Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 758/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 758/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 17/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 758/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-BTP ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư Pháp, Giám đốc Trung tâm Hành chính chính công tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT
, NC, CVP, PCVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI CÔNG BỐ, DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI CÔNG BỐ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết/quy trình thực hiện

Phí, lệ phí

VBQPPL quy định

I

LĨNH VỰC LUẬT SƯ

1.

B-BTP-277015-TT

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sở Tư pháp (Số 6, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ nhận được hồ sơ của Đoàn Luật sư. Sở Tư pháp, phối hợp Sở Nội vụ có văn bản thẩm định, trình UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của Liên đoàn luật sư Việt Nam và kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, UBND tỉnh xem xét phê duyệt hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

* Quy trình:

- Bước 1: Chậm nhất 30 ngày trước ngày dự kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư báo cáo UBND tỉnh, Liên đoàn luật sư Việt Nam về Đề án tổ chức Đại hội; phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật.

- Bước 2: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ có thẩm định trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Đoàn luật sư.

Liên đoàn luật sư Việt Nam có ý kiến bằng văn bản về Đề án tổ chức Đại hội; phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật gửi UBND tỉnh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của Liên đoàn luật sư Việt Nam và kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, UBND tỉnh xem xét phê duyệt hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Đại hội. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư gửi UBND tỉnh Đề án tổ chức Đại hội đã được sửa đổi, bổ sung.

- Bước 4: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Đề án tổ chức Đại hội được phê duyệt, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phải triệu tập Đại hội theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam. Quá thời hạn nêu trên, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư không tổ chức Đại hội mà không có lý do chính đáng, UBND tỉnh xem xét, đình chỉ hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư và thành lập Ban tổ chức Đại hội. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đoàn luật sư theo Đề án tổ chức Đại hội đã được phê duyệt

Không.

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

- Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.

2

B-BTP-277016-TT

Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sở Tư pháp (Số 6, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

* Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả Đại hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, phê chuẩn hoặc từ chối phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc Nghị quyết Đại hội.

* Quy trình:

- Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc Đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) báo cáo kết quả Đại hội kèm theo biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các văn bản khác liên quan đến nội dung Đại hội là biên bản bầu cử, danh sách trích ngang của Chủ nhiệm, các thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư, nội quy Đoàn luật sư.

- Bước 2: Sở Tư pháp nghiên cứu, giúp UBND tỉnh dự thảo quyết định phê chuẩn kết quả Đại hội.

- Bước 3: UBND tỉnh xem xét, phê chuẩn hoặc từ chối phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc Nghị quyết Đại hội.

 

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

- Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.

II

LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1

BTP-277405

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

* Thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ. Sở Tư pháp gửi hồ sơ ra Bộ Tư pháp.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh

- Trong thời hạn 04 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tư pháp có văn bản gửi kèm theo Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp.

* Quy trình:

- Bước 1: Cá nhân đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Trung tâm Hành chính công tỉnh gửi hồ sơ sang Sở Tư pháp tổng hợp.

- Bước 3: Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở và gửi về Bộ Tư pháp. Trường hợp từ chối phải thong báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phí tham dự kiểm tra tập sự hành nghề đấu giá: 2.700.000 đồng/hồ sơ (Nộp trực tiếp vào tài khoản Cục BTTP, Bộ Tư pháp).

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Ghi chú

(Giảm so với quy định)

I

LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ

1

BNI-289660

(B-BTP-276881-TT)

Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

* Thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ. Sở Tư pháp gửi hồ sơ ra Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả).

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện, Sở Tư pháp có văn bản gửi kèm theo Hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư.

* Thời gian giải quyết tại Bộ Tư pháp: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Quy trình:

-Bước 1: Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ gửi Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh.

-Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Trung tâm Hành chính công tỉnh kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật luật sư.

- Bước 3: Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ Sở Tư pháp nghiên cứu, giải quyết.

- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.

- Bước 5: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và Sở Tư pháp nơi gửi hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

- Bước 6: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Lệ phí cấp chứng chỉ HNLS: 100.000 đồng/trường hợp.

- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện HNLS: 800.000 đồng/trường hợp.

(Nộp vào tài khoản Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp)

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP

03 ngày

2

BNI-289661

(B-BTP-276883-TT)

Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư

Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

* Thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ. Sở Tư pháp gửi hồ sơ ra Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả).

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện, Sở Tư pháp có văn bản gửi kèm theo Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp.

* Thời gian giải quyết tại Bộ Tư pháp: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Quy trình:

-Bước 1: Người được miễn tập sự hành nghề luật sư gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ Sở Tư pháp nghiên cứu, giải quyết.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.

- Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và Sở Tư pháp nơi gửi hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

- Bước 5: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Lệ phí cấp chứng chỉ HNLS: 100.000 đồng/trường hợp.

- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện HNLS: 800.000 đồng/trường hợp.

(Nộp vào tài khoản Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp)

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP

03 ngày

II

LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

1

T-BNI-272731-TT

(B-BTP-277038-TT)

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

* Thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (tiếp nhận và trả kết quả).

- Trong thời hạn 06 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài.

