong năm 2021

II. Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

1

Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm năm 2020.

Sở, ban, ngành tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Văn bản đăng ký rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Tháng 12/2020

Văn phòng UBND tỉnh

- Sở, ban, ngành tỉnh

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

Tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020

Trước ngày 31/01/2021

2

Tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt

Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Văn phòng UBND tỉnh

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả rà soát, gửi báo cáo rà soát về Văn phòng UBND tỉnh

Trước ngày 15/8/2021

Văn phòng UBND tỉnh

 

- Xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC (nếu có) trình UBND tỉnh phê duyệt

Trước ngày 15/9/2021

III. Tham gia ý kiến đối với quy định TTHC trong dự thảo VBQPPL

1

Tổ chức đánh giá tác động các TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC

Sở, ban, ngành tỉnh

- Văn phòng UBND tỉnh

- Các đơn vị liên quan

Dự thảo Quyết định ban hành văn bản QPPL có quy định TTHC; kèm theo các biểu mẫu đánh giá tác động TTHC

Thường xuyên trong năm 2021

2

Đánh giá độc lập và cho ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC (khi cần thiết)

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh

- Điền các Biểu mẫu về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ TTHC

Thường xuyên trong năm 2021

3

Tham gia góp ý quy định TTHC trong việc đề nghị xây dựng VBQPPL và dự thảo VBQPPL

Văn phòng UBND tỉnh

 

Công văn tham gia góp ý

Thường xuyên trong năm 2021

IV. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định

- Trung tâm Phục vụ hành chính công

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

- Cơ quan, tổ chức được nhà nước ủy quyền thực hiện dịch vụ công.

Văn phòng UBND tỉnh

Thực hiện việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại bộ phận một cửa, cơ quan tiếp nhận và giải quyết công việc

Thường xuyên trong năm 2021

2

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (bao gồm vận hành, khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị)

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành tỉnh

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

Xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, theo dõi, xử lý; đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị

Thường xuyên trong năm 2021

V. Công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

1

Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại đơn vị, địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh

 

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC

Trước ngày 15/02/2021

2

Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại đơn vị, địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh

 

- Tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch

- Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra;

Quý II năm 2021

VI. Chế độ thông tin, báo cáo

1

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

- Sở, ban, ngành

- UBND cấp huyện

(tổng hợp tình hình thực hiện kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC của đơn vị mình và UBND cấp xã)

- UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Báo cáo gửi Văn phòng UBND tỉnh

- Báo cáo quý I/2021

- Báo cáo quý II/2021

- Báo cáo quý III/2021

- Báo cáo năm 2021

2

Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

 

Dự thảo báo cáo công tác kiểm soát TTHC trình UBND tỉnh phê duyệt

- Báo cáo quý I/2020

- Báo cáo quý II/2020

- Báo cáo quý III/2020

- Báo cáo năm 2020

3

Báo cáo đột xuất, chuyên đề theo yêu cầu của cơ quan cấp trên

- Sở, ban, ngành tỉnh

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

 

Báo cáo

Trong năm 2021

VII. Truyền thông về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC

1

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan

Phát hành tờ rơi, pa nô tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC

Thường xuyên trong năm 2021

VIII. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1

Thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa đối với TTHC đủ điều kiện theo Điều 6 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

Trung tâm phục vụ hành chính công; Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã

Các sở ngành, địa phương

TTHC được thực hiện toàn bộ tại Bộ phận Một cửa

Thường xuyên trong năm 2021

2

Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các cấp.

Các cơ quan, tổ chức

liên quan.

Kết quả đánh giá được công khai

Thường xuyên trong năm 2021

3

Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa;

Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh;

Sở Thông tin và Truyền thông.

Các cơ quan liên quan

Quyết định công bố danh mục

Thường xuyên trong năm 2021

4

Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan liên quan

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2021

5

Thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

- Sở Tư pháp;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- UBND cấp xã

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Văn phòng UBND tỉnh.

Kết quả thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thường xuyên trong năm 2021

6

Cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- UBND cấp xã

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Văn phòng UBND tỉnh.

Cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử của các cơ quan, đơn

vị

Thường xuyên trong năm 2021

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


593

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!