* Quy trình:

-Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập, Trung tâm trọng tài gửi hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ Sở Tư pháp nghiên cứu, giải quyết.

- Bước 3: Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Phí thẩm định điều kiện hoạt động Trung tâm trọng tài thương mại: 1.500.000 đồng/lần.

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

08 ngày

2

T-BNI-272743-TT

(B-BTP-277039-TT)

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

* Thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (tiếp nhận và trả kết quả).

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Trung tâm trọng tài.

* Quy trình:

-Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thành lập Chi nhánh trung tâm, Trung tâm trọng tài gửi hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ Sở Tư pháp nghiên cứu, giải quyết.

- Bước 3: Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Trung tâm trọng tài.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Phí thẩm định điều kiện hoạt động Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại: 1.000.000 đồng/lần.

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

05 ngày làm việc

3

T-BNI-288821-TT

(B-BTP-277058-TT)

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

* Thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (tiếp nhận và trả kết quả).

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện, Sở Tư pháp cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài.

* Quy trình:

- Bước 1: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài hoàn thiện hồ sơ xin đăng ký hoạt động gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ Sở Tư pháp nghiên cứu, giải quyết.

- Bước 3: Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Phí thẩm định điều kiện hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài : 5.000.000 đồng/lần.

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

05 ngày làm việc

III

LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1

BTP-

BNI-277397

(BTP-277397)

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

* Thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (tiếp nhận và trả kết quả).

- Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện, Sở Tư pháp cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản.

* Quy trình:

- Bước 1: Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký hoạt động đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ Sở Tư pháp nghiên cứu, giải quyết.

- Bước 3: Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:

1000.000 đồng/ Hồ sơ

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính.

03 ngày làm việc

2

BNI-289685

(BTP-277399)

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

* Thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (tiếp nhận và trả kết quả).

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản.

* Quy trình:

- Bước 1: Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ Sở Tư pháp nghiên cứu, giải quyết.

- Bước 3: Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản. Ttrường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối thay đổi nội dung đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:

500.000 đồng/ Hồ sơ

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính.

02 ngày làm việc

3

BTP-

BNI-277401

(BTP-277401)

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy

Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

* Thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (tiếp nhận và trả kết quả).

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Giấy Đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản.

* Quy trình:

- Bước 1: Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ Sở Tư pháp nghiên cứu, giải quyết.

- Bước 3: Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, quyết định cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Doanh nghiệp đấu giá tài sản. Trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:

500.000 đồng/

Hồ sơ

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính.

04 ngày làm việc

4

BTP-

BNI-277402

(BTP-277402)

Đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

* Thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (tiếp nhận và trả kết quả).

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.

* Quy trình:

- Bước 1: Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ Sở Tư pháp nghiên cứu, giải quyết.

- Bước 3: Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, quyết định cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Không quy dịnh

Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp

02 ngày làm việc

 

5

BNI-289688

(BTP-277398)

Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

* Thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (tiếp nhận và trả kết quả).

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho Doanh nghiệp đấu giá tài sản.

* Quy trình:

- Bước 1: Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Trường hợp chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp).

 

- Bước 2: Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ Sở Tư pháp nghiên cứu, giải quyết.

- Bước 3: Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, quyết định cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho Doanh nghiệp đấu giá tài sản được chuyển đổi toàn bộ.

Trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:

500.000 đồng/

Hồ sơ

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính.

05 ngày làm việc

6

BNI-289689

(BTP-277400)

Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

 

* Thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (tiếp nhận và trả kết quả).

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho Doanh nghiệp đấu giá tài sản.

* Quy trình:

- Bước 1: Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác).

- Bước 2: Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ Sở Tư pháp nghiên cứu, giải quyết.

- Bước 3: Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, quyết định cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho Doanh nghiệp đấu giá tài sản được tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác.

Trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:

500.000 đồng/

Hồ sơ

 

 

 

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính.

05 ngày làm việc

7

BTP-

BNI-277394

(BTP-277394)

Cấp thẻ đấu giá viên

Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

* Thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (tiếp nhận và trả kết quả).

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định cấp Thẻ đấu giá viên.

* Quy trình:

- Bước 1: Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác hồ sơ đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên cho đấu giá viên của tổ chức mình đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

Trường hợp Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ.

Trường hợp Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác thì phải gửi bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ.

- Bước 2: Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ Sở Tư pháp nghiên cứu, giải quyết.

- Bước 3: Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, quyết định cấp Thẻ đấu giá viên.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Không quy định.

Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp

02 ngày làm việc

8

BTP-

BNI-277396

(BTP-277396)

Cấp lại thẻ đấu giá viên

Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

* Thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (tiếp nhận và trả kết quả).

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định cấp lại Thẻ đấu giá viên.

* Quy trình:

- Bước 1: Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác hồ sơ đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên cho đấu giá viên của tổ chức mình đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

Trường hợp Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ.

Trường hợp Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác thì phải gửi bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ.

- Bước 2: Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ Sở Tư pháp nghiên cứu, giải quyết.

- Bước 3: Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, quyết định cấp lại Thẻ đấu giá viên.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Không quy định.

Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp

Không quy định.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 758/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


68
DMCA.com Protection Status

IP: 35.171.146.16